2015-06-03 trafikkonferens lund_lars ahlman

Trafikkonferen
sen
201506-03
Trafikreglering
Nya trafikregler vid cykling
- Gäller från 2014-09-01 då alla
cykelöverfarter blev cykelpassager
- Regeringen har ställt till det med
en ”mellanlösning” - skapar risker
- Ingen konsekvensbeskrivning = oklara
förutsättningar
- (För) snabbt ikraftträdande - kommuner m fl ovetande - jfr
nya ögst
- Ingen info till allmänheten –
jfr nya ögst
jfr ”mobil i bil”
Cykelpassage
Trafik på körbanan
- Anpassa hastigheten så att
det inte uppstår fara för
cyklande och mopedförare som
är ute på cykelpassagen.
- Ut ur en cirkulationsplats
eller vid sväng i korsning = låg
hastighet och lämna cyklande
och moped förare tillfälle att
passera.
- Stannaförbud 10 m även vid
cykelpassage
Cykelpassage
Trafik på cykelpassagen
- Väjningsplikt när man lämnar
cykelbanan
- Cyklande eller mopedförare ska
sänka hastigheten, ta hänsyn till
fordon som närmar sig passagen
och får korsa vägen endast om
det kan ske utan fara.
Förutsättningar
-Kan anges med vägmarkering
M16 (som vid cyöv)
Cykelpassage !!!
Cykelöverfart
Trafik på körbanan
- Vid en cykelöverfart har en
förare väjningsplikt mot cyklande och mopedförare som är
ute på eller just ska färdas
ut på cykelöverfarten.
Trafik på cykelöverfarten
- Väjningsplikt när man lämnar
cykelbanan
- Cyklande eller mopedförare
ska ta hänsyn till avståndet och
hastigheten hos fordon som
närmar sig överfarten.
Cykelöverfart
Förutsättningar
- Överfarten utformad/säkrad
till 30 km/tim
- Märke B8 och markering M16
- Väjningslinje som komplement
- Lokal trafikföreskrift
Fdef
- Cyöv = markering och märke
- Ögst = markering eller märke
Risker
Ser cyklisten
skillnad ??
Vågar vi ??
Utmärkning
Vägmarkering
- Medgivande saknas för endast
en begränsningslinje (och
placering av väjningslinje)
- Avsiktligt eller inte ?
Vägmärken
- Varför inte kombinerat märke?
- Vid ögst = märke omedelbart
före markering – samma för cyöv?
- Placering av B8; ovanpå eller
sidan om ???
Trafiksignal
Även i trafiksignal krävs
- Säkring till 30 km/tim
- Vägmärke/vägmarkering
för cykelöverfarter
= Sannolikt endast cykelpassager
i signaler?
- Väjningsplikt gäller för
svängande fordon (men även cyklande har skyldigheter …)
Malmös policy
Korsande (genomgående) cykelbana
cykelbanan är överordnad tvärgatan och
fortsätter därför i samma höjd över gatan som
på ömse sidor om
cykelbanans beläggningsyta är genomgående och
densamma som på ömse sidor om tvärgatan
tvärgatans kantsten är inte förlängd över
cykelbanan.
det får inte finnas vägmarkeringar/vägmärken
för cykelöverfart/cykelpassage eller
övergångsställe på platsen
det får inte heller finnas vägmarkering eller
vägmärke som varnar för farthinder i anslutning
till en korsande/ genomgående cykelbana.
Malmös policy
Cykelöverfart
Malmös policy
Cykelpassage
Kan vara
aktuell
Malmös policy
Trafiksignal
Malmös policy
Cpl med utrymme för väjning
Malmös policy
Cpl utan utrymme för väjning
Parkeringstillstånd RH
- Utredning Näringsdep/TS/SKL 2012-2013
- TrF ändrades 2015-01-01 så att tillståndstiden normalt är 5 år
*Det kan finnas skäl till kortare tid; exv behandling på gång, annan
medicin, förändring från förare till passagerare
- TSFS
2009:73 under förändring – TS: ”arbete pågår”
Gällande
Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på
förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel. Bedömningen av om en
rörelsehindrad som inte själv kör motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av
föraren utanför fordonet bör grundas på sökandes förmåga att ensam invänta föraren
vid målpunkten.
Förslag
Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör utgå från
funktionshindrets eller funktionshindrens påverkan på förmågan att förflytta sig på
egen hand utan hjälp av annan och med hjälpmedel för förflyttning som kan användas
utan hjälp av annan.
- SKL:s handbok uppdateras när nya föreskrifter är klara
- gemensamma blanketter för ansökan samt läkarintyg
Transportstyrelsens föreskrifter
Under uppdatering:
VVFS 2007:305 om vägmärken och andra anordningar
VVFS 2008:272 om storlekar på märken och texter
Slås ihop till en föreskrift; TS: ”arbete pågår”
TSFS 2009:75 om lokala trafikföreskrifter mm
Beräknas träda ikraft 2016-01-01
Ikraft 2014-06-01
TSFS 2014:30 om trafiksignaler
SKL-handbok om trafiksignaler snart färdig.
§
P-anmärkningar
Förslag till ändring av TSFS 2012:115 om p-anmärkningar
-TS dator uppdaterad
- p04 förbuden vid cykelöverfart och cykelpassage
- p10 delas i fyra punkter, numr från 20 i st f från 10
- Under remissbehandling – ikraft 2015-10-01 ???
Andra problem med TS
-bilmålvakter, TS vill inte ge K snabb tillgång till uppgifter
-fabrikat …. gick bra i 38 år men nu går TS strikt på registret
Revidering av VMF/TrF
- förslag på remiss under hösten 2013
- INGENTING har hänt …..
Viktig ändring som
föreslås är:
VMF
Märket anger att parkering är tillåten …….
men anger inte rätt att parkera i strid mot
3:49 a
TrF 3 kap 49a §:
På allmän plats inom tättbebyggt
område där kommunen är huvudman
för hållande av allmänna platser samt
inom vägområde för allmän väg får
fordon parkeras högst
24 timmar i följd på vardagar,
utom vardag före sön- och helgdag.
Ny symbol för personbil
kl II föreslås
Klass II
Självklart måste det finnas en
ny symbol för husvagn också
Revidering av VMF/TrF
Synpunkter fortsättning:
-förtydligande måste göras i frågan om mandat att utse
en person till sådan vakt som avses i VMF 5 kap 2 § - saknas f n
-lastplats ska kunna reserveras för visst fordonsslag, så
att de fordon som transporterar stora mängder gods
kan prioriteras.
-reglerna för laddplats måste ändras så att det går att
begränsa uppställningstiden
-även ändamålsplats och kollektivtrafikkörfält ska kunna
beslutas med stöd av TrF 10 kap 14 § (tillfälligt beslut
vid vägarbete)
Utbildningar 2015
[email protected]
- lokala trafikföreskrifter 8-9 sept
- fordonsflyttning 1 gång under hösten
Kurs under planering
- reglering av trafiken med och utan LTF
Konferenser på gång
SKL:s trafik– och gatudagar
19-20 okt 2015
Stockholm
[email protected]