Document 418511

ลักษณะสําคัญของกองทุนเปิ ดหน่ วยลงทุนฟิ นันซ่ า โกลบอล คอมมอดิตี "
ชื'อโครงการจัดการ
: กองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี ชื'อโครงการจัดการ (อังกฤษ)
: Finansa Global Commodities Fund
ชื'อย่อ
: FAM GCF
ประเภทโครงการ
: กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที'ลงทุนในต่าง
ประเทศ (Foreign Investment Fund)
อายุโครงการ
: ไม่มีกําหนด
วันที'ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ จดั ตัง
และ จัดการกองทุนรวม
: 31 ตุลาคม 2549
วันที'จดทะเบียนกองทุนรวม
: 2 กุมภาพันธ์ 2550
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 1 | หน้ า
เงินลงทุนของท่ าน
Q : กองทุนรวมนีเ" หมาะสมที&จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?
A : กองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี มีวตั ถุประสงค์ในการระดมทุนจากผู้ลงทุนเพื'อนําไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ต่างประเทศ เหมาะสําหรับเงินลงทุนที'มีระยะยาว และมุ่งหวังที'จะกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ รวมทังต้
องการผลการดําเนินงานของ
กองทุนที'มีมลู ค่าใกล้ เคียงหรื อเช่นเดียวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้ าโภคภัณฑ์ (Commodity Index) ในต่างประเทศ
Q : กองทุนรวมนีจ" ะนําเงินไปลงทุนในทรัพย์ สินใด ?
A: กองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี มีนโยบายที'จะนําเงินส่วนใหญ่ที'ได้ จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว(Feeder Fund) อาทิ กองทุน CMCI Tracking Fund ที'มีนโยบายหลักในการลงทุนในตราสาร
ทุนที'มีการดําเนินการด้ วยวิธีการใดๆ เพื'อสร้ างผลการดําเนินงานของกองทุนให้ มีมลู ค่าใกล้ เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้ า
โภคภัณฑ์ UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index โดยกองทุน CMCI Tracking Fund เป็ นกองทุนย่อยภายใต้ LSAM SF
2 plc ซึง' มีโครงสร้ างการลงทุนแบบ Umbrella Structure และมีเงินทุนผันแปร ทังนี
LSAM SF 2 plc ได้ รับอนุญาตให้ จดั ตังขึ
นโดย The Irish
Financial Services Regulatory Authority ประเภท UCITS ซึง' เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ The European Communities (Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2003 กองทุนดังกล่าวบริ หารจัดการโดย Lantern Structured Asset
Management Limited ซึง' เป็ นบริ ษัทย่อยที'ถือหุ้นทังหมดโดย
UBS AG นอกจากการลงทุนในต่างประเทศในกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในหลักทรั พย์หรื อทรั พย์ สินอื' นหรื อ การหาดอกผลโดยวิธี อื' นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื'อรั กษาสภาพคล่องของกองทุน บริ ษัทจัดการยังอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ' ตราสารที'มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้ าแฝง และอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ' สัญญาซื อขายล่วงหน้ าเพื'อเป็ นการป้องกันความเสี'ยงจากการลงทุนด้ วย
ในกรณีที'บริ ษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ และ/หรื อการลงทุนในกองทุนหลักนันไม่
เหมาะสมอีกต่อไป หรื อไม่สามารถ
ลงทุนในกองทุนดังกล่าวต่อไปได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธินําเงินไปลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื'นที'มีนโยบายสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ เฉพาะกรณีที'บริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื'อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก และ
เพื'อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ โดยไม่ถือว่าลงทุนผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ
ในกรณีที'สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรื อการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน
เกิดภัยพิบตั ิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี'ยนแปลงกฎระเบียบที'เกี'ยวข้ องกับการลงทุน หรื อกรณีอื'นใดที'จะก่อความเสียหายให้ แก่
กองทุนโดยรวม เป็ นต้ น และ/หรื อ ช่วงเวลาประมาณ 15 วันทําการก่อนเลิกกองทุน และ/หรื อ ในช่วงระหว่างรอการอนุมตั ิการเพิ'มวงเงิน
ลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรื อในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทําการ กรณีที'มีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสัง' ซื อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนมาก และ/หรื อ ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทําการ กรณีการเปลี'ยนกองทุนหลักในต่างประเทศและอยู่ระหว่างรอนําเงินไปลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื'น และ/หรื อ กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรื อมีเหตุผลที'จําเป็ นและสมควร ในบางขณะบริ ษัทจัดการอาจไม่
สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนในส่วนที'เกี'ยวกับการลงทุนในต่างประเทศไม่ตํ'ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิที'ผิดต่อโครงการ และบริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต.
Q : ผู้ลงทุนได้ อะไรจากเงินลงทุน ?
A : ผู้ลงทุนอาจได้ กําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นันซ่า โกลบอล คอมมอดิตี ในกรณีที'มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
หลักในต่างประเทศที'กองทุนนํ าเงินไปลงทุนไว้ นัน มี มูล ค่าสูงขึน อี กทัง มูล ค่าหน่วยลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนจะมี มูล ค่า
ใกล้ เคียงหรื อเช่นเดียวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้ าโภคภัณฑ์ (Commodity Index) โดยตรง และเป็ นการตอบสนองผู้ลงทุนที'
ต้ องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 2 | หน้ า
Q : ปั จจัยใดที&มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
A : เนื'องจากกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี มีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว (Feeder Fund) ที'มีนโยบายการลงทุนเพื'อสร้ างผลการดําเนินงานให้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้ าโภคภัณฑ์
(Commodity Index) ในต่างประเทศ และเนื'องจากดัชนีของสินค้ าโภคภัณฑ์นัน จะมีความผันผวนและมีความเสี'ยงสูง ผู้ลงทุนอาจได้ รับ
ผลกระทบจากการเปลี'ยนแปลงของดัชนีดงั กล่าวตลอดเวลาซึง' สะท้ อนให้ เห็นในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อีกทัง มีความผันผวนจาก
อัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศเมื'อแปลงค่าเป็ นเงินบาท
ทังนี
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลเกี'ยวกับความเสี'ยงของกองทุนหลักใน
ต่างประเทศเพื'อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนด้ วย
Q : การลงทุนในกองทุนรวมนีก" ับกองทุนรวมอื&นที&มีนโยบายการลงทุน ที&แตกต่ างกันมีความเสี&ยงแตกต่ างกันอย่ างไร ?
