Augustibrev till vårdnadshavare Käppala F-9

Lidingö 2015-08-28
Augustibrev till vårdnadshavare Käppala F-9
Hjärtligt välkomna alla till vår nya skola Käppala F-9! Det känns härligt att vara igång igen
med ny energi efter sommarlovet och extra härligt och spännande med en ”ny ” skola.
Personalen och jag har arbetat några veckor innan eleverna kom och förberett, ventilerat
och diskuterat frågor och tankar kring vår hopslagning och haft ett fantastiskt bra arbete
tillsammans. Nu känns det roligt att få komma igång och genomföra det som vi alla tror på,
att Käppala F-9 kommer bli en jättebra och intressant skola att gå i.
Skolan invigdes högtidligt på uppropsdagen på skolgården med alla elever tillsammans med
bandklippning, Käppalasången och ballonguppsläpp. En härligt uppstart!!
Alla klasser från förskoleklass till årskurs 9 har haft inskolningsdagar och arbetat på ett lite
annorlunda sätt de första dagarna. För lågstadiet har dagarnas innehåll mest handlat om
skolans regler och värdegrunden och de har visat tolkningar på olika sätt. För mellan – och
högstadiet har dagarna handlat om Likabehandlingsplanen med fokus på olika
diskrimineringsgrunder i de olika årskurserna och även utflykter och samarbetsövningar av
olika slag, men nu gäller det vanliga schemat.
Studiedagar
Vill först och främst informera om föräldramötena den 10 september. Information har legat
ute på hemsidan några veckor, men här kommer tiderna igen. Alla samlas först i Kultursalen
för kortare information av skolledningen för att sedan gå vidare till klassrummet och fortsatt
möte med mentorerna och fritids där de finns med.
Kl.16.30 - 18.00 F-3
Kl 17.00 – 18.30 4-6
Kl. 17.30 – 19.00 7-9
Vill också påminna om att det är ½ studiedag den 3 september för alla elever årskurs F-9.
Skoldagen slutar kl. 12.00 och lunch serveras som vanligt. För elever som går på fritids är det
öppet som vanligt, det kommer dock att vara annan egen personal där under lunchtiden då
fritidspersonalen har sin fortbildning på förmiddagen och pedagogerna på eftermiddagen.
Ledigheter
Enligt skollagen har elever rätt till sin utbildning. Det är anledningen till varför vi är restriktiva
till ledigheter under terminstid för våra elever. Föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn
under skoltid. Klasslärare/mentor har befogenhet att bevilja ledigt enstaka dagar. Elever kan
inte ta semester från skolan, även om man åtar sig att ta igen det man missat. Arbetet i
skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete så därför vill vi att både elever och
pedagoger är här under skoltid. Vi vet att en utlandsresa eller en skidresa kan vara oerhört
lärorik för våra elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att förlägga familjens resor
till skolloven. Men eleverna har många veckors lov från skolan och när det är termin tycker vi
att det är viktigt att de deltar i all skolundervisning. Ibland kan det finnas extra tungt
vägande skäl för att ända få ledigt, då blir det upp till skolledningen att avgöra i så fall. Om ni
som föräldrar, trots vårt avslag på ledighetsansökan, väljer att låta ert barn vara frånvarande
från skolan för t ex en semesterresa, så är det på ert eget ansvar som vårdnadshavare.
Skolans egna möjligheter att ge eleverna förutsättningar att nå kunskapskraven begränsas
vilket vi ser allvarligt på och ni vårdnadshavare tar på er ansvaret att se till att eleven tar igen
missade kunskaper. Vad eleverna gått igenom under frånvaron tilldelas er efter det att ni
kommit tillbaka. Kontakten sker med mentor för den informationen.
Under de perioder då nationella proven genomförs i årskurs 3, 6 och 9 kommer inga
ledigheter att beviljas om inte tungt vägande skäl föreligger. Då är det extra viktigt att
eleverna får möjlighet att delta och visa sina kunskaper. Det gäller nya regler i år för proven.
För årskurs 3 är det som vanligt med både muntliga och skriftliga prov under vårterminen
men för årskurs 6 och 9 sker de muntliga proven under höstterminen mellan v 45 och 50 och
det är lärarna själva som bestämmer när det passar bäst. De skriftliga ligger fortfarande kvar
på vårterminen. För ytterligare information om de skriftliga provens datum se
www.skolverket.se
Tider för klassombudsmöten med skolledningen
På föräldramötet kommer ni att välja klassföräldrar men ni kommer också att utse
klassombud som har särskilt intresse för att med skolledningen hjälpa till med skolans
utveckling och diskutera olika frågor för att göra skolan så bra och trevlig som möjligt för
våra elever. Jag ser gärna att dessa representanter är desamma hela läsåret så att vi
tillsammans kan genomföra något projekt. Redan nu får ni tider för dessa möten som är ca
två på höstterminen och tre på vårterminen. På mötena är F-9 tillsammans.
Måndag 21 september kl. 18.00 – 20.00
Tisdag 17 november kl. 18.00 – 20.00
Återkommer med tider för vårterminen.
Ny medarbetare i ledningen
Till sist vill jag hälsa vår nya biträdande rektor Catarina Hasslev hjärtligt välkommen. Hon har
huvudansvaret för F-3 och kommer senast från Franska Skolan där hon har stor erfarenhet
från liknande arbete och åldersgrupper. Det är alltid härligt med nya ögon och nya tankar
och jag ser verkligen fram att få ta del av hennes gedigna kompetens i ett givande
samarbete!
Jag ser fram emot ett givande samarbete tillsammans med er!
Vänligen,
Ulla Hyséus
Rektor
Käppala skola F-9