Ladda ner

BRUKSANVISNING
F150K
F160K
F170K
Generella upplysningar
Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från
köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas i två lägen: Centralventilation eller
Recirkulering (med kolfilter). Du hittar instruktioner för installation och lägesinställningar i
den här bruksanvisningen. Läs noga igenom denna bruks och monteringsanvisning innan du
installerar och börjar att använda produkten.
Delar
Produkten består av följande delar (Fig. 1):
1. Kåpa – med motor.
2. Metallfilter / kolfilter
a. F150K – 1 st
b. F160K – 2 st
c. F170K – 2 st
3. Fläns – används för att ansluta till central ventilation.
Page 4
Tekniska data
Elanslutning
Ventilationsmotor
Belysning
Ventilationshastigheter
Djup (cm)
Höjd (cm)
Utblås (ø mm)
Kapacitet (m3/h)
Elförbrukning (W)
AC 230V 50 Hz
1
28 W
3
50
14
120
290
138
Säkerhetsföreskrifter
1. Köksfläkten ska leda bort ånga och os från spishäll vid matlagning. Den ska anslutas till
en lämplig ventilationskanal (designkupa får inte anslutas till skorstenskanaler,
rökkanaler eller kanaler för rökgaser, som är i bruk).
2. Köksfläkten rekommenderas att monteras på minst 65 cm avstånd ovanför hällen alt.
40 cm över spis med elektrisk häll.
3. Undvik öppen eld och flambering under fläkten. Sätt lågan på lägsta effekt när grytor
och pannor tas från hällen.
4. All mat som tillagas i fett ska övervakas hela tiden, eftersom upphettat mycket lätt kan
antända.
5. Dra ut kontakten ur uttaget före rengöring, byte av fettfilter eller reparation.
6. Kolfiltret (vid användning) bör bytas ut minst varannan månad. Metallfiltret (vid
användning) bör rengöras vid behov alternativt minst en gång i månaden (kan diskas i
diskmaskin), eftersom ett filter som är indränkt i fett är mycket lättantändligt.
7. Om andra icke-elektriska anordningar används i samma rum som fläkten (t.ex. ugnar
med flytande bränsle, genomströmning eller volym varmvattenberedare), är det
nödvändigt att tillhandahålla lämplig ventilation (lufttillförsel).
8. Vid anslutning till elnätet 230 V ska köksfläkten anslutas till en godkänt vägguttag. Se
data på typskylten.
9. Produkten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt mental,
sensorisk eller fysisk förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de
informeras om hur produkten är avsedd att användas.
10. För att undvika att fara uppstår ska fast installation, utbyte av sladdställ eller annan
typ av anslutning utföras av behörig fackman.
Page 5
Installation
Följ dessa steg för att installera kåpan:
1. Montera kåpan på väggen
a. Markera en vertikal linje på väggen
för att indikera mitten på
kokplattan.
b. Ta bort metallfiltret.
c. Håll i spiskåpan så att den vertikala
linjen på väggen går igenom mitten
av produkten. Se till att kåpan är
helt horisontell.
d. Markera fästhålen på väggen, lägg
kåpan åt sidan.
e. Borra hål i markeringarna.
f. Montera sedan på vägg eller under överskåp.
2. Anslutning till elnätet
a. Anslut enheten till elnätet (VIKTIGT: vägguttaget ska vara lätttillgängligt så att
kontakten kan kopplas bort vid behov t.ex. för underhåll).
b. Kontrollera att lamporna och motorn fungerar.
Användning
! Viktigt Alla säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen ska efterföljas utan undantag!
Fettfilter rengöras regelbundet och aktiva kolfilter bör bytas regelbundet. Under perioder med
intensiv användning (mer än fyra timmar om dagen) bör de bytas ofta. Om köksfläkten med
en gasspis får gaslågan aldrig vara tänd utan att vara täckt av ett kokkärl. Sätt lågan på lägsta
effekten när grytor och pannor tas från gasspisen.
Se alltid till att flamman inte når utanför grytans botten. En sådan situation medför oönskad
energiförlust och farlig värmeupphettning.
Köksfläkten får inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.
1. Val av läge:
Köksfläkten kan användas i två lägen (aktiveras med skjutreglage bakom panel,
demontera först filter för omställning):
a. Centralventilationsläge – med denna inställning släpps luften ut ur rummet
genom avsedd ventilationskanal. I detta läge ska eventuella kolfilter avlägsnas.
Kåpan ska vara ansluten med ventilations rör, 120mm diameter, som är avsett
för ändamålet. En kvalificerad serviceperson bör göra anslutningen.
b. Recirkuleringsläge – med denna inställning filtreras och renas luften genom
fettfiltret och kolfiltret. Luften leds ut till köket igen genom fronten på kåpan. I
detta läge är det nödvändigt att använda kolfilter.
2. Kontrollpanel
Produkten styrs genom användningen av tryckknappar (se Fig 4).
Page 6
Knapp “0” stänger av produkten
Knapp “1” till “3” reglerar motorns hastighet
Knapp
- lampa av/på.
Underhåll
Regelbundet underhåll och rengöring av köksfläkten säkrar god och felfri drift och förlänger
produktens livslängd.
1. Metallfettfilter
Metallfettfiltret ska rengöras vid behov minst en gång i
månaden i diskmaskin (låg temperatur) eller manuellt
med ett milt rengöringsmedel eller såpa.
Fettfiltret lossas med snäpplåset (se Fig 5)
2. Kolfilter (Tillbehör)
Används endast om fläkten inte är ansluten till
ventilationskanal. Dessa filter är inte tvättbara och kan
inte återanvändas. Kolfilter bör ersättas varannan
månad eller oftare om användning är riklig.
För att ersätta kolfiltret följ dessa steg (se Fig 6):
a. Avlägsna metallfiltret från kåpan.
b. Ta
bort
kolfiltret
genom
att
lyfta
ståltrådskonstruktionen.
c. Installera det nya kolfiltret/kolfiltren. Placera
tillbaka metallfiltret i kåpan.
3. Belysning
Köksfläkten är utrustad med en 28W halogen lampa.
Följ dessa steg för att ersätta lampan:
a. Avlägsna metallfiltret från kåpan.
b. Ersätt lampan med hjälp av ett tygstycke eller en
bit papper.
c. Placera tillbaka metallfiltret i kåpan.
4. Rengöring
Undvik följande vid rengöring:
 En våt trasa eller svamp och rinnande vatten.
 Lösningsmedel eller sprit som kan göra lackerade ytor matta
 Frätande medel
 Hårt, grovt tyg.
Vi rekommenderar att du använder en fuktig trasa och neutrala rengöringsmedel
Page 7