November - Skandinaviska Klubben

Tenerife
Noticias
November 2015
Årgång 21
Asociación Club Escandinavo Sur
Ordföranden har ordet.
V
i närmar oss med raska
steg
den
årliga
föreningsstämman. För att få
delta på föreningsstämman
den 5 december 2015 kl.
11.00 skall medlemsavgiften
vara betald senast sista
expeditionsdagen
före
stämman. Vi öppnar portarna
en
halv-timme
före
mötesstart för registrering.
Kom i tid.
J
ulbordens tid närmar sig
och klubbens traditionsbundna är den 19/12 kl.
19.00 i Svenska kyrkan.
Anmälningslista finns på
anslagstavlan. Tänk på att
denna kan bli snabbt
fulltecknad.
V
år hemsida:
Jag hann tyvärr inte att
göra vår hemsida helt klar
under sommaren, mycket
återstår.
Hemsidan kan verka lite
rörig just nu men så blir det
när den gamla hemsidans
material
och
dess
historiearkiv var gjort i ett
helt annat format.
Styrelse:
Anledningen till att jag
lägger ner mycket tid på allt
det gamla är att jag tror att
det
är
viktigt
som
klubbmedlem att känna
historiens vingslag för att
trivas
i
sin
klubb.
Naturligtvis skall vi inte
glömma allt nytt som också
skall
läggas
upp
på
hemsidan.
Ha tålamod, jag tror att vårt
hem på nätet kan bli riktigt
bra.
V
alberedningen har valt
att kommentera sitt
förslag till styrelse i år, då det
kommit in skriftliga förslag
till annan styrelsesammansättning (se längre fram i
tidningen). Det är bra.
Det
är
viktigt
att
valberedningen
gör
en
noggrann analys av den
uppkomna situationen.
Det viktigaste av allt är att
klubbmedlemmarna har en
styrelse
som
de
har
förtroende för och att den
jobbar
för
alla
klubbmedlemmar.
Kom och gör er röst hörd på
årsmötet.
Ha nu en riktigt mysig jul
med god avkoppling.
Ulf Lundquist
1
Ordförande: Ulf Lundquist
[email protected]
Vice Ordförande: Anne-Charlotte
Catrana-Olivecrona
[email protected]
Kassör: Per Wendelbo Røtvold
[email protected]
Sekreterare:Inger Segerqvist
[email protected]
Ledamot: Tor Harung
[email protected]
Ledamot: Hans-Eric Claesson
[email protected]
Lennart Hulthén
[email protected]
Suppleanter:
Dolway Eriksson
[email protected]
Revisorer:
Kent Stigsson
Tel. 922 753 606
Oddbjørn Høvik
Tel. 606 878 590
Rev. Suppleanter:
Monica Zethelius
Tel. 681 376 557
Eva Bruce
Tel. 679 403 605
Asociación Club Escandinavo Sur
Kallelse till
ordinarie stämma
Lördagen den 5 december 2015 kl 11.00 i Centro Cultural, Los Cristianos.
Stämman är öppen för alla som betalt medlemsavgift för verksamhetsår 2015/2016.
Lokalen är öppen för registrering och fullmakter från kl 10.45
Dagordning
§1
Mötets öppnande.
§2
Upprättande och godkännande av röstlängd.
§3
Fråga om mötet är behörigt utlyst.
§4
Val av mötets ordförande och sekreterare.
§5
Fastställande av dagordning.
§6
Val av två justeringsmän för dagens protokoll tillika rösträknare.
§7
Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
§8
Resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår.
§9
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaper under
föregående verksamhetsår.
§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
§ 11
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
§ 12
Framläggande och fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande
verksamhetsår.
§ 13
Val till styrelse av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
§ 14
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år.
§ 15
Val av valberedning och suppleanter.
§ 16
Behandling av styrelsens förslag.
