YTTERVÄGG Konstruktion

KO N S T R U K T I O N
Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i:
TOTAL E NTRE P R E NAD
DETAL JER
L JUD
TÄTHET
PRECISION
KVALITET
Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över alla delar.
15.05 TE
3
TA K Konstruktion
TOTAL E NTRE P R E NAD
Råspont och papp, förtillverkade råspontsluckor för snabb montering,
välisolerad takkonstruktion där isoleringsnivån är optimalt anpassad för
att erhålla en resurseffektiv nivå kopplat till husets uppvärmningspaket.
Högre densitet på snedtaksisoleringen.
15.05 TE
4
Y T T E R VÄ G G Konstruktion
Väggen består av en installationszon
där skivorna monteras med skruvar för
att förenkla ev. dragning på byggplats.
Gipsskiva
Spånskiva
Bra isolering med ett u-värde på
0,17W/kvmK
Installationszon
med isolering
Plastfolie
Regelverk
Isolering
Vindskydd
Luftningsläkt
Spikläkt
TOTAL E NTRE P R E NAD
Panel
Rör för
eldragning
Eldosa
15.05 TE
5
Y T T E R VÄ G G
Konstruktion
Saxning av liggande panel - för att undvika täckbräda
vid blockskarv monteras delar av liggande panel med
förskjutna skarvar på byggplats.
1


TOTAL E NTRE P R E NAD


2




3

15.05 TE
6
Y T T E R VÄ G G Konstruktion

TOTAL E NTRE P R E NAD
Spikradsindelning – mycket fokus vid
projektering av huset för att erhålla en
symmetrisk indelning av spikraderna på
fasaden som sträcker sig över hela fasaden.

 
 
