Östads säteri – Krossprodukter producerar sten

Miljöpolicy
Östads säteri – Krossprodukter producerar sten- och
grusmaterial för att tillfredsställa marknaden i huvudsak i vårt närområde.
Vi driver aktivt verksamheten med fokus på att minimera vår miljöpåverkan och
verka för en långsiktighet i miljöarbetet och eftersträva en ur miljösynpunkt
uthålligt produktion.
Vår produktion anpassas så att vi löpande förebygger föroreningar och att
verksamheten följer gällande miljölagstiftning samt möter våra kunders och
samhällets övriga miljökrav.
Verksamhetens miljöpåverkan skall vara känd och berörda anställda skall vara
medvetna om och aktivt delta i arbetet på att uppnå stiftelsens miljömål.
Målen skall uppnås genom ett systematiskt miljöarbete och åtagandet om
ständig förbättring vad avser miljöprestanda.
Östad 2015-06-01
Patrik Alströmer