Isofond fuktskydd

®
gop Isofond I Fuktskydd
Effektivt fuktskydd
Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr
Vi älskar plast – www.gop.se
gop Isofond - ett komplett
system mot fukt och lukt
®
gop Isofond® Fuktskyddssystem är ett effektivt sätt att skydda källargrunder och golv mot fuktangrepp.
Dessutom har systemet en rad tillbehör som gör det enkelt att montera på både väggar och golv.
Fuktspärr med luftspalt
Systemet bygger på väl beprövad
teknik med en fuktskyddsmatta,
gop Isofond® Fuktspärr, och passar
överallt där man vill försäkra sig
om torra källarväggar och golv. gop
Isofond® Fuktspärr är P-märkt för utvändigt fuktskydd på källarväggar.
Tack vare att gop Isofond® Fuktspärr
skapar en luftspalt mellan betong och
övermaterial hålls väggar och golv
torra och friska. Fuktskyddssystemet
används främst i förebyggande syfte.
Om du misstänker att det finns
befintliga fuktskador rekommenderar
vi att du kontaktar en fackman. Det är
viktigt att en utredning genomförs
så att sanerings- och åtgärdsförslag
görs på ett riktigt sätt.
Torra källargrunder ger friska hus
Fukt är källarväggens fiende nummer
ett. Eftersom en källarvägg ständigt utsätts för fukt, framförallt från
omgivande mark, är det viktigt att
stoppa fukten – innan den tränger in i
betongväggen.
gop Isofond® Fuktspärr hindrar
markfukten att tränga in och luftspalten hjälper väggen att torka
ut samt förebygger fukt- och luktproblem. Förutom att fuktproblem
ofta är både svåra och kostsamma att
sanera, kan de orsaka huvudvärk,
illamående och allergier. I ett friskt
hus, med torr grund, mår vi helt
enkelt bättre.
tiv för att effektivt stoppa den fukt
som kan vandra in i huset genom
golvet: gop Isofond® Fuktspärr och
gop Isofond® Golv. Det som skiljer
de båda fuktskyddsmattorna åt
är tjockleken. gop Isofond® fuktspärr bygger 8 mm medan gop
Isofond® Golv bara är 3 mm tjock.
Oavsett vilken matta du väljer får du
ett fuktskyddat golv som blir värmeisolerat, tyst och behagligt att gå på.
Luftspaltbildande fuktskydd
– bygger endast 3 mm!
gop Isofond® Golv är en fuktskyddsmatta som endast är 3 mm tjock. Det
betyder att du kan kombinera den med
de flesta golvmaterial utan att den
totala golvhöjden bygger för mycket
vid trösklar. En stor fördel med
mattans konstruktion är att det
bildas en luftspalt mellan under- och
övergolv.
Behagligt att gå på
Tack vare gop Isofond® Golv blir
golvet mjukare att gå på. Det märks
inte minst på betongbjälklag. Fuktskyddsmattan dämpar effektivt stötar
och innergolvet får en behaglig svikt.
Återvinningsbart material
De båda fuktskyddsmattorna tillverkas
av HD-polyeten (ren nyvara) av högsta
kvalitet; ett miljöanpassat plastmaterial som kan återvinnas utan att
påverka miljön.
gop Isofond ® INFO:
Ger torra källarväggar och golv.
Hindrar markfukten att komma
in.
Värmeisolerande.
Gör golvet behagligt att gå på.
Ljuddämpande.
Ett varmare golv
Den luftspalt som fuktskyddsmattan bildar mellan under- och
övergolv fungerar också som ett
värmeisolerande skikt. Denna enkla
form av värmeisolering räcker för att
få behagligare golvtemperatur.
Ett tystare golv
Håll golvfukten borta
gop Isofond® Golv ger även ett påtagligt tystare golv. Vill du ha extra
ljuddämpning lägger du vår kombiduk under fuktskyddsmattan. Denna
kombination ger ett mycket effektivt
ljuddämpande skikt mellan under- och
gop Isofond® erbjuder två olika alterna-
övergolv.
Bildar en luftspalt mellan underoch övergolv.
Tillverkad av HD-polyten, vilket
ger god hållbarhet och kvalitet.
Miljöanpassat och återvinningsbart material.
I gop Isofond Fuktskyddssystem
ingår nedanstående produkter
®
Sortiment
gop Isofond® Fuktspärr
Fuktskyddsmatta för golv samt källarytter- eller
innervägg.
Bredd: 1,0, 1,5 och 2,0 m.
Längd: 20 m per rulle.
Tjocklek: 8 mm.
Färg: Svart.
gop Isofond® Golv
Fuktskyddsmatta för golv.
Bredd: 2,0 m.
Längd: 20 m per rulle.
Tjocklek: 3 mm.
Färg: Gul.
Tillbehör för golv
Uppvik
Skarvband
Förenklar fuktskyddsmattans uppvik mot vägg.
Mått: 0,4 x 20 m.
Självhäftande band för tätning
mellan skarvar vid läggning på golv.
Mått: 1,5 x 40 mm.
Längd: 20 m och 40 m.
Kombiduk
Fogband
Förseglingsband
Lägges runt dräneringsrör och grus
som skydd mot igenslamning, och
som ljuddämpare på betonggolv.
Mått: 1,4 x 25 m.
Självhäftande remsa för tätning
vid genomföringar.
