Träsystem - IA204 PDF 1,60 MB

Thermotech golvvärmesystem
Träbjälklag
Art.nr: 20142-xx
Fördelar
• Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor
• Ekonomiskt
• Enkelt att installera
• Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget.
FAKTA
Träbjälklag (m2-pris)
Artikelnr: 20142-xx
Spårskiva c/c 300
Artikelnr: 20120-30
Mått: 22x600x2400 mm
Vändskiva c/c 300
Artikelnr: 20121
Mått: 22x600x600 mm
Spårskiva c/c 150
Artikelnr: 20120-15
Mått: 22x600x2400 mm
Vändskiva c/c 150
Artikelnr: 20121-15
Mått: 22x600x600 mm
Vändskiva Upp/Ned
c/c 300/150
Artikelnr: 20123
Mått: 22x600x600 mm
Utfyllnadsskiva
c/c 300/150
Artikelnr: 20120
Mått: 22x600x2400 mm
Aluminiumplåt c/c 300
Artikelnr: 20101-3
Mått: 0,5x270x1150 mm
Aluminiumplåt c/c 150
Artikelnr: 20101-8
Mått: 0,5x145x1150 mm
Användningsområde
Thermotechs system för träbjälklag är lämpligt både vid renovering och nyproduktion. Systemet består av 22 mm golvspånskivor med spår för golvvärmerör och värmespridande
aluminiumplåt. Spårskivor och vändskivor ersätter det normala undergolvet och läggs direkt på träbjälklaget.
Systemets egenskaper
Monteringen av skivorna är i princip lika enkel som för ett
vanligt 22 mm spånskivegolv. Spånskivesystemet med raka
spår kompletteras med spårade vändskivor för vändning mot
yttervägg och upp/ned-skivor för vändning mot innervägg.
Den spårade vändskivan gör att aluminiumplåtarna kan
läggas långt ut mot yttervägg och därmed motverka kalla
ytor. Spår- och vändskivorna är hållfasthetstestade hos SP.
För värmeöverföring från golvvärmeröret till golvet används
0,5 mm aluminiumplåt. Golvvärmeplåtens omegaform för
röret gör att kontakten mellan röret och plåten blir mycket
god och att värmen effektivt överförs via plåten till övergolvet.
Thermotech golvvärmerör uppfyller kraven i gällande golvvärmenorm, DIN 4726 (se IA101 ”Golvvärmerör”). Röret har
en yta med låg friktion vilket underlättar installationen.
För varje objekt upprättas en detaljerad CAD-ritad installationsritning där alla skivor och slingor ritas ut, samt ett
dimensioneringsschema med injusteringsvärden för golvvärmefördelaren.
Systemalternativ
Träbjälklagssystemet finns i två utföranden, c/c 300 och c/c
150 mm. Vid zoner med höga effektbehov, t.ex. stora fönsterpartier, läggs skivor med c/c-mått 150 mm.
Värmegolvet är bärande och detta innebär att ett tunt övergolv kan läggas. Med ett tunt övergolv minimeras isolereffekten ovan golvvärmen, vilket gör att värmesystemet kan
arbeta med en lägre temperatur.
Thermotech Scandinavia AB
Regionkontor:
Norra Norrland 090-699 20 00
Stockholm 0176-20 75 40
[email protected]
Södra Norrland 060-50 10 00
Väst
0322-62 38 33
www.thermotech.se
Mitt
019-689 06 00
Syd
040-671 00 20
Sydost
0470-59 88 10
Certifierad
ISO 9001
ISO 14001
Thermotech Scandinavia AB har
ledningssystem för kvalitet och
miljö som uppfyller kraven enligt
ISO 9001 och 14001.
IA204-1108
Växel: 0620-68 33 30 39
Thermotech golvvärmesystem
Installationsanvisning Att tänka på
• Om golvet kläs med plastmatta ska först golvspånskiva,
6-12 mm, eller 9 mm golvgipsskiva läggas ovanpå golvvärmen (avser torra utrymmen)
• I våtrum krävs avjämningsmassa för uppbyggnad av fall
och för att stabilisera underlaget
• Klinker kan monteras direkt mot spånskivesystemet i
torra utrymmen (se avsnitt ”Klinker på träsystem i torra
utrymmen”)
Hanteringsanvisningar
Innan skivorna monteras ska de konditioneras i det klimat
de ska användas i. Spånskivorna får ej ha högre fuktkvot än
8 % vid mattläggning, vilket motsvarar 40 % RF vid + 20°C.
