El Sistema och annan klassisk kultur

TJÄNSTESKRIVELSE
1 (5)
2015-03-31
Kultur- och fritidskontoret
Christin Ericsson
Lina Marcusson
Dnr KOF 2015-160
Kultur- och fritidsnämnden
El Sistema och annan klassisk kultur – redovisning av
budgetuppdrag 44
KULTUR- OCH FRITIDSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT
1.
Redovisning av budgetuppdrag 44, El Sistema och annan klassisk kultur
tillstyrks.
2.
Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsens planeringsutskott.
SAMMANFATTNING
El Sistema är en form för musikundervisning där musiken används som verktyg för
social och mänsklig utveckling. Syftet med metoden är att ge barn och familjer som
lever i socialt utsatta områden möjlighet att ta del av och utöva klassisk musik.
Erfarenheter från andra kommuner visar att förarbete och förankring i de områden
och skolor som omfattas är av stor vikt för att ge goda förutsättningar för
verksamheten och för att uppnå önskade resultat. Kontoret föreslår mot bakgrund av
detta att en projektledare anställs under 2015 med planerad verksamhetstart under
2016.
Kontoret bedömer även att det finns behov av fortsatt och fördjupad utredning för
framtagande av en arbetsmodell för El Sistema i Linköping. Eventuell projektledare
föreslås få i uppdrag att utreda fortsatta förutsättningar för El Sistema, såsom aktuella
skolor för projektet, eventuella avgifter, personalbehov och möjliga samarbeten.
_____
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Budgetuppdrag 44. El Sistema och annan klassisk kultur
Bilaga 1: Redovisning Budgetuppdrag 44 El Sistema och annan klassisk kultur
2 (5)
BAKGRUND
El Sistema är en form för musikundervisning där musiken används som verktyg för
social och mänsklig utveckling. Syftet med metoden är att ge barn och familjer som
lever i socialt utsatta områden möjlighet att ta del av och utöva klassisk musik.
Genom gruppundervisning skapas en social gemenskap där även familjen bjuds in att
delta i verksamheten. Gruppundervisning möjliggör också fler undervisningstimmar
per elev. En viktig del i El Sistema är att barnen får möta förebilder, såväl äldre
elever som professionella musiker.
El Sistema i Sverige
El Sistema finns i 15 kommuner i Sverige. Flera kommuner planerar även att påbörja
verksamhet under 2015. Verksamheten återfinns främst inom den kommunala
kulturskolans regi, ibland i samverkan med utbildning- och socialförvaltning.
I Sverige finns en nationell stiftelse för El Sistema som bildades 2012 med syfte att
stödja utvecklingen av El Sistema på lokal och nationell nivå. På flera orter finns
även lokala, ideella föreningar för El Sistema. Stiftelsen arbetar bland annat med att
skapa förutsättningar för att starta och utveckla av El Sistema-verksamhet. Vidare
arbetar stiftelsen med att öka kunskapen om El Sistema genom att inspirera,
informera, utbilda och kommunicera med intresserade samarbetspartners nationellt
och internationellt.
Redovisning av uppdraget
För redovisning av budgetuppdraget har kultur- och fritidskontoret inhämtat underlag
genom följande.
 Studiebesök i Motala kommun
 Samtal med projektledare El Sistema Södertälje och koordinator för stiftelsen
El Sistema Sverige
 Projektrapport för El Sistema i Stockholms stad
Koordinatorn för El Sistema Sverige har meddelat att denne gärna informerar
förtroendevalda, tjänstemän och pedagoger om metoden samt delger erfarenheter
från andra verksamheter.
Förutsättningar för El Sistema i Linköping
Kultur- och fritidskontoret föreslår att El Sistema påbörjas som projekt inom någon
av de prioriterade stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp. Kultur- och
fritidskontoret har påbörjat en dialog med barn- och ungdomsnämndens kontor
gällande eventuella skolor inom stadsdelarna, som kan vara aktuella för och
intresserade av att delta i satsningen. Vidare föreslås satsningen påbörjas i förskola
eller lågstadieålder.