§ 17
Behandling av förslag från medlemmarna
§ 18
Nya frågor
§ 19
Mötets avslutande
2
Ekonomiskt resultat för 2014-2015
Budget för 2015-2016
Resultaträkning 2014-10-01-2015-09-30
Intäkter:
Medlemsavgifter
Intäkt Golfbongar
Aktivitetsintäkter
Försäljning på expeditionen
Femina o SoS
Summa:
Utfall
2013-2014
3 480,00 €
8 498,00 €
2 908,09 €
108,00 €
638,00 €
Budget
2014-2015
3 500,00 €
8 700,00 €
3 000,00 €
200,00 €
0,00 €
Utfall
2014-2015
3 730,00 €
9 459,40 €
11 020,05 €
0,00 €
562,50 €
Budget
2015-2016
4 000,00 €
9 500,00 €
11 000,00 €
0,00 €
500,00 €
15 632,09 €
15 400,00 €
24 771,95 €
25 000,00 €
0,00 €
882,00 €
80,00 €
51,00 €
0,00 €
0,00 €
2 658,23 €
0,00 €
36,79 €
1 207,51 €
0,00 €
304,16 €
0,00 €
8 168,50 €
509,29 €
446,40 €
638,00 €
0,00 €
50,00 €
1 000,00 €
100,00 €
50,00 €
0,00 €
500,00 €
3 000,00 €
300,00 €
50,00 €
1 200,00 €
200,00 €
300,00 €
300,00 €
8 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
882,00 €
60,00 €
0,00 €
562,50 €
421,16 €
11 020,05 €
312,94 €
50,93 €
2 739,01 €
0,00 €
1 173,40 €
45,00 €
9 440,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11,30 €
50,00 €
900,00 €
50,00 €
0,00 €
400,00 €
240,00 €
10 000,00 €
400,00 €
50,00 €
2 000,00 €
300,00 €
1 000,00 €
100,00 €
9 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
14 981,88 €
15 550,00 €
26 768,89 €
25 000,00 €
Kostnader:
Hemsida
Hyror
Telefonkostnader
Porto
Femina o SOS
Marknadsföring
Aktiviteter
Resor Subv.
Bankkostnad
Administration
Datorkostnad
Möteskostnad
Inköp material
Kostnad Golfbongar
Avskrivning inventarier
Inköp klubbtröjer
Kalender
Bilersättningar
Årets resultat
Balansräkning per 2015-09-30
Tillgångar:
Kassa
Banco Santander
Svensk bank
Golfbongar och priser
Summa:
Eget kapital och skulder:
4 646,98 €
9 289,48 €
17,00 €
2 079,30 €
Eget kapital
Avr. Golfsektionen
Avr. SoS/Femina
Avräkningskonto
Årets resultat
16 032,76 €
Summa:
3
17 642,01 €
430,89 €
144,12 €
-187,32 €
-1 996,94 €
16 032,76 €
Verksamhetsberättelse
2014/2015
Styrelse och revisorer
Valberedningens förslag av
Övrigt
ordförande
och
övriga
Klubben har haft sin expedition och styrelseledamöter
samt
anslagstavla i Svenska
revisorer för 2015/16
kyrkan, och haft öppet onsdagar kl.
Efter ordinarie föreningsstämma 16.30 – 18.30 (okt-mars).
2014-12-06 består styrelsen av:
Klubbens filial i Edif. Los Angeles
Ulf Lundquist (ordförande),
har haft öppet måndagar och
Anne-Charlotte Catrana-Olivecrona
torsdagar kl. 15.00–16.00.
(v. ordförande),
Klubben har avtal med Svenska
Per Wendelbo Røtvold (kassör),
kyrkan om hyra av lokaler m m.
Inger Segerqvist (sekreterare)
Lennart Hultén (ledamot).
Klubbtidningen Tenerife Noticias
Tor Harung (ledamot).
har kommit ut 4 gånger. Via
Hans-Eric Claesson (ledamot)
lokaltidningen Sveriges Nyheter
Dolway Eriksson(suppleant)
har klubben kostnadsfritt haft en
Revisorer är Oddbjørn Høvik och informationsspalt
om
resor,
Kent Stigsson.
aktiviteter etc. varje vecka. En
Revisorssuppleanter:
uppdaterad hemsida gör att
Eva Bruce och Monica Zethelius.
medlemmarna
får
snabbare
information.