A : ความเสี'ยงโดยประมาณ
ระดับความเสี&ยงของประเภทตราสารที&ลงทุน
ความเสี&ยง
ความเสี&ยง
กองทุนเปิ ดหน่ วยลงทุนฟิ นันซ่ า โกลบอล คอมมอดิตี "
ตํ&า
สูง
ปานกลาง
กองทุนรวมตลาด กองทุนรวมตลาด กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวมตรา กองทุนรวมผสม กองทุนตรา
เงินที'ลงทุน
เงินที'ลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี สารหนี ที'ลงทุนใน
สารแห่งทุน
เฉพาะใน
ต่างประเทศ
Structured Note
ประเทศ
บางส่วน
กองทุนรวม กองทุนรวมที'ลงทุน
หมวด
ในทรัพย์สนิ
อุตสาหกรรม
ทางเลือก
ระดับความเสี&ยงจากอัตราแลกเปลี&ยนเงินตราต่ างประเทศ
ความเสี&ยง
ความเสี&ยง
กองทุนเปิ ดหน่ วยลงทุนฟิ นันซ่ า โกลบอล คอมมอดิตี "
ตํ&า
สูง
ป้องกันความ
เสี'ยง 100%
ป้องกันความ
เสี'ยงบางส่วน
ป้องกันความเสี'ยงตามดุลยพินจิ
ของผู้จดั การกองทุน
ไม่ป้องกันความเสี'ยง
มีการลงทุนในเงินตรา
ต่างประเทศ
หมายเหตุ การประเมิ นความเสี' ย งนี เป็ นการประเมิน ความเสี' ยงตามระดับ ความเสี' ยงของกองทุน รวมภายใต้ ก ารจัด การของบริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟิ นนั ซ่า จํากัด
Q : การลงทุนในกองทุนรวมนีค" วรเปรียบเทียบกับตัวชีว" ัด (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ" ป็ นระยะเวลาเท่ าใด?
A : ตัวชี วัด (Benchmark) ที'ใช้ เปรี ยบเทียบกับผลประกอบการของกองทุนมีดงั นี • เกณฑ์มาตรฐาน = Rogers International Commodities Index®
และเนื'องจากหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นันซ่า โกลบอล คอมมอดิตี เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CMCI Tracking
Fund ซึง' เป็ นการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยในการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน จะพิจารณาจากกรอบระยะเวลาใน
การลงทุน 3-5 ปี โดยมีข้อแนะนําว่า ผู้ลงทุนควรใช้ กรอบระยะเวลาในการลงทุนเช่นเดียวกับผู้จดั การกองทุน
Q : เป็ นกองทุนรวมที&มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที&ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร ?
A : ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุน และไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 3 | หน้ า
คําถามคําตอบที&ควรรู้เกี&ยวกับการลงทุน
Q : ท่ านต้ องลงทุนเป็ นจํานวนเงินเท่ าไร และคํานวณเป็ นหน่ วยลงทุนได้ อย่ างไร ?
A : เงินลงทุนขันตํ
'า 5,000 บาท สําหรับการสัง' ซื อครัง แรกและครัง ถัดไป สําหรับการซื อครัง ถัดไปภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง แรก
(IPO) ราคาหน่วยลงทุนจะมีค่าเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อหน่วย ดังนันจํ
านวนหน่วยลงทุนที'ผ้ ลู งทุนจะได้ เมื'อสัง' ซื อหน่วยลงทุน
จะคํานวณได้ จากจํานวนเงินที'สงั' ซื อหน่วยลงทุนหารด้ วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อหน่วย
Q : ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ" ด้ อย่ างไร ?
A : ผู้ท'สี นใจลงทุนสามารถติดต่อเพื'อสัง' ซื อหน่วยลงทุนได้ ที'บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืนทุกวันทําการ
• บริ ษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ฟิ นันซ่ า จํากัด
เลขที' 48/21, 48/24 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน 12เอ
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (02) 352-4000 โทรสาร : (02) 352-4098
http://www.finansa-asset.com
• ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า จํากัด
เลขที' 48/45 ชัน 20 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (02) 697-3800 , (02) 697-0300
และสาขาของ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด
2. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
849 ชัน15
อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (02) 635-1700
3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน 14,18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (02) 217-8888, (02) 611-9222, (02) 217-9595
4. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน 6, 8-11
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (02) 275-0888
5. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื&อรายย่ อย จํากัด(มหาชน)
เลขที' 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุ เทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (02) 359-0050
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 4 | หน้ า
6. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที' 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน 14
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : (02) 657-7172
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที' 550 อาคารธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
สํานักงานเพลินจิต ชัน 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : (02)659-7000 โทรสาร : (02)646-1111
8. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด
อาคารเค ทาวเวอร์ เอ ชัน 6 ถ.สุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2680-3144, 0-2680-3997
9. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ช& ันพาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที' 139 อาคารเศรษฐี วรรณทาวเวอร์ ชัน 1 และ 5
ถนนปั น แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (02)231-8555
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จํากัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชัน 1-2,6
อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : (02)627-3100
12. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน 11
ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (02)658-8888
13. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
เลขที'2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชัน 2 และชัน 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-684-8888
14. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมีโก้ จํากัด(มหาชน)
เลขที' 287 อาคารลิเบอร์ ตี สแควร์ ชัน 16
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-695-5000
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 5 | หน้ า
15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จํากัด(มหาชน)
496-502 อาคารอัมริ นทร์ ทาวเวอร์ ชัน 20 ถนน เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : (02) 0-2660-5429, 0-2660-5430
16. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์ ควิ รี' ทาวเวอร์ ชัน 18 ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (02) 658-5800
• ทํารายการด้ วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนที'ยื'นคําขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืนและได้ รับชื'อผู้ใช้
และรหัสผ่านสําหรับใช้ บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถเข้ าสู่ระบบการซื อขายผ่านทาง Website “http//www.finansa-asset.com” ได้
ทุกวันตลอด 24 ชัว' โมง
- กรณีที'ผ้ ลู งทุนชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS)
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องทํารายการสัง' ซื อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสมบูรณ์ภายใน 15.30 น.