15.05 TE
7
Y T T E R VÄ G G Konstruktion
TOTAL E NTRE P R E NAD
För att få ett enhetligt fönsterparti vid
flera sammansatta fönster byggs inte
väggen i full tjocklek utan livar med
fönsternivån. Detta ger en lång sammanhängande fönsterbänk.
15.05 TE
8
DITT HUS
PROVTRYCKS
TRÄPANEL
Pi240
STANDARD
Dessa ritningar tillhör Trivselhus AB och är skyddade enligt upphovsrättslagen (URL).
De får inte kopieras, spridas eller i övrigt ändras utan upphovsmannens medgivande.
Trivselhus yttervägg är uppbyggd av väl genomarbetade detaljer och testad för att vi med säkerhet
ska kunna säga att den är tät mot väder och vind. Alla hus provtrycks även för att kontrollera varje
enskilt fall. Ytterväggen består av två skikt, varav en installationszon. Rumshöjd 2,55 som standard
på ett våningsplan. Gäller ej vindsplan eller sluttningsplan. (Se fig. s. 2). Dubbla skivor invändigt.
Dessa ritningar tillhör Trivselhus AB och är skyddade enligt upphovsrättslagen (URL).
De får inte kopieras, spridas eller i övrigt ändras utan upphovsmannens medgivande.
Dessa ritningar tillhör Trivselhus AB och är skyddade enligt upphovsrättslagen (URL).
De får inte kopieras, spridas eller i övrigt ändras utan upphovsmannens medgivande.
Y T T E R VÄ G G Konstruktion
Regel med
isolering
Plastfolie
PUTSFASAD
Vi240
Som tillval kan träpanel bytas mot
ventilerat putssystem
TEGELFASAD
Ti240
Som tillval kan
träpanel bytas mot
utegipsskiva för beklädnad med tegel
Putsbärare
Luftspalt
Vindskydd
Tegel
Luftspalt
Utegipsskiva
TOTAL E NTRE P R E NAD
STANDARD
Installationszon med
isolering
Panel
Luftspalt
Vindskydd
Spånskiva
Gipsskiva
15.05 TE
9
TOTAL E NTRE P R E NAD
Vägg i träkonstruktion med lecasten på utsidan. Utseendemässigt likt ett stenhus genom
att putsa på lecasten, kort montagetid som ger
liten fuktpåverkan, liten miljöpåverkan genom
att använda stor andel trä som är en förnyelsebar resurs.
Diskret rördragning som görs i väggen.
Dessa ritningar tillhör Trivselhus AB och är skyddade enligt upphovsrättslagen (URL).
De får inte kopieras, spridas eller i övrigt ändras utan upphovsmannens medgivande.
" S K Å N E VÄ G G E N " Konstruktion
15.05 TE
10
T H E R M O M U R Konstruktion
TOTAL E NTRE P R E NAD
Till källarväggar och vid motfyllda väggar vid sluttningshus används Thermomurväggar som består av element med 100 mm cellplast på insidan och utsidan och 150 mm betong i mitten. Detta ger en bra isolerad, lufttät och fuktsäker konstruktion utan köldbryggor. Väggen kompletteras med 28 mm glespanel
på insidan, bakom skivorna, för att underlätta rördragning.
THERMOMUR
THERMOMUR HÖRN
15.05 TE
11
G R U N D/ P L AT TA PÅ M A R K
Konstruktion
TOTAL E NTRE P R E NAD
Välisolerat kantelement kombineras med 300 mm isolering
under betongplattan. Betongplatta på mark är en väl beprövad
konstruktionslösning som gör att framtida fuktproblem undviks
eftersom ett väl tilltaget kapillär-brytande makadamskikt används
under isoleringen.
Alla grunder radonkyddas.
15.05 TE
12
B J Ä L K L A G Konstruktion
1-plans
källarlösa hus
1-plans
källarhus
Sluttningshus
1 1/2-plans
källarlösa hus
2-plans
källarlösa hus
Markbjälklag
Kryprumsbjälklag
Mellanbjälklag
TOTAL E NTRE P R E NAD
Vindsbjälklag
VÅNING
1. Källarplan
2. Sluttningsplan
3. Entréplan
4. Överplan
5. Vindsplan
Hanbjälklag
15.05 TE
13
M E L L AN B JÄL KL AG
Konstruktion
TOTAL E NTRE P R E NAD
Isolerat för att minimera luftljud och stegljud mellan
våningarna med en optimerad isoleringsnivå.
15.05 TE
14
L J U D Konstruktion
TOTAL E NTRE P R E NAD
Trivselhus har fantastisk ljudmiljö tack vare:
• Yttervägg med installationszon och dubbla skivor
• Innervägg med isolering och dubbla skivor
• Mellanbjälklag med isolering
• Innerdörrskarm med tätninglist
• Massiva innerdörrar
• Klädvården som tätas med fogmassa i vägg och takvinklar
• Markvärmepaket som standard med en låg ljudnivå.
15.05 TE
15
TÄT H E T Konstruktion
Före expansion
• Alla Trivselhus provtrycks för att säkerställa en
god lufttäthet, se blogg på trivselhus.se
• Yttervägg med installationszon där plastfolien är
inflyttad en bit i väggen för att minimera risken
för punktering både under byggtid och brukstid.
Efter expansion
TOTAL E NTRE P R E NAD
• Gummilist kring snickerier (fönster och dörrar) i
ytterväggen som kläms på plats vid fönstermontage.
EXPANDERANDE FOGBAND
GUMMILIST RUNT FÖNSTER
TÄTNING FÖNSTERBLECK
PROVTRYCKNING
• Expanderande fogband runt snickerierna utanför
gummilisten som kläms mellan vindskyddet och
snickeriet. Detta har genom provning i tryckkammare visat sig vara effektivt för att förbättra
tätheten och motverka vatteninträngning även
vid väderutsatta lägen.
• Fönsterbleckets längd, montering och tätning är
noga genomtänkt för att få till bästa tänkbara täthet kring fönstren.
15.05 TE
16
P R E C I S I O N Konstruktion
• Vi skapar en byggsats likt ett lego där varje byggdel
har ett unikt artikelnummer. Ett hus består av ca
600 olika artikelgrupper.
• Millimeterpassning vid både projektering och
tillverkning av väggelementen gör att en marknadsledande precision erhålls.
TOTAL E NTRE P R E NAD
• Många och detaljerade ritningar tas fram under
projekteringen som beskriver hur de olika byggdelarna ska monteras. Detta underlättar precisionsarbetet på byggplatsen.
• Modernt ritverktyg där husen ritas i 3D för att få
en bra helhetssyn över konstruktion och detaljer.
Underlättar förståelsen av husets uppbyggnad och
utformning.
15.05 TE
17
K VA L I T E T Konstruktion
• Trivselhus byggs med gedigen konstruktion där
varje detalj ägnats stor tanke och omsorg.
• Till fasadpanel används virke från Norrland som är
långsamt växande vilket ger en högre kvalitet och
möjliggör kraftiga dimensioner utan risk för sprickbilning och stora rörelser.
• Grundmålat virke med riktig grundfärg även på
kapade ytor vilket ökar livslängd och minimerar
underhåll.
TOTAL E NTRE P R E NAD
• Väggar och övriga byggdelar byggs och lastas under tak för att minimera fuktpåverkan.
• Skivorna skruvas i reglar och inte enbart i spånskivan vilket gör att risken för sprickbildning minskar.
15.05 TE
18