Fiberrapporten

Fiberrapporten
en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner
1
INNEHÅLL:
En inblick i fiberutvecklingen i Sveriges kommuner4
Kommunalt vägval om bredband6
Ekerö: Fiberutbyggnaden är en tillväxtfråga8
Om fiber11
Mölndals stad: Samarbete nyckeln till framgångarna13
Möjligheter med fiber: Videonätverket hjälper hjärtsjuka barn i hela landet 17
Halmstad: Närmar sig bredbandsmålet18
Möjligheter med fiber: Tekniken frigör arbetstid i klassrummet21
Partille: Kopplar upp 100 procent av hushållen - på två år22
Möjligheter med fiber: En uppkopplad mjölkgård är en levande mjölkgård 25
Byn Lindefallet i Hudiksvalls kommun: En ort dit människor flyttar 26
Hultsfred: Kommunens unika förutsättningar är avgörande28
Revsund i Bräcke kommun: Eldsjälar bakom bredbandsutbyggnaden
31
Möjligheter med fiber: Sjukvård på individens villkor33
Framtidssatsning som minskar klimatpåverkan och sparar pengar 34
Tryckt 2015
2
Checklista för att ta sig an bredbandsutmaningen 36
3
Fiberrapporten
en inblick i fiberutvecklingen
i sveriges kommuner
Bredbandsutbyggnaden är en stor och viktig fråga för landets kommuner. Det
handlar om att finna kostnadseffektiva lösningar för att så många som möjligt ska få
tillgång till höghastighetsbredband och kunna ta del av de möjligheter som öppnar
sig i form av digitala tjänster.
I denna rapport presenteras några av de viktiga vägval, möjligheter och utmaningar
som Sveriges kommuner står inför. Avsikten är att det ska finnas inspiration att
hämta för kommuner med olika förutsättningar och behov.
4
5
Kommunalt vägval
om bredband
Världens mest IT-mogna
länder 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IT har på några decennier helt förändrat samhället. Sverige har
under hela den resan gått i täten för den digitala revolutionen.
Svenska företag ligger i utvecklingens framkant och måste fortsätta
göra det. Vi vill vara bäst på att använda teknikens möjligheter.
Det är så vi ska stärka Sveriges konkurrenskraft.
Kommunerna spelar en viktig roll i detta arbete.
Det är där som de viktigaste besluten om vår framtida IT-infrastruktur behöver tas. Det handlar om
hur man ska gå till väga i kommunen för att nå den
digitala agendan – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Bara fantasin sätter gränser för vad tekniken kan
användas till. Det kommer att skapas nya affärsidéer och företag. Nya välfärdstjänster utvecklas
redan för att förbättra tillvaron för gamla och sjuka.
Ett exempel är Telia Healthcare, Telias satsning på
digitala vård- och omsorgstjänster.
Pedagogiken i skolan kan förbättras och det kommer bli lättare att utbilda sig på distans. Avstånd
får minskad betydelse, vilket ger människor i
glesbygd större frihet och små kommuner bättre
möjligheter. Digitaliseringen möjliggör ett mer
klimatsmart samhälle, eftersom resurserna kan
användas effektivare.
Grunden för denna positiva utveckling är en
utbyggd IT-infrastruktur, vilket kräver stora investeringar. I många tätorter har bredbandsutbyggna-
6
den kommit långt. En stor utmaning är utbyggnaden på landsbygden.
Det gäller därför att arbeta tillsammans – marknaden och det offentliga ihop – och utarbeta planer
för hur vi på effektivaste sätt ska nå ut till så många
som möjligt. Det som står på spel är Sveriges ställning som ledande digital nation. Hela samhället
måste hjälpas åt för att teknikens möjligheter ska
komma alla till del.
Vem ska stå för kostnaderna?
TeliaSonera satsar totalt nio miljarder kronor på
utbyggnaden av fiberbredband i Sverige mellan
2015 och 2018. Samtidigt har Sverige ett nationellt bredbandsmål om att 90 procent av landets
hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på
minst 100 megabit per sekund senast år 2020. Det
är ett ambitiöst mål som kommer att kosta mycket
pengar. Regeringen har avsatt 3,25 miljarder
kronor för att stödja utbyggnaden av bredband på
landsbygden. En undersökning från SKL, IT&Telekomföretagen, Skanova och Svenska Stads-
Singapore
Finland
Sverige
Nederländerna
Norge
Schweiz
USA
Storbritannien
9. Luxemburg
10.Japan
11.Kanada
12.Sydkorea
13.Tyskland
14.Hongkong
15.Danmark
Källa: The Global Information Technology Report 2015,
World Economic Forum & INSEAD.
nätsföreningen visar dock att det kommer att krävas
investeringar på 50 miljarder om målet ska uppnås.
Viktiga frågor att besvara är därför hur utbyggnaden
ska finansieras och vem som ska stå för kostnaderna.
Precis som med all annan infrastruktur kommer kostnaderna inte att upphöra när utbyggnaden väl är klar.
För kommunala beslutsfattare är det viktigt att tänka
på vem som ska stå för drift och underhåll av bredbandsnätet och vad detta får lov att kosta.
Det viktiga är förstås inte IT-infrastrukturen i sig, utan
de digitala tjänster som denna ska möjliggöra. Därför
bör vi ha en öppen attityd och använda de olika tekniska lösningar som står till buds för att uppnå målet
om att bli världsledande på digitala tjänster.
Fri konkurrens och öppna nät
Fri konkurrens ger företag och hushåll ökad valfrihet,
samtidigt som det främjar utveckling. Därför är det
viktigt med öppenhet – att de fibernät som byggs är
öppna och neutrala och möjliggör för hushåll och
företag att fritt välja tjänster eller tjänsteleverantörer.
Fiber och 4G är en helhet
4G är fjärde generationens mobilkommunikation och
mobila bredband. Fiber och 4G är en helhet ur ett
användarperspektiv, inte två konkurrerande alternativ. Vi vill ha samma tillgång till tjänster med hög
kvalitet i hemmet, när vi är på språng och när vi är på
arbetsplatsen.