• ทํารายการด้ วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที'ยื'นคําขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืนและได้ รับชื'อผู้ใช้
และรหัสผ่านสําหรับใช้ บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถเข้ าสู่ระบบการซื อขายผ่านโทรศัพท์อตั โนมัตไิ ด้ ที'หมายเลข 0-2352-4000 ได้ ทกุ
วันตลอด 24 ชัว' โมง
- กรณีที'ผ้ ลู งทุนชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS)
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องทํารายการสัง' ซื อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสมบูรณ์ภายใน 15.30 น.
และสามารถชําระค่าซื อหน่วยลงทุนโดยสัง' จ่ายในนาม “บัญชีจองซื อกองทุนบลจ.ฟิ นันซ่า จํากัด” บัญชีกระแสรายวัน เข้ าบัญชี
ดังต่อไปนี - ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสีลม
เลขที'บญ
ั ชี 118-3-25977-7
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สาขาถนนสาทร
เลขที'บญ
ั ชี 101-3-01170-3
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาสวนพลู
เลขที'บญ
ั ชี 064-1-06299-5
- ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาถนนสาทร
เลขที'บญ
ั ชี 170-6-01355-8
- ธนาคารซิตี แบงก์
สํานักงานใหญ่
เลขที'บญ
ั ชี 0-800464-153
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาอาคารญาดา
เลขที'บญ
ั ชี 232-1-05014-4
- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
สาขาสีลมคอมเพล็กซ์
เลขที'บญ
ั ชี 032-3-00171-9
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
สาขาศาลาแดง
เลขที'บญ
ั ชี 103-0-03826-0
- ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาธนิยะ
เลขที'บญ
ั ชี 053-1-01005-4
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส เพื'อรายย่อย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที'บญ
ั ชี 889-1-01296-3
- ธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน)
สํานักงานใหญ่
เลขที'บญ
ั ชี 000-1111-0012366
- ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด(มหาชน)
สํานักงานใหญ่
เลขที'บญ
ั ชี 000-1130-0000190
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณากําหนดวันหยุดทําการซื อหน่วยลงทุนเพิ'มเติม โดยใช้ วนั หยุดทําการของบริ ษัทจัดการ และวันหยุด
ของกองทุนหลัก และวันหยุดของประเทศที'กองทุนเข้ าไปลงทุนเป็ นหลักในการพิจารณา ซึง' บริ ษัทจัดการจะกําหนดวันดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุ ป หรื อในเวบไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.finansa-asset.com) หรื อปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและสํานักงาน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 6 | หน้ า
ของผู้ส นับสนุนการขายหรื อรั บซื อคืน ทัง นี หากมีการเปลี'ยนแปลงวันหยุดทําการซือ หน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วันใน www.finansa-asset.com หรื อปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและสํานักงานของผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื อคืน หรื อช่องทางอื'นใด
บริ ษัทจัดการอาจเปลี'ยนแปลง ปรั บปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื'อนไขเกี'ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง แรก/การรับซื อคืนหน่วยลงทุน/การสับเปลี'ยนหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) รวมถึงบริ การใดๆ ที'เกี'ยวข้ อง โดยเป็ นไปเพื'อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 15 วันก่อนวันที'มีการเปลี'ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ (www.finansa-asset.com)
Q : ท่ านจะได้ เงินทุนคืนโดยการขายหน่ วยลงทุนได้ อย่ างไร? และเมื&อใด ?
A : บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และเปิ ดให้ มีการขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ผู้ขายคืนที'ได้ ทํา
การยื'นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะทําการยกเลิก หรื อเปลี'ยนแปลงไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัท
จัดการเป็ นกรณีพิเศษ ทังนี
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
วนั ถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยนําเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง' จ่ายเฉพาะระบุชื'อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ หรื อนําส่งโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนตามที'ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุนที'ต้องการขายคืนสามารถติดต่อ
ขอรับใบคําสัง' ขายคืน และขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที'บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน หรื อสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื อคืน ในเวลาทําการ ทังนี
จะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนครัง แรก ภายใน 30 วันทําการนับจากวันปิ ดการเสนอขาย
ครัง แรก
Q:
A:
ท่ านจะรู้มูลค่ าการลงทุนของท่ านได้ อย่ างไร ?
ก. หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน
ข. เว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ http://www.finansa-asset.com
ค. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริ ษัทจัดการ (02) 352-4000
ง. ระบบเผยแพร่ ข้อมูล มูลค่าหน่วยลงทุนที'จดั ขึ นโดยสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน (NAV Center)
Q:
A:
ท่ านจะรู้ความคืบหน้ าของเงินลงทุนท่ านได้ อย่ างไร ?
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ที'หน่วยงานดังต่อไปนี • บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟิ นนั ซ่า จํากัด
ระบบโทรศัพท์อตั โนมัต(ิ 02) 352-4000 โทรสาร (02)352-4098
• เว็บไซด์ของบริ ษัท htt://www.finansa-asset.com
Q: ท่ านจะได้ รับเงินปั นผลหรือไม่ ?
A: กองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ตํ'ากว่า 30% จากการเพิ'มขึ นใน
สินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานในงวดบัญชีที'จะจ่ายเงินปั นผลนัน
Q: มีข้อจํากัดในการถือหน่ วยลงทุนหรือไม่ ?
A:
กองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นันซ่า โกลบอล คอมมอดิตี อาจต้ องเลิกกองทุนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กลุ่มบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที'จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที'สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
Q : ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์ สินและดูแลบริษัทจัดการให้ ปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดการลงทุนที&ตกลงกันไว้ ?
A : ธนาคาร ซิตี แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 788-2000, (02) 788-4877
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 7 | หน้ า
Q : ใครเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที&ท่านลงทุน ?
A : นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรื อ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
โทรศัพท์ (02) 645-0107-9
Q : ใครเป็ นผู้ปรับปรุงรายชื&อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื&อให้ การชําระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยเป็ นไปได้ อย่ างถูกต้ อง ?
A : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟิ นนั ซ่า จํากัด
เลขที' 48/21, 48/24 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน 12เอ
ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (02)352-4000 โทรสาร (02)352-4098
http://www.finansa-asset.com
Q : หากท่ านต้ องการร้ องเรียนจะทําได้ อย่ างไร ?
A : ท่านสามารถร้ องเรี ยนได้ ที'หน่วยงานดังต่อไปนี • บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟิ นนั ซ่า จํากัด
โทรศัพท์ (02) 352-4000 โทรสาร (02) 352-4098
• สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Help Center)
โทรศัพท์ (02) 236-6000 หรื อ http://www.sec.or.th
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 8 | หน้ า
ความเสี&ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นันซ่า โกลบอล คอมมอดิตี มีนโยบายที'จะนําเงินส่วนใหญ่ที'ได้ จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวซึ'งที'มีนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารทุน และดําเนินการสร้ างผลการดําเนินงานของกองทุนให้ มีมลู ค่า
ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้ าโภคภัณฑ์ UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนอาจเพิ'มขึ นหรื อลดลงได้ ในช่วงเวลาต่างๆ ทังนี
ขึ นอยู่กบั การเปลี'ยนแปลงของปั จจัยความเสี'ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้ แก่
ประเภทของความเสี&ยงในการลงทุน
แนวทางการบริหารเพื&อลดความเสี&ยง
1. ความเสี' ย งจากอั ต ราแลกเปลี' ย นเงิ น (Exchange rate risk) บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาป้องกันความเสี'ยงจากความผันผวน
การลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศที'มีสกุลเงินแตกต่างจากสกุลเงินที' ของอัตราแลกเปลี'ยนให้ เหมาะสมตามสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ผู้ลงทุนใช้ อยู่หรื อใช้ ในการลงทุนเริ' มแรก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
จะขึ นอยู่กบั การเปลี'ยนแปลงของอัตราแลกเปลี'ยนในช่วงเวลานันๆด้
วย โดย
อัตราแลกเปลี'ยนสามารถที'จะเพิ'มขึ นหรื อลดลงเมื'อเปรี ยบเทียบกับอัตรา
แลกเปลี' ยนที'ลงทุนเริ' มแรก ซึ'งอาจมี ผลให้ ตัวเลขรายงานราคาหน่วย
ลงทุนอาจมีความผันผวนได้
2. ความเสี' ยงจากการขาดสภาพคล่ อ งของตราสาร(Liquidity risk) บริ ษั ทจัดการจะพิ จารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที' มี
ในบางขณะอาจมีเหตุจําเป็ นทําให้ การขายคืนหน่วยลงทุนสําหรั บ สภาพคล่ อ งเพี ยงพอในการชํ าระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น โดย
กองทุนที'ไปลงทุนในต่างประเทศหยุดชะงัก ทําให้ ไม่สามารถทําการ พิจารณาจากนโยบายการลงทุน เงื' อนไขของกองทุน ขนาดของ
กองทุน รวมทังหลั
กทรัพย์ที'กองทุนต่างประเทศนําเงินไปลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนในต่างประเทศเกิดขึ นได้ ในทุกขณะ
3. ความเสี' ยงในการลงทุ น ในตลาดต่ า งประเทศหลายประเทศ
การลงทุนในต่างประเทศจะผูกพันกับปั จจัยหรื อตัวแปรของความเสี'ยง
ที'อาจแตกต่างไปจากปั จจัยหรื อตัวแปรท้ องถิ'นที'ผ้ ูลงทุนมีความคุ้นเคย
อาทิเช่น การแกว่งของอัตราแลกเปลี'ยน ปั จจัยด้ านสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจ กฎหมายหรื อข้ อบังคับที'แตกต่างกัน ข้ อจํ ากัดในการ
แลกเปลี'ยนสกุลเงิน ข้ อจํากัดเกี'ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการ
แทรกแซงจากหน่วยงานของรั ฐ เป็ นต้ น อี กทัง วิธี ที'ใช้ ในการประเมิน
มูลค่าของหลักทรั พย์จะขึน อยู่กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติ
ของการลงทุนและปั จจัยที'มีอยู่เฉพาะประเทศนันๆ
เป็ นต้ น
กองทุน เปิ ดหน่ ว ยลงทุ น ฟิ นัน ซ่ า โกลบอล คอมมอดิ ตี มี ก าร
กระจายการลงทุนอย่างกว้ างขวางตามดัชนีราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
ซึง' ประกอบด้ วยประเภทสินค้ าโภคภัณฑ์ต่างๆ ทัว' โลก ทําให้ ความ
เสี'ยงต่อการแกว่งตัวของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์แต่ละชนิดมีจํากัด
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้ าโภค
ภัณฑ์ในต่างประเทศอย่างใกล้ ชิด เพื'อประเมินสถานการณ์ที'อาจ
มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
4. ความเสี'ยงจากการยกเลิกกองทุนในต่างประเทศ กองทุนในต่างประเทศ
อาจถูกทําการยกเลิกหรื อควบรวมได้ จากเหตุการณ์ตา่ งๆ อาทิ
กองทุนอาจถูกยกเลิกหรื อควบรวมตามกรณีที'ระบุไว้ ในหนังสือชี ชวนของกองทุนนัน
เมื'อมีเหตุการณ์ ที'เชื'อถือได้ ว่าจะมีการยกเลิกหรื อควบรวมกองทุน
บริ ษัทจัดการจะพิจารณานโยบายการลงทุนของกองทุนที'จะมีการ
ควบรวมนัน หากเห็นว่าไม่ แตกต่างกับนโยบายของกองทุนเดิม
อย่างมีนยั สําคัญบริ ษัทจะถือหน่วยลงทุนนันต่
อไป
ตารางเปรียบเทียบอัตราส่ วนการลงทุนของ FAM GCF ที&แตกต่ างจากอัตราส่ วนที&สาํ นักงานกําหนด
หลักเกณฑ์
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
สํานักงาน
ไม่เกินร้ อยละ15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี FAM GCF
ไม่ตํ'ากว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
9 | หน้ า
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2553
รายละเอียด
กองทุนเปิ ดหน่ วยลงทุน ฟิ นันซ่ า โกลบอล คอมมอดิตี "
อัตราส่ วน
จํานวนเงินต้ น หรือ
%
จํานวนหุ้น/หน่ วย
เงินฝากกระแสรายวัน, สะสมทรัพย์
ธนาคารซิตี แบงก์
0.71
รวมเงินฝากกระแสรายวัน,สะสมทรัพย์
ใบรับฝากเงิน/บัตรเงินฝาก
0.71
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื'อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
3.26
0.02
รวมใบรับฝากเงิน/บัตรเงินฝาก
6,583,494.15