Erfarenheter från andra kommuner visar att förarbete och förankring i de områden
och skolor som omfattas av projektet är av stor vikt för att ge goda förutsättningar för
verksamheten och för att uppnå önskade resultat. Erfarenheterna visar även att det är
av stor vikt att projektledaren får goda tidsramar för att arbeta fram en långsiktigt
3 (5)
hållbar struktur för El Sistema-verksamhet i kommunen. Kontoret föreslår mot
bakgrund av detta att en projektledare anställs under 2015 med planerad
verksamhetstart under 2016.
Förutsättningar – verksamhetstart vårterminen 2016
Verksamhetstart vårterminen 2016 innebär att förankringsarbetet gentemot berörda
skolor slutförs höstterminen 2015. Projektet påbörjas under pågående läsår, vilket
kan medföra svårigheter kring lokaler och schemaläggning.
Förutsättningar – verksamhetstart höstterminen 2016
Verksamhetsstart höstterminen 2016 innebär att verksamheten kan anpassas efter
skolans läsår. Projektledaren ges goda förutsättningar att förankra arbetet gentemot
skolorna samt utveckla en långsiktigt hållbar projektplan.
Kontoret bedömer att det finns behov av fortsatt och fördjupad utredning för
framtagande av arbetsmodell för El Sistema i Linköping. Eventuell projektledare
föreslås få i uppdrag att utreda fortsatta förutsättningar för El Sistema, såsom aktuella
skolor för projektet, eventuella avgifter, personalbehov och möjliga samarbeten.
Förväntat resultat
Målsättningen är att genom musiken skapa lust och glädje hos eleverna, vilket kan
bidra till ökad måluppfyllelse även i andra ämnen samt bidra till ökad skolnärvaro.
KOMMUNALA MÅL
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2015 anger bland annat följande:
Ett attraktivt kulturutbud för barn.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka redovisningen av budgetuppdrag 44, El
Sistema och annan klassisk kultur, samt att överlämna redovisningen till
kommunstyrelsens planeringsutskott.
Kultur- och fritidskontoret föreslås återkomma med El Sistema och annan klassisk
kultur i samband med nämndens budget för 2016-2017.
4 (5)
KALKYLER
Budgetförslag [tkr/år]
2016
2017
Projektledning
300
300
Administration
Pedagogkostnader
Kommunikation och
marknadsföring
Inköp av material och noter
Inköp av instrument
Utbildning/fortbildning
Studieresor och transporter
30
300
50
600
25
50
400
15
30
25
50
50
15
30
1150
1120
Summa
Budgetförslaget består av uppskattade kostnader baserade på projektbudget från
Stockholm Stad och Motala kommun samt efter samråd med kulturskolan. Beloppen
har beräknats utifrån ett elevantal om 60 barn, vilket motsvarar genomsnittet på antal
elever per årskurs i föreslagna skolor.
Projektledning är räknad utifrån en halvtidstjänst och pedagogkostnaden på två
deltidstjänster (ca 50 % vardera) med start höstterminen 2016. Start under
vårterminen innebär en högre kostnad för 2016.
Inköp av instrument, material och noter varierar i hög grad beroende på ålder och
undervisningsmetod. Beräkningen har utgått från inköp av stråkinstrument.
Projektbudgeten inkluderar inte lokalkostnader vilket eventuellt kan tillkomma
FINANSIERING
Under hösten 2015 finansieras samordnartjänsten genom avsatta projektmedel inom
ramen för Kulturskolan.
För finansiering av verksamheten under 2016 och framåt behöver nämndens
budgetram utökas med cirka 1 150 tkr.
JÄMSTÄLLDHET
En jämställdhetsanalys är inte påkallad i ärendet.
5 (5)
SAMRÅD
Samråd har skett med Leanlinks kulturskola och barn- och ungdomsnämndens kontor
som tillstyrker förslaget.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Kultur- och fritidskontoret föreslås återkomma med utvärdering av eventuell El
Sistema-verksamhet i Linköping ett år efter påbörjad verksamhet.
MBL
Information enligt MBL § 19 har skett 2015-04-07.
KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET
Lena Axelsson
Tf kultur- och fritidschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen planeringsutskott
Barn- och ungdomsnämndens kontor
Leanlinks kulturskola