Fiber används också ofta för att säkra kapaciteten till
4G-nätens basstationer. Därför är det nödvändigt att
investera i både mobil och fast infrastruktur. Dessa
två delar hänger ihop. Det är optimistiskt att tro att
exempelvis en barnfamilj kommer kunna klara sig
med enbart mobilt bredband i framtiden. Vi streamar
filmer, spelar onlinespel och tittar på tv via nätet. Ju
mer prylar vi kopplar upp mot nätet, desto mer måste
vi dela på kapaciteten. I en familj är det inte ovanligt
att fyra-fem apparater är igång samtidigt och slåss
om bandbredden. Det är genom att vi förenar de
olika teknikerna som fler kan ta del av digitaliseringens möjligheter.
7
EKERÖ:
Fiberutbyggnaden
är en tillväxtfråga
Tillgång till snabb och stabil uppkoppling
är en nödvändighet för att kunna bo och
driva företag i Ekerö kommun.
Ekerö kommun utanför Stockholm försöker aktivt
hjälpa de aktörer som önskar att bygga fibernät.
-- Vi är en kommun med både tätort och landsbygd. Tillgång till snabb och stabil uppkoppling
är en nödvändighet för att kunna bo och driva
företag i Ekerö kommun. För många innebär
det en möjlighet till minskat resande, säger
han.
-- Vi välkomnar alla operatörer på den fria marknaden att etablera sig här och det är upp till de
olika aktörer som finns att själva agera, säger
Stefan Pellén, kommunens näringslivschef.
Han tycker att Ekerös närhet till Stockholm har
stor betydelse, också när det gäller efterfrågan på
bredband.
Text: Jonas Hellman och Joseph Borenstein.
-- I Stockholm är både företag och hushåll vana
vid att ha snabb och stabil uppkoppling, det
medför ökade krav och förväntningar även i
kranskommunerna, förklarar han.
Ekerö kommun växer och dagens cirka 26 000
invånare beräknas överstiga 33 000 inom fem år.
Mer än tio procent av kommunens invånare är
företagare och majoriteten av dessa driver små
och medelstora företag som är ytterst beroende
av snabb och stabil uppkoppling för att kunna
bedriva sin verksamhet.
-- Vid företagsetableringar är bredband och fiber
en mycket viktig parameter i valet om var man
ska bedriva sin verksamhet, konstaterar Stefan
Pellén.
FAKTA OM EKERÖ
Fiberutbyggnaden på Ekerö är nödvändig för
kommunens fortsatta tillväxt och en förutsättning
för att vända på strömmen av företagare på Ekerö
som idag behöver pendla till närliggande kommuner, anser Stefan Pellén.
Antal invånare: 26 698
Area: 383,61 km2
Befolkningstäthet: 122,65 invånare/km2
8
9
Om fiber
Fiber ger privatpersoner, företag och kommuner en infrastruktur för
tele- och datakommunikation med helt nya möjligheter tack vare dess
i princip obegränsade kapacitet. Med all data som konsumeras idag
och i framtiden kommer det att behövas.
kärna av glas där man skickar information i form
av ljusimpulser och fibernätet ger en väldigt hög
kvalitet kombinerat med mycket höga överföringskapaciteter, både till och från mottagaren. Eftersom fibern inte innehåller metall är den okänslig
för åska. Den fungerar även oberoende av avstånd, det innebär att kvaliteten på informationen
i fibernätet inte blir sämre ju längre informationen
behöver transporteras.
Fiber transporterar tele- och datatrafik med ljusets
hastighet, något som möjliggör bredbandskrävande
tjänster såsom videokonferens, tillsyn av äldre i
hemmet, vård med medicinsk rådgivning, distansutbildning, energisparande med mera. För kommunikation med rörlig bild i hemmet eller på
arbetsplatser är fiber överlägset.
Så här fungerar fiber
Två optiska fibrer kan transportera samma informationsmängd som hela Sveriges kopparnät för
data och telekom idag gör. Själva fibern har en
10
11
Mölndals stad:
Samarbete nyckeln
till framgångarna
Ett utbyggt bredbandsnät tror jag ger
stora konkurrensfördelar, både när det
gäller att locka hit företag och individer.
Mölndals stad satsade tidigt på att bygga en kommunal IT-infrastruktur. Redan i slutet av 1990-talet
drogs fiber mellan olika kommunala byggnader, för
att underlätta digital kommunikation. Detta är något
som Mölndals invånare har nytta av idag när behoven
av uppkoppling är mer omfattande.
-- Ett insiktsfullt beslut var att vi i samband med att
andra kablar grävdes ner även la med tomma
rör, som skulle kunna fyllas med innehåll senare.
Dessa tomma rör har visat sig vara en värdefull
tillgång, berättar Mölndals IT-chef Göran Persson.
Men de nedgrävda tomma rören hade inte gjort stor
nytta om ingen hade använt dem. När Lars Ekberg
tillträdde som näringslivschef i Mölndal för cirka tio
år sedan klagade företagen på dålig tillgänglighet för
IT-kommunikation.
-- I stadsdelen Åbro, ett av de största verksamhetsområdena för företag i Göteborgsregionen, satt
de anställda med uppringda modem eftersom det
saknades kapacitet för bredband, säger han.
I Mölndal, liksom i många andra kommuner, hade
det kommunala energibolaget ansvaret för bredbandsnätet. Det sågs som naturligt när utbyggnaden
påbörjades på 1990-talet och bredband betraktades
som en teknikfråga snarare än en fråga som gäller
service till invånarna och näringslivet. Men 2006
hade utvecklingen gått framåt och blickarna riktades
mot tjänsteutbudet samt kundernas krav.
-- Det som började omdaningsprocessen var att vi
inte var nöjda med hur vi kunde driva verksamheten, förklarar Christian Schwartz, VD i Mölndal
Energi.
12
13
Både lokala och globala synergier
Enligt Christian Schwartz behövs det lokala kunskaper och kontakter för att effektivt kunna driva ett kommunalt bredbandsnät. Ett välfungerande samarbete
med de lokala aktörer som planlägger el, fjärrvärme
och annan infrastruktur är nödvändigt för att få en
rationell och effektiv verksamhet.
-- Men det finns också tydliga globala synergier i en
bredbandsaffär och i detta avseende är kommungränserna snarast ett hinder. Kommunen landade
därför i slutsatsen att det enda förnuftiga var att
sälja bredbandsnätet till en operatör som kan den
större affären med tjänsteinnehåll bättre, säger
Christian Schwartz.