Vi rekommenderar att spånskivorna lagras inomhus. Lämpligaste lagringsbetingelser är 15-25°C och 50-60 % relativ
fuktighet. Den relativa luftfuktigheten får aldrig överstiga
80 %.
Vid transport eller förvaring utomhus, ska skivorna skyddas, t. ex. med en presenning, så att de inte utsätts för nedsmutsning och nederbörd. God ventilation är nödvändig
vid övertäckning. Spånskivorna ska lagras på ett plant och
vågrätt underlag.
OBS! Spånskivorna ska aldrig staplas direkt på marken utan
fuktspärr och ett underlag som distanserar skivorna minst 1
dm från marken. Skivor med profilerade kanter kan, om de
utsätts för långvarig hög luftfuktighet, skadas i profilen varvid montering försvåras. Av samma anledning bör skivorna
hanteras varsamt.
Thermotech träbjälklag
Täthetskontrollera systemet enligt VVS-AMA. Använd alltid protokollet som bifogas leveransen för att dokumentera
provningen. Trycksätt med 3-4 bar i minst 2 timmar. Trycket kan sjunka något i början men stabiliseras efter ett tag.
Vid täthetsprovning ska lämplig vätska användas som medium. Provning med luft eller gas är förenat med stora risker för personsäkerheten och kräver att den som ska genomföra provningen är ackrediterad.
Golvvärmeslingorna måste avluftas. Placera alltid fördelaren på högsta punkten.
Vid eventuell risk för frysning bör inblandning av frostskyddsmedel ske när systemet fylls. Följ respektive leverantörs anvisningar för korrekt inblandning av frostskyddsmedel i värmebärande vätska.
Vid permanent frostskydd rekommenderar vi att en blandning med max 30 % glykol används. En högre inblandning
kan skada värmesystemets komponenter.
Monteringsanvisning
1. De spårade skivorna och vändskivorna saknar not och
spont i kortändarna för att skarven alltid ska vila på en
golvbjälke. Om vändskivan inte stöds av hela regeln,
dvs. 45 mm, måste en extra regel 22 x 95 mm reglas på
för att erhålla stöd på minst 45 mm under vändskivan.
Praktiska anvisningar
Rören ska läggas enligt upprättad ritning och ev. avvikande förläggning ska dokumenteras för att undvika framtida
problem. Rulla ut röret med början vid fördelarens tillopp.
Säkerställ att ”det varmaste vattnet” kommer mot yttervägg.
Kapning av röret ska ske med rörsax, för att erhålla raka
snitt. Golvvärmerören får aldrig skarvas vid monteringen.
Det är endast vid fördelarens anslutningsstycken som rören
kapas och fästs in.
En täthetskontroll av slingorna måste alltid utföras innan
ett övergolv läggs på. Det ska säkerställa att inga läckage eller formförändringar har uppstått vid monteringen.
40
2. Börja längst bort från fördelaren med en vändskiva och
fortsätt sedan med spårskivor. I vissa fall måste man fräsa spår för hand med en överhandsfräs. Använd 20 mm frässtål. Golvbjälksfacket
som ska täckas av upp- och nerskivan ska hållas öppet
till provtryckningen är klar.
Thermotech golvvärmesystem
Installationsanvisning Mot vägg ska en rörelsespalt om 10 mm lämnas. Även
större sammanhängande ytor indelas med rörelsefog
och med maximalt 10 m mellanrum. Spalten på skivorna ska monteras nedåt.
Thermotech träbjälklag
Lim används mellan not och spont, såväl som mot bjälkar och reglar. Mängden lim ska vara så riklig att ett mindre överskott pressas fram vid monteringen. Överskott
torkas bort med en trasa.
Rekommenderat lim: Casco 3304 eller liknande vid in-
stallation inomhus (min. +10°C).