Boule och Bridge
Kassören
tillsammans
med Klubben är representerad i
revisorerna har granskat och nätverket Kris- och katastrofgodkänt räkenskaperna. Saldo beredskap på Tenerife.
2015-09-30 är:
Vår
representant
är
Inger
Boule: +201€
Segerqvist
Bridge: +20€
Styrelsen vill framföra ett varmt
tack till alla aktivitetsledare och
Mötesverksamhet
personer
som
varit
Ordinarie föreningsstämma hölls i andra
Bridgelokalen den 6 december engagerade i klubbens verksamhet
2014.
Vi
hade
extra under det gångna verksamhetsåret.
föreningsstämma i Bridgelokalen
den 16 mars 2013 där vi dels Revisionsberättelse
diskuterade säsongen som gått och
dels kommande säsong.
Undertecknad, av Asociación Club
Styrelsen har hållit
9 st Escandinavo Sur utsedda revisorer,
sammanträden.
har efter granskning av oss
förelagda handlingar, verifikationer
och protokoll, funnit att dessa är
Aktiviteter
I klubbens regi arrangeras ett antal utan anmärkning. I bokföringen
olika
aktiviteter
under upptagna belopp överensstämmer
vinterhalvåret (okt – mars). Alla med förelagda verifikationer.
aktiviteter skall vara självbärande,
d v s deltagar-avgifterna skall täcka Vi vill med ledning av ovanstående
kostnaderna
för
aktivitetens därför rekommendera att styrelsen
ansvarsfrihet
för
bedrivande. Aktiviteterna får inga beviljas
medel från styrelsen och ger ej verksamhetsåret 2014/2015.
heller klubben något överskott.
Golfens
och
utflykternas Los Cristianos 2015-11-18
ekonomiska redovisning ingår i Oddbjørn Høvik
klubbens. En beskrivning över Kent Stigsson
verksamheterna finns på vår
hemsida.
4
Bakgrund
Årets valberedning har varit
mycket reducerad bland annat efter
Gun Martinius bortgång vilken vi
verkligen
beklagar.
Vid
valberedningens möte den 18
november 2015 deltog Urpo
Flander och som ordinarie
ledamöter vid detta möte Eva
Amelin och Per Amelin.
Som vi uppfattar läget består
föreningen i dag av två ”läger”, de
som vill ha Ulf Lundquist som
ordförande och de som vill ha Otto
Zethelius som vi fått skriftligt
förslag på. Tyvärr kan många tänka
sig att delta i styrelsen endast om
”deras” alternativ väljs till
ordförande.
Valberedningens förslag till styrelse
och revisorer är följande med tanke
på den pågående process med
klubbens auktorisation för spanska
myndigheter som kräver nya
stadgar
och
nya
verksamhetsbeskrivningar mm.
Styrelse:
Ordförande:
Ulf Lundquist, omval 1 år.
Övriga ordinarie ledamöter:
Per Wendelbo Røtvold,
Kvarstår 1år.
Inger Segerqvist, Väljs 2 år.
Hans-Erik Claesson, kvarstår 1 år.
Ann-Charlotte CatranaOlivecrona omval 2 år
Helena Sommervalli, väljs 2 år
Marit Ulvund fyllnadsval 1 år
Suppleanter:
Pia Hellman, väljs 1 år.
Sigrid Eriksson, väljs 1 år.
Revisorer:
Ordinarie:
Oddbjørn Høvik, omval 1 år.
Vakant
Suppleanter:
Monica Zethelius, omval 1 år.
Kent Stigsson, väljs 1 år
För valberedningen:
Urpo Flander, Per Amelin och Eva
Amelin
INKOMNA MOTIONER
Inga.
Röstning genom ombud.
Enligt stadgarnas § 3, andra stycket,
kan röstning ske genom ombud.
Med anledning av att skrivningen i
stadgarna i detta stycke är något
knapphändig, lämnar styrelsen här
kompletterande anvisningar för hur
omröstning genom ombud ska ske
för att vara giltig.
Såväl fullmaktsgivaren som ombud
ska
vara
röstberättigade
medlemmar i Föreningen vid den
stämma där fullmakten ska
användas.