Mått: 8,0 x 8,0 mm.
Längd: 6 m.
Används endast till Isofond® Golv.
Bredd: 50 mm.
Längd: 15 m.
Tillbehör för källaryttervägg
Kantlist
Spik 35 med bricka
Bricka
Fästes i fuktskyddsmattans
ovankant i de fall då mattans släta
ovankant skurits bort.
Längd: 2 m.
För spikning av fuktskyddsmatta
på källarvägg av betong.
Längd: 35 mm.
Antal: 100 st per förpackning.
Bricka för uppfästning av fuktskyddsmatta med annan spik eller skruv på
källarvägg.
Antal: 100 st per förpackning.
Spik 70
Flytmembran
Membranprimer
För spikning av fuktskyddsmatta på
källarvägg av lättbetong och leca.
Längd: 70 mm.
Antal: 100 st per förpackning.
Vattenbaserad tätningsmassa för
källarväggens nedre del.
Vikt: 5 kg per förpackning.
Primer för klistermembran, 5 liter.
Klistermembran
Kombiduk
Fogband
Självhäftande membran för
källarväggens nedre del.
Mått: 0,5 x 10 m.
Lägges runt dräneringsrör och grus
som skydd mot igenslamning, och
som ljuddämpare på betonggolv.
Mått: 1,4 x 25 m.
Självhäftande remsa för tätning
vid genomföringar.
Mått: 8,0 x 8,0 mm.
Längd: 6 m.
3
fuktskyddsmatta som bygger
8 mm, samt ett antal tillbehör
för montage och funktion.
Systemet är avsett som fuktskydd på källarytterväggar och
på golv. Det kan användas både
vid renovering och nybyggnation.
• Källaryttervägg – insida.
• Golv.
Om du misstänker att det finns be­
fintliga fuktskador rekommenderar
vi att du kontaktar en fackman. Det
är viktigt att en utredning genom­
förs så att sanerings­ och åtgärds­
förslag görs på ett riktigt sätt.
Byggvägledning
…på källaryttervägg – utsida
Så här monterar du gop Isofond® Fuktspärr
Förberedelser
Montering av Isofond Fuktspärr
Isofond Fuktskyddssystem
ochsamt
isolering
gop Isofond® Fuktspärr är en svart P-märkt
luftspaltbildande
som bygger
ett antal tillBorsta väggen
ren från lös smuts,fuktskyddsmatta
Rulla ut fuktskyddsmattan
med 8 mm,
knacka bort ev. ojämnheter och
distanserna in mot väggen och med
Om du vill minska värmeförlus­
behör för montage och funktion. Systemet
är avsett som fuktskydd
på källarytter-/innerväggar och
på golv. Det kan
laga trasiga fogar och större skador
den plana delen uppåt. Mattans ne­
terna genom källarytterväggen,
på den nedre delen så putsas denna
hålkälet. Fäst upp mattan i övre kant
att få en torrare vägg, kan du efter
på väggen. Om väggen
saknar
puts
dreatt
deldet
avslutas
ca 100
mm ovanför
användas både vid renovering och nybyggnation.
Om du
misstänker
finns
befintliga
fuktskador
rekommenderar
eller höja
väggens temperatur för
vi att du kontaktar en fackman. Det är
viktigt att en utredning genomförs
så att sanerings- och åtgärdsförslag
görs på
med cementbruk som underlag för
med spik och bricka. Om marklinjen
att ha monterat fuktskyddsmattan
ett riktigt sätt.
flytmembranet. Om bottenplattan
sticker ut utanför källarväggen fyl­
ler du vinkeln med cementbruk så
att en snedfasad kant bildas.
är ojämn skärs den plana delen bort
och kantlist fästs i överkant (enl.
figur 2) för att förhindra att jord och
smuts faller ner i luftspalten. Om
mattan behöver skarvas läggs den
Påföring av flytmembran
omlott horisontellt minimum
100 mm och vertikalt
Rör om flytmembranet ordentligt
skyddsmattan och sockeln
värmas för
Förberedelser
500 mm, undvik att
före användning. Rolla eller pensla
att
få
ett
säkert
resultat.
När
membranBorsta väggen ren från lös smuts,
skarva
närmare
hörn än
ut två skikt med flytmembran från
1 500 mm.
kanten
halva bottenplattans
och påförts
primern höjd
har
på Övre
grundknacka bort ev. ojämnheter och laga
på mattan justeras så att
300 mm upp på väggen (enligt
muren och torkat, den
kanslutar
applicering
trasiga fogar och större skadorcapå
ca 100 mm
figur 1). Första strykningen skall
av Flytmembranet
klistermembranet
påbörjas.
väggen. Om väggen saknar putspåföras
på tunt.
under färdig
marknivå,
kan
och spikasic/c
250 mm.
påföras vid
temperaturer över
Klistermembranet
monteras
längder
den nedre delen så putsas denna med
Spik väljs efter typ av vägg­
+ 5°C. Vid lägre temperatur och
om 1-2 m. Appliceringen
sker
cementbruk som underlag för flytmaterial. För betong eller
fuktig väderlek bör sockeln täckas
genom
att
den
vita
skyddsfolien
lossas
eller klistermembran. Om bottenbetonghålsten: stålspik, för
in med presenning, eller så värms
lättbetong
leca: vridspik
fuktskyddsmattan
för
c:a 15 och
cmsockeln,
i ovankant
och och
därefter
plattan sticker ut utanför källarväggen
Montering på källaryttervägg – utsida
få ett säkert resultat.
