UNIG XL -‐ LUX UNIG XL -‐ LUX Monteringsvägledning

 UNIG XL -­‐ LUX Monteringsvägledning UNIG XL -­‐ LUX Den helt speciella kassettmarkisen Markisen – Basic Markisen – Lux Markisen XL -­‐ LUX Monteringsvägledning 1 UNIG XL -­‐ LUX Monteringsvägledning 1. MONTERING AV MARKIS SOM STYRS MANUELLT Markisen kan både sättas fast på väggen eller i taket. Varning -­‐ Livsfara Armarna är spända med fjädrar INFORMATION OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER Använd de pluggar som passar bäst till den sortens vägg som markisen ska monteras på. INFORMATION OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER VID MONTERING I TAKET FÅR KONSOLER INTE SÄTTAS FAST I TÄCKSTENEN, eftersom markisen kan ramla ned och skada personer och föremål. INFORMATION OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER Vägledningen nedan är för markiser med TVÅ bärarmar som kan skjutas ut. Montören ska vidta de försiktighetsåtgärder som krävs i förbindelse med montering av modeller som har mer än två bärarmar. 1.1 Att sätta fast konsolen på väggen Innan montering av markisen ska vägledningen nedan följas till punkt och pricka, så att det är möjligt att hitta rätt ställe där konsolen ska sättas fast; -­‐ Markisens mått (kassettlägets bredd och höjd, uthäng vid stängd och öppen markis); -­‐ Bärkonsolens mått; -­‐ Antal armlager; -­‐ Markisens sida, där styrningen sitter; -­‐ Väggens/takets mått där markisen ska monteras. Fastgöra väggkonsoler Varje väggkonsol (I) sätts fast på väggen med fyra fästskruvar och dittillsvarande pluggar. De yttre väggkonsolerna ska placeras bakom armhållarna. Armhållarnas plats är markerade med en röd punkt på markisens baksida. De andra konsolerna (som är bredare än 4,01 m) påmonteras mellan de röda punkterna. 1. Konsolerna lossas från kassetten genom att skruva ut båda skruvarna (C) och ta bort konsollåset. 1.1.1 Montering av konsolerna på väggen OBS Sätt in pluggarna i mitten av väggkonsolernas nedersta öppningar så att det är lättare att sätta fast dem vid montering av markisen. 2. Markera med snöre och vattenpass på väggen där hålen ska borras. 2 UNIG XL -­‐ LUX Monteringsvägledning INFORMATION OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER För att göra installationen lättare kan man skriva ut sida två och tre i A4-­‐format och använda dessa som vägledning till att märka ut borrhålen. OBS För att undgå större fel bör man se till så att uttrycket i skalan 1:1 följs. Detta görs genom att jämföra de mått som står på papperet med ett metermått eller en mätare, så att dessa stämmer överens med de mått som är angivna på sida 8. VÄGGKONSOLER skala 1:1 3 UNIG XL -­‐ LUX Monteringsvägledning TAKFÄSTEN kkkkkkkkk Skala 1:1 4 UNIG XL -­‐ LUX Monteringsvägledning 1.1.2 Montering av konsolerna i taket/takstolen OBS För att kunna montera markisen i taket ska konsolen sättas fast med väggkonsolen. 3. Borra hålen i väggen (beroende på skruvar och vägg) 4. Montera nu VÄGGKONSOLERNA genom att sticka in pluggarna i de borrade hålen, dock utan att sätta fast dem först. 5. Markera med snöre och vattenpass var i taket hålen ska borras. 