Vägledning till anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

Vägledning till anmälan om ändring av tillståndspliktig
miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken
De uppgifter som ska beskrivas i anmälan beror på omfattningen av den ändring
som avses göras. I den här vägledningen finns en utförlig punktlista som kan användas som hjälp för att ta fram det underlag som bör finnas med i Din anmälan.
Observera att alla uppgifter inte behöver tas med, välj bara de punkter och de
avsnitt som är aktuella i ditt anmälningsärende! Använd gärna blanketten
”Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet” som försättsblad till din
anmälan.
1. Gällande beslut för verksamheten
Tidigare beslut som gäller för verksamheten till exempel tillståndsbeslut enligt
miljöbalken eller äldre miljölagstiftning. Uppge datum, beslutsmyndighet och kort
vad tillståndet omfattar. Motivera varför ni bedömer att den anmälda ändringen
kan göras inom tillståndets ramar och gällande villkor för verksamheten.
2. Verksamhetsbeskrivning
Beskriv befintlig verksamhet kortfattat och vad den anmälda ändringen innebär
när det gäller till exempel produktion, process- och produktionsmetoder, maskinutrustning, lokaler, tillverkningsyta, arbetstider (antal skift, tider, driftsdagar per
år) etc samt tidpunkt när verksamheten/ändringen planeras att påbörjas. Bifoga
gärna ritningar, processchema eller dylikt för att närmare beskriva den planerade
ändringen samt karta eller situationsplan över befintlig verksamhet, där den planerade ändringen framgår.
3. Miljöpåverkan
Beskriv kortfattat vad den anmälda ändringen av verksamheten innebär när det
gäller miljöpåverkan. Det ska framgå vad ändringen i sig innebär samt hur den
förhåller sig till aktuella utsläpp och annan påverkan från nuvarande verksamhet
och gällande villkor för verksamheten. Relevanta aspekter enligt nedan beaktas.
Postadress:
403 40
Göteborg
•
Buller till exempel tillkommande eller ändrade externa bullerkällor som
transporter, fläktar, maskiner etc. ska redovisas. Liksom ändrade förhållanden som exempelvis ändrade transportvägar, uppförande av byggnader etc och som kan påverka buller från verksamheten. Eventuella bullermätningar redovisas liksom utförda/planerade bullerdämpande åtgärder i förekommande fall. Förutsättningarna att innehålla gällande villkor
för buller ska anges.
•
Utsläpp till luft och vatten till exempel typ och mängd av utsläpp, utsläppspunkter, eventuella tillkommande reningsanordningar eller andra
Telefon
010-224 40 00 (vxl)
Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
E-post:
[email protected]
2015-06-22
försiktighetsåtgärder för att begränsa utsläppen ska redovisas. Ökade eller ändrade utsläpp i förhållande till nuvarande verksamhet ska också
framgå. Förutsättningarna att innehålla gällande villkor för utsläpp till luft
eller vatten ska anges.
•
Råvaror och kemiska produkter till exempel mängder av nya råvaror och
kemiska produkter som ska användas i verksamheten ska anges. Bifoga
säkerhetsdatablad. Ökad eller ändrad användning i förhållande till användningen i nuvarande verksamhet ska också framgå. Markera till exempel på karta eller situationsplan var nya råvaror och kemiska produkter
(inklusive eventuella bränslen) ska förvaras och vilka skyddsåtgärder (t ex
invallningar, tätning av dagvattenbrunnar) som planeras ur miljösynpunkt.
Förutsättningarna att innehålla eventuella gällande villkor i det här avseendet ska anges.
•
Energi till exempel energiförbrukning, energianvändning (typ av energi)
ska redovisas. Ökad eller ändrad energianvändning i förhållande till användningen i nuvarande verksamhet ska också framgå. Ange vad ändringen innebär ur energieffektivisering synpunkt. Förutsättningarna att innehålla eventuella gällande villkor i det här avseendet ska anges.
•
Transporter exempelvis antal och typ av transporter anges. Ökade eller
ändrade transporter anges i förhållande till transporter i nuvarande verksamhet. Åtgärder som planeras för att begränsa miljöpåverkan från transporter redovisas i förekommande fall. Förutsättningarna att innehålla
eventuella gällande villkor i det här avseendet ska anges.
•
Avfall till exempel typ och mängd av avfall anges (EWC-koder). Ökade
mängder eller ändrade typer av avfall i förhållande till vad som uppkommer i nuvarande verksamhet ska redovisas. Åtgärder för att minska
mängden avfall och dess farlighet anges i förekommande fall. Markera på
karta eller situationsplan var avfall ska förvaras och vilka skyddsåtgärder
som planeras för hantering av avfall på platsen. Förutsättningarna att innehålla eventuella gällande villkor i det här avseendet ska anges.
•
Risk, redovisa om riskbilden för verksamheten ändras till exempel avseende brand/explosion, utsläpp etc. Ange även om Sevesolagstiftningen är
tillämplig.
•
Förorenade områden till exempel ange om det finns risk för förorenade
områden i etableringsområdet eller om den planerade ändringen av verksamheten kan försvåra framtida saneringsåtgärder. Undersökningar av
förorenade områden kan eventuellt behövas. Upptäcks föroreningar kan
anmälan enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ( 1998:899) behöva göras innan eventuella markarbeten får påbörjas.
•
Övriga miljöstörningar till exempel damning, ljus, lukt, vibrationer etc
anges.
Sida
2(3)
2015-06-22
4. Egenkontroll
Redovisa hur egenkontrollen ska utföras. Om eventuellt befintligt kontrollprogram
behöver ändras till följd av den anmälda ändringen av verksamheten, bör förslag
till nytt kontrollprogram ges in samtidigt med anmälan. Närmare information
finns i egenkontrollförordningen (1998:901).
5. Lokalisering
•
Markanvändning enligt gällande planbestämmelser anges
•
Beskriv den närmaste omgivningen till exempel på karta eller situationsplan, Följande bör framgå:
1. Avstånd till bostäder, verksamheter, ev störningskänsliga verksamheter etc
2. Eventuella riksintressen (naturvård, friluftsliv, kulturmiljö etc),
skyddade områden (Natura 2000, naturreservat, biotopskydd etc)
med mera.
3. Eventuella vattentäkter/skyddsområde för vattentäkt.
4. Eventuell recipient till exempel sjö/vattendrag, kommunalt reningsverk.
5. Eventuella miljökvalitetsnormer (MKN), miljömål till exempel för
utomhusluft, ramdirektivet för vatten etc.
Ange hur den anmälda ändringen av verksamheten förhåller sig till gällande planbestämmelser och hur den för övrigt bedöms påverka den närmaste omgivningen.
I enskilda fall kan en miljökonsekvensbeskrivning behövas. Närmare bestämmelser om det finns i 6 kap miljöbalken.
6. Allmänna hänsynreglerna
Beskriv sammanfattningsvis och kortfattat vilken hänsyn som tagits till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken, vid den planerade ändringen av verksamheten.
1. Kunskapskravet
2. Försiktighetsprincipen
3. Lokaliseringsprincipen
4. Hushållnings- och kretsloppsprincipen
5. Produktvalsprincipen
6. Skälighetsprincipen
Sida
3(3)