Fullmakten ska vara skriftlig och
helst bevittnad. Av fullmakten ska
tydligt framgå vem som är
fullmaktsgivare och vem som är
dennes ombud.
Av fullmakten ska vidare tydligt
framgå fullmaktens omfattning,
d.v.s. vilken stämma den avser.
Fullmakten ska ha avlämnats till
presidiet eller dess företrädare och
registrerats senast vid mötets
öppnande för att vara giltig på
stämman.
Flera typer av majoritet.
De flesta
känner
till
att
mötesmajoriteten fäller utslaget.
Vad som är mindre känt är att det
finns flera typer av majoritet.
Styrelsen vill därför kort klargöra
vad som gäller beträffande
majoritetsröstning.
Det finns således flera typer av
majoritet.
Enkel majoritet - i sakfrågor
Kvalificerad majoritet - vid stora
förändringar
Relativ majoritet - vid personval
Enkel majoritet är den vanligaste
formen av majoritetskrav och
innebär att det förslag som uppnår
mer än hälften av rösterna segrar.
Praktiskt taget alla beslut i
sakfrågor och formella frågor tas
med enkel majoritet. Vid en
votering måste segrande förslag
uppnå mer än femtio procent av
rösterna. Därför får aldrig fler än
två förslag eller grupper av förslag
ställas mot varandra i en
voteringsomgång.
Kvalificerad majoritet. Vid beslut
av stor principiell eller praktisk
betydelse
brukar
kvalificerad
majoritet tillämpas. Vid ändring av
Föreningens stadgar eller upplösning av Föreningen krävs 2/3dels majoritet av rösterna.
Relativ majoritet innebär att det
eller de förslag som får flest röster
väljs, även om röstetalet långt
understiger femtio procent. Denna
beslutsform tillämpas normalt
endast i samband med personval.
Beredskapsgruppen Teneriffa
Beredskapsgruppen samlas en gång
om året för att samla viktig
information och stämma av viktig
information
inför
kommande
säsong. I gruppen ingår representanter för följande organisationer
och föreningar: Svenska kyrkan,
Norska Sjømannskirken, Svenska
konsulatet, Norska konsulatet,
Danska konsulatet, Ving/Thomas
Cook,
Fritidsresor,
Solresor,
Apollo, Scandmedia, Turist-kyrkan
i Puerto de la Cruz, Turistkyrkan i
Puerto Colon, SOS Alarm, Svenska
skolan,
Vintersol
och
Skandinaviska klubben.
Svenska kyrkan på Teneriffa har en
beredskapsplan för olika typer av
katastrofer. Beroende på krisens
karaktär och storlek aktiveras olika
delar av beredskapsplanen. I denna
organisation ingår Skandinaviska
klubbens representant.
Vår representant i beredskapsgruppen på Teneriffa är Inger
Segerqvist tel 603 338 826.
Skandinaviska klubben har ingen
egen krisgrupp utan ingår i ett
större nätverk. Om behov uppstår
vänder vi oss i första hand till
Svenska kyrkan och Norska
Sjømannskirken i Los Cristianos
eller lokala polismyndigheten.
Respektive kyrka har ständig
kontakt med sina konsulat samt
med sina egna organisationer i
hemlandet
(Svenska
kyrkan
respektive Norska Sjømannskirken). Över denna nivå har
länderna sina Utrikes-departement.
5
Skulle något allvarligt inträffa här
på Teneriffa ex svår trafik-olycka,
flygolycka,
jordskalv,
översvämningar eller liknande:
Ring larmnummer 112 och
rapportera och få hänvisning till
uppsamlingsplatser.
För att söka information:
Lyssna på radio och TV, Radio Syd
sänder
på
FM
91,4.
Pröva
www.svenskakyrkan.se/teneriffa
Svenska kyrkan kommer att ha
löpande information.
Sök upp Svenska kyrkan och
Norska Sjømannskirken i Los
Cristianos (bemannas med kyrkans
personal
och
inkallade
resurspersoner).
Tänk på att vid en större händelse
kommer
telefonkontakt
vara
omöjlig på grund av stor belastning.
