Protega Brandtätning 2015

EDITION
2015/2016
Översikt
Innehåll
KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR
BRANDTÄTNING AV KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR
SKOTT HT
För torra lokaler
KIWA, Typgodkännande nr 1274
...............................................................SKOTT HT .......SKOTT HM
Brandtätningssystem .........................................................sid 4...................sid 14
Kablar i regel- eller massivvägg ........................................sid 6...................sid 16
Kablar i bjälklag ..................................................................sid 7...................sid 17
Kablar i vägg eller bjälklag med liten öppning ..............sid 8...................sid 18
Enstaka kabel/VP-rör genom vägg/bjälklag ....................sid 9...................sid 19
Rör i regel- eller massivvägg ...........................................sid 10...................sid 20
Rör i bjälklag .....................................................................sid 11...................sid 21
Ventilation i regel- eller massivvägg ...............................sid 12...................sid 22
Ventilation i bjälklag.........................................................sid 13...................sid 23
SKOTT HM
För industrimiljö
KIWA, Typgodkännande nr 1276
TEMPORÄR BRANDTÄTNING
FIRE BAG, expanderande kudde
KIWA, Typgodkännande nr 1291
PLASTRÖRSFÖRSLUTARE
NOVAPIPE S, stålmanschett
KIWA, Typgodkännande nr 1275
NOVAPIPE W, rörbandage
KIWA, Typgodkännande nr 1275
FIRE BAG.......................................................................................................sid 24
PLASTRÖRSFÖRSLUTARE
NOVAPIPE S...................................................................................................sid 25
NOVAPIPE W .................................................................................................sid 26
NOVAFLEX.....................................................................................................sid 27
BRANDFOGNINGSSYSTEM
NOVAFOG .....................................................................................................sid 28
MÄRKNING...................................................................................................sid 29
NOVAFLEX, expanderande fogmassa
KIWA, Typgodkännande nr 1275
AUKTORISATIONSBEVIS ............................................................................sid 30
MILJÖ ............................................................................................................sid 31
BRANDFOGNING
NOVAFOG, semielastisk tätningsmassa
KIWA, Typgodkännande nr 1290
2
3
Brandtätning för kabel-, rör- och
ventilationsgenomföringar
SKOTT HT, KIWA, TYPGODKÄNNANDE NR. 1274
Egenskaper
SKOTT HT är en mjuk, semielastisk tätning främst avsedd för kabel-, rör- och
ventilationsgenomföringar i brandavskiljande byggnadsdel inomhus i torra
lokaler. I utrymme med hög luftfuktighet skall genomföringens ytor förseglas
med Topcoat W. Tätningen som är övermålningsbar och lätt att återställa efter
kompletterande installationer, kan utföras av instruerad personal med enkla
handverktyg.
Ingående material / Brandskiva TE/TD
Stenullsskiva, 60 mm tjock och densitet min 150 kg/m³, enkelsidigt/dubbelsidigt
belagd med NOVATHERM 2FR-E, torrskikt ca 1 mm.
NOVATHERM 2FR-E
Skummande brandskyddsfärg för färdigstrykning av tätning samt erforderlig
utmålning på kablar och kabelstege. Torrskikt ca 1 mm, vilket motsvarar
1750 g/m² vått.
NOVATHERM SP
Lim/spackel för montage av brandskiva i ursparing, utfyllnad mellan kablar samt
spackling på lösull.
NOVAFLEX
Brandfogmassa för brandtätning mellan vägg/bjälklag och kabel resp VP-rör.
LÖSULL
Protega Superwool alternativt stenull som packas så att densiteten blir minst
150 kg/m³. Tjockleken på tätningen ska vara lika med vägg- resp bjälklagstjockleken, dock lägst 120 mm för EI 60 och 150 mm för EI 90-120.
Det är viktigt att endast material som är specificerade i denna beskrivning
används och att utförandet följer de principer som beskrivs här och i byggbeskrivningen för respektive tätningstyp. Utförligare beskrivning av i systemet
ingående produkter återfinns i respektive produkts tekniska datablad.
4
5
Brandtätningssystem SKOTT HT
Brandtätningssystem SKOTT HT
Kablar i regel- och massivvägg, 1800x1000
Kabelgenomföring i bjälklag, 1500x600
Användningsområde
Inomhus i väggkonstruktion av gipsplatta på stålregel eller massivvägg av
betong, lättbetong eller mursten med största öppning; höjd = 1800 mm, bredd
= 1000 mm. Väggen förutsätts vara utförd i samma brandtekniska klass som
brandtätningen dock minsta väggtjocklek 120 mm för EI 60-90 och 150 mm för
EI 120. Max total ledararea per kabel är 650 mm² vid kopparledare och 1 180
mm² vid aluminiumledare. Avstånd mellan kabelstege och vägg i öppningen
bör inte understiga 50 mm. Avstånd mellan kabelstegar i öppningen bör vara
min 300 mm. Kablar och kabelstegar får uppta max 60% av öppningens area.
