Produktdatablad

Avjämningsmassor
weber.floor 4310 fibre flow
25 kg säck, 1000 kg per
pall
1000 kg storsäck
Bulk
Floor 4310 Fibre Flow är en pumpbar avjämningsmassa för
golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med
tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk
bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil,
slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 3,0 mm. Floor 4310 är
tredjepartskontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, P-märkt och CE-märkt samt uppfyller AMA
Hus krav för avjämningsmassor.
Användningsområde
Floor 4310 Fibre Flow rekommenderas för användningsområdena bostäder, kontor och offentlig förvaltning och kan
användas för såväl vidhäftning som flytande konstruktion.
Skikttjocklek 5-50 mm. Se Weber Navigator Golv för konstruktionsbeskrivning.
Egenskaper
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
Pumpbar - snabb och ergonomisk läggning
Lämplig för både fallbyggnad och slätspackling
Fiberförstärkt
Låga egenemissioner
Lågalkalisk
Lagring
Cirka 6 månader i torra utrymmen
Underlag
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
Betong
Trä
Sten och keramik
Lättbetong
Flytande konstruktioner
Förberedelser
Som regel rekommenderas en enkel avvägning av golvet
före avjämningsarbetets genomförande. Avviker golvtoleranserna avseende storbuktighet (2 m mätlängd) och lutning
från föreskrivna toleranser för det färdiga undergolvet bör
golvet ”punktas upp” på lämpligt sätt. Extrema låg- och
höjdpunkter markeras. För att vid läggningsarbetet kompen-
sera för låg-, och höjdpunkterna passerar man med slangen
långsammare respektive fortare.
Förbehandling
Underlaget skall vara rent och fritt från damm,
cementhud,fett eller andra föroreningar som hindrar vidhäftning. Underlagets ythållfasthet skall vara >0,5 MPa. Betongunderlag primas med Floor 4716 som spädes med 3
delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna i produktbladet för primern. Med hänsyn till primerns filmbildning skall underlagets temperatur inte understiga +10°C.
För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen
ligga mellan +10 °C och +25 °C.
Blandning
Vid läggning används Webers automatiska blandarpumpar.
Vattenmängden ställs in för 21% vattenhalt, vilket motsvarar 5,25 liter vatten per 25 kg säck. Rätt vatteninblandning
kontrolleras med flytprov. Vid rätt vattenhalt skall flytförmågan enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm) vara 130145 mm eller 220-235 mm enligt Weber standard (ring
68x35mm). Kontrollera vid flytprovet att massan är väl
sammanhållen och fri från separation.
Applicering
Massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs
i den gamla så snabbt som möjligt. Under läggning slätas
ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpasssas till
blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Lämplig vådlängd är 6-8 m. Som avgränsare används Webers avstängarlist. Var noga med att förse brunnar med erforderlig
tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar. Den halvhärdade massan kan lätt formas
eller skäras, vänta därför inte för länge med erforderliga
justeringar.
Efterbehandling
Vid flytande konstruktioner med tjocklek om 30 mm bör
golvet förses med golvbeläggning senast tre veckor efter
läggning, alternativt skyddas med tät plastfolie för att minimera risk för sprickbildning och kantresning. Tid för matt-
sida 1/3
2015-03-03
weber.floor 4310 fibre flow
läggning skall anpassas efter tjocklek på lagd
avjämningsmassa.
Praktiska tips
Vid flerskiktsläggning skall primning utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 12 timmar (+20°C, 40% RF)
innan primning sker och kontrollera att ytan är så torr att
primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande: primer
Floor 4716 spädes med tre delar vatten.
Vid ytbeläggning av sten-/keramikplattor: Vänta minst 1
vecka innan läggning av plattor vid avjämningsskikt om 50
mm. För känsliga plattor, typ naturstensplattor bör RF vara
under 90%.
Tillskjutande fukt: Vid tillskjutande fukt eller där materialet
långvarigt kommer utsättas för höga fuktnivåer, kontakta
Weber innan materialval görs.
Floor 4310 går utmärkt att använda med golvvärme, både
elektrisk och vattenburen. Var dock noga med att tillse att
Floor 4310 får torka ut innan ytbeläggning sker.
