Inledning och aktuellt

Välkomna till nätverksträffen
Hälsofrämjande arbete
på familjecentralen med fokus
på mat och hälsa
Josefin Sejnelid, utredningssekreterare barn & unga, Region
Örebro län, 019-6027491, [email protected]
.
Länssamverkan föräldrastöd
Deltagare
Anna Philipson, Region Örebro län (föräldraledig)
Josefin Sejnelid, Region Örebro län (Sammankallande)
Ida Broman, västra länsdelen
Barbro Andersson, ÖLIF
Camilla Pettersson, Länsstyrelsen
Lena Carlsson, Örebro kommun
Hanna Hanson, södra länsdelen
Natasha Anderberg, norra länsdelen
Ingrid Gustafsson, Skolhälsovård Örebro kommun
Maria Lindh, Barnhälsovården, Region Örebro län
Yvonne Skogsdal, Mödrahälsovården Region Örebro län
Mia Schultz, FTV Region Örebro län
Maria Lindborg, Örebro kommun
Tarja Nordling, Region Örebro län
Peter Morfeldt, Region Örebro län
Marie Cesares Olsson, Örebro kommun
Lisbeth Jansson, Familjecentralsenheten Örebro kommun
Sylvia Blomberg bibliotek barn/unga Region Örebro län
Mål
• Att alla föräldrar i regionen erbjuds ett
kunskapsbaserat, behovsanpassat och
likvärdigt stöd i föräldraskapet.
Syfte
• Att öka förutsättningarna för att stödet i
föräldraskapet blir likvärdigt i regionen.
• Att vi möts utifrån olika kompetenser och
uppdrag
• Att undvika parallella spår
Aktiviteter
• Att erbjuda stöd i form av utbildning,
mötesplatser etc.
• Erfarenhetsbyte
• Kunskapsspridning
• Årligen ska en sammanställning av
gruppens arbete göras.
Dagens program
8.00 Registering samt kaffe, the och frukt
8.30 Inledning och välkomna, Josefin Sejnelid
8.40 Hur kan vi arbeta kring barn, mat och hälsa? Marie Nybäck
9.20 Fika med kaffe, the och smörgås. Erfarenhetsutbyte i grupper
kring föregående tema
10.10 Återkoppling från gruppdiskussioner
10.20 Utmaningar kring maten, Marie Nybäck,
11.00 Erfarenhetsutbyte i grupper kring föregående tema
11.30 Återkoppling från gruppdiskussioner Sammanfattning och
frågor
11.50 Information om nationellt och regionalt föräldrastöd
12.00 Nätverksträffen avslutas
Hur kan vi arbeta kring barn,
mat och hälsa?
Marie Nybäck
Kl 9.20-10.10
Gruppdiskussion och fika
kring föregående tema
Yrkesvis
• Utse en sekreterare som skriver ner
gruppens åsikter på pappret
• Låt alla komma till tals
• Häng upp ert papper på väggen
• Kl 10.10-10.20 ta del av vad andra
grupper svarat
Utmaningar kring maten
Marie Nybäck
Kl 11.00-11.30
Gruppdiskussion utifrån
förgående tema
Utifrån verksamheten
• Utse en sekreterare som skriver ner
gruppens åsikter på pappret
• Låt alla komma till tals
• Häng upp ert papper på väggen
• Kl 11.30-11.40 ta del av vad andra
grupper svarat
Aktuellt inom föräldrastödsområdet
Inbjudan 19-20 maj Göteborg
Föreningen för familjecentralers
främjande
Nationell familjecentralskonferens
Att välja framtid
Förebyggandets konst- föräldrastöd
• Ges på både grundläggande och
avancerad nivå
• Mer info om anmälan,
kursstarten, behörighetskrav
m.m. hittar du på Örebro
universitets hemsida
www.oru.se/forebyggandetskonst
• Utbildningen ges höstterminen
2015
Föräldrar spelar roll.
Vägledning i lokalt och regionalt
föräldrastödsarbete
Den här vägledningen vill bidra med kunskap om hur man lyckas med ett
framgångsrikt föräldrastödsarbete.
Vägledningen ger en samlad bild över aktuell forskning och olika former
av föräldrastöd. Den ger också en konkret beskrivning av hur man
kommer igång med ett framgångsrikt föräldrastödsarbete.
Vägledningen vänder sig till beslutsfattare, tjänstemän och praktiker på
lokal och regional nivå som vill påbörja eller vidareutveckla
föräldrastödjande arbete.
2:a upplagan finns att ladda ner eller beställa på
www.folkhalsomyndigheten.se
Visa på vilket föräldrastöd vi erbjuder som Degerfors kommun
www.degerfors.se/familjeguiden
Familjeguiden- broschyr om befintligt föräldrastöd, skickades ut till
hushållen i Karlskoga och Degerfors
Rapporten finns att ladda hem eller beställa:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-11-12
Tack för idag!
Kontaktuppgifter
Josefin Sejnelid, utredningssekreterare barn & unga,
019-6027491, [email protected]
Marie Nybäck, Utredningssekreterare kost,
019-602 74 86, [email protected]