มูลค่ ายุตธิ รรม (บาท)
6,589,040.99
6,589,040.99
30,000,000.00
200,000.00
3.28
30,014,794.52
200,059.18
30,214,853.70
หน่วยลงทุน
LSACUTC (CMCI Tracking Fund)
รวมหน่ วยลงทุน
99.61
227,621.9300
918,462,612.97
99.61
918,462,612.97
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 771,352,541.71 บาท)
ทรัพย์สินอื'น
หนี สินอื'น
103.60
955,266,507.66
3.60
33,217,520.00
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
100.00
922,048,987.66
"สามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ท& ีเว็บไซต์ www.finansa-asset.com"
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 10 | หน้ า
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) ณ 24 ธันวาคม 2553
10.1426
อัตราผลตอบแทนย้ อนหลัง
กองทุน
กองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
12.92 %
29.72 %
8.90 %
-16.17 %
ตัง" แต่ จัดตัง" กองทุน
(2 กุมภาพันธ์ 2550)
8.49 %
เกณฑ์มาตรฐาน*,**
14.95 % 38.58 % 13.82 % -13.44 %
14.49 %
ประวัตกิ ารจ่ายปั นผล 19 มี.ค. 51 1.00 บาท/หน่วย
หมายเหตุ
* ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักจนถึงวันที' 25/6/09 เป็ นผลการดําเนินงานของกองทุน UBS (RICI) และตังแต่
วนั ที' 26/6/09 เป็ นต้ นไป เป็ น
ผลการดําเนินงานของกองทุน LSAM SF2 Plc.- CMCI Tracking Fund
** Rogers International Commodity Index(RICI) ที'ปรับฐานเป็ นเงินบาท
*** วันที'ใช้ คํานวณผลตอบแทนของกองทุนเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (RICI) อาจไม่ตรงกัน เนื'องจาก UBS ประกาศเกณฑ์ดงั กล่าวเฉพาะ
วันทําการสุดท้ ายของเดือน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําขึ นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิ'งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกําไรจากอัตราแลกเปลี'ยนที'อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในกองทุนรวมที'ลงทุนในต่างประเทศ
หรื อได้ รับเงินคืนตํ'ากว่าเงินลงทุนเริ' มแรกได้
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 11 | หน้ า
ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง" หมดที&เรียกเก็บจากผู้ซอื " หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบปี บัญชีตงั " แต่ วนั ที& 1 มกราคม 2553 ถึงวันที& 31 ธันวาคม 2553
1. ค่ าใช้ จ่ายที&เรี ยกเก็บจากผู้ซือ" หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)
1.4 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที'กําหนดใน
โครงการ (Exit Fee)
2. ค่ าใช้ จ่ายที&เรี ยกเก็บจากผู้ซือ" หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
2.2 ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
2.3 ค่าธรรมเนียมในการเปลี'ยนชื'อ-สกุล-ที'อยู่ การออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนใบใหม่ กรณีหายและอื'นๆ ที'เกิดขึ นจริ ง
2.4 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
2.5 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื'นๆ
3. ค่ าใช้ จ่ายที&เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)****
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)
3.4 ค่าธรรมเนียมที'ปรึกษาการลงทุน
3.5 ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3.5 ค่าจัดทํา/ค่าส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย
3.6 ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
3.7 ค่าใช้ จ่ายอื'นๆ
4. ค่ าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริมการขาย
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง แรก
4.2 ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง แรก
5. รวมค่ าใช้ จ่ายทัง" หมด
หมายเหตุ
*
ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน
ปั จจุบนั เก็บร้ อยละ 1.00 *,**
ปั จจุบนั ยกเว้ น
ไม่มี
ไม่มี
ตามที'จ่ายจริ ง
ตามที'จ่ายจริ ง
ตามที'จ่ายจริ ง
ไม่มี
ตามที'จ่ายจริ ง
ร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ*****
ตามที&ระบุไว้ ในโครงการ*
เก็บจริง*
0.25
0.25
0.05
0.035
0.10
0.07
ไม่มี
ไม่มี
ตามที'จ่ายจริ ง
ตามที'จ่ายจริ ง
ตามที'จ่ายจริ ง
ตามที'จ่ายจริ ง
ตามที'จ่ายจริ ง
0.01
ตามที'จ่ายจริ ง
ตามที'จ่ายจริ ง
ตามที'จ่ายจริ งทังนี
ไม่เกินร้ อย
ละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามที'จ่ายจริ ง
ของกองทุนต่อปี บัญชี
ตามที'จ่ายจริ งทังนี
ไม่เกินร้ อย
ละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ไม่มี
ของกองทุนต่อปี บัญชี
ร้ อยละ 0.41 ต่ อปี
เป็ นอัตราที'ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ'ม หรื อภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื'นใดทํานองเดียวกัน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 12 | หน้ า
**
ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน *
ทังนี
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการงดเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน หรื อเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละรายไม่เท่ากัน โดยจะพิจารณาสําหรับผู้ซื อหน่วย
ลงทุนในประเภทต่างๆ ดังนี (1.1) ผู้ลงทุนที'ซื อหน่วยลงทุนตังแต่
5 ล้ านบาทขึ นไป
(1.2) ผู้ลงทุนที'เป็ นกองทุนสํารองเลี ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลที'อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัท
ซึง' บริ ษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันโดยผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดได้ จากประกาศหน้ าสํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน หรื อที'
www.finansa-asset.com หรื อสอบถามจากฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์
***
ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
****
ทังนี
เนื'องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที'ลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ กองทุนจึงต้ องเสีย