Den operatör som efter upphandling köpte bredbandsnätet var Svenska Stadsnät AB. Enligt Christian
Schwartz var kommunen redan från början inställd
på att det behövdes ett nära samarbete mellan
Svenska Stadsnät och Mölndal Energi för att inte
förlora det lokala perspektivet. Därför tecknades ett
samarbetsavtal som innebär att Mölndal Energi ska
tillhandahålla tjänster som projektledning, byggnation och ledningsanvisning. Tanken var att kombinera
de lokala synergierna med de globala och på så vis få
det bästa av två världar.
Den tidigare genomförda kanaliseringen var en tillgång i affären, eftersom Svenska Stadsnät behövde
komma åt den för att kunna bygga ut bredbandsnätet
så kostnadseffektivt som möjligt.
-- Det var en affär som alla tjänade på. Kommunen
fick ett bättre bredbandsnät och Svenska Stadsnät fick en struktur som kunde användas för att få
till stånd en smidig och kostnadseffektiv utbyggnad, berättar Mölndals IT-chef Göran Persson.
Mot en topplacering i länet
När utbyggnaden fortsatte efter försäljningen
hade Mölndal en jämförelsevis dålig bredbandstäckning. Men genom samarbete mellan olika
nätaktörer och en målmedveten IT-strategi har
kommunen snabbt tagit sig från en blygsam plats
till en av topplaceringarna i rankingen över fiberpenetrationen i Västra Götaland. IT-chefen Göran
Persson är övertygad om att utbyggnaden har
stärkt Mölndals ställning i regionen.
-- Vi har sett stort intresse och engagemang från
de boende och ser fram emot att även invånarna i Hällesåker erbjuds fiber i år, fastslår Göran
Persson.
Text: Jonas Hellman och Elin Westin.
-- Ett utbyggt bredbandsnät tror jag ger stora
konkurrensfördelar, både när det gäller att
locka hit företag och individer, säger han.
FAKTA OM MÖLNDAL
Antal invånare: 62 927
Area: 152,28 km2
Befolkningstäthet: 431,48 invånare/km2
Den utmaning som återstår är att ansluta kommundelen Hällesåker, ”Mölndals återstående
glesbygd”. Efter viss fördröjning kommer området
nu att anslutas i samband med den planerade
VA-utbyggnaden.
14
15
Möjligheter med fiber
VIDEONÄTVERKET HJÄLPER HJÄRTSJUKA BARN
I HELA LANDET
snabbrörliga bilder över nätet, förklarar Bo
Lundell.
Varje år föds 120 000 barn vid landets sjukhus. Ett tusental av dem föds med hjärtfel. För
många är tillståndet akut. Omedelbar och rätt
insats kan vara skillnaden mellan liv och död.
Sveriges barnkardiologer är fördelade på ett
fåtal universitetssjukhus och regionala sjukhus.
Det innebär att det vid flera sjukhus där barn
föds finns en begränsad specialistkompetens
för att hjälpa hjärtsjuka barn. Men genom att
knyta ihop sjukhusen med videonätverket Gertrud kan hjärtspecialister hjälpa barn – oavsett
var de föds.
-- Med Gertrud i vården gör läkare vid förlossningssjukhusen en ultraljudsundersökning
av barnets hjärta som spelas in, varefter man
kopplar upp sig mot nätet. Tillsammans kan
man sedan titta på videoinspelningen, prata
med varandra, tolka bilderna och snabbt
besluta om vilka insatser som är bäst för
barnet, säger docenten Bo Lundell, som
tidigare var överläkare och projektledare för
Gertrud vid Karolinska universitetssjukhusets
barnkardiologiska avdelning vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.
50 bilder i sekunden
Videokonferenser är i sig ingenting nytt inom
sjukvården. Tekniken har bland annat funnits på
landets röntgenavdelningar de senaste 10-15
åren. Skillnaden är att det i de fallen handlar om
stillbilder som kräver liten bandbredd.
-- Ett barnhjärta som slår med upp till 200 slag
per minut, och där man samlar 50 bilder i sekunden med mycket hög upplösning, kräver
mycket bandbredd. Och det är inte förrän
nu som tekniken klarar av att skicka dessa
16
17
Tidigare var läkare vid förlossningssjukhusen
hänvisade till telefon för att få hjälp av specialisterna vid universitetssjukhusen då de upptäckt
något avvikande hos ett nyfött barn.
-- Att över telefon beskriva vad man sett i
ett litet barnhjärta är inte enkelt. Felaktiga
diagnoser över telefon har lett till onödiga
helikopterresor, att man skickat föräldrar och
barn till fel ställe, eller att man inte skickat,
fast man borde ha gjort det. Kortfattat har
kvaliteten i det första omhändertagandet
varierat väldigt mycket över landet. Men inte
numera tack vare Gertrud, säger Lundell.
Kompetenshöjning
Videonätverket Gertrud har möjliggjorts genom
Hjärt-Lungfondens insamling för barnhjärtan.
Lundell menar att det gett en allmän kompetenshöjning på området samt förnyade behandlingsmöjligheter.
-- Genom att tillsammans titta på bilderna lär
sig alla som deltar av varandra. Dessutom
är det fullt möjligt att behandla ett barn på
distans, vilket innebär både sociala och
ekonomiska vinster för alla. Vi är i början av
ett teknikskifte med ännu oanade möjligheter. Med Gertrud förbättras vården för alla
hjärtbarn och dessutom sprids kunskapen
snabbt, både inom landet och till våra omkringliggande nordiska länder. Det var roligt
att få vara med om det, fastslår Bo Lundell.
Text: Christina B. Winroth och Joseph Borenstein.
Källa: Fiber till fler, Nextmedia.
Halmstad:
Närmar sig bredbandsmålet
Ur ett samhällsperspektiv och
ett näringspolitiskt perspektiv är
fiberoptik mycket viktigare än alla
fjärrvärmepannor i världen
I en omvärldsanalys som Halmstad kommun gjorde
för några år sedan pekas det på ett antal viktiga
framtidsutmaningar. Bland annat att det kommer
att ställas krav på fler kommunala välfärdstjänster
i digital form, ökad digital kompetens i skolan och
att fler ska kunna arbeta på distans.
-- Då tvingades vi jämföra oss med fjärrvärmeutbyggnad och all möjlig annan verksamhet.