monteras
klistermembranet
fyller du vinkeln med cementbrukattså
grundmuren.
att en snedfasad kant bildas.
mot
Rör om flytmembranet ordentligt
före användning. Rolla eller pensla ut
två skikt med flytmembran från halva
bottenplattans höjd och ca 300 mm
upp på väggen (enl. figur 1). Första
strykningen skall påföras tunt. Flytmembranet kan påföras vid temperaturer över + 5°C. Vid lägre temperatur
och/eller fuktig väderlek bör sockeln
täckas in med presenning eller så
värms fuktskyddsmattan och sockeln
för att få ett säkert resultat.
Lossa därefter resterande del av
skyddsfolien och tryck fast klistermembranet ordentligt mot grundmuren och ner över hålkälet samt
ner över betongplattans fram7
kant. Montaget avslutas med
att trycka till en extra gång i
ovankant
av
klistermembranet.
Överlappning sker med c:a 5 cm i
skarvarna. I hörn skall membranet
monteras c:a 15 cm runt hörnet och
därefter sker överlappning med c:a
5 cm. Applicering sker vid temperatur över +5°C på torrt underlag.
Påföring av membranprimer och
applicering av klistermembran
Montering av gop Isofond®
Fuktspärr
Påföring av flytmembran
Som alternativ till flytmembran
används membranprimer och klistermembran. Då membranprimer används
måste underlaget vara torrt. Stryk
ut rikligt med membranprimer från
halva bottenplattans höjd och c:a
300 mm upp på väggen. Ungefärlig åtgång vid riklig strykning är
c:a 0,3 l per m2.
Membranprimern är inte frostkänslig
men bör påföras vid temperaturer över
+5°C. Vid lägre temperaturer och vid
fuktig väderlek bör sockeln täckas
in med presenning eller så bör fukt-
Rulla ut fuktskyddsmattan med
distanserna in mot väggen och med
den plana delen uppåt. Mattans
nedre del avslutas c:a 100 mm ovanför
hålkälet. Fäst upp mattan i övre kant
med spik och bricka. Om marklinjen
är ojämn skärs den plana delen bort
och kantlist fästs i överkant (enl. figur
2) för att förhindra att jord och smuts
faller ner i luftspalten. Om mattan
behöver skarvas läggs den omlott
horisontellt min 100 mm och vertikalt min 500 mm. Undvik att skarva
närmare hörn än 1 500 mm.
4
isolera med en lämplig markskiva.
Skivorna ställs mot fuktskydds­
mattan och hålls på plats genom att
återfyllningen sker efterhand som
isoleringen monteras.
Figur 1 Figur 1
Övre kanten på mattan justeras så att
den slutar c:a 100 mm under färdig
marknivå, och spikas c/c 250 mm.
Spik väljs efter typ av väggmaterial.
För betong eller betonghålsten: stålspik, för lättbetong och leca: vridspik.
gop Isofond® Fuktskyddssystem
och isolering
Om du vill minska värmeförlusterna
genom källarytterväggen, eller höja
väggens temperatur för att få en
torrare vägg, kan du efter att ha
monterat fuktskyddsmattan isolera
med en lämplig markskiva. Skivorna
ställs mot fuktskyddsmattan och
hålls på plats genom att återfyllningen
sker efterhand som isoleringen
monteras.
Dränering
Oavsett vilken typ av fuktskydd du
väljer för källarväggen, krävs en väl
fungerande dränering för att resultatet ska bli bra. Kontrollera därför
dräneringens läge och funktion innan
återfyllnad.
Dräneringen ska ligga med vatten-
Isofond / monteringsanvisning
gninsivnasgniretnom / dnofosI
Dräneringen kr
minst 100 mm sing
Oavsett vilken typ av fukskydd du
rekommenderar at
väljer för källarväggen, krävs en väl
vänds runt dräneri
fungerande dränering för att resul­
dem slly fgnirk negnirenärD
gnirenärD
att förhindra att fin
tatet ska bli bra.
iV .61–8 legnis mm 001 tsnim
igen dräneringsled
ud ddykskuf va pyt nekliv ttesvaO
Kontrollera
därför
dräneringens
Dräneringen
kringfylls
med
­na kudibmoDränering
k tta rarednemmoker
läv ne svärk ,neggäv ralläk röf rejläv
läge
och
funktion
innan
återfyll­
minst 250
100 mmmm
singel 8–16.
Vi
duk
används
runt dränerings- Återfyllnad
punkt
c:a
röf telairetamsOavsett
gngångens
irenävilken
rd tnutyp
r shögsta
dav
näfukskydd
v
nad. Dräneringen ska ligga med
­lusdu
er tta rörekommenderar
f gnirenärd ednatt
arekombiduk
gnuf
an­
väl luta mot.adränerettäs lairetamväljer
tunder
nfi tför
ta akällarväggen,
rdkantbalken
nihröf tta krävs en
materialet
för
att
förhindra
fint Vid återfyllnaden k
och
vattengångens
högsta punktatt
ca 250
r
b
i
l
b
a
k
s
t
e
t
a
t
vänds runt dräneringsmaterialet för
resul­
regel befintliga ma
.negnfungerande
indelsgniredränering
närd negiför att
mm under kantbalken och luta mot
sne1:200
gnirenä(5
ratt
dmm/meter).
röförhindra
fräd arellatt
ortfint
noKmaterial
material
sätter
igen
dräneringsringsbrunn,
minst
sätter
användas.
tatet ska bli bra.
dräneringsbrunn, minst 1:200
­lly fretå igen
nanndräneringsledningen.
i noitknuf hco egäl
Stora vassa sten
Om
det
problem
med att få tillräcklig ledningen. (5 mm/meter).