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ให้ กบั กองทุนหลักในต่างประเทศตามอัตราที'ระบุไว้ ของกองทุนหลักในต่างประเทศ
โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ รวมอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในต่างประเทศอยู่แล้ ว นอกจากนี บริ ษัท
จัดการยังอาจได้ รับเงินค่าตอบแทนจากกองทุนเนื'องจากการนําเงินของกองทุนรวมดังกล่าวไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ และบริ ษัทจัดการจะนําเงินค่าตอบแทนที'ได้ รับเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมหน่วย
ลงทุน
*****
มูลค่าทรัพย์สินที'ใช้ ในการคํานวณค่าธรรมเนียมตามที'ระบุไว้ ในข้ อ 3.1- 3.3 เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
กด้ วย
มูลค่าหนี สินทังหมดของกองทุ
นรวม ณ วันที'คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยยังไม่หกั ค่าธรรมเนียม
ตามที'ระบุไว้ ในข้ อ 3.1- 3.3 ของวันที'ทําการคํานวณ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 13 | หน้ า
ตารางวันหยุดทําการซือ" หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ประจําปี 2554
มกราคม
อา
จ
อ
พ
กุมภาพ ันธ์
พฤ
ศ
ส
อา
จ
1
มีนาคม
อ
พ
พฤ
ศ
ส
1
2
3
4
5
อา
จ
อ
พ
พฤ
ศ
ส
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
11
12
6
7
8
9
10
11
12
9
10
11
12
13
14
15
13
14
15
16
17
18
19
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
25
26
16
17
18
19
20
21
22
20
21
23
24
25
26
27
28
29
27
28
30
31
เมษายน
อา
จ
อ
พ
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
พฤษภาคม
พฤ
มิถุนายน
ศ
ส
อา
จ
อ
พ
พฤ
ศ
ส
1
2
1
2
3
4
5
6
7
อา
จ
อ
พ
พฤ
ศ
ส
1
2
3
4
3
4
5
6
7
8
9
8
9
10
11
12
13
14
5
6
7
8
9
10
11
10
11
12
13
14
15
16
15
16
17
18
19
20
21
12
13
14
15
16
17
18
23
22
23
24
25
26
27
28
19
20
21
22
23
24
25
29
30
31
26
27
28
29
30
พฤ
ศ
ส
1
2
3
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
สิงหาคม
กรกฎาคม
อา
จ
อ
พ
พฤ
ศ
ส
1
2
อา
ก ันยายน
จ
อ
พ
พฤ
ศ
ส
1
2
3
4
5
6
อา
จ
อ
พ
3
4
5
6
7
8
9
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
14
15
16
17
18
19
20
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
21
22
23
24
25
26
27
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
28
29
30
31
25
26
27
28
29
30
31
ตุลาคม
อา
จ
อ
พ
พฤศจิกายน
พฤ
ศ
ส
อา
จ
1
ธ ันวาคม
อ
พ
พฤ
ศ
1
2
3
4
ส
5
อา
จ
อ
พ
พฤ
ศ
1
2
ส
3
2
3
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
11
12
4
5
6
7
8
9
10
9
10
11
12
13
14
15
13
14
15
16
17
18
19
11
12
13
14
15
16
17
16
17
18
19
20
21
22
20
21
22
23
24
25
26
18
19
20
21
22
23
24
23
24
25
26
27
28
29
27
28
29
30
25
26
27
28
29
30
31
30
31
วันหยุดทําการซื อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ( T Date)
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 14 | หน้ า
คําเตือน / ข้ อแนะนํา
• กองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี เป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ฟิ นันซ่า จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นันซ่า โกลบอล คอมมอดิตี ทังนี
ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นันซ่า โกลบอล คอมมอดิตี ไม่ได้ ขึ นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟิ นนั ซ่า จํากัด
• ในกรณีที'ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ'มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที' บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ฟิ นนั ซ่า จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กองทุนอาจพิจารณาใช้ เครื' องมือป้องกันความเสีย' งด้ านอัตราแลกเปลีย' นเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ในกรณีที'กองทุน
ไม่ได้ พิจารณาใช้ เครื' องมือป้องกันความเสี'ยงเพื'อปิ ดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินสกุลบาท อาจทําให้ ผ้ ูลงทุนได้ รับผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย' นหรื อได้ รับเงินคืนตํ'ากว่าเงินลงทุนเริ' มแรกได้
• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที'ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และควรขอดูบตั รประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที'สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ออกให้ ด้วย
• บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื'อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที'สมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื'อที'บริ ษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแล
การซื อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื'นเพื'อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที'บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื'นเพื'อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที'ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื'อให้ เกิดความเป็ น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที'อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมเกี'ยวกับบุคคลที'เกี'ยวข้ อง (Connected Person)
และการลงทุนตามอัตราส่วนที'กําหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็ นต้ น ได้ ที'สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่าย
Internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
• บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลแนวปฏิบตั ิในการใช้ สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงในหลักทรัพย์ที'
กองทุนลงทุน เพื'อให้ ผ้ ลู งทุนเข้ าถึงและรับทราบข้ อมูลดังกล่าวได้ โดยสะดวกตามหลักเกณฑ์ที'สํานักงานกําหนด ที' website ของ
บริ ษัท www.finansa-asset.com ทังนี
ผู้ลงทุน สามารถขอตรวจสอบ ข้ อมูลการลงทุน เพื'อบริ ษัทจัดการได้ จาก website ของ บลจ.
