Juni 2015

Nyhetsbrev nr 3
2015
Ekonomin i fokus
I slutet av maj levererades undervisningspaviljongerna. Nu väntar en intensiv tid för Ulf Lundström som bland annat ska
få ihop alla logistik kring bygget.
Ombyggnad - en logistisk utmaning
En logistisk utmaning. Det står byggprojektledare Ulf Lundström inför när
ombyggnaden av Osbecksgymnasiet i
Laholm börjar ta fart.
- Ja, det är mycket som ska klaffa för att undervisning och annan
verksamhet i och utanför lokalerna
ska fungera så smärtfritt som möjligt
under byggtiden, säger han.
När merparten av kommunens fastighetsbestånd
överfördes till Kommunfastigheter i Laholm
AB fick också Ulf Lundström ny arbetsgivare,
Laholmshem. På sitt nya kontor intill Servcenter hänger flera ritningar över Osbecksgymnasiet. Med pilar hit och dit åskådliggörs vad som
ska göras, vart verksamheter ska flyttas och hur
transporter av olika slag ska styras i området.
Och inte gör det saken lättare med ytterligare ett
bygge i området, ombyggnad av Lagaholmsskolans kök och matsal.
Ombyggnaden av gymnasieskolan till Vision
Osbeck, med en prislapp på 85 miljoner kronor,
görs i två etapper. Den första inleddes i slutet
av maj när fyra undervisningspaviljonger kom
på plats. I sommar utrustas dessa samtidigt som
hantverkarna sätter tänderna i den byggnad som
bland annat hyser musikundervisning och intilliggande centralhall med två plan plus källare.
I etapp två, som påbörjas vid årsskiftet, står
övriga byggnader på tur, dock inte lokalerna
som hyser yrkesprogrammen. Dessutom byggs
ny entré.
- Denna blir den mest synliga, exteriöra förändringen. Övrig byggverksamhet sker främst
inom befintligt skal. Väggar flyttas, nya stammar
dras för va-ledningar och lokalerna målas om
och nya golv läggs, säger Ulf Lundström.
Ombyggnaden av yrkesprogrammens lokaler
beräknas dra igång under hösten 2016. Då har
all annan verksamhet kommit på plats och
Vision Osbeck börjat ta form.
Sommarfrukostar vid Lagan
Även i år blir det ambassadörsbesök på Sommarfrukostarna vid Lagan. Dock inte av den
flitigast förekommande ambassadören, Lars
Danielsson. Hans tid räckte inte till. Istället
gästas arrangemanget av ett annat välbekant
diplomatansikte, Sven-Olof Pettersson numera
ordförande för Sipri, Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut.
Sex tisdagsmorgnar med start den 7 juli bjuds
det på intressanta och tankeväckande föredrag
av personer, som på ett eller annat sätt har eller
har haft koppling till Laholm. Något problem
att anlita föreläsare har det inte varit, snarare
tvärtom. Helt bekymmersfritt är det dock inte.
Många av dem är hårt engagerade varför ett tidigt
ja till deltagande kan bli ett nej av arbetsskäl när
sommaren närmar sig.
- Det är ett pussel att få ihop programmet,
samtidigt är det roligt att intresset för att föreläsa
i Laholm under otvungna former är så stort, säger
Monica Fransson på näringslivsenheten.
Liksom tidigare år är Sommarfrukostarna förlagda till Gröna Hästen och Rökeriet, närbelägna
platser till Lagan med dess natursköna omgivningar som kommunen vill få fler att upptäcka.
Årets ämnen på Sommarfrukostarna spänner
över vitt skilda områden, och det är i stort
föreläsarna själva som bestämmer vad de vill
berätta om.
Programmet inleds med Sven-Olof Pettersson
den 7 juli. Han följs av: fotograf Patrik Leonardsson (14 juli), chefredaktören för tidningen
Vi Sofia Wadensjö (21 juli), äventyrarna Jimmy
Strandskog och Fredrik Nilsson (28 juli), f d poliskommisarie Marit Lundkvist (4 augusti) och Mr
Gay Europe 2014 Jack Johansson (11 augusti).
Alla ser vi fram mot en varm och avkopplande
sommar. En tid som jag tror att vi behöver för
att lägga ”vinterpälsen” och få energi. Kanske
inte för resten av året men i alla fall nödvändigt
för vårt välmående.
Med den svala våren utvecklades grönskan
i långsam takt, vilket gör att vi nu kan njuta av
en fantastisk natur i en vacker kommun.