Kontrollera
danär
llydärför
fretÅdräneringens
dem aggil aks negnirenärD .dan
som kan skada fuk
Om det är problem med att
läge och funktion
innan återfyll­
kommunens
tekniska
i nalutning
k nedanlly–frkontakta
etå diV
0
5
2
a
c
t
k
n
u
p
a
t
s
g
ö
h
s
n
e
g
n
å
g
n
e
t
t
a
v
Återfyllnad
skyddsmattan, elle
få tillräcklig lutning – kontakta
nad. Dräneringen ska ligga med
rosskontor,
am agiltnfieb legkan
er
toca
m250
atul hcoVid
neåterfyllnaden
klaanslutas
btnak rednkan
u mi m
dräneringen
isoleringen, tas bor
kommunens tekniska kontor, ev.
vattengångensev.
högsta punkt
.sadnävnaoch luta mot
002:1 tregel
snimbefintliga
,nnurbsgmassor
nirenärd
kan dräneringen anslutas till spill­
mm
kantbalken
tillunder
spillvattenledningen.
Dräneringen
återfyllnaden
kan i regel befintliga
rdräneringsbrunn,
anets assav arotSminst 1:200
vattenledningen.
(
användas..)retem/mm 5Vid
Dränering
Isofond / monteringsanvisning
Figur 2
Återfyllnad
kringfylls med minst 100 mm singel
2 rugiF
kuf adaks nak mos
tta dem meStora
lborpvassa
rä testenar
d mO massor användas. Stora vassa stenar
(5­tmm/meter).
r8–16.
eOm
lle ,n
attär
amproblem
sddyks med att atkatnosom
k – gkan
ninskada
tul gilfukt­
kcärllit åsom
f
det
kan skada fuktskyddsmattan eller
ob sat ,nelutning
gnirelo–sikontakta.ve ,rotnoskyddsmattan,
få.trtillräcklig
k aksinket sneeller
nummok
Vi
rekommenderar
att
kombiisoleringen
tas bort.
isoleringen,
tas
bort.
kommunens tekniska kontor,­ev.
llips llit satulsna negnirenärd nak
kan dräneringen anslutas till spill­
.negnindelnettav
vattenledningen.
Figur 2
Montering på källaryttervägg – insida
adisn…på
i – gkällaryttervägg
gävrettyralläk –åpinsida
…
Att montera en fuktskyddsmatta på väggen är det inte lämpligt att til�insidan gör inte källarväggen torrare, läggsisolera innanför fuktskyddssaretnom rKällarytterväggen
räpstkuF dnofosIblir inte torrare
erarrot etni riIsofond
lb neggäFuktspärr
v retty rallmonteras
äK
ralgerärt sdnävna nem tevitanretla
mattan
men .xdet
hco kivid
ps dem
tsäman
f hcomonterar
ne(enl.
ggäv åen
pfigur
­sd3).
dykstkuf på
neväggen
raretnooch
m nfästs
am tmed
ta vaspik och
e.t ,snakan
tsid nevara
attäs uett
d röb alternativ
ås
avsatt
fuktskydds­
sarekan
tnom amatta
nPlåtreglar
nedpå
åpdess
natUinsida.
.akcär
irDäremot
b detnabästa
kkan
tomeräbricka.
D
.adisUtanpå
ni sseddenna
åp attamonteras
m
akivdnu ttafuktangrepp.
röf ,tsalpdråh va rassDäremot
olk
mindre
alternativet.
vara
nelenap agdenna
ilsnäkplacering
tkuf ned n
adeett
s alternativ
vitanretla tsedan
te araden
v gnfuktkänsliga
irecalp annepanelen
d
anralgeplacering
rärt nallem tkavara
tnoktkeett
rid alternativ
denna
du
­kiv ted rä räHom
.Används
tedu
laitänker
retamvmontera
iksträreglar
relle ett fuktkäns­
­snäktbör
kuf tteeller
aretskivmaterialet.
nsätta
om reknäen
t udHär
moär det vik­
.tevlog hco
om du tänker montera ett fuktkänsligt
hårdplast,
div edåb retlligt
apdistans,
smaterial
tful anmpå
äl källarväggen
tt.ex.
ta tgit klossar
.(t.ex.
xe.t( negav
gtigt
äv raatt
llälämna
k åp laluftspalter
iretam tgilbåde vid
tak
material på källarväggen (t.ex.
atsäb tgips
ed rä ragips
lgför
ereller
tålPatt
.träpanel).
vlogundvika
hco kKontakta
at
angärna
räg atkatn
oKoch
.)legolv.
nmellan
apäPlåtreglar
rt relle spär
ig det bästa
direktkontakt
en fuktexpert om du är osäker. .rekäso rä ud mo trepxetkuf ne
eller träpanel).
