världen väntar på dig

världen väntar
på dig
Bladins
gymnasium
Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill
göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller.
Men de vägval du gör idag kan forma din framtid. Vårt uppdrag är att ge dig en god grund att stå på när du sedan själv ska
upptäcka världen utanför. Oavsett om du ska söka till högskola,
arbeta utomlands eller bara resa runt och se dig omkring. Världen väntar på dig.
en skön plats där alla känner alla
våra program
naturvetenskapligt program
Program med naturvetenskaplig ingång för dig som vill ha en bred studieförberedande utbildning inför högskolan. Även om programmet är på svenska
kan du välja att läsa ett eller flera av dina ämnen på engelska.
* Inriktning: Naturvetenskap
* Profiler: Naturvetenskaplig fördjupning
Bladins gymnasium ligger i en gammal herrgård och mitt i en grönskande
park. Eleverna kallar den för ”slottet”. Här pluggar man i en lugn och harmonisk omgivning nära stan. Många elever uppskattar hemkänslan och tryggheten i vår skolmiljö. Skolan är liten och personlig. En plats där alla känner
alla och behandlar varandra med respekt. Här finns inte något utrymme för
varken mobbning eller rasism. Alla känner att de är välkomna.
samhällsvetenskapligt program
”Skolan är liten, lugn och välorganiserad. Man blir hörd och sedd
för vem man är. Hjälp finns alltid till hands.” – mohammad
social science program
små klasser och stort engagemang
Vi vill att du som elev ska synas. Därför har vi små klasser och engagerade
lärare som hjälper dig genom hela gymnasietiden och stöttar dig när det behövs. Tillsammans med din mentor skapar du ett studieupplägg och schema
som passar just dig där du får utvecklas utifrån dina förutsättningar.
”It feels like you get more help from the teachers,
and that you come closer to everybody.” – lisa
internationell miljö
Många av våra elever fortsätter till jobb och studier i USA, England, Frankrike
eller Spanien. Det är ingen slump. På Bladins pluggar du i en internationell
atmosfär med två undervisningsspråk. Vi är den enda skolan i Malmö som
ger dig möjlighet att välja om du vill läsa kurserna på engelska eller svenska
eller helt och hållet på engelska.
”På Bladins finns ingen språkbarriär. Man umgås med kompisar
på engelska och alla visar förståelse för varandra” – samuel
Programmet förbereder dig som främst vill plugga vidare på universitet eller
högskola. Även om programmet är på svenska kan du välja att läsa ett eller
flera av dina ämnen på engelska.
* Inriktning: Samhälle
* Profiler: Internationella relationer, ekonomi
Samhällsvetarprogrammet på engelska och med engelsk kurslitteratur.
Många av dina klasskamrater har internationell bakgrund där engelska är
det gemensamma språket. En examen från Social Science ger dig inte bara
universitetsbehörighet i Sverige och utomlands utan också ett försprång när
du studerar eller söker jobb.
* Inriktning: Samhälle
* Profil: Internationella relationer
valbara kurser
Utöver program och profil har du ett stort antal kurser att välja mellan inom
tex miljö, IT och kommunikation.
internationella språkcertifikat
Vi vill göra det enklare för dem som vill söka sig ut i världen efter skolan.
Bladins förbereder därför sina elever för att klara de viktiga språkcertifikaten som kan behövas för studier vid utländska universitet eller för att jobba
utomlands.
* Engelska Cambridge Certificate
* Franska D.E.L.F
* Spanska D.E.L.E
så här anmäler du dig
1. Hämta anmälningsblankett på www.bladins.se
och skriv ut.
2. Fyll i och skicka anmälan senast 1 februari.
(glöm inte att bifoga ditt betyg för höstterminen)
3.
Inom tre veckor får du ett preliminärt antagningsbesked.
4. Skicka in ditt slutbetyg senast 17 juni.
5. I mitten på juli får du ditt slutgiltiga antagningsbesked.
Vill du besöka oss innan du bestämmer dig?
Ring oss och boka in en tid.
bladins gymnasium
Postadress: Besöksadress:
Telefon: Telefax: Box 20093, 200 74 Malmö
Nordlinds väg 86, Malmö
040-30 08 85
040-91 08 85
the world
awaits you
Bladins
gymnasium
It can be difficult to decide what you want to do with your life. As
luck would have it, you no longer have to. However, the choices
you make today can shape your future. Our job is to give you
a firm foundation upon which to stand when you later go out
into the world, regardless of whether you are going to apply to
University, or work or travel abroad. The world awaits you.
a cosy school where everybody knows one another
Bladin’s Upper-Secondary School is in an old manor house located in the
middle of a picturesque park. Students call their school “the castle”. Here,
students study in a tranquil, harmonious environment close to the centre
of Malmö. Many students appreciate the home-like atmosphere and feeling
of security in our school, which is small and personal. It is a place where
everyone knows one another and where one is treated with respect. Here,
there is no room for bullying or racism. Everyone feels welcome.
“The school is small, tranquil and well organised. One is seen and
heard for the person one is. Help is always available” – mohammad
small classes and great commitment
We want you, the student, to be seen. Therefore, we have small classes. We
also have committed teachers, who help you through the whole of your uppersecondary school education, giving support and encouragement. Together
with your mentor, you work out your personal study plan that suits your
needs. At Bladin’s you develop and fulfil your own potential.
“It feels like you get more help from the teachers,
and that you come closer to everybody.” – lisa
international environment
Many of our students continue to work and study in USA, England, France,
and Spain. It’s not a coincidence. At Bladin’s you study in an international
environment with two languages of tuition. We are the only school in Malmö
that offers you the opportunity to study courses in English or Swedish, or
entirely in English.
“At Bladin’s language is not a barrier. You socialise with friends in
English and everyone shows understanding for one another”
– samuel
programs
“naturvetenskapligt program”
A Natural science programme for you who want a broad preparatory secondary-school education for higher education. Even though the programme is in
Swedish, you may choose to study one or several courses in English.
* Directions: Natural Science
* Profiles: Natural Science specialisation
“samhällsvetenskapligt program”
The programme prepares those who primarily wish to study at some seat
of higher education. Even though the programme is in Swedish, you may
choose to study one or several courses in English.
* Directions: Social Science
* Profiles: International relations, Economics
social science programme
This is the Swedish “Samhällsvetarprogrammet” in English. Many of your
classmates will have an international background were English is the common language. With a diploma from the Social Science Programme, you
will have university entry requirements in Sweden and abroad and highly
developed proficiencies in English, which give you an advantage in your
future studies or when applying for jobs.
* Directions: Social Science
* Profiles: International relations, Economics
valbara kurser
Utöver program och profil har du ett stort antal kurser att välja mellan inom
tex miljö, IT och kommunikation.
international language certificates
We wish to make it simpler for you who want to have the world as your
workplace after school. Bladin’s therefore prepares its students for important
language certificates that may be required for studies or work abroad.
* Engelska Cambridge Certificate In Advanced English
* Franska D.E.L.F
* Spanska D.E.L.E
this is how you apply
1. Collect your application form at www.bladins.se
2. Fill in and send the form before the 1
of February
(don’t forget to attach your grades from the Autumn term).
st
3.
Within three weeks you will receive a preliminary
decision on your application.
4. Send your final grades by the 17
th
of June at the latest.
If you would like to visit us before making a decision,
ring us and book a day that suits you.
bladins gymnasium
Postal address: Visiting address:
Phone: Fax: Box 20093, 200 74 Malmö, Sweden
Nordlinds väg 86, Malmö, Sweden
+46 40 30 08 85
+46 40 91 08 85