Som vanligt har det varit en intensiv vår. Arbetet med årsredovisning och bokslut för 2014
- positivt resultat för ekonomi och verksamhet - ligger bakom oss. Vi har fått den första
budgetuppföljningen med prognos för 2015 års
ekonomiska utfall. Dessutom har arbetet med
budget och plan för 2016-2018 inletts.
Tyvärr ser inte prognosen för 2015 så bra
ut. En kraftigt ökande befolkning, vilket är
glädjande, innebär bland annat fler barn i
förskola och skola vilket kräver mer resurser.
Och intäkterna ökar inte i samma takt som
kostnaderna, vilket återspeglas i budgetarbetet.
Att höja skatten är dock inte aktuellt. Volymökningarna ska klaras genom tillväxt och fortsatta
effektiviseringar.
Ekonomin har således varit i fokus under
våren, men också planeringsarbete för utvecklingsfrågor. Det återkommer jag till i kommande Nyhetsbrev.
Jag vill också nämna två större frågor där
Laholm deltar i diskussionen. Det handlar
om järnvägsbygge för höghastighetståg (ska
konkurrera med inrikesflyget) mellan Malmö,
Stockholm och Göteborg, och som ska vara
klart runt 2035. Redan nu närmar man sig ett
ställningstagande för sträckningen. Tillsammans med de halländska kommunerna och en
del Smålandskommuner kämpar vi för en fortsatt utbyggnad av Västkustbanan och en västlig
dragning av höghastighetsjärnvägen genom
Helsingborg. Då kan vi snabbt nå Stockholm.
Men kampen om dragningen är stark mellan
regioner och kommuner.
En annan stor fråga som åter aktualiserats
gäller storregioner. Regeringen har nämligen
bestämt att än en gång lyfta ärendet om Sveriges regionindelning. Senast fick Halland bilda
egen region. Kanske utmanas vi på nytt och får
se ett förslag om en större region med delar av
Halland och andra närliggande områden.
Men glöm det nu! Njut av sommar, semester, aktiviteter i Laholm
och vår fina sandstrand och natur.
Var rädda om er och kom tillbaka
friska och utvilade!
Nils Danred
kommunchef
mer hus.
Ny byggnad för
småföretagare
Osbecksmodellen ser Mats Franzén som en viktig dörröppnare för ungdomars insteg till arbetslivet.
Omtalad modell
Den har låtit tala om sig, Osbecksmodellen. Förre arbetsmarknadsministern och nuvarande har besökt Laholm för att ta del av upplägget. Och
bland gymnasisterna och företagen
blir den allt populärare. I år omfattas
modellen av 41 elever.
Ny inflyttningskampanj
drar igång
Nu är den nya inflyttningskampanjen igång
efter 2013-2014 års föregångare ”Flytta till
Laholm. Du med.” Kampanjen, som pågår
mellan juni 2015 och oktober 2016, bygger
på ett fortsatt samarbete mellan Laholms
kommun och näringslivet. Genom denna görs
en aktiv insats för att förstärka varumärket
Laholm som en attraktiv plats att bo och
verka i och flytta till - i linje med Laholms
kommuns vision om 25 000 invånare år 2025.
Skillnaden mellan nuvarande och tidigare
kampanj är upplägget och sammansättningen
av näringslivets representanter.
Med glimten i ögat kommuniceras fördelarna
med att bo i kommunen utifrån huvudbudskapet ”mer”. Kampanjen kommer bland annat
att synas i webb- och tidningsanonsering som
hänvisar till kampanjsajten, flyttatilllaholm.se.
I sociala medier tas ett annat humoristiskt
grepp för att väcka intresse för satsningen.
Svar inom två dagar
Flertalet besvarar mejl inom två dagar, nästan
en av fem med fast telefon gör ingen frånvaroinställning eller vidarekoppling när de inte
är på plats och två av fem vill ha mer kunskap
i handhavandet av telefoner, datorer och olika
tillhörande system.
Det framgår av en enkät som nyligen gjordes
i kommunen med fokus på tillgänglighet via
telefon och mejl.
- Alla medarbetare i Laholms kommun har en
betydelsefull funktion i den service vi levererar,
internt och externt. Härvidlag är tillgänglighet
en viktig del. Därför var vi angelägna om att
få en bild av detta, säger kommunikationschef
Reino Jacobsson, som sammanställt svaren från
600 medarbetare.
Samtidigt uppger han att förändringar är på
gång. De ska tillgodose mycket av den kritik,
behov och önskemål som framkom i undersökningen. Det handlar bland annat om uppgradering av Officepaketet till Office 365 i höst, att
delar av Firstclass ersätts med Outlook, att det
inrättas en servicedesk och beställningssystem
för IT-ärenden samt införande av ett intranät.