träreglarna och golvet.
gop Isofond® Fuktspärr monteras
på väggen och fästs med spik och
bricka. Utanpå denna monteras
sedan den fuktkänsliga panelen eller
skivmaterialet. Här är det viktigt att
luftspalter lämnas vid både tak och
golv – för att skapa luftcirkulation
mellan fuktskyddsmatta och innervägg. För att undvika kondens i
…på källaryttervägg – i
Källarytterväggen blir inte torrare
av att man monterar en fuktskydds­
matta på dess insida. Däremot kan
denna placering vara ett alternativ
om du tänker montera ett fuktkäns­
ligt material på källarväggen (t.ex.
gips eller träpanel). Kontakta gärna
en fuktexpert
om du ärträreglar
osäker.
alternativet
men används
Isofond Fuktsp
på väggen och fäst
bricka. Utanpå den
sedan den fuktkän
eller skivmateriale
tigt att lämna lufts
tak och golv. Plåtre
så bör du sätta en distans, t.ex.
klossar
av hårdplast, för att undvika
Tak
direktkontakt mellan träreglarna
och golvet.
Figur 3
Figur 3
Golv
Figur 3
8
3 rugiF
Montering på golv (för Isofond
® Golv
se sid 7)
Förberedelser
Dämpning av golvljud
Innan du börjar påbörja själva
läggningen av gop Isofond® Fuktspärr
kontrollerar du att betongytan
är tillräckligt jämn. Godkänd tolerans
enligt HUS-AMA är +/- 3mm vid
2 meters mätlängd. Vidare skall
betongytan vara rengjord från allt
organiskt
material
som
t.ex.
spån, papp, mm. Eventuellt luftläckage mellan golv och yttervägg
tätas
med
skarvband.
Vi rekommenderar att du använder
en kombiduk för att eliminera de ljud
8
som kan uppstå mellan exempelvis
8
fuktskyddsmatta och golvmaterialet.
Du kan läsa mer om hur man dämpar
golvljud i monteringsanvisningen på
sidan 7.
Läggning av gop Isofond®
Fuktspärr
Gör så här: rulla ut fuktskydds-
5
mattan med distanserna ner mot
betongen och med den planstansade delen in mot rummet.
Vik upp mattan på de tre sidor som
angränsar mot vägg så långt att
mattan sticker upp ovan övergolvet.
Rulla ut nästa våd och kom ihåg
att ta till så att det räcker till uppviket, innan du kapar. På våd två
rullas skarvband ut och trycks fast,
men låt skyddspappen sitta kvar.
Skjut in våd två under våd ett och pas-
Vi rekommenderar att du använ­
der en kombiduk för att eliminera
de ljud som kan uppstå mellan
exempelvis fuktskyddsmatta och
Isofond / monteringsanvisning
golvmaterialet. Du kan läsa mer om
hur man dämpar golvljud i monte­
ringsanvisningen på sidan 5.
Detaljlösningar
Uppvik
Skjut in våd två under våd ett
och passa in denna så att en rak och
jämn skarv erhålls. Lossa skydds­
pappen på skarvbandet från mitten
av mattan och ut mot kanterna
(se figur 4). Dra med foten över
skarven så att skarvbandet fastnar
på skarvbanden kan med fördel
Isofond / monteringsanvisning
sitta kvar på översidan så att det ej
Uppvik mot vägg kan göras antingen
med fuktskyddsmattan eller med
hjälp av färdiga uppvik. Se figur 6.
klibbar mot golvskivan.
skarvar
Golvmaterialet
bör läggas i
sa in denna så att du får en rak och golv.Tvärgående
Tvärgående skarvar tätas genom att
Ventilerade
golvsockellister
jämn skarv. Lossa skyddspappen på motsatt riktning i förhållande till
fästa skarvband mellan 3:e och
Isofond / monteringsanvisning
är viktigt att du monterar venti­
skarvarna
på ochfuktskyddsmattorna
skarvbandet från Det
mitten
av mattan man
4:e distansraden
ävenpåvinkelrätt
lerade golvlister. Vanligast är attUppvik
skarvbanden kan med fördel
på den
plana5).
ytan Mot
(se figur
9).kvar
Efter
(enl.
figur
vägg
och ut mot kanterna
(enl.golvlister
figur 5).
sitta
på monteras
översidan så att det ej
använder
som distanseras
Uppvik mot vägg kan göras antingen
att papperet
dragits
samman­
klibbar
mot golvskivan.
mot väggen så att en luftspalt bildas,
medsedan
fuktskyddsmattan
eller
med bort
ventilerade
golvsockellister.
Dra med foten över skarven så att
pressas skarven.
Detaljlösningar
men du kan också använda speciella
Detaljlösningar
skarvbandet fastnar
ordentligt.
När
lister med
ventilationsöppningar.
hjälp av färdiga uppvik. Se figur 6.