Möjligen var dessa framtidsinsikter en bidragande
orsak till Halmstads satsningar på bredbandsutbyggnad. Eric Ericsson är VD för Halmstad
Stadsnät AB, det kommunala bolag som sedan
2001 hanterar utbyggnaden och driver stadsnätet.
Han är i dagsläget nöjd med det som bolaget
lyckats med. Förklaringen till framgången är, enligt
Eric Ericsson, bland annat att Halmstad Stadsnät
satsar mycket på företagsanslutningar och har ett
antal säljare anställda som bara riktar in sig mot
företagskunder.
-- Men ur ett samhällsperspektiv och ett näringspolitiskt perspektiv är fiberoptik mycket viktigare än alla fjärrvärmepannor i världen.
-- Vår stora utmaning just nu är att räcka till. Vi
har ett jättetryck och hög efterfrågan, alla vill få
fiber och då helst redan i morgon. Det är naturligtvis ett angenämt problem för oss och vi gör
allt för att öka leveranstakten, säger han.
På landsbygden har Halmstad mycket kvar att göra
berättar Eric Ericsson, men han är övertygad om
att målet om en 90 procentig bredbandsutbyggnad kommer att kunna uppnås till år 2020.
När stadsnätet ville investera tio miljoner kronor i
fiberutbyggnad uppfattades detta som en liten och
marginell fråga.
Eric Ericsson har varit mån om att få en politisk
förståelse för att den vinst som Halmstads Stadsnät idag gör ska få stanna i bolaget och användas
för den fortsatta bredbandsutbyggnaden, för att
minska den framtida skuldsättningen.
-- Det svåra är inte att klara utbyggnaden i centraloch småorterna, utan på landsbygden.
-- Idag har kommunen tagit fram en bredbandsstrategi och tillsammans jobbar vi aktivt för att
sänka trösklarna för invånare och företag på
landsbygden att ansluta sig till bredbandsnätet. Genom att bygga ett tjugotal så kallade
”Superstråk” och förtäta den redan etablerade
fiberinfrastrukturen så långt ut som möjligt från
primärkommunen gör vi det enklare för alla som
vill ansluta sig eller gå ihop i byalag. Därmed
hoppas vi att större delen av kommunen ska
vara uppkopplad till år 2020, säger Eric Ericsson.
Så har det inte alltid varit. När bolaget bildades för
drygt 14 år sedan var det samägt av tre kommunala aktörer: Halmstads energibolag, Halmstads
fastighetsbolag HFAB och kommunen.
-- Det var en jätteutmaning att få alla att gå åt
samma håll. Jag tror inte att vi någon gång
riktigt lyckades få alla att gå i takt med varandra, förklarar Eric Ericsson.
Till slut lyckades han vinna gehör för perspektivet
att bredbandsutbyggnaden är en kommunalstrategisk fråga ur ett näringslivsperspektiv och inte bara
en intern affärsfråga.
FAKTA OM Halmstad
Antal invånare: 95 532
Area: 1 030,86 km2
Befolkningstäthet: 94,2 invånare/km2
Text: Jonas Hellman och Joseph Borenstein.
18
19
Möjligheter med fiber
Tekniken frigör arbetstid i klassrummet
Gymnasieläraren Katarina Lycken Rüter på
Östra Reals Gymnasium i Stockholm hade
länge funderat över hur hon skulle kunna göra
eleverna mer aktiva under lektionstid. Den lärarledda genomgången var visserligen viktig, men
tog ofta så mycket tid att det inte fanns mycket
kvar till diskussion och fördjupning. Det var när
hon fick en surfplatta i födelsedagspresent som
hon kom på idén att spela in korta filmer med
lektionsgenomgångar till sina elever. I filmerna,
som är cirka tio minuter långa, går Katarina
igenom allt ifrån medeltidens litteratur till expressionism. Eleverna förbereder sig inför varje
lektion genom att titta på filmen innan i lugn och
ro och lektionstiden kan ägnas åt fördjupning.
-- Man frigör så enormt mycket tid genom att
göra på det här sättet. Genomgångar som
skulle ta 40 minuter i ett klassrum kan jag
göra på tio minuter i filmformat, berättar
Katarina Lycken Rüter.
Den pedagogiska metod som Katarina arbetar
med kallas för ”flipped classroom” och härstammar från USA. Begreppet syftar på att
klassrummet så att säga vänds ”upp och ned” –
det som tidigare gjordes i klassrummet, det vill
säga den lärarledda genomgången, förläggs nu
utanför lektionstid. Istället flyttar problemlösande
och fördjupat lärande in i klassrummet.
-- Det som är så bra med det här sättet att
arbeta är att det kanske viktigaste momentet
– att tillämpa kunskaperna – nu görs under
lektionerna istället, säger Katarina Lycken
Rüter.
Frågorna från eleverna blir dessutom mer fokuserade när de fått en genomgång redan innan
lektionen, anser hon.
Eleverna är mycket entusiastiska. Till fördelarna
hör att de kan ta del av lärargenomgången när
20
21
och hur de vill och anteckna i sin egen takt.
Detta bidrar till att göra lärandet mer flexibelt
och individanpassat.
Men det allra viktigaste, menar Katarina Lycken
Rüter, är inte filmerna i sig utan hur man använder
den tid som frigörs i klassrummet.
Det är inte bara lärargenomgångarna som
Katarina Lycken Rüter har lyft ut från klassrummet – även responsen till eleverna sker
nu delvis digitalt. Med sin surfplatta filmar hon
deras muntliga föredrag och lägger med hjälp
av YouTube enkelt in kommentarer i filmen så
att eleverna kan se direkt vad som är särskilt
bra och vad de behöver jobba lite extra med.
När eleverna skriver texter tar hon skärmdumpar på texten, filmar och lägger in muntliga
kommentarer direkt i filmen.
-- Tidigare fick eleverna all respons skriftligt,
men ofta försvann pappret direkt, berättar
Katarina. Nu samlas all information digitalt så
att eleverna enkelt har tillgång till den. Och
för de som är dyslektiker eller har svårt för
att skriva är det väldigt värdefullt att få muntlig information.
För Katarina Lycken Rüters elever har flipped
classroom-modellen inneburit att klassrummet blir en elevverkstad snarare än bara
en föreläsningssal.
-- Vi har en väldigt begränsad tid med våra
elever under lektionerna. Det gäller att se till
att den tiden fylls av det allra viktigaste – att
fördjupa och tillämpa kunskaperna, avslutar
hon.