Avsedda för hantverkare
Förvisso medger lokalernas utformning svetsningsarbeten, men, och det understryker Henry
Lundhammar, lokalerna är främst avsedda för
hantverkare av olika slag. I Falkenberg har
exempelvis enheter köpts av sko- och toffeltillverkare, snickare, vvs-firmor och fotograf.
Några ägs också för privat bruk, för förvaring
eller hobbyverksamhet.
Kommunens näringslivschef Fredrik Swärdh
ser etableringen i Laholm som ett intressant
komplement till den befintliga näringslivsstrukturen med goda möjligheter för småföretagare
att börja i liten skala och sedan växa.
Det ligger väl i linje med kommunstyrelsens
ambitioner. Under innevarande mandatperiod är
nämligen målsättningen att tio nya företag ska
etablera sig i kommunen och att de tillsammans
ska skapa 400 nya jobb. Kanske sås frön på
Repslagaregatan i Laholm.
Modulen är på 72 kvadratmeter med möjlighet att bygga
en extra våning i denna.
Ansvarig utgivare: Nils Danred
Kontakt: Lars Ingemarson [email protected]
Nästa nyhetsbrev kommer i september
Bättre möjligheter att få jobb efter skolan och
ett närmande mellan skola, arbets- och näringsliv. Det är modellens grundpelare.
När den infördes på försök för tre år sedan
omfattades endast två av Osbecksgymnasiets
fem yrkesförberedande program. Nu är samtliga
med. Erbjudandet inkluderar också elever på
ekonom- och teknikprogrammet och i sommar
även gymnasister med profilen risk och säkerhet.
Upplägget vänder sig till elever som går i
årskurs 1 och 2 på Osbecksgymnasiet och är
mantalsskrivna i Laholms kommun. Elever
på de yrkesförberedande programmen har
tre veckors arbetsförlagd utbildning (APL),
ekonomerna en vecka medan elever på teknikprogrammet jobbar med fadderföretag. Dessa
grundelement byggs på med 180 timmars jobb
som kan utföras från påsk till jul, där kommunen betalar arbetsgivaren kostnaderna för ett
feriearbete motsvarande 90 timmar i utbildningsersättning. Arbetsgivaren står för arbetsgivareansvaret och att lönen följer gällande avtal.
- Tiden på arbetsplatserna skapar kontakter
och leder i många fall till lite längre anställningar. I sommar har exempelvis en elev på
hotell- och turismprogrammet fått ett jobb på
en anläggning i Bohusländska Brastad. Och
det tack vare att hon tidigare varit där på APL
och gjort bra ifrån sig, säger näringslivsutvecklare Mats Franzén.
Han beskriver upplägget som ”unikt och genialt” där alla är vinnare: eleverna som skaffar sig
värdefull arbetslivserfarenhet och får referenser,
Osbecksgymnasiet som blir en än attraktivare
skola och näringslivet som ges möjlighet att
”bygga upp” en eventuell framtida medarbetare.
- Det är verkligen ett win-win-upplägg. Genom olika nätverk har vi spridit vårt arbetssätt,
vilket lett till att många kommuner hört av sig.
Två av dem är Sölvesborg och Bromölla, som
efter sommarsemestrarna besöker oss för andra
gången, säger Mats Franzén.
”211% mer hus” är ett exempel på huvudbudskap i
kampanjen med glimten i ögat.
I höst slås portarna upp till en ny industribyggnad i Laholm med 38 enheter där varje företagare köper sin del. Här kan embryon uppstå
för framtida växande företag. Vilket inte minst
Laholms kommun hoppas för att näringslivet
ska stärkas och utvecklas.
- Det är ett bra tillskott och av historien vet
vi att stora företag en gång var små, säger kommunchef Nils Danred.
På grusplanen vid Repslagaregatan, som
använts för fotbollsträning vintertid, började
Långåsföretaget Dina Kubik för en dryg månad
sedan schakta för en 2 700 kvadratmeter stor
byggnad. I höst är den färdig att tas i bruk.
För 350 000 kronor får ägaren en fullt färdig
lokal på 72 kvadratmeter med el- och va-anslutningar. Takhöjden medger även bygge av
ovanvåning på cirka 30 kvadratmeter, den investeringen ingår dock inte i grundpriset.
- Vi har en liknade anläggning i Falkenberg
med 113 enheter, och är på väg att bygga ytterligare en med 70. Laholm kändes också attraktivt.
Tomten liksom läget var precis vad vi önskade,
och i denna del av länet finns också en marknad
för vår etablering, säger Henry Lundhammar,
ägare till Dina Kubik.