Användningsområde
Inomhus i bjälklag av betong eller lättbetong med största öppning; längd =
1500 mm, bredd = 600 mm. Bjälklaget förutsätts vara utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen dock minsta tjocklek 120 mm för EI 60 och
150 mm för EI 90-120. Max total ledararea per kabel är 650 mm² vid kopparledare och 1 180 mm² vid aluminiumledare. Avstånd mellan kabelstege och bjälklag i öppningen bör inte understiga 50 mm. Kablar och kabelstegar får uppta
max 60% av öppningens area.
EI 60
EI 60
EI 60
EI 60
NOVATHERM 2FR-E
Brandskiva TD
CA. 50
NOVATHERM 2 FR-E
300
ca. 50
ca. 50
300
Brandskiva TE
Brandskiva TE
ca. 50
Brandskiva TE
6
NOVATHERM 2FR-E
NOVATHERM 2FR-E
NOVATHERM 2FR-E
300
EI 90
EI 120
EI 90
ca. 50
Brandskiva TD
300
EI 120
NOVATHERM 2FR-E
Brandskiva TE
Utmålning 300 alt. extra isolerskiva
Brandskiva TD
Utmålning 300 alt. extra isolerskiva
ca 50
Brandskiva TD
ca. 50
ca. 50
300
300
7
Brandtätningssystem SKOTT HT
Brandtätningssystem SKOTT HT
Kabelgenomföring vägg och bjälklag, liten öppning
Enstaka kabel resp VP-rör genom vägg och bjälklag
Användningsområde
Små genomföringar inomhus i väggkonstruktion av gipsplatta på stålregel,
massivvägg av betong, lättbetong eller mursten samt bjälklag av betong eller
lättbetong där montage av brandskiva ej är möjligt. Väggen resp. bjälklaget
förutsätts vara utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen dock
minsta väggtjocklek 120 mm för EI 60-90 och 150 mm för EI 120. Bjälklagets
minsta tjocklek skall vara 120 mm för EI 60 och 150 mm för EI 90-120. I gipsvägg
skall öppningen förses med kortlingar eller plåtstos. Försegling med
NOVATHERM SP utförs från båda sidor. Max total ledare per kabel är 650 mm2
vid kopparledare och 1180 mm2 vid aluminiumledare. Kablar får uppta max 60%
av öppningens area.
Användningsområde
Brandtätning av enstaka kablar resp. VP-rör inomhus i väggkonstruktion av
dubbel gipsplatta på stålregel, massivvägg av betong, lättbetong eller mursten
samt bjälklag av betong eller lättbetong. Väggen resp bjälklaget förutsätts vara
utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen dock minsta väggtjocklek 120 mm för EI 60-90 och 150 mm för EI 120. Bjälklagets minsta tjocklek skall
vara 120 mm för EI 60 och 150 för EI 90-120. VP-rörets ytterdiameter max 50 mm.
Kabelns totala ledararea max 355 mm2 vid kopparledare och 645 mm2 vid
aluminiumledare. Brandfogen mellan vägg/bjälklag och kabel resp VP-rör skall
vara ca 15 mm bred och 26 mm djup.
EI 60
NOVATHERM SP
min. fogdjup 10mm
min. 150 mm
Lösull av sten- eller
keramiskt fiber
EI 60
NOVATHERM SP
alt. NOVAFLEX
NOVATHERM SP
alt. NOVAFLEX
EI 90-120
min. fogdjup 10mm
Lösull av sten- eller
keramiskt fiber
EI 90-120
EI 60-120
NOVATHERM SP
min. fogdjup 10 mm
min. 150 mm
NOVATHERM SP
alt. NOVAFLEX
Ingen utmålning krävs
NOVATHERM SP
Kabel
VP-rör
VP-rör
Ingen utmålning krävs
EI 60
8
EI 60
NOVATHERM SP
min. fogdjup 10 mm
Lösull av sten- eller
keramiskt fiber
Lösull av sten- eller
keramiskt fiber
EI 90-120
NOVATHERM SP
alt. NOVAFLEX
VP-rör
Kabel
Kabel
9
Brandtätningssystem SKOTT HT
Brandtätningssystem SKOTT HT
Rörgenomföring i regel- och massivvägg
Rörgenomföring i bjälklag
Användningsområde
Inomhus i väggkonstruktion av gipsplatta på stålregel eller massivvägg av
betong, lättbetong eller mursten. Stålrör med ytterdiameter ≤60,3 mm och kopparrör med ytterdiameter ≤42 mm kan i brandteknisk klass EI 60 installeras utan
tilläggsisolering om de målas med brandskyddsfärg NOVATHERM 2FR-E till en
tjocklek av ca 1 mm (torrskikt) och 300 mm ut från brandskivan resp. vägg. Stålrör med ytterdiameter >60,3 mm och ≤168,3 mm samt kopparrör >42 mm och
≤54 mm skall förses med isolering i form av rörskål av stenull. I brandteknisk
klass EI 60-90 kan även rörskål av glasull användas om glasullen målas med NOVATHERM 2FR-E till en skikttjocklek av 1 mm (torrskikt) och till en längd av 300
mm från vägg. Rörskålens tjocklek skall vara min 50 mm och sträcka sig genom
öppningen och ut 500 mm på vardera sida om väggen. Ev spalt mellan vägg
och rörskål tätas med NOVATHERM SP.