Avståndet mellan skruvarna längs alla skarvar och upplag
får inte vara längre än 150 mm. Skruven försänks i skivan
ca 2 mm. Hålen ska ej spacklas eftersom det kan ge
upphov till markeringar i golvbeläggningen i form av
små upphöjningar vid uttorkning av bjälklaget.
Skruvtyp: Spånskiveskruv nr 51 och 53G-21 3,9 x 55 el-
ler likvärdigt.
3. Spårade skivor och vändskivor monteras vinkelrätt mot
reglar med förskjutna skarvar, enligt förläggningsritning
upprättad av leverantören. Reglarnas c/c-avstånd får
maximalt vara 600 mm, och vid klinker max 300. Alla skarvar ska stödjas av regel eller kortling.
5. Montering av upp- och nedskiva. Upp- och nedskivan
monteras oftast mot en innervägg, men undantag kan
förekomma.
4. Skruvning och limning. Spårskivor och vändskivor
skruvas och limmas mot bjälkarna med en skruvrad i
varje regel och kortling. Där kortfogar möts skruvas
en rad påvar sida om skarven. Monteringen fullföljs
skiva för skiva.
Under provtryckningen ska alla cirkulära vändningar
besiktas så att inga veck uppstått på röret. När provtryck ningen är klar monteras upp- och nedskivan genom att limma och skruva fast den mot golvbjälklaget (se punkt
4).
När man monterar golvvärmeskivorna mot golvbjälklaget ska upp- och nedskivorna monteras löst (lägg
bara ut dem i det golvbjälkfack som ska täckas). När
hela golvet är lagt ska upp- och nedskivan plockas bort
från golvbjälklaget.
Lägg därefter golvvärmeplåtarna (se punkt 6) och monte ra röret. Provtryck sedan systemet (se under ”Praktiska anvisningar”).
41
Thermotech golvvärmesystem
Installationsanvisning 6. Montering av golvvärmeplåt. Börja med att montera
plåtarna i vändskivan. Lägg plåten löpande utefter spår
skivan med ett mellanrum från 10 mm upp till 50 mm.
Det är viktigt att plåtarna inte kommer i kontakt med
varandra för att förhindra ljud i golvkonstruktionen.
På plåtarna finns knäckanvisningar. För att knäcka en plåt,
gör så här:
• Vänd plåten uppochner och lägg den mot ditt lår eller
en bänk. Bryt plåten försiktigt nedåt så att den går av.
• Montera den bit du ska använda på golvet. För att
undvika spill, fortsätt med den avbrutna plåten i nästa
spår, och gör sedan på detta sätt över hela golvet.
• Det är viktigt att plåten täcker så mycket som möjligt
av golvytan. Plåten har till uppgift att sprida värmen
i golvkonstruktionen.
Montering av klinker på träsystem i
torra utrymmen
I torra utrymmen kan man, om underlaget är tillräckligt stabilt, limma eller fixa klinker direkt på golvvärmeskivornas
aluminiumplåt. Klinkerplattorna måste vara minst 100 x
100 mm.
Produkter från någon av de rekommenderade leverantörerna ska användas. I tabellerna på nästa sida ser du vilka produkter som rekommenderas.
1. Underlaget ska vara stabilt i enlighet med branschens
regler (Byggkeramikrådet). Ytan ska vara torr och rengjord, fri från lösa partiklar och gamla materialrester.
2. Torka golvvärmeskivorna med rödsprit eller något annat rengöringsmedel för att säkerställa en god vidhäftning av primer
3. Prima spånskivor och aluminiumplåt noga med primer
från någon av de rekommenderade leverantröerna.
Ingen direkt kontakt mellan fixen och aluminiumplåtarna får förekomma. Låt torka i minst 2 timmar eller
enligt leverantörens anvisningar.
4. Montera golvvärmeröret enligt instruktionerna på föregående sida. Fäst aluminiumplåtarna mot underlaget
med lim, spik eller skruv. Observera att infästningen
mellan aluminiumplåtarna och underlaget måste göras
efter monteringen av golvvärmeröret. Detta eftersom plåten expanderar något när golvvärmeröret trycks på plats. Limning kan göras innan
montering av golvvärmeröret endast om röret trycks på
plats innan limmet torkar.
5. Om underlaget inte är tillräckligt stabilt bör fiberarmerad avjämningsmassa, gips- eller cementbaserade
skivor läggas ovan golvärmeröret för att få ett stabilt
42
Thermotech träbjälklag
underlag. Både gips- och cementbaserade skivor ska
lägggas korslagda och limmade i varandra för att få en
stabil konstruktion.
6. När man limmar klinker mot plåten ska hela ytan
täckas med fix. Var noga med att följa tillverkarens råd.
Placera ut klinkerplattorna och låt fixet härda angiven
tid. När fixet har härdat så fogar man samman klinkerplattorna med fogmassa. Låt fogen torka enligt tillverkarens anvisningar för att förhindra sprickbildning i
fogarna när golvvärmen startas.
Montering av klinker på träsystem i våtrum
I våtrum krävs avjämningsmassa för uppbyggnad av fall och
för att stabilisera underlaget. Vi rekommenderar att alltid använda fukttröga spånskivor när golvvärme ska installeras på
träunderlag i våtrum, lämpligtvis Thermotechs fukttröga spåroch vändskivor V313.
En alternativ konstruktion kan vara att ersätta de spårade
spånskivorna med icke spårade fukttröga skivor. Rören kan
då fästas i rörhållarskena, med armeringsnät och buntband
eller med spikklammer direkt mot träunderlaget. Därefter
installeras avjämningsmassa ovan rören.
Thermotech golvvärmesystem
Installationsanvisning Thermotech träbjälklag
Rekommenderade produkter - Klinker på träsystem i torra utrymmen
För att limma golvvärmeskiva mot underlaget
Leverantör
Lim/Fix
Blandningsförhållande
Åtgång/m2
Torktid (tim)
Kiilto
Kiilto Flytfix + Kiilto
Fixbinder
5 lit Fixbinder till 20 kg
Flytfix
3,5 - 4 kg/m2 med
6 mm fixkam
24 tim
Schönox
Schönox FS
15 kg med 6,75 liter vatten
1,3 kg/m2 med
6 mm fixkam
2 tim
Casco
Casco Broadfix
3 liter Broadfix, 1 liter
vatten
1,3 kg/m2 med
6 mm fixkam
24 tim
Leverantör
Primer
Åtgång/m2
Torktid (tim)
Kiilto
Kiilto Start Primer
1 lit/10 m2
Minst 2 tim
Schönox
Schönox PX
5 kg räcker till 33 m2
1-3 tim
Casco
SuperPrimer
1 liter räcker till 8 m2
1-3 tim
Primer
För att limma klinker mot golvvärmeskiva
Klinkerplattornamåste vara minst 100 x 100 mm.
Leverantör
Lim/Fix
Blandningsförhållande
Åtgång/m2
Torktid (tim)
Kiilto
Kiilto Flytfix eller
Kiilto Superfix
4,5-5 lit vatten till
20 kg Flytfix
3,5 - 4 kg/m2 med
6 mm fixkam
12 tim
Schönox
PFK
5 kg blandas med
1,5 liter vatten
2 kg/m2 med 6 mm
fixkam
Kan beträdas efter
16 tim
Casco
KombiPlan
25 kg blandas med
4,5 liter vatten
1,8 kg/m2 med 6
mm fixkam
24 tim
Kan beträdas efter
5 tim
Ta alltid del av produktbladen för respektive produkt innan du
påbörjar arbetet. Du hittar dem på www.kiilto.se, www.
schonox.se och www.casco.se.
Att tänka på
Allt trämaterial rör sig när fuktkvoten i materialet ändras,
vilket kan medföra att skivan sväller innan den nått fuktjämvikt. Skivorna kan kupa sig.
En spånskiva rör sig dock endast ca en tiondel av vad t.ex.
en bräda av gran eller furu gör vid samma fuktkvotförändring
(mätning tvärs över fibern på gran och furu). Spånskivan består av spånmaterial som är riktade åt alla håll i skivans planriktning och därmed låses fuktrörelsen till mycket stor del.
Den rörelse som ändå sker är lika stor åt alla håll i skivans
plan. Därför ska en 10 mm rörelsefog lämnas mot alla väggar
och begränsningar, likaså ska golvytor längre än 10 m avdelas med rörelsefogar.