Text: Fanny Johansson.
Partille:
Kopplar upp 100%
av hushållen – på
två år
Att erbjuda fiber till alla hushåll i Partille
är ett av de viktigaste besluten vi tog
under 2014.
om bredbandsstrategin utnämndes två heltidstjänster för att driva arbetet från kommunens
håll. En projektgrupp, Rörgruppen, med allt från
IT-funktioner till ansvariga för asfaltläggning blev
också upprättad.
I Partille grävs det nu för fullt. Under 2014 tog
kommunstyrelsen ett unikt och kraftfullt beslut
som kom att sätta agendan för de kommande två
åren - 100 procent av hushållen skall få tillgång
till fiber och det skall ske innan slutet av 2016. Ett
vågat mål för en kommun som samma år låg på
40:e plats i rankingen över kommuner med fiberuppkoppling.
-- Tanken är att alla skall göra det som de är bäst
på. Vi kan inte projektera och förvalta ett fibernät men vad vi kan göra är att sätta hårda mål
och vara en tydlig kravställare, kvalitetssäkrare
och samarbetspartner till de som kan, fortsätter Per Wikström.
-- Vi har stuckit ut hakan rejält. I början kändes
det omöjligt. Men genom tydliga mål, smart
planering och tighta samarbeten räknar vi nu
med att det går, säger Per Wikström, IT-chef för
Partille kommun.
För att fibrera kommunen på rekordtid, utan extra
finansiering från kommunen, krävs att alla hjälper
till. För Partille kommun har samordning därför
blivit ett ledord. Smidig och snabb tillståndshantering prioriteras och varje vecka möts Rörgruppen
för att i detalj prata igenom vilka områden som
är aktuella för att gräva. I varje möte ställs frågan
”vilka tillstånd behövs och vad kan vi samförlägga
och anpassa till redan planerade asfaltsarbeten?”
Genom grundlig planering och en flexibel leverantör finner man det mest kostnadseffektiva sättet
att nå varje hushåll i Partille med minst 100 megabit bredband.
Tanken föddes i interna diskussioner
-- Vi pratade om hur skönt det skulle vara att kunna överskrida det nationella bredbandsmålet
och kunna erbjuda 100 procent av kommunens
invånare bredband. Vad skulle i så fall krävas
för att uppnå detta? Vi gick ut och frågade flera
experter på området – och fick lika många svar.
Svaren var allt i från stora finansiella investeringar
från kommunens håll till att kommunen skulle investera sin egen tid och engagemang. Det senare
visade sig vara det viktigaste, både för Partille
kommun och för Skanova/Telia som fick ta sig an
det utmanande uppdraget. Efter politiskt beslut
-- Det handlar om samhällsbyggnad. Då kan vi
inte nöja oss med att bara en del av våra kommuninvånare har fiber. Att erbjuda fiber till alla
22
23
hushåll i Partille är ett av de viktigaste besluten
vi tog under 2014, säger Stefan Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Partille kommun.
Men även från kommunens sida finns ett ökat
behov av att lägga grunden för ett digitalt samhälle.
Allt mer av kommunens service till invånarna digitaliseras och Partille rör sig mot ett e-samhälle.
Redan idag ser man en stor efterfrågan av fiber
från kommuninvånare.
-- P
å lite sikt handlar det om att underlätta för
det lokala näringslivet och att förenkla för alla
invånare att få tillgång till kommunens tjänster.
Vi rustar helt enkelt för alla nya möjligheter som
kommer med en ökad digitalisering inom hälsa,
sjukvård och skola, avslutar Stefan Svensson.
-- D
et är inte alltid man blir rosad som IT-chef på
kommunen, men sedan vi startade arbetet har
jag fått många glada mail från personer vars
vardag förändras enormt. Det är allt från någon
som nu kan arbeta hemifrån till äldre som får
tillgång till moderna trygghetslarm eller personer som bor långt från nära och kära och håller
kontakten via videosamtal, säger Per Wikström.
Möjligheter med fiber
Text: Elin Westin
EN UPPKOPPLAD MJÖLKGÅRD ÄR EN
LEVANDE MJÖLKGÅRD
Framtidens mjölkbonde kommer att vara helt beroende av snabba dataförbindelser.
Redan för två år sedan kom 28 procent av mjölken i Sverige från gårdar med
automatisk mjölkning och lösdrift inomhus.
EU-projektet Autograssmilk syftar till att utveckla robotmjölkning för att skapa
bättre förutsättningar för att driva mjölkföretag.
Ambitionen är att man på sikt ska kunna genomföra mjölkningen direkt i hagen,
eftersom gräset är den billigaste typen av foder. I så fall kommer mjölkbönderna att kunna sänka sina kostnader och bli mer konkurrenskraftiga.
Men ett jordbruk som drivs med mjölkrobotar kräver en mycket stabil bredbandsuppkoppling.
Robotarna behöver kontinuerliga uppdateringar för att kunna fungera optimalt
och detta måste kunna göras på distans. Med fiber skapas förutsättningar för
en levande landsbygd.
FAKTA OM PARTILLE
Antal invånare: 36 616
Area: 58,98 km2
Befolkningstäthet: 644,31 invånare/km2
24
25
Byn Lindefallet i Hudiksvalls kommun:
En ort dit
människor flyttar
Lindefallet i Hudiksvalls kommun är på många
sätt en vanlig svensk ort. En skillnad är dock att
medan många andra mindre orter tappar invånare är Lindefallet en by dit människor flyttar.
Olle Persson, medlem i det lokala byarådet, är
övertygad om att satsningen på fiberutbyggnad
är en av de viktigaste orsakerna till inflyttningen.
Fiberutvecklingen har inte bara inneburit tekniska
fördelar som snabbare uppkoppling och bättre
tv-bild, utan också ökad framtidstro.
-- Jag frågade de nyinflyttade familjerna hur det
kom sig att de valt att flytta hit till Lindefallet.
Det intressanta är att svaren inte handlade
om uppkopplingen i sig, utan de signaler som
satsningen sände - att vi är en ort som tror på
framtiden, säger Olle Persson.
Lindefallet fick fiberuppkoppling år 2004. Under
åren som följde flyttade mer än 50 personer till
orten, många av dem familjer med småbarn. Flera invånare använder nu den snabba uppkopplingen för att kunna sköta en del av sitt arbete på
distans.