Användningsområde
Inomhus i bjälklag av betong eller lättbetong. Stålrör med ytterdiameter ≤60,3
mm och kopparrör med ytterdiameter ≤42 mm kan i brandteknisk klass
EI 60 installeras utan tilläggsisolering om de målas med brandskyddsfärg
NOVATHERM 2FR-E till en tjocklek av ca 1 mm (torrskikt) och 300 mm ut från
brandskivan resp bjälklag. Stålrör med ytterdiameter >60,3 mm och ≤168,3 mm
samt kopparrör >42 mm och ≤54 mm skall förses med isolering i form av rörskål
av stenull. I brandteknisk klass EI 60-90 kan även rörskål av glasull användas om
glasullen målas med NOVATHERM 2FR-E till en skikttjocklek av 1 mm (torrskikt)
och till en längd av 300 mm från bjälklag. Rörskålens tjocklek skall vara min 50
mm och sträcka sig genom öppningen och ut 500 mm på vardera sida om bjälklaget. Ev spalt mellan bjälklag och rörskål tätas med NOVATHERM SP.
Utmålning på
rörskål av glasull
500
500
Plåtstos
Utmålning på
rörskål av glasull
300
Rörskål av 50 mm
stenull alt. glasull
Utmålning på
rörskål av glasull
300
Brandskiva TD
Tätning mellan rörskål
och bjälklag med
NOVATHERM SP
ca 50
EI 120
Utmålning på
rörskål av glasull
500
500
300
ca. 50
Brandskiva TE
Brandskiva TD
10
Rörskål av
50 mm stenull
Vid glasull krävs utmålning, ej vid stenull
EI 90
Rörskål av 50 mm
stenull alt. glasull
Brandskiva TD
Rörskål av 50 mm
stenull alt. glasull
500
ca. 50
Utmålning på
rörskål av glasull
300
ca. 50
Rörskål av 50 mm
stenull alt. glasull
500
300
Rörskål av 50 mm
stenull alt. glasull
EI 60-90
500
300
ca 50
Utmålning på
rörskål av glasull
Vid glasull krävs utmålning, ej vid stenull
Tätning mellan
rörskål och vägg
med NOVATHERM SP
EI 60
EI 60
EI 60
EI 60
EI 120
500
Brandskiva TE
ca 50
Rörskål av 50 mm
stenull alt. glasull
Brandskiva TD
Rörskål av
50 mm stenull
11
Brandtätningssystem SKOTT HT
Brandtätningssystem SKOTT HT
Ventilationsgenomföring i regel- och massivvägg
Ventilationsgenomföring i bjälklag
Användningsområde
Inomhus i väggkonstruktion av gipsplatta på stålregel och massivvägg av
betong, lättbetong eller mursten med samma brandtekniska klass som brandtätningen, dock med minsta tjocklek 120 mm för EI 60 och 150 mm för EI 60-90.
Avståndet i öppningen mellan ventilationskanalen och vägg bör inte understiga
50 mm. Max öppningsarea i väggen får vara 1,75 m2. Ventilationskanalens isolering förutsätts bestå av stenull eller annat godkänt material och utförd i
samma brandtekniska klass som brandtätningen. Brandskivan monteras mot
ventilationskanalen och kanalens isolering anslutes mot brandskivan.
Användningsområde
Inomhus i bjälklag av betong eller lättbetong. Bjälklaget förutsätts vara utförd
i samma brandtekniska klass som brandtätningen, dock med minsta tjocklek
120 mm för EI 60 och 150 mm för EI 90-120. Avståndet i öppningen mellan ventilationskanalen och bjälklag bör inte understiga 50 mm. Max öppningsarea i
bjälklag får vara 1,75 m2. Ventilationskanalens isolering förutsätts bestå av stenull
eller annat godkänt material och utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen. Brandskivan monteras mot ventilationskanalen och kanalens isolering
anslutes mot brandskivan.