• กองทุนเปิ ดหน่วยลงทุนฟิ นันซ่า โกลบอล คอมมอดิตี มีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่ากองทุนรวมที'ลงทุนในต่างประเทศทัว' ไป
เนื'องจากมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเป็ นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนการลงทุน
ตามที'สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมให้ เข้ าใจก่อนซื อหน่วย
ลงทุน
การลงทุนมีความเสี&ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิ&งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
วัน เดือน ปี ที'รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ชวน : 25 กุมภาพันธ์ 2554
หนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญกองทุนเปิ ดหน่วยลงทุน ฟิ นนั ซ่า โกลบอล คอมมอดิตี 15 | หน้ า
สรุ ปสาระสําคัญของ CMCI Tracking Fund (กองทุนหลัก)
• ลักษณะสําคัญของกองทุนหลัก
กองทุนหลัก
CMCI Tracking Fund
CMCI Tracking Fund เป็ นกองทุนย่อยภายใต้ LSAM SF 2 plc ซึง' มีโครงสร้ างการ
ลงทุนแบบ Umbrella Structure และมีเงินทุนผันแปร ทังนี
LSAM SF 2 plc ได้ รับ
อนุญาตให้ จดั ตังขึ
นโดย The Irish Financial Services Regulatory Authority
ประเภท UCITS ซึง' เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ The European Communities
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
Regulations 2003
ประเทศที'จดั ตัง (จดทะเบียน)
อายุโครงการ
วันจัดตัง LSAM SF 2 plc
วันที'ออกกองทุนหลัก
วันทําการซื อขาย
สาธารณรัฐ ไอร์ แลนด์
ไม่กําหนด
11 กันยายน 2549
2 สิงหาคม 2550
เปิ ดให้ ทาํ การซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการของกองทุนซึง' หมายถึงวันทําการปกติ
ของธนาคารในเมืองดับลิน
สกุลเงิน
ฟรังก์สวิส (CHF)
การจ่ายเงินปั นผล
ไม่มี
บริ ษัทจัดการ
Lantern Structured Asset Management Limited ซึง' เป็ นบริ ษัทย่อยที'ถือหุ้น
ทังหมดโดย
UBS AG
คูส่ ญ
ั ญาสวอป
UBS AG, London Branch
ที'ปรึกษากฎหมาย
McCann FitzGerald
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
UBS (Luxembourg) S.A., Dublin Branch
นายทะเบียน ผู้บริ หาร และตัวแทนการโอน UBS Fund Services (Ireland) Limited
ผู้สอบบัญชี
KPMG
• วัตถุประสงค์ การลงทุนของกองทุนหลัก
มุ่งหวังกําไรจากการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว จากการลงทุนซึ&งมีผลตอบแทนอิงกับดัชนี UBS Bloomberg
Constant Maturity Commodity Index (“ดัชนีฯ”).
ตามนโยบายการลงทุน กองทุนหลักมีผลการดําเนินงานที'อิงกับการเปลี'ยนแปลงของดัชนีฯ หักด้ วยค่าธรรมเนียมทังหมดที
'เกี'ยวข้ อง
อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักไม่ได้ ทําการลงทุนในส่วนประกอบของดัชนีฯ หากแต่ได้ เข้ าทําสัญญาสวอป (Swap Agreement) เพื'อให้ มี
ผลตอบแทนที'อิงกับดัชนีฯ ในกรณีที'มลู ค่าของดัชนีฯ ลดลง มูลค่าของกองทุนหลักก็จะลดลงตามไปด้ วย
ดัชนี UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index
ดัชนี UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index เป็ นดัชนีการกระจายการลงทุนในสินค้ าโภคภัณฑ์ ได้ รับการพัฒนา
โดย UBS Investment Bank ซึง' เป็ นสถาบันด้ านสินค้ าโภคภัณฑ์ชนนํ
ั า ร่วมกับ Bloomberg LP ซึง' เป็ นผู้ให้ บริ การฐานข้ อมูล ข่าว และ
บทวิเคราะห์ ชัน นําของโลก ดัชนีฯ ประกอบด้ วยสัญญาฟิ วเจอร์ สในสินค้ าโภคภัณฑ์ซึ'งสะท้ อนการกระจายการลงทุนไปยังตลาด
สินค้ าโภคภัณฑ์ ทวั' โลกและสัญญาฟิ วเจอร์ สที'ครบกําหนดอายุ ณ เวลาต่างๆ กัน โดยสามารถแบ่งแยกสินค้ าโภคภัณฑ์ได้ เป็ น 5
หมวดหลัก ได้ แก่ พลังงาน โลหะอุตสาหกรรม โลหะมีคา่ การเกษตร และปศุสตั ว์ สําหรับการให้ นํ าหนักในส่วนประกอบของดัชนีฯ นัน
คํานึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดของสินค้ าโภคภัณฑ์แต่ละประเภท โดยมี UBS Investment Bank เป็ นตัวแทน
ในการคํานวณดัชนีฯ
ดัชนีฯ เป็ นดัชนีหนึง' ในกลุม่ ดัชนี UBS Bloomberg CMCI Index ซึง' ได้ รับการพัฒนาเพื'อรองรับดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ที'มีอายุสญ
ั ญาฟิ ว
เจอร์ สที'หลากหลาย โดยก่อนหน้ านี ดัชนีสินค้ าโภคภัณฑ์ค่อนข้ างจํากัดในกลุม่ ดัชนีที'มีสญ
ั ญาฟิ วเจอร์ สระยะสันเป็
นส่วนประกอบ
เท่านัน ในขณะที'กลุม่ ดัชนี CMCI Index ประกอบด้ วยอายุสญ
ั ญาฟิ วเจอร์ สตังแต่
3 เดือน ถึง 3 ปี และมีการกระจายไปยังสินค้ าโภค
ภัณฑ์ในหลากหลายประเภท
• นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนซึ'งมีการจดทะเบียนหรื อซื อขายในตลาดที'มีการควบคุมโดยกฎระเบียบในประเทศในกลุ่ม OECD
(“กลุ่มการลงทุน”) และดําเนินการเข้ าทําสัญญาสวอปผลตอบแทน (performance swap agreement) จํานวนหนึ'งสัญญาหรื อ
มากกว่ากับคู่สญ
ั ญาสวอป เพื'อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน โดยคู่สญ
ั ญาสวอปจะส่งมอบผลตอบแทนของ UBS Bloomberg
Constant Maturity Commodity Index แก่กองทุน และกองทุนจะส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุม่ การลงทุน รวมทังเงิ