Figur 8
Tvärgående skarvar
Tvärgående skarvar tätas genom att
Ventilerade
golvsockellister
Minimitjocklekar
Dessaså
kanmonteras
förses med dammfilter
hela rummet är lagt
det Det är viktigt
fästa skarvband mellan 3:e och
du monterar
påattövergolv
på venti­
Fuktspärr
Isofondför
/ monteringsanvisning
att
förhindra
att
damm
samlas
på skarvbanden kan med
fördel
Uppvik
lerade
golvlister. Vanligast är att man 4:e distansraden och även vinkelrätt
golvmaterial du under
valt,fuktskyddsmattan,
och därefter
Golvspånskiva:
18
mm.
vilket
kan
på den plana ytan (se figur 9). Efter
sitta kvar på översidananvänder
så att detgolvlister
ej
som distanseras
Uppvik mot vägg kan göras antingen
= 12 mm).
att papperet dragits bort samman­
dålig
lukt på
sikt.
kapas uppviket iorsaka
höjd
med
klibbar
motfärdigt
golvskivan.
mot väggen(Bostadsutrymmen
så att en luftspalt bildas,
med fuktskyddsmattan eller med
pressas skarven.
men du kanLamellgolv:
också använda
22speciella
mm.
hjälp av färdiga uppvik. Se figur 6.
Figur
5
Genomföringar
Tvärgående skarvar lister med ventilationsöppningar.
(Bostadsutrymmen = 14 mm).
Minimitjocklekar
Dessa
kan förses
Tvärgåendeärskarvar
tätas
genom
att med dammfilter
det noga
Ventilerade golvsockellisterVid genomföringar
Armerad
överbetong:
på övergolv på Fuktspärr
för att förhindra
att damm
samlas 60 mm.
fästa skarvband
mellanbäst
3:e och
tätningen
och den utförs
Det är viktigt att du monterar med
venti­
Golvspånskiva: 18 mm.
under fuktskyddsmattan,
vilket
kan
Armerat golvspackel:
20 mm.
på skarvbanden
kan
med
fördel
Uppvik4:e distansraden och även
med
skarv­4och fogband. Skär orsaka
ut vinkelrätt
lerade golvlister. Vanligast är att
man
= 12 mm).
dålig
sitta lukt
kvarpå
påsikt.
översidan såFigur
att det (Bostadsutrymmen
ej5
Figur
Uppvik på
motden
vägg
kan
göras
antingen
plana ytan (se kräng
figur 9). Efter
ett kryss i fuktskyddsmattan,
använder golvlister som distanseras
klibbar mot golvskivan.
Lamellgolv: 22 mm.
med fuktskyddsmattan
eller
med
att papperet
dragits bort
samman­
Genomföringar
mot väggen så att en luftspalt bildas,
mattan
genomföringen
(Bostadsutrymmen = 14 mm).
hjälp över
av färdiga
uppvik. Se figuroch
6.
skarven.
Tvärgående
men du kan också använda speciella
Vid genomföringar
ärskarvar
det 8
noga
Figur
skär bort pressas
överbliven
matta
Detaljlösningar
Detaljlösningar
Armerad överbetong: 60 mm.
Figur 9
med tätningen
och den
utförs
bäst
Tvärgående
skarvar
tätas
genom att
lister med ventilationsöppningar.
(se Ventilerade
figur 8). Närgolvsockellister
hela golvet är lagt
Isofond
/ monteringsanvisning
Armerat golvspackel: 20 mm.
Minimitjocklekar med skarv­
Skär
ut
fästaoch
skarvband
mellan
3:e och använda speciella
Dessa
kan förses med dammfilter
dufogband.
kan
också
Detsnitten
är viktigt
att du monterar venti­ men
tätas
i fuktskyddsmattan
Uppvik
på övergolv på Fuktspärr
distansraden och även
vinkelrätt
ett kryss4:e
i fuktskyddsmattan,
kräng
skarv- och fogband. Skär ut ett kryss i
fuktskyddsmattan, kräng mattan över
genomföringen
och skär bort överbliven
Figur 9
(se figurpressas
8). Närskarven.
hela golvet är lagt
men duLamellgolv:
kan också använda
speciella
Figur 8
22 mm.
tätaster
snitten
i fuktskyddsmattan
för
att
förhindra
att
damm
samlas
unmatta
(enl.
figur
8). När hela golvet är
av
färdiga
uppvik
(enl.
figur
6).
lister
med
ventilationsöppningar.
Genomföringar
(Bostadsutrymmen = 14 mm).Minimitjocklekar
och fogband. Pappen
Dessa kan förses med dammfiltermed skarv­
der
fuktskyddsmattan,
vilket
på
sikt
kan
lagt
tätas
snitten
i fuktskyddsmattan
Vid genomföringar är det noga för att förhindra
på
övergolv
på
Fuktspärr
Armeradattöverbetong:
60 mm.
damm samlas
med tätningen och den utförs bäst
Golvspånskiva:
mm.
under fuktskyddsmattan,
vilket 20
kanmm.
orsaka
dålig18lukt.
med skarv- och fogband. Pappen på
Armerat golvspackel:
Ventilerade
med
skarv­ och fogband. golvsockellister
Skär ut orsaka dålig lukt på sikt.
(Bostadsutrymmen = 12 mm).
skarvbanden kan med fördel sitta kvar
ett
kryss är
i fuktskyddsmattan,
Lamellgolv: 22 mm.
Det
viktigt att kräng
du monterar ventimattan över genomföringen och Genomföringar
(Bostadsutrymmen = 14 mm).
på översidan så att det ej klibbar mot
Genomföringar
lerade
golvlister.
är att
man
skär
bort överbliven
matta Vanligast
Vid genomföringar
är det
noga
Armerad överbetong:
på
skarvbanden
kan med fördel golvskivan.
