mira EPS lightbeton 360

NAVERVEJ 13 • DK-4000 ROSKILDE
•
TL F. 46 75 58 00
EPS lightbeton 360
på fasta underlag
och träbjälklag
mira EPS lightbeton 360 - dammreducerad
EPS lightbeton 360 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor, cement och tillsatser.
Produkten leveras i säcker och ska endast blandas med vatten.
Produkten användas för uppbygnad av betongliknande färdiga golv i våtrum med toppbeläggning av x-plan spackelmassa. Användes till reparation, där betong/gjutasfalt i tjocka skickt ersätts med EPS lightbeton 360 i kombination med toppbelägning med mira spackelmassor. Kan med fördel användas som isolerande fyllnads-/gjutmassa
för golv med rörgenomföringar.
Produkten är MK-godkänd av ETA Danmark för
användning i våtrum på träbjälklag på övervåning. Enligt SBI-anvisning nr. 200 i Danmark
(avsnitt golv vid betonggjutning på träbjälklag)
krävs dubbla lager av tätskikt. Anvisningen
beskriver att betong anses som vattentät, men
kräver ändå säkring med vattentät membran.
Då tunna gjutning-/puts-/spackelskikt på kryssfanér, profilplattor etc. inte kan anses vara ett
vattentätt skikt ska dubbeltsäkring utföras på
annat sätt i form av en våtrumsmembran.
EPS lightbeton 360 och cementbaserade
spackelmassor är oorganiska och uppfyller
högsta brandkrav.
mira’s våtrumslösningar är dubbeltsakrade och består av CE certifierade
våtrumsmembran samt vatten- och
diffusoinstäta foliesystem.
Undvik nivåskilnad på golvet mellan badrum och hall
!
✓
Färdigt, vattentätt golv uppbyggt
t. ex. med profilplattor ger hög
nivåskillnad mellan bad och hall.
– med EPS lightbeton 360 gjuts duschområdet ner mellan i golvbjälkarna –
nivåskill­naden utjämnas.
EPS lightbeton 360
Förpackningsstorlek: 50 l säcar
Materialåtgång i liter:
Lagtjocklek
Yta
15 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75
150
200
250
500
10 m²
150
300
400
500
1000
20 m²
300
600
800
1000
2000
50 m²
750
1500
2000
2500
5000
Tekniska data
2
100 mm
5 m²
Densitet:
360 kg/m³ + 5% (pulvertillstånd)
440 kg/m³ + 10 kg (härdat tillstånd)
Åtgång:
EPS lightbeton 360, lagtjocklek:
ca. 0,36 kg/m2/mm lagtjocklek
min. 15 mm fast förankrat till underlaget
min. 30 mm flytande konstruktion
Öppettid:
ca. 1 timme
Värmeledningsväde (λ):
0,1322 W/(mK)
Brandklassifiering:
Bfl-s1
Härdningstid vid 18°C för applicering
av toppbeläggning:
20-30 timmer
Rekommendered arbetstemperatur:
10-25°C
Tryckstyrka
utan toppbeläggning:
med 10 mm mira x-plan:
Kantzon
Centralt på golvytan
1,7 MPa
3,5 MPa
3,0 MPa
5,8 MPa
Konstruktionsuppbyggnad på olika underlag
Träbjälklag
Nyproduktion
6
5
1. Underlagsbeklädnad/underlag
2. Blindbotton - underlag
4
3. Fuktisolerande underlag,
vindtät papp eller 4180 primer
3
1
max. 800 mm
4. EPS lightbeton 360
5. Armeringsnät
Renovering
6
5
6. Spackelskikt x-plan
(min. 20 mm skikttjocklek)
4
3
2
1
max.. 800 mm
Betongunderlag (stabila underlag)
5
1. Befintliga underlag
2. Kapillärbrytande skikt
4
3
1
3. Fuktisolerande skikt
(plastfolie eller motsvarande)
Endast vid risk för upstigande
fukt från underlag
4. EPS lightbeton 360
5
5. Spackelskikt x-plan
(min. 10 mm skikttjocklek)
4
3
2
3
Godkänd konstruktionsuppbyggnad på träbjälklag med
­plattbeläggning i våtrum. Godkännande MK 7.21/1798
Renovering av bjälklagsuppbyggnad i våtrum
med plan plattbeläggning
keramiska plattor
unifix 3110 / z-fix
**
våtrumsmembran
)
flexibel folie/vätskebaserat
tätskikt
min. 25 mm x-plan
armeringsnät –
6 mm/150 mm rutor
EPS lightbeton 360
ma
x. 1
100
fuktisolerande skikt,
vindtät papp eller 4180 primer
mm
Renovering av bjälklagskonstruktion i våtrum med
plan plattbeläggning och nedsänkt duschnisch.