Brandskiva TE
Brandskiva TD
Kanalisolering
Kanalisolering
BRANDSKIVA TD
Kanalisolering
BRANDSKIVA TE
EI 90
EI 60
EI 90
EI 60
Kanalisolering
EI 120
Brandskiva TD
BRANDSKIVA TD
12
Kanalisolering
Ingen utmålning
Kanalisolering
Ingen utmålning
EI 120
13
Brandtätning för kabel-, rör- och
ventilationsgenomföringar
SKOTT HM, KIWA TYPGODKÄNNANDE NR 1276
Egenskaper
SKOTT HM är en mjuk, elastisk tätning främst avsedd för kabel-, rör- och ventilationskanaler i brandavskiljande massiv byggnadsdel eller lättvägg såväl
inomhus i torra lokaler som industrimiljö. SKOTT HM är vattenfast, UV- och
oljebeständig och kan därför användas i utrymmen med hög luftfuktighet och
hög miljöpåverkan. Tätningen, som är övermålningsbar och lätt att återställa
efter kompletterande installationer, kan utföras av instruerad personal med
enkla handverktyg.
Ingående material / Brandskiva ME/MD
Stenullsskiva med densitet min 150 kg/m3 enkel- resp dubbelsidigt belagd med
brandskyddsfärg ECOMASTIC 5FR.
ECOMASTIC 5FR
För ev färdigstrykning av tätning samt ev utmålning på kablar, rör och
ventilationskanaler.
ECOMASTIC SP
För sammanfogning av tillskurna brandskivor, limning mot byggnadsdel samt
utfyllnad av hålrum. Lösull av sten eller mineralull kan användas som
bottningsmaterial vid större hålrum.
NOVAFLEX
Brandfogmassa för brandtätning mellan vägg/bjälklag och kabel resp VP-rör.
LÖSULL
Protega Superwool alternativt lösull av sten eller mineralull som packas så
att densiteten blir minst 150 kg/m³. Tjockleken på tätningen ska vara lika med
vägg- resp. bjälklagstjockleken, dock lägst 120 mm för EI 60 och 150 mm för
EI 90-120.
Det är viktigt att endast material som är specificerade i denna beskrivning
används och att utförandet följer de principer som beskrivs här och i byggbeskrivningen för respektive tätningstyp. Utförligare beskrivning av i systemet
ingående produkter återfinns i respektive produkts tekniska datablad.
14
15
Brandtätningssystem SKOTT HM
Brandtätningssystem SKOTT HM
Kablar i regel- och massivvägg, 1800x1000
Kabelgenomföring i bjälklag, 1500x600
Användningsområde
Inomhus i väggkonstruktion av gipsplatta på stålregel eller massivvägg av
betong, lättbetong eller mursten med största öppning; höjd = 1800 mm, bredd
= 1000 mm. Väggen förutsätts vara utförd i samma brandtekniska klass som
brandtätningen dock minsta väggtjocklek 120 mm för EI 60-90 och 150 mm för
EI 120. Max total ledararea per kabel är 650 mm² vid kopparledare och 1180
mm² vid aluminiumledare. Avstånd mellan kabelstege och vägg i öppningen
bör inte understiga 50 mm. Avstånd mellan kabelstegar i öppningen bör vara
min 300 mm. Kablar och kabelstegar får uppta max 60% av öppningens area.
Användningsområde
Inomhus i bjälklag av betong eller lättbetong med största öppning; längd =
1500 mm, bredd = 600 mm. Bjälklaget förutsätts vara utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen dock minsta tjocklek 120 mm för EI 60 och
150 mm för EI 90-120. Max total ledararea per kabel är 650 mm² vid kopparledare och 1180 mm² vid aluminiumledare. Avstånd mellan kabelstege och
bjälklag i öppningen bör inte understiga 50 mm. Kablar och kabelstegar får
uppta max 60% av öppningens area.