Uppvik
Figur
9 60 mm.
med
tätningen
och
den
utförs
bäst
(se
figur
8).
När
hela
golvet
är
lagt
genomföringar
använder golvlister som distanseras Vid
Armerat
golvspackel: 20 mm. är det noga med
sitta kvar på översidan så att det ej
med skarv­ och fogband. Skär ut
tätas snitten i fuktskyddsmattan
Uppvik
mot
vägg
kan göras
antingen
tätningen
och den utförs bäst med
mot
väggen
så
att
en
luftspalt
bildas,
ett
kryss
i
fuktskyddsmattan,
kräng
med skarv­ och fogband. Pappen
för att förhindra att damm samlas
lerade
golvlister.
Vanligast är
att man
med
skarv­
och fogband.
Pappen
lister
med
(enl.
på
den
plana ytanventilationsöppningar
(se och
figur 9). Efter
Uppvik
mot vägg
göras
antingen
över
genomföringen
Golvspånskiva:
18 mm.mattan
använder
golvlister
som distanseras
under
fuktskyddsmattan,
vilket kan
kan
attöverbliven
papperet dragits
skär
bort
matta bort samman­
mot
väggen
så
att
en
luftspalt
bildas,
(Bostadsutrymmen
=
12
mm).
orsaka
lukt på sikt.
figur
7). Dessa
kan förses med dammfilmeddålig
fuktskyddsmattan
eller med hjälp
Detaljlösningar
mattan över genomföringen
med fuktskyddsmattan
ellerochmed
skär bort överbliven matta
hjälp av färdiga
uppvik.
Se figur
(se figur 8).
När hela golvet
är lagt 6.
tätas snitten i fuktskyddsmattan
med skarv­ och fogband. Pappen
Ventilerade golvsockellister
klibbar mot golvskivan.
Figur 9
Tvärgående skarvar9
Tvärgående skarvar tätas genom att
fästa skarvband mellan 3:e och
4:e distansraden och även vinkelrätt
på den plana ytan (se figur 9). Efter
Figur 7
att papperet dragits
Figur 7bort samman­
pressas skarven.
Det är viktigt att du monterar venti­
lerade golvlister. Vanligast är att man
använderFigur
golvlister
som distanseras
6
6
mot väggen så att en luftspalt Figur
bildas,
arvar
men du kan också använda speciella
var tätas genom
att 6
Figur
Figur 7
lister med ventilationsöppningar.
mellan 3:e och
Minimitjocklekar
Dessa kan förses med dammfilter
och även vinkelrätt
10
10
på övergolv
på Fuktspärr
n (se figur 9). Efter
för att förhindra att damm samlas
Tvärgående
Överlappning
gits bort samman­
Golvspånskiva: 18 mm.
underskarvar
fuktskyddsmattan, vilket kan
Tvärgående
skarvar
tätas
genom
att
Överlappning
vid öppningar och
förstärk(Bostadsutrymmen
= 12
mm).
Figur
8
orsaka dålig lukt på sikt.
kan med fördel
rsidan så att det ej
skivan.
kar
Fuktspärr
Figur 8
Övriga detaljer
Övriga detaljer
Lamellgolv: 22 mm.
Figur
6 skarvband mellan tredje Figur
fästa
och 7fjärde
ning vid bärande vägg framgår av figur 10
distansraden och även vinkelrätt på den och 11.
Genomföringar
Figur 6
Figur(Bostadsutrymmen
7
Överlappning
= 14 mm).
plana ytan (enl. figur 9). Efter att papperet
18 mm.
genomföringar
är det och
noga
Överlappning
vid samman.
öppningar
Armerad överbetong: 60 mm.
dragits bortVid
pressas
skarven
Överlappning
men = 12 mm).
förstärkning
vid bärande
med
tätningen
och denvägg
utförs bäst
10
Överlappning vid öppningar
och Armerat golvspackel: 20 mm.
mm.
framgår
av ritningsdetaljer
nedan
med
skarv­
och fogband.
Skär ut
förstärkning
vid
bärande
vägg
10
men = 14 mm).
(figur
10 och
11).
ett
kryss
i fuktskyddsmattan,
kräng
framgår
av ritningsdetaljer
nedan
tong: 60 mm.
mattan över
genomföringen och
Allmänt (figur 10 och 11).
ckel: 20 mm.
skär bort överbliven matta
Undvik att gå på mattan för att för­
(se figur Allmänt
8). När hela golvet är lagt
hindra punktering. Övergolvet bör
Figur 9 tätas
Figur
10
Undvik
att gå på mattan för
att för­
snitten
i fuktskyddsmattan
byggas omedelbart efter montaget
hindra
punktering.
Övergolvet
bör
med
skarv­
och
fogband.
Pappen
Figur
9
– annars
bör täckning ske med
byggas omedelbart efter montaget Figur 10
byggboard eller liknande.
– annars bör täckning ske med
Figur 10
byggboard eller liknande.
6
8
/ monteringsanvisning
Figur 8Figur Isofond
Isofond / monteringsanvisning
Allmänt
Övergolvet bör byggas omedelbart
efter montaget - annars behöver täckning
ske med byggboard eller liknande. Undvik
att gå på mattan för att förhindra punktering.