Skivorna ska monteras i torra lokaler (luftfuktigheten får
inte överstiga 65 %). Sörj för god ventilation.
43
Thermotech golvvärmesystem
Installationsanvisning Thermotech träbjälklag
Produkter träbjälklag
Träsystem - spårskiva
c/c 300 mm
Artikelnr. 20120-30
Mått: 22 x 600 x 2400 mm
Träsystem - vändskiva
c/c 300 mm
Artikelnr: 20121
Mått: 22 x 600 x 600 mm
Träsystem - spårskiva
c/c 150 mm
Träsystem - vändskiva
c/c 150 m
Artikelnr: 20120-15
Mått: 22 x 600 x 2400 mm
Artikelnr: 20121-15
Mått: 22 x 600 x 600 mm
Träsystem - upp/ned
c/c 300/150 mm
Artikelnr: 20123
Mått: 22 x 600 x 600 mm
44
Träsystem - utfyllnad
c/c 300/150 mm
Artikelnr: 20120
Mått: 22 x 600 x 2400 mm
Thermotech
golvvärmeplåt 17 c/c 150
Thermotech
golvvärmeplåt 17 c/c 300
Artikelnr: 20101-8
Mått: 0,5 x 145 x 1150 mm
Artikelnr: 20101-3
Mått: 0,5 x 270 x 1150 mm
Träsystem - spårskiva V313
fukttrög c/c 150 mm
Träsystem - vändskiva V313
fukttrög c/c 150 mm
Artikelnr: 20120-15-IMP
Mått: 22 x 600 x 2400 mm
Artikelnr: 20121-15-IMP
Mått: 22 x 600 x 600 mm
Träsystem - upp/ned
V313 fukttrög
c/c 300/150 mm
Träsystem - utfyllnad V313
fukttrög
c/c 300/150 mm
Artikelnr: 20123-IMP
Mått: 22 x 600 x 600 mm
Artikelnr: 20120-IMP
Mått: 22 x 600 x 2400 mm
Thermotech golvvärmesystem
Installationsanvisning Thermotech träbjälklag
Mellanlägg
Beroende på övergolv, måste olika mellanlägg läggas ovan de spårade skivorna. Följ respektive golvtillverkares rekommendation. För anvisningar om infästning av trägolv ovan golvvärme se GBR:s skrift ”Trägolv på golvvärme”.
Se även den senaste versionen av Thermotechs skrift ”Golvkonstruktioner med golvvärme” för detaljerade råd och
anvisningar om mellanlägg vid olika övergolv. Båda skrifterna finns att ladda ned på www.thermotech.se. Nedan beskrivs några principexempel:
1
2a/b
3
4
5
6
1. Klinker och fix (torra utrymmen)
1. L
amell/massiva trägolv
14 - 30 mm
2. (a) Icke stabilt underlag:
gips, cementbaserad skiva
(båda alt. korslagda och
limmade i varandra) eller
fiberarmerad avjämningsmassa
2. (a) Lumppapp eller foam
(b) Stabilt underlag: limma
klinker direkt mot plåten
3. Golvvärmerör
4. Aluminiumplåt
5. Spårad spånskiva c/c 300
eller c/c 150 mm
(b) Åldersbeständig plastfolie, min 0,2 mm med
överlapp
3. Golvvärmerör
4. Aluminiumplåt
5. S
pårad spånskiva, c/c 300 eller c/c 150 mm
1. Plastmatta
2. ( a) Golvspånskiva 6-12 mm eller golvgipsskiva 9 mm
(följ leverantörens anvisningar)
3. Golvvärmerör
4. Aluminiumplåt
5. S
pårad spånskiva c/c 300
mm eller c/c 150 mm
6. Bjälklag c/c 600
6. Bjälklag c/c 600
6. Bjälklag c/c 300
För information om träbjälklag i våtrum hänvisas till Thermotechs skrift ”Golvkonstruktioner med golvvärme”. Finns att
beställa eller ladda ner på www.thermotech.se.
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i produkterna utan förvarning. Vi hänvisar till www.thermotech.se för senaste version av
produkter och installationsanvisningar. Eventuella prisangivelser är exklusive moms om annat ej anges. Med reservation för ev.
tryckfel.
45