EI 60
EI 60
EI 60
EI 60
ECOMASTIC 5FR
Brandskiva MD
CA. 50
ECOMASTIC 5FR
300
ca. 50
300
ca. 50
Brandskiva ME
Brandskiva ME
Brandskiva MD
EI 90
EI 120
EI 90
ECOMASTIC 5FR
ca. 50
Brandskiva ME
16
ECOMASTIC 5FR
300
ca. 50
Brandskiva MD
300
Utmålning 300 alt. extra isolerskiva
ECOMASTIC 5FR
EI 120
ECOMASTIC 5FR
Brandskiva ME
Utmålning 300 alt. extra isolerskiva
ca 50
Brandskiva MD
ca. 50
ca. 50
300
300
17
Brandtätningssystem SKOTT HM
Brandtätningssystem SKOTT HM
Kabelgenomföring vägg och bjälklag, liten öppning
Enstaka kabel resp VP-rör genom vägg och bjälklag
Användningsområde
Små genomföringar inomhus i väggkonstruktion av gipsplatta på stålregel,
massivvägg av betong, lättbetong eller mursten samt bjälklag av betong eller
lättbetong där montage av brandskiva ej är möjligt. Väggen resp bjälklaget förutsätts vara utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen dock
minsta väggtjocklek 120 mm för EI 60-90 och 150 mm för EI 120. Bjälklagets
minsta tjocklek skall vara 120 mm för EI 60 och 150 mm för EI 90-120. I gipsvägg
skall öppningen förses med kortlingar eller plåtstos. Försegling med ECOMASTIC SP utförs från båda sidor. Max total ledare per kabel är 650 mm2 vid kopparledare och 1180 mm2 vid aluminiumledare. Kablar får uppta max 60% av
öppningens area.
Användningsområde
Brandtätning av enstaka kablar resp. VP-rör inomhus i väggkonstruktion av
dubbel gipsplatta på stålregel, massivvägg av betong, lättbetong eller mursten
samt bjälklag av betong eller lättbetong. Väggen resp bjälklaget förutsätts vara
utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen dock minsta väggtjocklek 120 mm för EI 60-90 och 150 mm för EI 120. Bjälklagets minsta tjocklek skall
vara 120 mm för EI 60 och 150 för EI 90-120. VP-rörets ytterdiameter max 50 mm.
Kabelns totala ledararea max 355 mm2 vid kopparledare och 645 mm2 vid
aluminiumledare. Brandfogen mellan vägg/bjälklag och kabel resp VP-rör skall
vara ca 15 mm bred och 26 mm djup.
EI 60
ECOMASTIC SP
min. fogdjup 10mm
min. 150 mm
EI 60
EI 90-120
EI 60
ECOMASTIC SP
min. fogdjup 10 mm
ECOMASTIC SP
alt. NOVAFLEX
EI 90-120
ECOMASTIC SP
min. fogdjup 10mm
Lösull av sten- eller
keramiskt fiber
Kabel
EI 60-120
ECOMASTIC SP
min. fogdjup 10 mm
min. 150 mm
18
EI 90-120
ECOMASTIC SP
alt. NOVAFLEX
Ingen utmålning krävs
EI 60
Lösull av sten- eller
keramiskt fiber
VP-rör
Lösull av sten- eller
keramiskt fiber
VP-rör
ECOMASTIC SP
alt. NOVAFLEX
VP-rör
Kabel
Kabel
Ingen utmålning krävs
Lösull av sten- eller
keramiskt fiber
ECOMASTIC SP
alt. NOVAFLEX
19
Brandtätningssystem SKOTT HM
Brandtätningssystem SKOTT HM
Rörgenomföring i regel- och massivvägg
Rörgenomföring i bjälklag
Användningsområde
Inomhus i väggkonstruktion av gipsplatta på stålregel eller massivvägg av
betong, lättbetong eller mursten. Stålrör med ytterdiameter ≤60,3 mm och kopparrör med ytterdiameter ≤42 mm kan i brandteknisk klass EI 60 installeras utan
tilläggsisolering om de målas med brandskyddsfärg ECOMASTIC 5FR till en
tjocklek av ca.1 mm (torrskikt) och 300 mm ut från brandskivan resp vägg. Stålrör
med ytterdiameter >60,3 mm och ≤168,3 mm samt kopparrör >42 mm och ≤
54 mm skall förses med isolering i form av rörskål av stenull. I brandteknisk klass
EI 60-90 kan även rörskål av glasull användas om glasullen målas med ECOMASTIC 5FR till en skikttjocklek av 1 mm (torrskikt) och till en längd av 300 mm
från vägg. Rörskålens tjocklek skall vara min 50 mm och sträcka sig genom öppningen och ut 500 mm på vardera sida om väggen. Ev spalt mellan vägg och
rörskål tätas med ECOMASTIC SP.