-- Arbetsgivare har insett att det finns fördelar
med att jobba hemifrån. De har förstått att det
betyder att man är mer tillgänglig. Flera här
har ändrat sitt sätt att arbeta på, säger Olle
Persson.
Men resan mot fibern var inte helt självklar. När
kommunen planerade för fiberutbyggnad år 2002
omfattades inte mindre orter som Lindefallet. Planen var att fibern skulle dras i Lindefallets riktning,
men inte ända fram till byn.
Arbetsgivare har insett att
det finns fördelar med att
jobba hemifrån
växel. Men då som nu gav vi oss inte, säger
Olle Persson.
År 2004, efter två års intensivt arbete från byarådet och från de hushåll som var intresserade av
att ansluta sig, gick kommunen med på att fibern
skulle anläggas ända fram till Lindefallet.
-- Om vi inte hade tagit det här initiativet och
kämpat för att få fiber tror jag inte att vi hade
fått ens hälften så stor inflyttning, och då hade
till exempel vår lokala livsmedelsbutik inte
överlevt. Jag är övertygad om att det hade
blivit en betydligt sämre utveckling för byn
utan utbyggnaden, säger Olle Persson.
Lindefallets invånare grävde själva fram till stomnätet men det kommunala stadsnätsföretaget
Fiberstaden AB sköter drift och underhåll av
nätet. Hushållen fick betala utbyggnaden själva,
men alla hushåll delade solidariskt på gräv- och
installationskostnaderna.
-- När diskussionerna kom igång 2002 brukade
jag inleda varje möte vi hade i byn med att
fråga: ”Om vi kan och har råd, vill vi ha den
bästa tekniken vi kan få?” Vi kom fram till att vi
ville det och att den bästa tekniken var fiber.
Då blev det en självklarhet att vi skulle jobba
för att få det, konstaterar Olle Persson.
Text: Fanny Johansson och Joseph Borenstein.
-- När vi vände oss till kommunen och sa att vi
också ville ha fiber fick vi beskedet att Lindefallet inte var en prioriterad ort. Det var samma
svar som vi fick 1917, när vi ville ha rikstelefon-
26
27
Hultsfred:
Kommunens unika
förutsättningar
är avgörande
Småländska Hultsfred är formellt ingen glesbygdskommun, men med 13 500 invånare utspridda
över nio mindre tätorter är det ändå en utmaning
att nå det nationella bredbandsmålet.
Men även om arbetet med fiberutbyggnaden i
kommunen börjar närma sig mål så är man nu
bara i början av att ta del av den nytta och de nya
möjligheter som fibern innebär.
För Hultsfred är utbyggnad av ett eget kommunalt
fibernät inget realistiskt alternativ, åtminstone inte
under nuvarande förutsättningar. -- Nu börjar det riktigt roliga, när vi kan börja
använda tekniken för att förbättra vardagen för
våra kommuninvånare. I september 2015 startar vi vårt första pilotprojekt kring välfärdsteknik
som handlar om att öka tryggheten för våra
äldre, säger Stefan Wittlock.
-- Vi tittade på kalkylen för Båstads kommun och
enligt den skulle det kosta brutto 460 miljoner
kronor att fibrera hela kommunen. Båstad har
ungefär lika många invånare som Hultsfred,
men en skillnad är att där bor det 68 invånare
per kvadratkilometer, medan vi bara har 12,
säger Hultsfreds IT-chef Stefan Wittlock.
Nu börjar det riktigt roliga, när vi kan
börja använda tekniken för att förbättra
vardagen för våra kommuninvånare.
Pilotprojektet görs tillsammans med Telia Healthcare, Telias tjänster inom digital hälsa, och är ett
samarbete mellan de så kallade H2O-kommunerna Hultsfred, Högsby och Oskarshamn. Inom
ramen för projektet erbjuder kommunen en tjänst
till äldre personer som vill fortsätta att bo hemma
så länge som möjligt när hälsan börjar svikta. I
praktiken kan det till exempel innebära sensorer
för utökade trygghetslarm med kameratillsyn
från hemtjänst om något händer, digital kontroll
av strykjärn eller andra saker i hemmet som kan
innebära fara om de glöms bort eller sensorer som
tänder ledlampor vid rörelse på natten.
Slutsatsen blev att kommunen var tvungen att
finna en billigare lösning.
-- I stället för att kaxigt lyfta fanan och utlova att
vi för skattepengar ska bygga fiber åt alla, så
vill vi se hur långt vi kan nå genom att stimulera marknadskrafterna och uppmuntra privata
initiativ, framhåller Stefan Wittlock.
Därför tecknade kommunen 2012 en avsiktsförklaring med Telia Öppen Fiber och Skanova som
syftar till att man på kommersiella grunder ska
bygga fibernät till företag och hushåll i kommunen.
Satsningen innebär inga ekonomiska förpliktelser
från kommunens sida.
-- Det här är livsviktiga funktioner som måste
fungera när det väl gäller. Fibern ger en robust
uppkoppling som inte är känslig för störningar,
säger Stefan Wittlock.
-- Genom samarbetet med Telia och Skanova
har kommunens utbyggnad av fibernät gått
snabbare än vad någon kunnat drömma om.
Just nu ser det ut som att vi kommer att uppnå
det nationella målet hela fyra år innan utsatt tid,
säger Stefan Wittlock.
FAKTA OM Hultsfred
Text: Jonas Hellman och Elin Westin.
Antal invånare: 13 738
Area: 1 187,01 km2
Befolkningstäthet: 12,25 invånare/km2
28
29
Revsund i Bräcke kommun:
Eldsjälar bakom
bredbandsutbyggnaden
Även de äldre ser flera fördelar, både
att kunna få billigare telefoni och ökade
möjligheter att ha trygghetslarm hemma.
Henriksson, som är ordförande i föreningen.
Därför var det jätteviktigt för oss att det ansvaret låg på en pålitlig och utomstående aktör.
När det lokala elbolaget för några år sedan skulle
vädersäkra elen och samtidigt göra kanaliseringen
klar för fiberkabel, väcktes engagemanget hos
76-åriga Ulla-Märta Svensson i byn Revsund som
tillhör Bräcke kommun i Jämtland.
Både Barbro Henriksson och Ulla-Märta Svensson såg stora fördelar med att få fiber till bygden.
