Monterings- och bruksanvisning BASTUAGGREGAT 1517-22

Monterings- och bruksanvisning
BASTUAGGREGAT
1517-22-1705
1517-30-1705
STYRENHET
1601-9
Sensor
OLET 16
MONTERING AV AGGREGATET
För väggmontering av aggregatet, se nästa sida. Tänk på följande när aggregatet monteras (ställs upp):
− Följ de angivna måtten.
− Bastuns innerväggar och tak skall vara klädda med träpanel av god kvalitet som t.ex. nordisk gran, furu eller
hemlock.
− Kontrollera att väggen bakom aggregatet är förstärkt med trä där skruvarna skall sitta. Denna förstärkning skall
vara utförd i trä av god kvalitet som t.ex. gran eller furu och skall vara fäst i bastuns byggnadsstomme.
− Endast ett aggregat får vara anslutet i bastun.
− Aggregatet får inte monteras i en väggnisch eller vara tätt kringbyggt.
INNAN AGGREGATET TAS I DRIFT
Kontrollera följande punkter innan aggregatet ansluts till nätström och tas i drift:
−
−
−
−
−
Att alla delar finns, dvs. bastuaggregat, styrenhet, sensor och bastustenar.
Att aggregatets spänning är 230 V.
Aggregatets effekt är anpassad till en viss bastuvolym. Se tabell 1. De värden som anges i tabell 1 får varken
underskridas eller överskridas.
Monteringsavstånden i fig. 2 måste följas. Avvikelser innebär brandrisk.
Läs den här installations- och bruksanvisningen noga.
ANSLUTNING TILL ELNÄTET
Bastuaggregatet skall anslutas med en oljebeständig gummikabel typ H07RN-F. Elinstallationen skall utföras av
behörig elektriker.
I anslutning kabel till bastuns styrenhet skall en anordning installeras som skiljer hela bastuanläggningen från nätet.
En FI-kontakt med 3 mm kontaktöppning är lämplig.
Säkerhetsinformation: Om tiduret startas på nytt efter att det gått ut, skall bastun först inspekteras.
BASTUSTENAR
Stenarna levereras rengjorda. Vi rekommenderar dock att de sköljs igen med rent vatten innan de läggs på
bastuaggregatet. Placera de större stenarna underst och de mindre ovanpå. Stenarna får inte ligga för tätt och får
inte kilas in mellan värmeelementen, eftersom luftcirkulationen i aggregatet då hindras. Värmeelementen skall
täckas helt med stenar. Byt stenarna senast när de blir spröda och verkar gå sönder. Bastustenarna skall ha en
diameter på ca 5-8 cm och vara av god kvalitet.
Garantin av Helo Produkter är inte i kraft om man använder keramiska stenar i aggregatet.
7013613
314 SKPS 3 D
~ 600
VENTILATION
För att bastubadet skall bli så behagligt och
hälsosamt som möjligt, måste det finnas ordentlig
ventilation. Tilluften leds, om möjligt, utifrån genom
en öppning direkt under aggregatet. Tilluftöppningen
skall ha en diameter på minst 60 mm. Frånluften leds
ut så långt från tilluftsöppningen som möjligt, genom
en öppning som är diagonalt placerad i förhållande till
tilluften. Frånluftöppningen bör vara minst dubbelt så
stor som tilluftöppningen och sitta ca 600 mm över
golvet.
Minimimått för montering (mm)
Tabell 1
Bastuutrymme
Rumsvolym
kW
2,2
3,0
2
m
1,3-2,5
2-4
Höjd
Avstånd från aggregatet till:
Sidovägg
A
mm
50
50
mm
1900
1900
Aggregatets
framsida
D
mm
120
120
Minsta avstånd
för väggkonsol
Tak
Golv
F
mm
1200
1200
K
mm
120
120
B
mm
125
125
J
mm
370
370
Stenar
Nätanslutning
kg
Aggregatets
anslutningskabel
H07RN-F
10
10
3 x 1,5 mm²
3 x 2,5 mm²
Fig. 2
(mm)
(mm)
F
40
min 30
min 1900
D
A
A
K
min 20
min 20
min 30
Minimimått för montering av
väggkonsol (mm)
B
J
180 70
150
2
STYREHET 1601-9
ALLMÄNT
Styrenheten typ 1601-9 använder svagström för att koppla till och från aggregatet, för temperaturreglering och
reglering av bastubadet. Endast en styrenhet får installeras till varje aggregat. När aggregatet kopplas till, är
temperaturen automatiskt inställd på 80°C och badtiden programmerad till 2 timmar. Man kan emellertid
programmera om dessa inställningar (beskrivs nedan). Temperaturen kan regleras mellan 50°C och 123°C och
badtiden kan väljas mellan 1 timme och 6 timmar. Om man gör en ändring, kommer styrenheten ihåg den till nästa
bastubad. Vid strömavbrott återgår aggregatet automatiskt till programmeringen på 80°C och 2 timmar.