Användningsområde
Inomhus i bjälklag av betong eller lättbetong. Stålrör med ytterdiameter ≤60,3
mm och kopparrör med ytterdiameter ≤42 mm kan i brandteknisk klass EI 60
installeras utan tilläggsisolering om de målas med brandskyddsfärg ECOMASTIC 5FR till en tjocklek av ca 1 mm (torrskikt) och 300 mm ut från brandskivan
resp bjälklag. Stålrör med ytterdiameter >60,3 mm och ≤168,3 mm samt
kopparrör >42 mm och ≤54 mm skall förses med isolering i form av rörskål av
stenull. I brandteknisk klass EI 60-90 kan även rörskål av glasull användas om
glasullen målas med ECOMASTIC 5FR till en skikttjocklek av 1 mm (torrskikt)
och till en längd av 300 mm från bjälklag. Rörskålens tjocklek skall vara min 50
mm och sträcka sig genom öppningen och ut 500 mm på vardera sida om
bjälklaget. Ev spalt mellan bjälklag och rörskål tätas med ECOMASTIC SP.
EI 60
EI 60
EI 60
Utmålning på
rörskål av glasull
300
Rörskål av 50 mm
stenull alt. glasull
ca. 50
Brandskiva ME
20
EI 120
Utmålning på
rörskål av glasull
500
500
300
ca. 50
Brandskiva MD
Tätning mellan rörskål
och bjälklag med
ECOMASTIC SP
ca 50
Utmålning på
rörskål av glasull
Brandskiva MD
EI 90
Rörskål av 50 mm
stenull alt. glasull
Utmålning på
rörskål av glasull
Rörskål av
50 mm stenull
Brandskiva MD
Rörskål av 50 mm
stenull alt. glasull
EI 120
EI 60-90
500
300
ca 50
Utmålning på
rörskål av glasull
Vid glasull krävs utmålning, ej vid stenull
500
300
Rörskål av 50 mm
stenull alt. glasull
ca. 50
300
500
300
500
Rörskål av 50 mm
stenull alt. glasull
Utmålning på
rörskål av glasull
500
Plåtstos
Vid glasull krävs utmålning, ej vid stenull
Tätning mellan
rörskål och vägg
med ECOMASTIC SP
EI 60
500
Brandskiva ME
ca 50
Rörskål av 50 mm
stenull alt. glasull
Brandskiva MD
Rörskål av
50 mm stenull
21
Brandtätningssystem SKOTT HM
Brandtätningssystem SKOTT HM
Ventilationsgenomföring i regel- och massivvägg
Ventilationsgenomföring i bjälklag
Användningsområde
Inomhus i väggkonstruktion av gipsplatta på stålregel och massivvägg av
betong, lättbetong eller mursten med samma brandtekniska klass som brandtätningen, dock med minsta tjocklek 120 mm för EI 60 och 150 mm för EI 60-90.
Avståndet i öppningen mellan ventilationskanalen och vägg bör inte understiga
50 mm. Max öppningsarea i väggen får vara 1,75 m2. Ventilationskanalens isolering förutsätts bestå av stenull eller annat godkänt material och utförd i
samma brandtekniska klass som brandtätningen. Brandskivan monteras mot
ventilationskanalen och kanalens isolering anslutes mot brandskivan.
Användningsområde
Inomhus i bjälklag av betong eller lättbetong. Bjälklaget förutsätts vara utförd
i samma brandtekniska klass som brandtätningen, dock med minsta tjocklek
120 mm för EI 60 och 150 mm för EI 90-120. Avståndet i öppningen mellan ventilationskanalen och bjälklag bör inte understiga 50 mm. Max öppningsarea i
bjälklag får vara 1,75 m2. Ventilationskanalens isolering förutsätts bestå av stenull
eller annat godkänt material och utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen. Brandskivan monteras mot ventilationskanalen och kanalens isolering
anslutes mot brandskivan.
EI 60
EI 90
EI 90
EI 60
Brandskiva ME
Brandskiva MD
BRANDSKIVA MD
BRANDSKIVA ME
Kanalisolering
Kanalisolering
Kanalisolering
Kanalisolering
EI 120
EI 120
22
Kanalisolering
Kanalisolering
Ingen utmålning
BRANDSKIVA MD
Ingen utmålning
Brandskiva MD
23
FIRE BAG, temporär brandtätning
Plaströrsförslutare
Fire Bag – expanderande kudde
Novapipe S
KIWA TYPGODKÄNNANDE NR 1291
KIWA TYPGODKÄNNANDE NR 1275
FIRE BAG består av en kudde av behandlad glasväv fylld med en blandning av
svällande material och oorganiskt fyllnadsmaterial. Innehållet i FIRE BAG
expanderar vid exponering för brand och tätar på ett effektivt sätt mot genomsläpp av flammor och heta brandgaser.
Rörmanschett av rostfritt stål, invändigt belagd med expanderande
tätningsmassa, NOVAFLEX.
Användningsområde
Användningsområde
Temporär brandtätning av kabelgenomföringar inomhus i brandavskiljande
byggnadsdel, såsom vägg och bjälklag.