Att kunna locka yngre familjer att bosätta sig i
byarna var en central del. De såg också att fiberanslutningen var viktig för att de som redan bor i
Revsund med omnejd skulle kunna bo kvar. Flera
har egna företag och behöver kunna jobba hemifrån. En utbyggd IT-infrastruktur skapar helt enkelt
bättre förutsättningar för en levande och attraktiv
landsbygd.
-- Då vaknade jag till och tänkte att nu är det bäst
att vi ser till att få fiber också. Här på landsbygden måste man ju ofta kämpa själv för att få
något gjort, säger hon.
Ulla-Märta fick med sig andra i området och
tillsammans bildade de Revsundsbygdens Fibernät, en ekonomisk förening med ett tiotal byar i
närheten som arbetade för att få fiber till bygden.
Efter att föreningen beviljats ekonomiskt stöd från
Leader Mittland genomfördes en förstudie i syfte
att hitta de bästa lösningarna för fiber och 2015
kopplades byn upp.
Idag är över 90 procent av hushållen i Revsund
anslutna till fibernätet tack vare det stora intresset
från såväl de yngre som de äldre i området, till stor
glädje för de boende.
-- En 96-årig man här i grannbyn visade stort
intresse för att få fiber, berättar Ulla-Märta
Svensson. Även de äldre ser flera fördelar,
både att kunna få billigare telefoni och ökade
möjligheter att ha trygghetslarm hemma.
Skanova hyr och driver nätet och Telia Öppen
Fiber gör det möjligt för de anslutna hushållen
att välja mellan flera olika tjänsteleverantörer. För
Revsundsbygdens fibernät var det viktigt att inte
själva behöva ta ansvar för drift och underhåll av
nätet.
År 2011 låg fiberpenetrationen i hela Bräcke kommun på 0,03 procent. Sedan dess har utbyggnaden tagit fart ordentligt och 2015 är 64 procent
-- Vi hade inte den kompetens som krävdes för
att göra det på egen hand, säger Barbro
30
31
av kommunens hushåll uppkopplade, vilket är
jämförbart med flera av kommunerna i Stockholmsområdet.
-- Genom ett fantastiskt engagemang, både i
kommunen och hos de olika fiberföreningarna, har vi nått stor framgång. En snabb och
stabil bredbandsuppkoppling är viktigt inte
bara för kommunens tillväxt, utan även för att
våra invånare ska få en fungerande vardag.
Jag tycker att det i grunden är en demokratifråga, säger Sven-Åke Draxten, kommunstyrelsens ordförande i Bräcke kommun.
Möjligheter med fiber
Text: Fanny Johansson och Joseph Borenstein.
sjukvård på individens villkor
Under flera år har regeringen, kommuner och telekom- och teknikföretag aktivt jobbat
för att säkra en digital infrastruktur genom fiber. Nu börjar vi på allvar se alla möjligheter
satsningen öppnat upp för. Ett av de områden som växer snabbast är digitaliseringen
av välfärdstjänster. Genom bland annat uppkopplade sensorer i hemmen kan sjuka och
äldre få ett friare liv.
-- Dagens och framtidens invånare blir allt mer digitalt kompetenta och har en större
förväntan på tillgängligheten till vård och omsorg när de blir sjuka eller åldras. Med
teknikens hjälp kan vi leva självständigt längre när vi åldras och få tätare uppföljning
utan att behöva åka in till sjukhus, säger Niklas Sundler, affärsansvarig för Telia
Healthcare, Telias satsning inom digital hälsa.
Stigande kostnader för vård och omsorg
Med hjälp av digitala tjänster kan kommuner komplettera dagens omsorg. Det är något
som blir allt viktigare när andelen äldre med behov av vård och omsorg förväntas stiga
snabbt under de närmaste decennierna*. Fram till 2035 behöver kommunalskatten
höjas med 13 skattekronor per hundralapp om man inte hittar andra lösningar eller
arbetssätt. Digitaliseringen är en del av svaret på frågan hur kommuner och landsting
ska klara av stigande kostnader då en rad vårdtjänster kan utföras i hemmet av patienten
själv. Detta kan röra sig om allt ifrån medicinuppföljning till sjukgymnastik eller blodprov.
-- Vår vision är att skapa närhet till vården och öka din livskvalitet med hjälp av ny
teknik. Detta ger dessutom mer vård för samma peng, vilket gynnar både individ och
kommun, förklarar Niklas Sundler.
I praktiken innebär det att sensorer används för att stödja den som behöver hjälp i hemmet. Det kan vara allt från sensorer som tänder LED-lampor på natten till sensorförsedda medicinskåp eller egen monitorering av vissa typer av kroniska tillstånd. Genom
en digital box i hemmet och en HomeCare-tjänst sparas uppgifterna i ett personligt hälsokonto hos Telia som personen själv
bestämmer hur den skall användas. Det kan handla om att dela
informationen med vården, sina närstående eller hemtjänsten.
Utvecklingen går snabbt
Sedan 2014 har flera pilotprojekt gjorts runt om i Sverige.
Västerbotten är en av de regioner som var först ut men flera
står på tur. Inom fem år beräknas hälften av Sveriges hushåll
vara uppkopplade med någon typ av digital tjänst inom hälsa.
Text: Elin Westin
*källa: SKL
32
33
Framtidssatsning som
minskar klimatpåverkan
och sparar pengar
Att IT-lösningar kan bidra till ett mer klimatsmart samhälle känner
många till, men det är inte lika välkänt hur påtagliga de positiva
klimateffekterna kan bli.
TeliaSonera Sverige har själva genomgått denna
utveckling. På drygt tio år har man lyckats reducera sina koldioxidutsläpp med över 80 procent.
Mycket tack vare digitala mötestjänster som gjort
att man kunnat dra ned rejält på resandet. Idag har
det inrättats 250 virtuella mötesrum på TeliaSoneras kontor i 24 länder och flygresorna har
minskat med mer än 70 procent i den svenska
verksamheten.
Transporter med personbilar, lastbilar och bussar
står enligt Naturvårdsverket idag för en tredjedel
av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Här kan
IT-lösningar ha en stor betydelse för att minska
mängden onödiga transporter. Skillnaden mellan
att resa långt för ett fysiskt möte och att istället ha
ett telemöte är enorm vad gäller klimatpåverkan.
