Pall-X 96

Topplack
Pall-X 96
Vattenbaserad 1-komponent topplack för trä- och parkettgolv samt korkgolv som utsätts för starkt slitage
Användingsområden:
Produktfördelar/Egenskaper:
Vattenbaserad 1-komponent topplack för ytbehandling av trä- och
parkettgolv i bostäder och offentliga miljöer.
Vattenbaserad 1-komponent topplack, med mycket god kemikaliebeständighet och hög beständighet mot klackmärken och repor.
Lämplig bl.a. för ytbehandling av:
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚ Slipade parkett- och trägolv i miljöer utsatta för mycket starkt
slitage såsom skolor, kontor osv.
❚ Inomhus detaljer i trä
❚ Slipade lamell parkettgolv
❚ Parkett- och trägolv på vattenburen golvvärme
❚ Naturkork obehandlad
Tips: För att undvika sidlimnings effekter, bör grundlack användas
innan topplacken. Detta gäller framför allt vid lackering av kubbgolv,
stavparkett, massiva trätiljor, mm, som för lackering av parkett- och
trägolv på golvvärme.
Färdig att använda
Lätt att arbeta med
Appliceras med roller
Ger ytan en mycket välfylld finish
Mycket korta torktider
Hög friktions beständighet
Tekniska data:
Förpackning:
Plastdunk
Förpackningsstorlek:
5 liter
Lagringstid:
minst 12 månader i obruten förpackning
Glansgrad:
matt, halvmatt, blank
Färg:
vit-opak
Åtgång per strykning/skikt:
100 – 130 ml/m2
Bearbetningstemperatur:
18 – 25 °C
Dammtorr:
efter c:a 1 timme*
Kan beträdas:
efter c:a 1,5 timmar*
Slipbar:
efter c:a 2 timmar*
Genom härdad:
efter c:a 12 – 14 dagar*
*Vid normalt inomhusklimat.
Pallmann | Made in Germany
gets to the point.
Pall-X 96
Förbehandling av underlag:
Viktig information:
När golvet är korrekt installerat samt limmet, mm, som använts vid
installation är fullständigt härdat kan ytbehandlingen påbörjas. Grundslipning görs med valsslipmaskin med Pallmann slippapper kornstorlek
36 till 60. Därefter spacklas springorna med Pallmann Pall-X Kitt. Sen slipas golvet avslutningsvis slipas med Pallmann slippapper kornstorlek
100 – 120 (valsslip). Om det ställs mycket höga krav på ytans kvalitet
görs en extra slipning med Pallmann slipnät K 120 (slip/polermaskin).
Efter sista slipningen måste trägolvet vara torrt och fritt från slipdamm,
olja, vax och andra föroreningar innan lackering sker.
Använd sen den grundlack som lämpar sig för underlaget och användningsområdet. Mellanslipa inte på grundlacken, och överlackera
grundlacken med topplack inom 18 timmar.
❚
Originalförpackningen är hållbar i minst 12 månader. Förvaras svalt.
Skyddad från frost och inte utsätts för temperaturer på över 40 °C. Bruten
förpackning återförsluts omedelbart noga och förbrukas snarast.
❚
Optimala arbetsförhållanden är vid 18 – 25 °C, och en relativ luftfuktighet
på > 35% och < 65%. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger
torktiden, resp. höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
❚
För träslag som inte förekommer så ofta på marknaden (exotiska) skall
användningstekniska råd inhämtas.
❚
För säkerhetsskull på omslipat lamellparkettgolv är rekommendationen att
första lack strykningen sker med grundlacken Pallmann Pall-X 325.
❚
Vid överlackering av fabrikslackerade och tidigare lackerat trä- och parkettgolv skall hänsyn tas till tillverkarens föreskrifter samt vidhäftningen alltid
testas!
❚
Vid måttligt slitage kan ytan beträdas c:a 12 timmar efter sista strykningen
(vid normalt inomhusklimat).