Genomföring av
Typ
Byggnadsdel
Buntade VP-rör
Total rörytterdiam ≤110 mm
S35/50-110
Regelvägg
Massivvägg och bjälklag
FIRE BAG används med fördel även i
genomföringar med ofta återkommande
ändringsarbeten eller under byggnadstiden i ännu inte färdigställda genomföringar. Vid endast integritetskrav kan
120 minuter brandmotståndstid erhållas
med FIRE BAG.
Plaströr*
Rörytterdiam 50-110 mm
Rörytterdiam 125-200 mm
S35/50-110 Regelvägg och
S60/125-200 Massivvägg och bjälklag
EI 60-90
EI 60-90
PVCrör
Rörytterdiam 50-110 mm
Rörytterdiam 125-200 mm
S35/50-110 Massivvägg och bjälklag
S60/125-200 Massivvägg och bjälklag
EI 60-120
EI 60-120
Montage
FIRE BAG finns i tre storlekar. Den kan
snabbt och enkelt monteras utan specialverktyg av utbildad personal.
Dubbelmantlade plaströr i bunt
Rörytterdiam ≤110 mm
S35/50-110
Regelvägg
Massivvägg och bjälklag
EI 60-90
EI 60-120
Cellgummiisolerat metallrör
Stålrör, ytterdiam ≤114,3 mm
Kopparrör, ytterdiam ≤42 mm
S60/**
S60/**
Regelvägg och
Massivvägg och bjälklag
EI 60-90
EI 60-90
S35/**
Regelvägg och
Massivvägg och bjälklag
EI 60-90
FIRE BAG kan även lätt demonteras för
att ge plats till fler kablar, rör etc och
sedan återanvändas.
24
PEX-AI-PE-rör
Aluminiumarmerat
plaströr Ø ≤50 mm
Beteckning
Dimension
Vikt
FIRE BAG XL
FIRE BAG L
FIRE BAG S
300x200x60 mm
300x200x30 mm
200x100x30 mm
cirka 385 g
cirka 185 g
cirka 50 g
Brandtek. klass
EI 60-90
EI 60-120
* Plaströr: PVC, PVC-C, PP, PE, PE-X, ASA och PB
** Rörmanschetten anpassas till isoleringens ytterdiameter med fasta storlekar
på 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200.
Montageanvisning
Öppningens diameter anpassas till det genomförda rörets ytterdiameter. Öppna manschetten, montera den runt det genomförda
elementet. Lås manschetten genom att föra...............forts sid 26
25
Plaströrsförslutare
Plaströrsförslutare
låstungan genom låsslitsen och vik tungan 180° tillbaka.
Manschetten skjuts mot byggnadsdelen och fästes i gipsvägg
med gipsskruv eller för gipsvägg avsedd metallexpander.
I massivvägg och bjälklag fästes manschetten med metallexpander. Om risk finns att brand kan uppstå på båda sidor om den
brandavskiljande byggnadsdelen skall rörmanschett monteras på båda sidor.
Vid bjälklag monteras manschett endast på undersidan.
Novapipe W
Rörbandage med expanderande tätningsmassa, NOVAFLEX. Bandaget expanderar då det utsätts för höga temeraturer vid brand och tätar på ett effektivt
sätt eventuella öppningar som kan uppstå efter smält plaströr.
PVC-rör
Ytterdiameter 50-110 mm
Typ
Byggnadsdel
Brandtek. klass
W100/50-110
W140/50-110 alt.
2 x W80/50-110
Regel- och massivvägg
Massivvägg och bjälklag
Massivvägg eller bjälklag
>160 mm
EI 60-90
EI 60-90
EI 60-90
W140/50-110
Massivvägg eller bjälklag
EI 60-120
*PVC, PVC-C, PP, PE, PE-X, ASA och PB
Montageanvisning
Öppningens diameter anpassas till det genomförda rörets
ytterdiameter med tillägg för
tjockleken för resp. bandage
(se tabell i mm).
Rörets ytter Ø
Öppningens Ø
50
63
75
90
110
75-85
90-100
100-115
130-150
150-170
Öppning i gipsvägg förstärks med PLÅTSTOS 12. Erforderlig
längd på plåtstosen blir öppningens Ø i mm x 3,14. Stosen
kapas till rätt längd och formas runt röret. Stosen förs in i
öppningen och förseglas genom att vinkla stosens låständer på
andra sidan väggen.
26
Vattenburen tätningsmassa som expanderar då den utsätts för höga temperaturer vid brand och tätar på ett effektivt sätt ev öppningar i genomföringen.