Övergång mellan badrum och hall anpassad för
rörelsehindrade
kryssfaner eller
blindbotton
mira’s lättbetongkonstruktion
ger en plan övergång från hall
till badrum. Konstruktionerna
bygger 25 mm över befintligt
bjälklags överkant plus ytbeläggning av t.ex. keramiska
plattor på 8-10 mm - i stort sett
samma tjocklek som brädgolvets tjocklek i renoveringsarbeten.
keramiska plattor
unifix 3110 / z-fix
våtrumsmembran
)
flexibel folie/vätskebaserat
tätskikt
**
min. 25 mm x-plan
armeringsnät –
6 mm/150 mm ruder
*)
EPS lightbeton 360
ma
x. 1
100
mm
fuktisolerande skikt, vindtät
papp eller 4180 primer
kryssfaner eller
blindbotton
*
) För att undvika nivåskillnad på färdigt golv mellan hall och badrum kan duschområde med
golvavlopp sänkas ner 20-30 mm mellan bjälkar, med ensidigt fall mot golvavlopp. S.k. designbrunnar
är mycket lämpade. (Därmed uppfylles krav på avstånd mellan överkant golvavlopp och dörröppning.)
) Generelt för alla konstruktioner: Tåatskiktsmembranen ska utföras enligt mira’s våtrumskonstruktion
SE1 2012-02-08. Konstruktionen är CE certifierad och ingår i MK godkännandet.
**
4
Så här bygger man golvet med EPS lightbeton 360
Underlaget görs rent från smuts och
damm. Massiva underlag ska primas
med 4180 primer när EPS lightbeton
360 appliceras fast förankrat mot
underlaget.
Höjdmarkeringar med mira plan set
säkrar korrekt massatjocklek.
Vid manuell utläggning blandas
EPS lightbeton 360 i bruksbalja
med borrmaskin med min. 200 mm
blandspiral eller i tvångsblandare.
12 mm
Kan utläggas med automatisk
spackelpump eller pump av motsvarande typ.
Den utlagda massan efterkomprimeras med slätspackel för att säkra
en starkt sammanhängande yta.
På ytan av EPS lightbeton 360 kan
värmekablar läggas ut. Kablarna
fästes direkt i lättbetongen och
spacklas över med x-plan 20-30
timmar efter utläggning av EPS
lightbeton 360.
Utläggning av spackelskikt
Följ anvisningar för EPS lightbeton
360 tjocklek på sid 2. När värmekablar-/slangar förläggs ska spackelskiktet alltid ha min. tjocklek enligt
följande:
När EPS lightbeton 360 lagts på
träbjälkkonstruktion förstärks ytan
med armeringsnät som sedan gjuts
in i ett skikt av x-plan.
Eventuella värmekablar läggs ut på
armeringsnätets ovansida.
5
Efter utläggning av x-plan kan
keramiska plattor läggas efter 6-12
timmar. I våtrum kan x-plan ytan
vattentätnas med 4400 multicoat
tidigast efter 12-18 timmar.
Vid inspackling av el-värme­kabel
ska spackelskiktet ökas med elkabelns diameter och alltid plus ett
täckskikt på min. 5 mm över kabelns översida.
Rör för vattenburen värme ska
täckas helt av spackelskikt, plus ett
täckskikt med tjocklek = en tiondel
av c-avstånd mellan rör.
Ovanstående värden förutsätter att
keramiska plattor monteras som ytskikt. I andra fall ska spackelskiktet
ökas med 8 mm.
- när det handlar
om säkerhet
Säkra våtrumskonstruktioner
Värdefull websida
Använd mira’s monteringsanvisning för tätskikt i
våtrum inom bostäder när våtrumskonstruktioner ska
planeras, projekteras och utföras. miras våtrumsanvisning är tillsammans med datablad för de enskilda
produkter viktig dokumentation i kvalitetshandboken.
Titta in på www.mira.eu.com och se mer av...
mira’s våtrumsanvisning innehåller…
• Fogning av kakel och klinker
• Regler för tätskikt
• Städning och rengöring av kakel och klinker
• Förberedelser innan arbetet startar
• Vattentätning i våtrum
• Gjutning och planspackling av golv
• Plattsättning på golv och vägg
• Stegvisa arbetsbeskrivningar
NAVERVEJ 13 • DK-4000 ROSKILDE
•
TL F. 46 75 58 00
Monteringsanvisningar för
keramiska plattor med tätskikt
i våtrum inom bostäder
mira byggeprodukter a/s
mira byggeprodukter a/s har i över 50 år
utvecklat och producerat cementbundna
produkter för båda professionella och privata
kunder. Företaget har specialiserat sig på
produkter för plattsättning, vattentätning,
golvavjämning, fogning av keramiska plattor
m.m.
Koncernens huvudkontor ligger vid fabriken
i Gadstrup på Själland i Danmark. Dessutom
har vi fabriker och/eller försäljningskontor i
de nordiska länderna, i England, Polen, Vitryssland, Ukraina samt de baltiska länderna.
Försäljare:
Egegaardsvej 2 · DK-4621 Gadstrup
Tel. +45 46 19 19 46 · Fa× +45 46 19 20 21
Email: [email protected] · www.mira.eu.com
B10 Marketing 063.349/12.12/SE
SE – 2012-02-08