ƒƒ Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av
lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd
och ammoniak.
ƒƒ Lukttest med krav på upplevd lukt.
ƒƒ Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av
tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
ƒƒ Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
ƒƒ Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av
sekundära emissioner för golvkonstruktion.
Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.
Produktspecifikation
Produktspecifikation
5 mm = 8,5 kg/
m²
10 mm = 17,0
kg/m²
Observera
Före mattläggning skall man försäkra sig om att bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för
bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA
Husanvändas. På torrt underlag är Floor 4310 mattläggningsbar 1-7 veckor efter läggning, se Webers fuktmanual.
Ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning skall
kunna limmas till ytan. Den angivna torktiden förutsätter ett
uttorkningsklimat på cirka +20°C, 40% RF samt ett visst
luftombyte. För fuktkänsliga beläggningar, exempelvis trägolv, följ tillverkarens anvisningar.
Om Floor 4310 läggs som flytande konstruktion (på exempelvis Floor 4940 Geotextil, eller plastfolie) rekommenderas vid normal temperatur och relativ fuktighet, 20 °C och
50% RF, en primning med Floor 4716 Primer spädd 1:5,
primer:vatten som appliceras dagen efter läggning av avjämningsmassan. Vid längre öppentider ökar annars risken
för kantresning och sprickbildning. Vid högre temperatur
och lägre RF ökar riskera och omvänt. Skulle kantresning
uppstå rekommenderas att en mjölkpapp eller plastfolie
snarast läggs på avjämningsmassan för att fuktprofilen i avjämningsmassan ska rätas ut och kantresningen därmed gå
tillbaka. Kvalitetskontroll
Produkten är P-märkt, enligt SP/SITACs krav för P-märkning av golvavjämningsmassor och CE-märkt, se bilagor
godkännandebevis för P-märkning samt CE-deklaration.
P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av SP/
SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitetsaspekter av oberoende part. I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var
avser innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper. En årlig uppföljning görs hos leverantören
för att säkerställa att ställda krav uppfylls. Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:
Saint-Gobain Byggprodukter AB
Weber
Härdtid
för gångtrafik
2-4 timmar
1-7 veckor
Min tjocklek
5 mm (6 mm
lättbetong)
Max tjocklek
50 mm (20
mm lättbetong)
Användningsområde
För utomhus- Nej
bruk
För inomhusJa
bruk
Vattenbehov
5,25 liter per
25 kg säck
Tryckhållfasthet
C20
28 dygn
Medelvärde 26
MPa
Böjdraghållfasthet
F5
28 dygn
Medelvärde 6
MPa
Krympning
28 dygn
<0.4 mm/m
Utflyt
Flytförmåga
220-235 mm
Åtgångstal
(enligt GBR),
tredjepartskontrollerad av
SP
EN 13813
EN 13892-2
EN 13813
EN 13892-2
EN 13454-2
weber standard (ring
68x35 mm)
sida 2/3
2015-03-03
weber.floor 4310 fibre flow
Produktspecifikation
Flytförmåga
130-145 mm
>1,0 MPa
Gamla SS
923519 (ring
50x22 mm)
se webers manual för fältprovning
Fysikaliska egenskaper
Densitet
Ca. 1900 kg/m3 Härdat och
torkat material
levererat med
Weber FBG
pumpbil
Brandtekniska A2fl-s1
EN 13501-1
egenskaper/
brandklass
Kemiska egenskaper
pH i uttorkat
ca. 11
material
Fibrer
Ja
Nötningsmotstånd
RWFC 250 (vid EN 13892-7
tjocklek 5-50
mm)
Tekniska godkännanden
P-märkning
P3
klass
Friskrivningsklausul
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under
rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt
påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
Friskrivningsklausul
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat
än att den information som lämnas i detta produktblad.
Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför
Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt
påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning,
samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala
förhållanden.
Saint-Gobain Byggprodukter AB
Box 415, 191 24 Sollentuna
Besöksadress: Norra Malmvägen 76
Tel: 08-625 61 00, Webbplats: www.weber.se
sida 3/3
2015-03-03