Figur 9
Figur 11
Figur 11
Figur 11
Byggvägledning
Så här monterar du gop Isofond® Golv
gop Isofond® Golv är en typgodkänd tunn fuktskyddsmatta som effektivt hindrar fuktvandringen från betongplattan
till övergolvet. Tänk på att eventuell fukt inte ventileras bort med denna metod. Om du misstänker att det finns en
fuktskada rekommenderar vi att du kontaktar en fackman.
Förarbetet är viktigt
Innan du börjar själva läggningen av
fuktskyddsmattan kontrollerar du att
betongytan är tillräckligt jämn. Godkänd tolerans enligt HUS-AMA är +/3 mm vid 2 meters mätlängd. Dessutom ska betongytan vara rengjord
från allt organiskt material som t ex
spån, papp, mm.
Hur dämpar du golvljud?
Om du ska lägga golvmaterialet
direkt på fuktskyddsmattan rekommenderar vi att du lägger ut en
kombiduk som ljuddämpande skikt
mellan betong och matta. Duken
skall täcka hela golvytan förutom
de 100 mm som är närmast
väggen. Skarvar skall inte överlappa.
Tänker du lägga cellplastisolering
ovanpå fuktskyddsmattan behövs
inte någon kombiduk som ljuddämpare mellan betong och fuktskyddsmatta. Duken bör istället
läggas mellan cellplastisoleringen
och skivmaterialet – för att undvika
”knarrljud” som kan uppstå då skivmaterialet ligger direkt på isoleringen.
Figur 12
Lätt att lägga
Rulla ut fuktskyddsmattan med
knopparna ner mot betongen. Vik
upp mattan på de tre sidor som
angränsar mot vägg så långt att
mattan sticker upp ovan övergolvet.
Rulla ut nästa våd och kom ihåg att
ta till så att det räcker till uppviket
innan du kapar. Lägg våderna kant
i kant och sätt ihop dem ordentligt
med förseglingsband (enl. figur 12).
När hela rummet är lagt monteras
det golvmaterial du valt. Därefter
kapas uppviket i höjd med färdigt
golv (enl. figur 13). Golvmaterialet bör
läggas i motsatt riktning i förhållande
till skarvarna på fuktskyddsmattorna.
En spalt lämnas mellan övergolvet
och uppviket, enligt golvtillverkarens
rekommendationer.
Figur 13
7
Minimitjocklekar på övergolv
på fuktspärr
Golvspånskiva: 18 mm.
(Bostadsutrymmen = 12 mm).
Lamellgolv: 22 mm.
(Bostadsutrymmen = 14 mm).
Armerad överbetong: 60 mm.
Armerat golvspackel: 20 mm.
GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB
gop Isofond® I Fuktskydd
Till gop Isofond® finns följande tillbehör:
gop Isofond® Fuktspärr
gop Isofond® Golv
Kantlist Längd: 2 m.
Upvik Mått: 0,4x20 m.
Spik 35 med bricka Längd: 35 mm. Antal 100 st per förpackning.
Skarvband Mått: 1,5x40 mm. Längd: 20 m och 40 m.
Bricka 100 st per förpackning.
Fogband Mått 8,0x8,0 mm. Längd: 6 m.
Spik 70 Längd: 70 mm. Antal 100 st per förpackning.
Kombiduk Mått: 1,4x25 m.
Flytmembran Vikt 5 eller 10 kilo per förpackning.
Förseglingsband Bredd: 50 mm. Längd: 15 m.
Membranprimer Primer för klistermembran, 5 liter.
Klistermembran Mått: 0,5x10 m.
Kombiduk Mått: 1,4x25 m.
Några av våra välkända varumärken är:
gop Esslon® – Robust och prisvärd trapetsplatta för altantak och carport.
gop Suntuf ® – Stark och väderbeständig trapetsplatta för altan- och uterumstak samt växthus.
gop Multiglas® – Starka, värmeisolerande kanaltakskivor för uterum och vinterträdgårdar.
gop Plexiglas® – Plana, glasklara plastskivor för inglasning och hobbyprojekt.
gop Isofond® – Effektivt fuktskydd för källargrunder och golv.
gop Woodlon® – Ett modernt, ekologiskt och underhållsfritt alternativ till hårda träslag.
gop Entrétak® – Utmärkta för uppsättning vid ytterdörrar, fönster och terrassdörrar.
gop Markränna® – Funktionell och stilren dränering för garage och terrass.
gop Solsegel® – Lättmonterat solskydd med hög kvalitet och modern design.
gop Presenning® – Prisvärt skydd mot regn och fukt.
Läs mer om vår
kärlek till plast på
www.gop.se
Vi älskar plast - www.gop.se
gop är ett familjeföretag med över 40 års branscherfarenhet. Vi är
kunniga och passionerade och strävar efter att erbjuda marknadens
bästa totallösningar inom plast för såväl industrin som byggvaruhandeln och byggföretag. Gemensamt för våra välkända varumärken
är att de uppfyller höga krav på kvalitet, funktion och livslängd. Vår
filosofi kan sammanfattas i en mening: VI ÄLSKAR PLAST!
Glasfiber & Plastprodukter
är kvalitets- och miljöcertifierade
All information i denna broschyr skall anses som rådgivande och befriar inte användaren från skyldighet att på eget ansvar fastställa uppgifternas och anvisningarnas lämplighet för det avsedda ändamålet
2013.02
Återförsäljare