นปั น
ผลรับและรายได้ อื'นๆ (อาทิ รายได้ จากการจําหน่ายสิทธิ ในการจองซื อหุ้น) แก่คู่สญ
ั ญาสวอป จากการดําเนินการดังกล่าว ทําให้
ผลตอบแทนของผู้ลงทุนไม่ได้ อิงกับผลตอบแทนของกลุม่ การลงทุน
• ปั จจัยความเสี&ยงที&สาํ คัญของกองทุนหลัก
ความเสี&ยงจากการลงทุน: กองทุนหลักมีความเสีย' งจากการลงทุนซึ'งอิงกับดัชนี UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity
Index จากการเข้ าทําสัญญาสวอป ดังนัน กองทุนหลักจึงมีความเสีย' งที'มีอยูก่ บั การลงทุนในตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
นอกจากนี การที'กองทุนหลักมีการใช้ ดชั นีฯ ซึง' ได้ รับอนุญาตจากผู้พฒ
ั นาดัชนีฯ ทําให้ กองทุนหลักมีความเสี'ยงในการเลิกกองทุนหาก
ผู้พฒ
ั นาดัชนีฯ ยุติการอนุญาตให้ ใช้ ดชั นีฯ หรื อหากดัชนีฯ ไม่สามารถมีอยู่ต่อไปได้ ไม่ถูกต้ อง ไม่น่าเชื'อถือ หรื อไม่สามารถใช้ เป็ น
ตัวแทนได้ ตอ่ ไป
ในสถานการณ์ปกติ กองทุนหลักจะเพิ'ม (หรื อลด) มูลค่าตามสัญญา (Notional Amount) ของสัญญาสวอปในวันประเมินมูลค่าเพื'อ
สะท้ อนถึงการซื อ (หรื อขายคืน) ที'เกิดขึ นในวันประเมินมูลค่า อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที'ในวันประเมินมูลค่าใดๆ สินค้ าส่วนใหญ่ซึ'ง
เป็ นส่วนประกอบของดัชนีฯ ไม่สามารถทําการซื อขายได้ (ตามที'บริ ษัทจัดการพิจารณา) มูลค่าตามสัญญาของสัญญาสวอปในวัน
ประเมินมูลค่าดังกล่าวอาจยังไม่มีการเปลีย' นแปลง แต่จะมีการเปลีย' นแปลงเร็ วที'สดุ เท่าที'จะเป็ นไปได้ ภายหลังจากนัน
กองทุนหลักไม่ได้ รับความคุ้มครองเงินลงทุน ทําให้ ผ้ ลู งทุนมีความเสีย' งที'จะไม่ได้ รับคืนเงินลงทุนเต็มจํานวน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ Share Class ซึง' ไม่ได้ เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ อาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี'ยน
เงินตราและมาตรการควบคุมการแลกเปลีย' นเงินตรา
ความเสี&ยงจากคู่สัญญา: กองทุนมีความเสี'ยงจากคู่สญ
ั ญาสวอป ในกรณีที'คู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้
สัญญาสวอปได้ ในการประเมินความเสีย' งดังกล่าว ผู้ลงทุนควรพิจารณามาตรการการป้องกันทางด้ านกฎเกณฑ์ที'กําหนดเกี'ยวกับการ
วางหลักประกันของคู่สญ
ั ญาเมื'อความรับผิดชอบของคู่สญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาสวอปเกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลัก ทังนี
หลักประกันหมายถึงสินทรัพย์ที'ใช้ ส่งมอบตามสัญญาสวอปและเป็ นสินทรัพย์ประเภทที' The Irish Financial
Services Regulatory Authority ยอมรับให้ ใช้ เป็ นหลักประกันได้
ความเสี&ยงจากการลงทุนในตราสารอนุ พันธ์ : สัญญาสวอปมีโครงสร้ างเป็ นตราสารอนุพนั ธ์ อย่างไรก็ดี จุดประสงค์ของการใช้
สัญญาสวอปก็เพื'อทําให้ กองทุนหลักสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการลงทุนได้ โดยมิได้ มงุ่ หวังการเก็งกําไร
ความเสี&ยงด้ านกฎหมาย: กองทุนอาจมีความเสี'ยงด้ านกฎหมายหรื อกฎระเบียบที'คาดการณ์ไม่ได้ ในปั จจุบนั หรื อที'อาจเกิดขึ นจาก
การที'สญ
ั ญาต่างๆ ไม่สามารถบังคับใช้ ได้ ในทางกฎหมายหรื อไม่ได้ มีการบันทึกเอกสารอย่างถูกต้ อง ซึ'งอาจเป็ นผลให้ เกิดผลขาดทุน
แก่กองทุนหลัก
การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : หน่วยลงทุนภายใต้ กลุม่ UBS AG เป็ นผู้ให้ บริ การต่างๆ แก่กองทุนหลัก ในฐานะ
หน่วยงานอิสระ และเพื'อการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที'อาจเกิดขึ น รายการต่างๆ ทังหมดระหว่
างกลุม่ UBS AG และ
กองทุนหลักจะกระทําที'ราคาซึง' เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arms Length Prices) และเพื'อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
ของ LSAM SF 2 plc
• ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายหลักของกองทุนหลัก
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
ภายใต้ สญ
ั ญาจัดการกองทุน กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการให้ แก่บริ ษัทจัดการเป็ นร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ใน
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.3 ต่อปี
นอกจากนี LSAM SF 2 plc จะจ่ายค่าใช้ จ่ายอื'นๆ ที'เกี'ยวข้ องให้ แก่บริ ษัทจัดการ (รวมทังภาษี
มลู ค่าเพิ'ม) โดยอาจรวมถึงค่าใช้ จ่ายใน
การทํารายการต่างๆ ซึ'งจะต้ องเรี ยกเก็บในอัตราปกติทวั' ไปและเป็ นค่าใช้ จ่ายที'เกิดขึ นโดยบริ ษัทจัดการตามหน้ าที'ภายใต้ สญ
ั ญา
จัดการกองทุน
ทังนี
บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมให้ แก่ตวั แทนจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายช่วงเอง (โดยไม่หกั จากสินทรัพย์ของ
กองทุนหลัก)
ค่ าธรรมเนียมการบริหาร
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจะเรี ยกเก็บจากกองทุนหลักไม่เกินร้ อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก
ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนหลักในอัตราร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก