Program och mer information

BISTÅNDSHANDLÄGGARE
I ÄLDREOMSORGEN
inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 april 2015
MEDVERKANDE TALARE
1
Hur du bäst bemöter äldre med
demenssjukdom
REGERINGS­
KANSLIET
2
Biståndsbedömning i särskilda
boenden
3
Få ÄBIC att fungera i praktiken
4
Rätt insatser med ökad kunskap
om psykiska diagnoser
5
Hur regeringen resonerar kring
framtidens äldreomsorg
Foto: Sören Andersson
DÄRFÖR HAR DU
INTE RÅD ATT MISSA
KONFERENSEN!
LÄR DIG:
Åsa Regnér
ENKÖPINGS KOMMUN OLA POLMÉ
Agnetha Resin
Fredriksson
Föreläsare &
författare
LISBETH
HÖDDELIUS
Utbildare i
Motiverande samtal
Lisbeth Höddelius AB
Utbildare i Motiverande samtal
Vårdlärare, Leg. Sjuksköterska
Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers
Lisbeth Höddelius AB
Utbildare i Motiverande samtal
Vårdlärare, Leg. Sjuksköterska
Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers
www.conductive.se
#conductive
MÖT DE ÖKANDE KRAVEN INOM ÄLDREOMSORGEN
Nu är det dags igen för konferensen som vänder sig specifikt till dig som är biståndshandläggare i äldreomsorgen. Med en befolkning
som blir allt äldre och där fler drabbas av psykisk ohälsa, står du inför nya utmaningar för att ge rätt insatser och skapa trygghet för den
äldre. Individen du möter befinner sig i en extra känslig situation och därför är det viktigt att du har kunskap om rätt bemötande och rätt
samtalsmetodik för en behovsstyrd bedömning.
Bredda dina kunskaper och få praktiska tips
På konferensen har vi blandat praktikfall med experter som ger dig fungerande verktyg för att klara yrkesrollens utmaningar, och för att
bättre bemöta äldre med demens och psykiska diagnoser. Så missa inte dessa två dagar där du får ny kunskap, inspiration och chans att träffa
kollegor från hela landet.
Varmt välkommen på konferens!
Jenny Engerdahl
Projektledare
PROGRAM
SEPARAT BOKNINGSBAR FÖRDJUPNING 23 APRIL
ONSDAG 22 APRIL 2015
09:00
09:30
09:40
Registrering med kaffe och smörgås
Projektledare Jenny Engerdahl, Conductive, och moderator Eva Rönnbäck,
Sundsvalls kommun, hälsar välkommen
Framtidens äldreomsorg – vilka utmaningar väntar med en allt
äldre befolkning? Åsa Regnér, Regeringskansliet
10:20Förmiddagsfika
10:40
Hur kan du få likvärdig bedömning och handläggning för äldre?
Motala kommun
11:30
Nätverkslunch med kollegor från hela Sverige
12:30
Hur tolkas skälig levnadsnivå i insatser från hemtjänsten? Region
Gävleborg
13:10Bensträckare
13:20Paneldiskussion: Vilka utmaningar väntar för framtidens
biståndshandläggare? Socialstyrelsen och PRO
14:00Eftermiddagskaffe
14:20
Ökad kunskap om psykisk ohälsa för rätt insatser, Ingvar Karlsson,
Sahlgrenska Akademin
15:20Bensträckare
15:30
Hur ska du bemöta demenssjuka på ett värdigt sätt? Ola Polmé
16:40
Moderator Eva Rönnbäck sammanfattar konferensens första dag
Konferensens första dag avslutas
16:50
Samtalets viktiga betydelse i rollen som biståndshandläggare,
Lisbeth Höddelius
09:30Bensträckare
09:40
Biståndsbedömning på särskilda boenden – hur gör du? Enköpings
kommun
10:20Förmiddagsfika
10:40
Bedömning av hemtjänst – skillnader i kommunerna,
Myndigheten för vårdanalys
11:10Bensträckare
11:20
Samarbete mellan biståndshandläggare och arbetsterapeuter för
bra underlag, Åtvidabergs kommun
12:00
Moderator Eva Rönnbäck sammanfattar konferensens båda dagar
Konferensen avslutas
Lunch för fördjupningens deltagare
Separat bokningsbar fördjupning
12:10
12:10
13:10
Som biståndshandläggare i äldreomsorgen är det viktigt
att du dokumenterar och handlägger på ett rättssäkert sätt
för att varje individ ska få en trygg bedömning och rätt
insatser. År 2015 tas två nya föreskrifter från Socialstyrelsen
i bruk som påverkar ditt arbete, och du måste veta hur du i
praktiken arbetar med dessa. På fördjupningen varvas teori
med interaktiva diskussioner för att du ska få nya insikter
och svar på dina frågor inom juridiken.
Du får lära dig:
• Hur du ska förhålla dig till SOSFS 2012:12
• Innebörden av intern och extern sekretess
• Rättssäker dokumentation utifrån SOSFS 2014:5
TORSDAG 23 APRIL 2015
08:30
RÄTTSSÄKER
HANDLÄGGNING –
JURIDISK UPPDATERING
Rättssäker handläggning – juridisk uppdatering
16:10
Fördjupningen avslutas
• De vanligast förekommande felen som begås
• Hur domstolarna ser på skälig levnadsnivå
• Vägledande avgöranden
• Parboende – blev det som det var tänkt?
Fördjupningen leds av Finn Kronsporre, jurist och
efterfrågad föreläsare inom socialrätt. Finn Kronsporre
har mångårig erfarenhet, både som
processförare, rådgivare och föreläsare för
såväl kommuner som för enskilda. Finn är
specialiserad inom området socialrätt.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
BISTÅNDSHANDLÄGGARE I ÄLDREOMSORGEN [email protected] 08-670 84 80
BISTÅNDSHANDLÄGGARE I ÄLDREOMSORGEN
KEYNOTE SPEAKER
Ökad kunskap om psykisk ohälsa för rätt insatser
FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG – VILKA
UTMANINGAR VÄNTAR MED EN ALLT ÄLDRE
BEFOLKNING?
• Depression, ångesttillstånd och missbruk – hur ska du förhålla
dig?
Med en bakgrund som bland annat generalsekreterare inom RFSU,
en chefsbefattning inom FN i Bolivia och tjänsteman vid Justitiedepartementet tillträdde Åsa Regnér som barn-, äldre- och jämställdhetsminister i oktober 2014. Kvalitet och närvaro inom äldreomsorgen,
liksom trygghet för den äldre, är viktiga fokusområden som Regnér vill
säkerställa.
Samarbete mellan biståndshandläggare och arbetsterapeuter för
bra underlag
• Vilka utmaningar finns för att kvalitetssäkra beslutsunderlagen?
• Hur ökar vi brukarens delaktighet i beslutsprocessen?
• Hur kan vi tydliggöra brukarens resurser?
• Vilken dialog krävs mellan enheterna?
Annika Johansson, biståndshandläggare, Åtvidabergs kommun
Sara Kindahl, arbetsterapeut, Åtvidabergs kommun
• Hur påverkas levnadsvanor för äldre med psykisk ohälsa?
Ingvar Karlsson, docent & äldrepsykiatriker, Sahlgrenska
Akademin
GRUPPDISKUSSION
• Vilka är de viktigaste åtgärderna för
regeringen under mandatperioden?
• Hur planerar du idag för en långsiktig
äldreomsorg med hög kvalitet?
• Hur kan äldreomsorgen attrahera ny arbetskraft?
• Lär dig känna igen psykiska symptom hos äldre
Vilka utmaningar väntar framtidens biståndshandläggare?
• Ökad belastning? Vad förväntas av dig?
• Vilken kompetens behövs inför framtiden?
• Konflikter i arbetet – den enskildes behov,
lagstiftning och resurser
PRO, Talare meddelas senare
Socialstyrelsen, Niklas Bjurström
Hur tolkas skälig levnadsnivå i insatser från hemtjänsten?
• Studie av 9 kommuner i Gävleborg med fokus på sociala behov
• Hemtjänstpersonal som lotsande hjälp eller som social
kontakt?
• Individuell bedömning eller slentrianmässig praxis?
Karin Tillberg Mattsson, forskningsledare, Region Gävleborg
Ingrid Nilsson, utredare, Region Gävleborg
Samtalets viktiga betydelse i rollen som biståndshandläggare
• Empatiskt förhållningssätt med Motiverande samtal
• Hur får du den äldre att engagera sig i lösningen?
• Aktivt lyssnande och ett respektfullt bemötande
Lisbeth Höddelius, utbildare i Motiverande samtal, Lisbeth
Höddelius AB, medlem i MINT, Motivational Interviewing
Network of Trainers
Biståndsbedömning på särskilda boenden – hur gör du?
• Rutiner och arbetssätt för att möta de nya kraven
• Strategier för att lyckas skapa ett salutogent synsätt
Enköpings kommun har sedan 2009 arbetat med bistånds­
bedömning i särskilda boenden, det sätt som det nu kommer ställas
krav på enligt SOSFS 2012:12. Agnetha Resin Fredriksson är
biståndschef i kommunen och berättar om vilka fördelar som finns
med detta arbetssätt, och vilka fallgropar du ska undvika.
Hur ska du bemöta demenssjuka på ett värdigt sätt?
• Vad händer i hjärnan vid demens?
• 5 grundstrategier för hur du bäst bemöter demenssjuka och
skapar en god relation
Ola Polmé är föreläsare, författare och demensvårdsutvecklare.
Han är mycket kunnig inom området bemötande och demenssjuka
och har bland annat skrivit böckerna ”Hur ska vi bemöta
demenssjuka?”, ”Bemötandelexikon” och ”Busiga vårdtagare”.
Bedömning av hemtjänst – skillnader i kommunerna
• Förenklad hantering och ökad flexibilitet för brukarna, hur
arbetar kommunerna?
• Vilka utmaningar finns i införandet av förenklad hantering
gällande bistånd för äldre?
Karin Sandström är utredare på Myndigheten för
vårdanalys och samordnade 2012-2013 en kartläggning av
biståndsbedömningsprocessen i Sveriges kommuner. Denna
kartläggning och analys resulterade i rapporten ”Kartläggning av
kommuners arbetssätt för förenklad hantering och ökad flexibilitet i
hemtjänsten”.
Hur kan du få likvärdig bedömning och handläggning för äldre?
• Hur lyfter du fram brukarens individuella behov innan insatser
sätts in?
• Gemensam dokumentation med ICF för
att undvika missförstånd
Sedan 2011 har Motala kommun
arbetat aktivt med införandet av ÄBIC i
äldreomsorgen. Katarina Persson och
Matilda Hjalmarsdotter Falk jobbar som
biståndshandläggare och är de som driver och utvecklar arbetet.
BISTÅNDSHANDLÄGGARE I ÄLDREOMSORGEN [email protected] 08-670 84 80
B
Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
BISTÅNDSHANDLÄGGARE
I ÄLDREOMSORGEN
inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 april 2015
ARGUMENT TILL VARFÖR
DIN CHEF SKA LÅTA DIG
GÅ PÅ KONFERENSEN:
• Du får ökad kunskap inom bl.a. psykiska
diagnoser och hur du bemöter demenssjuka
på ett värdigt sätt för att ge rätt insatser
• Du får lära dig praktiska verktyg för ÄBIC så
att du lättare kan styra arbetet från behovs­
styrt till insatsstyrt i din bedömning
• Du lär dig om Motiverande samtal för att du
ska bli tryggare och säkrare i ditt bemötande
• Du blir uppdaterad på det senaste inom
juridiken för en rättssäker och effektiv
handläggning
T I D & P L AT S
ANMÄLAN
Konferens 22-23 april 2015
Fördjupning 23 april 2015
Telefon
Bokningslinje 08-670 84 80
Hemsida
www.conductive.se
Mail
[email protected]
Garnisonen Konferens
Karlavägen 100
Stockholm
PRIS
T.o.m. 20 feb
T.o.m. 20 mars
Fr.o.m. 21 mars
Konferens
6 550 kr
6 950 kr
7 650 kr
Fördjupning
2 950 kr
3 550 kr
3 650 kr
ÄR NI T R E EL L ER FL ER ?
KONTAKTA OSS FÖR GRU PPRABATT!
Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och
utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi
för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på
fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms.
Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista.
Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in p­ lanerad konferens.
BÖRJ A NÄTVERKA DIRE KT !
AB Conductive
ConductiveAB
Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över­låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast
3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings­regler se vår hemsida www.conductive.se.
TALARE FRÅN
Lisbeth Höddelius AB
Utbildare i Motiverande samtal
Vårdlärare, Leg. Sjuksköterska
Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers
Utbildare i Motiverande samtal
Vårdlärare, Leg. Sjuksköterska
Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers
Con716
Lisbeth Höddelius AB