Användningsområde
Genomföring av
Användningsområde
Plaströr*
Ytterdiameter 50-110 mm
Novaflex
KIWA TYPGODKÄNNANDE NR 1275
KIWA TYPGODKÄNNANDE NR 1275
Genomföring av
NOVAPIPE W Rörbandage läggs runt röret och låses med
bandagets kardborrband. Bandaget skjuts därefter in i
öppningen. Eventuella öppningar mellan rör och bandage kan
tätas med NOVAFLEX eller NOVATHERM SP.
Buntade VP-rör
Total rörytterdiameter ≤75 mm
Buntade installationskablar
Total ytterdiameter ≤70 mm
Max total ledararea Cu 150 mm2
Byggnadsdel
Brandtek. klass
Regelvägg
Massivvägg och bjälklag
EI 60-90
EI 60-120
Regel-, massivvägg, bjälklag EI 60-90
Plaströr*
Rörytterdiameter ≤110 mm
Rörytterdiameter ≤50 mm (PVC-rör)
Regel-, massivvägg, bjälklag EI 60-90
Massivvägg och bjälklag
EI 60-120
Cellgummiisolerat metallrör
Stålrör, ytterdiameter ≤60,3 mm
Kopparrör, ytterdiameter ≤42 mm
Regel-, massivvägg, bjälklag EI 60-90
Regel-, massivvägg, bjälklag EI 60-90
*PVC, PVC-C, PP, PE, PE-X, ASA och PB
Montageanvisning
Öppningsdiameter skall vara 30 mm större än det genomförda
rörets ytterdiameter. Öppningen ska vara fri från damm och fett.
Med hjälp av en patronspruta fylls fogspalten med NOVAFLEX från
båda sidor om vägg resp bjälklag. Fogen bör vara minst 15 mm
bred och 25 mm djup. Fogen jämnas med lämpligt fogverktyg.
27
Brandfogningssystem
Novafog
KIWA TYPGODKÄNNANDE NR 1290
NOVAFOG är ett fogtätningssystem avsett för såväl vertikal som horisontal
fogning inomhus mellan olika byggnadsdelar i avskiljande brandteknisk klass
EI 60 – EI 120.
Märkningsinstruktioner
Märkning
Genomföringen skall märkas med en etikett som anger tätningens typbeteckning, brandteknisk klass, tillverkare, installatör och datum för montaget.
Etiketter kan erhållas från Protega.
Användningsområde
En byggnad delas in i s k brandceller åtskilda av byggnadsdelar som hindrar
spridning av brand och brandgaser. Sådana avskiljande byggnadsdelar som
bjälklag eller väggar, skall vara täta mot genomsläpp av flammor och gaser (Eklass). De ska också vara värmeisolerande så att temperaturen på den av brand
opåverkade sidan inte medför risk för brandspridning (I-klass) under den
tidsperiod som anges i kraven t ex 60 minuter för brandteknisk klass EI 60.
Ingående material
Protega Superwool alternativt lösull av sten som
packas så att densiteten blir minst 150 kg/m³.
NOVATHERM SP är en vattenburen, vit, halogenfri, semielastisk, övermålningsbar fogmassa för
fogning inomhus. Som bottningsmaterial i fogen
används aluminiumsilikatfiber.
Montage
Montage utförs med patronspruta och enkla
handverktyg som utförs av utbildad personal. Det
är viktigt att endast material som är specificerade
i denna beskrivning används och att utförandet
följer de principer som beskrivs här och i byggbeskrivningen för respektive tätningstyp. Utförligare beskrivning av i systemet ingående produkter återfinns i
resp produkts tekniska datablad.
28
I plan- och sektionsritningar, som
ingår i brandskyddsdokumentationen, markeras brandtätningens typbeteckning vid genombrottsstället.
29
Auktorisationsbevis
Miljö
THERE’S ALWAYS
A TOMORROW
Protega erbjuder brandtätningsutbildning. Det är vårt sätt att säkerställa att
våra produkter används på ett optimalt sätt. Kursen är en halvdag med en
teoretisk del och en praktisk.
Protega arbetar målmedvetet med miljöfrågor, såväl i produktionen som i
användningen av våra produkter. Vi var bl a föregångare med borttagandet av
halogener i färgen. Protega är ett familjeföretag i andra generationen. Vi vill
med stolthet kunna lämna över företaget till den tredje generationen när den
tiden kommer. Då är det viktigt att vi redan idag fokuserar på hållbara lösningar
för vår miljö, såväl den yttre som inre.
Våra produkter är BASTA-registrerade, bedömda av Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Jämför oss gärna med liknande produkter. Vi har en miljösträvan
som ska utgör en anledning att välja Protega som leverantör av produkter för
passivt brandskydd.
30
31
MADE IN SWEDEN
Verkstadsgatan 6B
231 66 Trelleborg
Tel 0410-56780 / Fax 0410-56789
[email protected] / www.protega.se