INSTALLATION
Styrenheten skall installeras utanför bastun. Den är stänkvattenskyddad enligt IPX4. Borra ett 50 mm hål i väggen
där styrenheten skall fästas. Dra den medföljande 7,6 m kabeln genom hålen på 13 mm i väggen. Se nedanstående
figur.
Obs: Använd bara den medföljande kabeln! Kabeln får inte vara skadad.
Ta bort skyddslocket från styrenheten, leta upp styrkabeln och sätt i den i uttaget bakom styrenheten. Fäst de två
75 mm skruvarna 6,5 mm i klämman. Tryck sedan klämman i fördjupningen i väggen med hjälp av höljet. Tryck
därefter med t.ex. en plan bit träpanel på styrenhetens skruvar. När klämman är installerad i väggen, kontrollerar du
att styrenheten sitter rakt och fäster den tätt mot väggen. Var försiktig så att du inte drar åt skruvarna för hårt.
Styrkabeln skall dras genom det lilla hålet nedtill på aggregatet. Kabeln ansluts därefter i anslutningsklämma J1 på
aggregatets kort.
Montera skyddslocket så här:
Häng locket på styrenhetens ovansida. Tryck därefter skyddslockets underdel mot väggen.
ANVÄNDNING
Tryck en gång på ON/OFF-knappen. Bastutemperaturen visas på displayen. Aggregatet kopplas till och värmer upp
bastun. När den inställda temperaturen har nåtts, kopplas aggregatet från och därefter till vid behov för att hålla den
inställda temperaturen i bastun. När den inställda badtiden är slut, kopplas aggregatet och även displayen
automatiskt från.
PROGRAMMERING AV BADTID
Om du vill programmera om badtiden, trycker du bara på ON/OFF-knappen så att aggregatet kopplas till. Tryck på
och håll nere TIME-knappen på styrenheten. Nu ändras tiden i 1-timmessteg mellan 1 timme och 6 timmar. Maximal
badtid är 6 timmar. När du kommer till 6 timmar, börjar tiden om från 1 timme igen. När du har hittat rätt badtid,
släpper du knappen så är önskad tid inprogrammerad.
PROGRAMMERING AV TEMPERATUR
Om du vill ändra temperaturinställningen, trycker du på TEMP-knappen så att den inställbara bastutemperaturen
visas på displayen. Om du trycker på knappen igen, ökas temperaturen i steg om 1°C, tills den maximala
temperaturen på 123°C nås. Därefter börjar temperaturen om på 50°C igen. Tryck på knappen tills önskad
temperatur visas.
3
Sensorkabel
Sensor
anslutningsklämma
Bastuaggregat
ul
Röd
Vit
Blå
Sensorkabel
ul
G
4
3
2
1
Temperaturbegränsare
x
G
x
Röd
Vit
Blå
4
3
2
1
X = Den här kabeln används inte. Kabeln skärs av vid yttermanteln se ovanstånde figur.
Sensorn fästs horisontellt över aggregatet på bastuväggen.
Skyddslock för sensor
Minerallull
xx) Sensorkaneln levereas
Invändigt i bastun
från fabrik
Installation av frontplatta och styrkabelns
placering i väggen
xx) Styrkabel från
Styrenhet Typ 1601-9
Yttervägg
Innervägg
Skyddslock
Installation av styrenhet Typ 1601-9
Klämma
Styrenhetshölje
Hölje
xx) Styrkabel
Typ LIYY 8x0,14
Hål i väggen
siameter 50 mm
75mm skruvar för
höljet
Skyddslock
Xx) Den här kabeln skall placeras längs
Ytterpanelen. Får aldrig placeras
längs den inre panelen
4
Lämpövastus, Värmeelement,
Heating elements, Heizstäbe
220 V or 230 V
Teho, Effekt
Input, Leistung
SEPC 166
1500W
SEPC 167
1100W
kW
1, 2
2,2
3,0
1, 2
1
2
OLEA 45
K1
K2
J3
N L N P
1601-9
1 2 3
0
1.
2.
OLET 16
1 2 3
TIME ON/OFF TEMP
5.
4.
3.
1. Power input/ Stromnetz/ Syöttö/ Nätet.
2. Switch/Schalter/Katkaisija/Brytare
3. Sauna light/ Sauna Beleuchtung/ Saunavalo/ Bastu belysning.
4. Control panel/ Steuergerät/ Ohjauspaneeli/ Kontrolpanel.
5. Sensor/ Fühler/ Tuntoelin/ Sensor.
354 SKPS 2 A
5