6. Borra hålen i väggen (beroende på skruvar och vägg) 7. Montera TAKKONSOLERNA genom att sticka in pluggarna i de borrade hålen, dock utan att sätta fast dem. INFORMATION OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER Om väggen är sned kan det möjligtvis vara svårt att montera konsolerna. Det rekommenderas därför att man kontrollerar konsolernas linearitet (framförallt om det är fler än två). Se till, med hjälp av avståndshållarna, att den optimala linearitet uppnås, så att man får en optimal montering. Det rekommenderas att kontrollera lineariteten med ett snöre. 5 UNIG XL -­‐ LUX Monteringsvägledning 1.2 Montering av markisen på konsolerna 11. Är markisen öppen inställs skruven (D – ill. 7) med hjälp av en 6 mm insexnyckel till den önskade lutningen (se ill. 8). 12. Upprepa framgångssättet i andra änden av markisen. 13. När man har fått den vinkel man vill ha sätts markisens position fast genom att spänna skruven (E – ill. 7) med en 3 mm insexnyckel. 1.3.1
Inställning av hävarmarna 8. Montera den för-­‐monterade markisen på konsolerna. Först hängs den bakersta delen upp (F), och markisen vrids nu tills den ligger i konsolen. 9. Fastgör markisen på konsolen genom att spänna fast de skruvar (C – ill. 1), som håller konsolllåset. 10. Nu fastgörs väggkonsolernas skruvar helt. 1.3 Inställning av markisens lutningsvinkel 14. Om båda armarnas mellanled inte är anpassade till varandra, används skruvgängan (G – ill. 10), som finns i armlagren. 15. För att lyfta armens led, spänns skruvgängan (G). För att sänka armen lossar man på skruven. 16. Så snart den önskade parallelliteten för ledarmarna uppnåtts spänns skruvgängan i båda armlagren (I – ill. 7). 17. Markisen öppnas och stängs minst ett par gånger för att vara säker på att kassettlagret och fallstången passar perfekt tillsammans. 6 UNIG XL -­‐ LUX Monteringsvägledning OBS De lämpliga fästanordningarna beror både av byggmaterialet och dess skick. Därför är det viktigt att montören kontrollerar byggmaterialets skick, innan markisen sätts fast. 2.1 Tabell med rekommenderade infästningar 2.1.1 Infästningstyp efter byggmaterial Uthängsbelastning på infästningarna (KN) Hilti HST
BETONG RIVEN BETONG HÅRD NATURSTEN BETONG HÅRD NATURSTEN Hilti HST
Hilti HIT-­‐HY 150 med HAS BETONG Hilti HIT-­‐RE 500 med HAS BETONG HÅRD NATURSTEN MASSIV NATURSTEN TRÄ Hilti HIT-­‐HY 50 GASBETONG MASSIV MURSTEN TRÄ Hilti HIT-­‐HY 20 HÅLBLOCK 7 UNIG XL -­‐ LUX Monteringsvägledning 2.1.2 Förfarande vid fastsättning av infästningar MEKANISK INFÄSTNING KEMISK INFÄSTNING 1. Borra hålen med en borr som är lämplig till infästningen. 1. Borra hålen med en borr som är lämplig till infästningen. 2. Håll koll på borrhålets djup. 2. Håll koll på borrhålets djup. 3. Ta bort rester och damm från borrhålet (det rekommenderas att använda tryckluft). 3. Ta bort rester och damm från borrhålet med en borste. 4. Dammrester tas bort med tryckluft. 4. Infästningen monteras. 5. Dra åt skruven till det rekommenderade åtdragningsmomentet har nåtts (jf. Hiltis huvudkatalog). 5. Kemiskt lim sprutas in. 6. Slutlig konfiguration. 6. Infästningen sätts in, rätas korrekt ut, håll den nödvändiga vilotiden innan skivan sätts på (se bild). 7. Sätt på spännskivan efter tiden ”T cure” och dra åt tills den rekommenderade åtdragningen har nåtts (se Hiltis huvudkatalog). 2.2 Konsoler 8 UNIG XL -­‐ LUX Monteringsvägledning 9 UNIG XL -­‐ LUX Monteringsvägledning UNIG XL -­‐ LUX Den helt speciella kassettmarkisen Markisen – Basic Markisen – Lux Markisen XL – LUX 10 UNIG XL -­‐ LUX Monteringsvägledning 11