Se presentationen här

Enhetlig modell för injektering
Webbinarium den 3:e november
2015
Presentation:
Magnus Zetterlund, Norconsult
Agenda
• Översiktlig presentation av hela uppdraget,
bakgrund, mål och genomförande (ca 20 min)
• Kort presentation av tankar inom delprojekt
K&D (ca 10 min)
• Kort om kommande arbete (ca 5 min)
• Diskussion och frågor (ca 10 min)
Mötets syfte
• sprida information om projektet
• redovisa läget i projektet
• ta in synpunkter på projektet
Vi genomför det som ett webbinarium av två anledningar.
- För att så många som möjligt ska kunna vara med.
- För att se om detta är en möjlig form för möten av denna typ.
Enhetlig modell injektering - Bakgrund
• Trafikverket ser möjligheten att effektivisera
arbeten som avser planering och projektering och
därmed skapa bra förutsättningar för
upphandling och utförande!
• För detta bedöms en mer enhetlig process och
utförande vara viktigt och att öppna upp för mer
innovationer och utveckling.
• Målsättningen kan därmed tolkas som att lägga
mer kraft och energi åt utveckling istället för
“uppfinna hjulet igen och igen och igen…”
Mål i bild
Att nivån i projekten
höjs genom att mer
kraft läggs på
innovation och
utveckling
Arbete i tunnelprojekt
Karakterisering
och design
Teknisk
beskrivning
Kontrakt och
ersättning
Att skapa en
plattform som
utgångspunkt för
arbete i projekten
Genomförande
Projektgrupp
Projektledare:
Magnus Eriksson
Magnus Zetterlund
Thomas Jansson
Mikael Creutz
Referensgrupp
Thomas Dalmalm
Ann Emmelin
Sven Hultsjö
Konstatin Spinos
Håkan Stille
Per Tengborg
Delprojekt
Karakterisering och
design- Norconsult
Teknisk beskrivningTyréns/Besab
Kontrakt och
ersättningScandinavian
Tunnelling
Genomförande
Nov 2015
Seminarier
Jan 2016
Seminarier
Kontrakt och
ersättning
Teknisk
beskrivning
Karakterisering och
design
Projektgrupp
Referensgrupp
Mars 2016
Presentationer
Jun 2016
Remiss
Implementerin
g
?
Trafikverket
Karakterisering&Design
Enhetlig modell för injektering
- Delprojekt: Karakterisering och Design
Sara Kvartsberg, Peter Wilén, Sid Patél, Norconsult AB
Rolf Christiansson, Christiansson GeoEnigineering AB
1
Delprojektets utformning
●
Fas 1 – Klassificering
-
●
Bestämning av genomförandeklasser (GK) baserat på typberg och
objektsgrupper
Fas 2 – Underlag för projekteringshandbok
-
Injekteringsutförande av olika GK
-
Undersökningsbehov i olika GK
-
Analysmetoder i olika GK (svårighetsgrad)
2
Klassificering
3
Typberg – teoretisk bakgrund
●
Geologi och geologisk historia (konceptuell förståelse)
●
Det vattenförande spricksystemet
●
-
Spricksystemets geometriska uppbyggnad (hydraulisk konduktivitet,
konnektivitet)
-
Sprickegenskaper (sprickfyllnad, sprickviddsfördelning)
Olika dataunderlag i olika skeden
-
Kombination av kvantitativa och kvalitativa parametrar
4
Typberg – översiktlig definition
●
Typberg 1
Lågt till måttligt genomsläpplig bergmassa med
flödesrestriktioner främst till följd av begränsad
sprickkonnektering.
Typberg 2
Lågt till måttligt genomsläpplig bergmassa med
flödesrestriktioner främst till följd av sprickfyllnad/
leromvandling.
Typberg 3
Ett välkonnekterat spricksystem med måttligt till
högt genomsläpplig bergmassa och få
flödesrestriktioner.
Parametrar för identifiering
-
Beskrivning bergarter och tektonisk miljö
Hydraulisk konduktivitet
Blockstorlek, sprickavstånd, RQD
Antal sprickgrupper
Sprickors mekaniska egenskaper
Sprickmineraliseringars omfattning och egenskaper
5
Objektsgrupper
6
Obs! Koncept
●
g
7
Vad innebär en genomförandeklass?
●
Skärmgeometri
Bruksegenskaper
Tryck och tid
Sondering och kontroll
●
Spec. för lägre klasser:
●
●
●
Obs! Koncept
8
Svårighetsgrad
●
Undersökningsbehov och analysmetod
hänger samman med svårighetsgrad
●
Svårigheten kan kopplas mot
tätningseffekt och Kinj
●
OBS! Det finns olika definitioner av
svårighetsgrad:
-
Svårighetsgrad ”att få tätt”
-
Svårighetsgrad ”att ta fram en bra
design”
9
Kommande arbete
• Deluppdrag Teknisk beskrivning och Kontrakt och
ersättning ska starta. Formulera sina
frågeställningar och tankar, idéfas.
• Avstämningsmöte i december mellan
deluppdragen. Återkoppling till Karakterisering
och design i december och sammanställning i
slutet av januari.
• Slutredovisning av deluppdragen.
• Sammanställning och presentationer av arbetet
under februari och mars.
Dialog med “Branschen”
• Enkätundersökning ligger ute på BeFo´s
hemsida
• Detta webbinarium
• Workshop den 11 november. Kl. 9.15-12.15
Stadsgårdsterminalen, Stockholm
• Workshop i slutet av februari
• Dialog på Bergmekanikdagen, monter.
• Remiss på arbetet. (Hur beslutas senare)
Nu, diskussion och frågor