Storbritannien

UK – Förenade kungariket
sv – Svenska
SKATTEREGISTRERINGSNUMMER (TIN)
Faktablad: Förenade kungariket (UK)
1. Skatteregistreringsnumrets struktur
Format
9999999999
LL999999L
Förklaring
10 siffror
9 tecken:
- 2 bokstäver
- 6 siffror
- 1 bokstav (alltid A, B, C eller
D)
Kommentar
UTR: Unique Taxpayer Reference,
unikt skattenummer
NINO: National Insurance Number,
nationellt försäkringsnummer
2. Beskrivning av skatteregistreringsnumret
Förenade kungariket tilldelar inte skatteregistreringsnummer i egentlig mening, men har två slags
registreringsnummer som liknar skatteregistreringsnummer. De anges inte på officiella
identitetshandlingar.
1.
Det nyaste TIN-liknande numret är det unika skattenumret (UTR). Formatet är en unik
uppsättning med 10 siffror som tilldelas automatiskt av den brittiska skattemyndigheten HMRC
till varje individ som måste lämna en skattedeklaration. Det unika skattenumret används alltså
på skattedeklarationer och i viss annan skriftväxling, men styrks inte av något kort eller annan
officiell handling.
2.
Den andra referensnumret, som används mycket allmänt i Storbritannien och som kanske är
mer välkänt, är det nationella försäkringsnumret (NINO). Det består av två bokstäver, sex
siffror och en slutbokstav, som alltid är A, B, C eller D (exempelvis DQ123456C). Ett nationellt
försäkringsnummmer tilldelas eller kan utfärdas för alla individer som är lagligen bosatta i
Storbritannien. Det utfärdas automatiskt till ungdomar som är bosatta i Storbritannien när de
närmar sig 16 års ålder.
NINO används på ett antal officiella handlingar. Varje individ informeras om sitt NINO på ett
plastkort, eller, sedan september 2010, i ett officiellt brev från ministeriet för arbete och
pensioner (Department for Work and Pensions). Brevet innehåller dock förklaringen att det
inte utgör en identitetshandling, och det kan därför inte användas för att styrka innehavarens
identitet. NINO kan anges som referensnummer för skatteändamål i vissa officiella handlingar
från HMRC.
De brittiska skattemyndigheterna har angivit att de kommer att godta numret som
skatteregistreringsnummer för spardirektivets ändamål.
Både UTR och NINO är personliga och unika för den individ som tilldelas dem, de är permanenta och
de skrivs alltid i samma format.
Dock är det så att inte alla skattskyldiga eller medborgare får ett UTR eller NINO.
Version 09/07/2015 16:42:00
1/3
UK – Förenade kungariket
sv – Svenska
3. Var hittar man skatteregistreringsnumret?
Varken det unika skattenumret (UTR) eller det nationella försäkringsnumret (NINO) återfinns på
officiella identitetshandlingar. Båda identifierarna är unika och personliga för den berörda individen.
3.1. UTR, unikt skattenummer
UTR återfinns på framsidan av skattedeklarationen (blankett SA100) enligt exemplet nedan:
UTR (TIN)
UTR återfinns också på formuläret ”Notice to complete Tax Return” (blankett SA 316) eller
skattekontobesked. Beroende på vilken typ av handling som utfärdas kan referensnumret tryckas
bredvid någon av rubrikerna ”Tax Reference”, ”UTR” eller ”Official Use”.
3.2. NINO, nationellt försäkringsnummer
HMRC utfärdar skattekodbesked till skattebetalarna. I rubriken på detta besked anges det nationella
försäkringsnumret så som visas i exemplet nedan:
NINO (TIN)
Det nationella försäkringsnumret kan också anges på ett nationellt försäkringskort och på skrivelser
från Department for Work and Pensions (DWP). Numret anges också i lönebesked och på
skattekontobesked från HMRC.
Version 09/07/2015 16:42:00
2/3
UK – Förenade kungariket
sv – Svenska
4. Nationell webbplats om skatteregistreringsnummer
Information om skatteregistreringsnummer:
Du kan läsa mer om UTR och NINO på skatte- och tullverkets webbplats
(http://www.hmrc.gov.uk) och på regeringens webbplats (gov.uk).
Kontroll av skatteregistreringsnummer
online:
Inte tillgängligt
5. Nationell kontaktpunkt för skatteregistreringsnummer
Kontakt:
Kontakt för frågor i samband med spardirektivet:
European Savings Directive
Central Policy, Tax Administration Advice
Imperial Court, 8th Floor
2 – 24 Exchange Street East
Liverpool, L2 3PQ
E-post: [email protected]
6. Rättsligt meddelande
Informationen om skatteregistreringsnummer (TIN) och användandet av modulen för kontroll av
skatteregistreringsnummer online på Europeiska TIN-portalen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett
meddelande om upphovsrätt och regler om skydd för personuppgifter.
Särskilt meddelande om upphovsrätt för Förenade kungariket (2012)
Information som publiceras av de brittiska myndigheterna skyddas av den statliga upphovsrätten enligt
Crown copyright. Informationen får användas och kopieras fritt. Crown copyright-material får användas
om källan och upphovsrättsinnehavaren anges. Det får dock inte användas på ett vilseledande eller
nedvärderande sätt.
Version 09/07/2015 16:42:00
3/3