❚
Ny lackerade golvytor får tidigast täckas med mattor eller andra golvbeläggningar, samt belastas med tunga föremål efter 12 – 14 dagar.
❚
Ny lackerade golvytor får tidigast våttorkas eller underhållas med Pallmann
Clean eller Finish Care efter 12 – 14 dagar.
❚
Regelbundet underhåll med Pallmanns underhålls produkter förbättrar och
förlänger golvets livslängd.
❚
Observera noga separata produktdatablad för alla produkter som används,
bruksanvisningar från tillverkare av beläggningsmaterial samt alla gällande
nationella föreskrifter och normer.
Förberedelse av underlaget vid obehandlad naturkork:
Ytbehandlingen kan påbörjas när limmet härdat ut fullständigt. Förhandsslipa ytan med slip/polermaskin och Pallmann slipnät K 120. Kork
ytan som ska förseglas måste vara ren, torr och fri från slipdamm, mm
efter den sista finslipningen. Naturkork skall förseglas utan grundlack.
Bearbetning:
1. Låt lacken bli rumstempererad och skaka den ordentligt innan den
2.
3.
4.
5.
används. Häll sedan över lacken i ett rent lack tråg/kärl.
Stryk ut Pall-X 96 jämt över hela golvet utan ansamlingar av lack
med en Pallmann Roller (för vattenbaserad lack). Minst två skikt
måste läggas på. Börja vid kanterna och rolla sen omväxlande, först
mot och sedan i träets riktning. Låt strykningarna flyta ihop. För
miljöer med högt slitage skall ett tredje skikt läggas på. Vid val av
Pall-X 96 blank, är det endast det sista lack skiktet som skall strykas
med denna glansgrad. Obehandlad naturkork skall lackeras med tre
skikt av topplack.
Torktid innan det är slipbart: c:a 2 timmar.
Torktid vid strykning av tre skikt:
skikt 1 c:a 2 timmar
skikt 2 c:a 3 timmar
Innan den sista strykningen är en extra slipning med Pallmann
slipnät K 100 – 120 nödvändig.
Rengör verktygen med vatten efter användning.
Strykning/Åtgång:
Rekommenderad mängd per skikt:
Räckvidd per liter/skikt:
100 – 130 ml/m2
7 – 10 m2
Arbets- och miljösäkerhet:
GISCODE W3 – vattensigill, Enligt TRGS 617 lämplig som ersättningsprodukt
för starkt lösningsmedelshaltiga parkettprodukter. Vid arbetet med produkten
rekommenderas användning av skyddande hudkräm samt att man sörjer för
god ventilation.
Avfallshantering:
Produkten får ej tömmas i avlopp eller vattendrag eller i naturen för övrigt.
Noggrant tömda förpackningar är återvinningsbara och hanteras enligt lokala
bestämmelser. Behållare med flytande produktrester hanteras som problemavfall. Förpackningar med härdat restinnehåll behandlas som byggavfall.
Den ovan angivna informationen grundar sig på våra erfarenheter och grundliga undersökningar. De använda materialens mångfaldighet och de olika
förutsättningarna på arbetsplatserna kan vi dock varken undersöka eller påverka.
Kvalitén på ditt arbete är därför beroende av din yrkeskunniga bedömning av
arbetsplatsen och kunskap av produkten. Vid osäkerhet bör egna tester genomföras och användningstekniska råd inhämtas. Likaså bör golvtillverkarens
instruktioner följas.
I och med offentliggörande av detta produktdatablad förlorar alla tidigare
produktdatablad sin giltighet.
06.09
Pallmann | A Brand of UFLOOR Systems
D | JP Coatings GmbH
Im Kreuz 6 | D-97076 Würzburg
Telefon +49 (0)931 27964-0
Telefax +49 (0)931 27964-50
E-Mail [email protected]
Internet www.pallmann.net