Om en timmes bilkörning kan rationaliseras bort
motsvarar det lika mycket växthusgasutsläpp som
ett helt års telemöten. Och om en timmes flygresa
kan rationaliseras bort motsvarar det lika mycket
växthusgasutsläpp som sju års telemöte. Detta
visar LCA-beräkningar som TeliaSonera gjort och
som kvalitetssäkrats av Svenska Miljöinstitutet.
Kommunerna kan spara sju miljarder kronor
årligen
Kommunerna kan komma långt bara genom
att lära av varandras IT-lösningar. Det visar en
intervjustudie som gjorts av Exido på uppdrag
av TeliaSonera, IBM och Kerfi. Slutsatsen är att
kommunerna kan minska sina utgifter med cirka
sju miljarder årligen, varav 700 miljoner skulle kunna sparas redan inom tolv månader – utan några
nyinvesteringar.
Genom att avstå från onödiga tjänsteresor kan
kommuner och företag minska sin klimatpåverkan
väsentligt. Att ha telemöten eller videokonferenser är dessutom i många fall mer tids- och kostnadseffektivt. Men det förutsätter en välutbyggd
IT-infrastruktur.
Stora kortsiktiga besparingar kan åstadkommas
bara genom att övergå till e-fakturor och e-lönebesked. Men de riktigt stora vinsterna uppstår när
nya IT-lösningar kan revolutionera verksamheter
som skola, vård och äldreomsorg.
Källor:
Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen bara genom att lära av
varandra, http://www.telia.se/business/documents/Kommunstudie_Effektivitet_Grona_Initiativ.pdf
TeliaSonera Sverige hållbarhetsrapport 2014
34
35
Checklista för att ta sig an
bredbandsutmaningen
Kommunal bredbandsstrategi
Varje kommun behöver en lokal bredbandsstrategi för att på bästa sätt
kunna hantera det nationella bredbandsmålet. Bredbandsstrategin ska
vara en långsiktig plan för utvecklingen av bredbandsinfrastrukturen i
kommunen och bör ha en nära koppling till kommunens övriga verksamhetsplaner. Det är också viktigt att fundera över, och i strategin klargöra,
vilken roll som kommunen kan och vill ha och vad det kommunala ansvaret bör omfatta. Det valet får bland annat konsekvenser för vilka kostnader som utbyggnaden kan innebära både på kortare och längre sikt.
Därför är det särskilt viktigt att ta fram kostnadskalkyler för olika typer av
lösningar.
kopplas samman med kommunens övriga visioner och utvecklingsplaner. Använd bredbandsstrategin som ett stöd i att tydliggöra hur
bredbandsfrågorna hänger ihop med kommunens utveckling i övrigt.
Se dessutom över möjligheter att förbättra och effektivisera servicen till
invånare och näringsliv genom digitala tjänster.
Samordnare för bredbandsfrågor
Arbetet med en bredbandsstrategi kan vara relativt omfattande. Av den
anledningen kan det vara en fördel att utse en person som har huvudansvaret för att samordna bredbandsfrågorna i kommunen. Ansvaret kan till
exempel omfatta att följa hur den lokala utvecklingen vad gäller bredband ser ut, att samverka med olika aktörer på området och att bedöma
i vilka områden det behövs särskilda insatser för att öka bredbandstillgången till både företag och kommuninvånare.
Inspireras av hur andra kommuner har hanterat bredbandsfrågan
Olika kommuner har olika lösningar och olika tillvägagångssätt. Ett
ömsesidigt kunskapsutbyte kan vara både stimulerande och givande.
Finansieringsstöd för bredbandsutbyggnad
Bredbandsutveckling kan innebära betydande investeringar och det
finns flera olika möjligheter till ekonomiskt stöd till kommuner som vill
se till att fler får tillgång till bredband. SKL och länsstyrelserna har en
god översikt över vilka typer av stöd som finns tillgängliga.
Samverkan mellan olika aktörer
En viktig del i att förankra arbetet är att främja samverkan mellan kommunen och andra aktörer som på ett eller annat sätt berörs av bredbandsfrågorna, till exempel näringsliv, kommuninvånare, grannkommuner och
marknadsaktörer. Bredbandsutvecklingen omfattar många olika samhällsaktörer och det är av stor betydelse att föra en dialog med dessa
under hela processen – inte minst för att skapa delaktighet och förståelse för vikten av att driva på utvecklingen. Kommunen har även en viktig
roll i att skapa en smidig och snabb tillståndshantering under arbetets
gång. Genom att dessutom satsa på kostnadseffektiva bygg- och grävmetoder skapas goda förutsättningar för en framgångsrik fiberutbyggnad i kommunen.
Kontrollera relevanta lagar, principer och rekommendationer
Att säkerställa att gällande lagar, principer och rekommendationer
efterföljs är naturligtvis en kontinuerlig och viktig del i processen. Det
handlar till exempel om statsstödsregler, plan- och bygglagen och om
de principer för kommunala insatser inom bredband som PTS, SKL och
Konkurrensverket har tagit fram.
Se över hur fiber kan möjliggöra verksamhetsmål och utvecklingsplaner
Vi går mot ett e-samhälle där områden som hälsa, sjukvård och skola blir
allt mer beroende av digital infrastruktur. För att bredbandsutvecklingen
ska skapa så stor nytta för kommunen som möjligt bör arbetet därför
36
37
Rapporten är framtagen av TeliaSonera. Tryckt 2015.
I redaktionsgruppen:
Medarbetare inom TeliaSonera Sverige.
Skribenter:
Jonas Hellman
Fanny Johansson
Christina B. Winroth
Joseph Borenstein
Elin Westin
Form:
Paula Kurenkunnas
Christoffer Skogsmo
Foto:
S 8 Arild Vågen - wikimedia commons, s 10,15, 33, 34,35,37 - TeliaSonera, s 11, 37 Jan
Torbjörnsson - Jalle Fotograf, s 24 Anna Hult, s 25, 32 - istockphoto.com, s 16 Håkan
Flank - Appelberg, s 30: Johan Lindeberg - Östersundsposten, s 33 från Västerås stad.
Övriga foton Fredrik Persson - fredrikpersson.se.
Faktauppgifter om kommunerna:
Area = Totalareal inklusive havsvattenareal (km2) (2015)
Antal invånare = Folkmängd (2015)
Befolkningstäthet = Befolkningstäthet (invånare/km2 land) (2015)
38
39