Om
alla
kommunikationsmöjligheter (elektricitet, telefoner, bredband mm) har slagits
ut och inte fungerar bege er då till
kyrkan i Los Cristianos alt. till
närmaste polisstation.
Stroke symtom
AKUT-testet
Ett enkelt sätt för personer utanför
sjukvården att kontrollera om en
person kan ha drabbats av stroke är
att göra det så kallade AKUT-testet.
Om en person plötsligt börjar bete
sig annorlunda och man misstänker
stroke ber man personen i fråga
utföra följande handlingar:
Ansikte. Be personen le och visa
tänderna.
Kroppsdel. Be personen lyfta
armarna och hålla kvar i 10
sekunder.
Uttal. Be personen säga en enkel
mening som ”det är vackert väder i
dag”.
Tid. Varje minut räknas för att
rädda liv. Ju fortare behandling
sätts in, desto mindre blir skadorna
– ring 112!
Misslyckas personen med
något av detta rör det sig om
misstänkt stroke.
Tröja med klubblogo
För att känna sig som en riktig
medlem kan man köpa en tröja med
klubbens logga. Klubbtröjan är
royalblå. Den finns att köpa i
affären A M Bordados på Calle
Amalia Alayon, som går från Hotel
Reveron till Kulturhuset. Det går
även att få sytt loggan på egna
kläder. Fritt fram för fantasi!
1:a
2:a
3:a
Tipstolva
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
Gustav Hellström
Lennart Fröberg
Åse Jacobsen
Ansvarig utgivare:
Ulf Lundquist
Odd Bekkerud
Rita Tollefsen
Elisabeth Hultman
Anne-Charlotte
Catrana-Olivecrona
Toini Lange
Redaktör:
Christine Dunkler
Säsongens första utflykt,
gick till Cho Pancho 2015- Här kommer svaren till
11-16
tipstolvan:
Vi var 50-60 st glada och hungriga
skandinaver som åkte buss till
ChoPancho på slingriga vägar och
härliga vyer. Väl framme i denna
välskötta och fina park stod
lunchbuffen
uppdukad
med
nygrillade kycklingar, potatiskakor,
sallader, mm. Vi alla njöt av den
goda rikliga maten tillsammans
med våra egna medhavda drycker.
Sedan tävlade vi i frågesport, boule,
bollkastning, golf och köpte också
lotter. Ett stort prisbord med bl.a.
vin resulterade i att många av oss
hade mer vin med oss hem än på
ditresan.
Resan har gett oss många skojiga
minnen med glada skratt, sång och
nya historier. Och därtill nya
skandinaviska vänner här nere.
Så därför vill vi ge alla ansvariga
för denna resa ett mycket STORT
TACK från Irene o Leif Sjöborg.
Resultat CHIO
Golf:
1:a
Anita Johansson
2:a
Gerd Gullaksen
3:a
Yngve Johansson
4:a
Lennart Hult\en
5:a
Elisabeth Hultman
Boule:
1:a
Lennart Fröberg
2:a
Tommy Hultman
3:a
Sture Hellman
4:a
Grete Kristiansen
5:a
Pia Hellman
Bollkastning:
1. En bomullsarbetare tjänar 14
öre/såld tröja.
2. 90 % av läskburkarna pantas i
Sverige.
3. Det som anses vara det
avgörande för att minska sina
privata koldioxidutsläpp är.
Bilen, biffen och bostaden.
4. 70 % av de konventionellla
kaffeodlingarna besprutas
med mycket giftiga medel.
5. Det tar 650 år för en PETflaska att brytas ned i havet.
6. Temperaturökningen är 4
grader år 2100 om vi inte gör
något.
7. Qatar är det land i världen
som släpper ut mest
koldioxid/person.
8. Genomsnittseuropen
använder 20 Kg papper per
månad.
9. Ordet Ekologi betyder läran
om samspelet i naturen.
10. Det var Volkswagen bluffade
med sina dieselutsläpp.
11. Ekologi heter på spanska
Ecologia.
12. Bomull heter Algodon på
spanska.
6
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]
Hemsida:
www.skandiklubb.org