RITNINGSGRANSKARRÅDET Till Byggnadsnämnden

RITNINGSGRANSKARRÅDET
GRANSKNINGSRAPPORT
MELLERUDS KOMMUN
2015-03-12
Till
Byggnadsnämnden
RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 – omarbetad ritning, plan 1
PARKERING
5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén.
ENTRÉPLAN
Hissen ska vara av typen 2 SS- EN 81-70 med korgmått minst 1,1 x 1,4 meter.
Fritt passagemått för dörren ska vara minst 0,90.
Hissen ska ha självförsörjande elsystem och kunna användas dygnet runt.
Entrédörrarna i norr och söder ska vara lätta att öppna, d.v.s. inte vara tunga eller försedda
med dörrstängare.
Tunga dörrar ska vara försedda med automatiska dörröppnare.
Tröskeln ska vara lätt att passera. Avfasad tröskel får vara högst 15 mm hög på utsidan.
Fritt passagemått ska vara minst 0,80 m.
HWC
Golvytan ska vara minst 2,2 x 2,2 m.
Dörren till handikapptoaletten ska vara lätt att öppna. Om dörren förses med dörrstängare är
automatisk dörröppnare ett måste.
Ett minst 0,6 m långt vågrätt draghandtag ska vara placerat 0,8 m över golvet, centralt
placerat på dörren.
Låsning/upplåsning ska kunna ske med en handrörelse.
Avfasade trösklar får vara högst 1 cm höga. Helst ska inga nivåskillnader/trösklar finnas.
Handikapptoalettens inredning
Toastolen ska vara placerad så att det finns 0,9 m fri yta på båda sidor om.
Toastolens sitthöjd ska vara 0,48–0,50 m hög inkl. sittring.
Vid funderingar och frågor – tveka inte på att kontakta oss!
ia
RITNINGSGRANSKARRÅDET
GRANSKNINGSRAPPORT
MELLERUDS KOMMUN
2015-03-12
Två uppfällbara armstöd ska vara placerade vid toalettstolen på 0,8 m höjd och med 0,6 m
bredd mellan armstöden.
Tvättstället ska vara placerat minst 0,45–0,5 m från avloppsrörets centrum till sidoväggen.
Tvättställets överkant ska vara 0,8 m över golvet, röret ska vara draget åt sidan eller in i
väggen så att benutrymme för sittande finns.
Tvättstället ska ha engreppsblandare.
Krokar och torkmöjligheter för händerna ska placeras 0,8 - 0,9 över golvet.
Ev. spegel ska placeras med underkanten 0,8 m och överkanten minst 1,8 m över golv.
Angående inredningen se även bif. skiss över HWC.
Ledstråk med avvikande struktur och med ljushetskontrast minst 0,40 enl. NCS ska leda
besökaren från entrén till receptionen.
Receptionen - Minst 1 m av receptionen ska vara nersänkt till ca 0,80 m över golv med minst
0,68 m fri höjd under, samt benutrymme på djupet.
Altan - Tröskeln ska vara lätt att passera. Avfasad tröskel får vara högst 15 mm hög på utsidan.
Altanen ska vara försedd med minst 40 mm höga avåkningsskydd, eller ha räcke placerat max
50 mm över underlaget (barnsäkerhet). Ev. trägolv får ha max 2 cm breda glipor.
Trappor/nivåskillnader ska ha kontrastmarkering.
ALLMÄNT
Ljudmiljön ska vara väl anpassad för lokalanvändningen, vilket innebär att lokalerna uppfyller
minst ljudklass C.
Utrymningslarm i alla hygienrum ska vara visuella
Avfasade trösklar inomhus får vara högst 1 cm höga. Helst ska inga nivåskillnader/trösklar
finnas.
Golvytorna ska vara halkfria.
Alla dörrar ska vara lätta att öppna, d.v.s. inte vara tunga eller försedda med dörrstängare.
Dörrar och öppningar ska ha ljushetskontrast med minst 0,40 enl. NCS.
Stora glasytor ska ha avvikande markeringar i ljushet mot bakgrund med minst 0,40 enl. NCS
placerade i ögonhöjd för både sittande och stående.
RITNINGSGRANSKARRÅDET
Vid funderingar och frågor – tveka inte på att kontakta oss!
ia
RITNINGSGRANSKARRÅDET
GRANSKNINGSRAPPORT
MELLERUDS KOMMUN
2015-03-12
Handikapptoalett – exempel på utformning med yta 2,2 x 2,2 meter
Skisserna är gjorda av Eva Eklund, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
Vid funderingar och frågor – tveka inte på att kontakta oss!
ia
RITNINGSGRANSKARRÅDET
GRANSKNINGSRAPPORT
MELLERUDS KOMMUN
2015-03-12
Vid funderingar och frågor – tveka inte på att kontakta oss!
ia
RITNINGSGRANSKARRÅDET
GRANSKNINGSRAPPORT
MELLERUDS KOMMUN
2015-03-12
Vid funderingar och frågor – tveka inte på att kontakta oss!
ia
RITNINGSGRANSKARRÅDET
GRANSKNINGSRAPPORT
MELLERUDS KOMMUN
2015-03-12
Vid funderingar och frågor – tveka inte på att kontakta oss!
ia