Montering Foliesystem V12-3/G12-3

Montering Foliesystem V12-3/G12-3
Kompleteras med I vått & torrt
December 2015
certifierat
anpassat till svenska nationella krav
1
VÅTA UTRYMMEN
Montering Foliesystem Vägg - Konstruktion V12-3
Underlag och förarbete skall ha gjorts enligt BBV 15:1 innan arbetet påbörjas.
Material och underlag får inte ha lägre temperatur än +10°C. Underlaget skall vara fritt från smuts, lösa partiklar och liknande.
Använd skyddshandskar, längre tids direktkontakt kan verka uttorkande på huden. Skyddstäck golvet om det inte skall plattläggas.
Är underlaget av sugande karaktär
primas skivan med FB5. Blandningsförhållande 1 del primer och 2 delar vatten.
Primern påföres med roller eller borste.
Låt torka i minst 3 timmar.
Icke sugande skivmaterial skall ej primas.
Se www.bkr.se under godkända skivor.
Applicera FB7 alt FB1 flödigt på väggen
och minst 5cm på golvet. Åtgång ca 0,5
kg/m². Applicera inte mer yta än vad du
hinner montera FB4 på ca 25 min.
Förslagsvis en våd FB4 i taget.
Applicera limmet så nära rören du kan.
Undvik att få lim på rören.
Tanda limmet med den fintandade
spacklen.
Skär ut lämplig längd på FB4. Mät och
skär ut för genomföringar.
Montera FB4 och tryck ut luftbubblor
med en plastspackel och stålspackel.
Se till att hela baksidan på våden får
kontakt med limmet.
Montera duken minst 5 cm ut på golvet.
Man kan även montera den runt hörn
minst fem cm ut på nästa vägg.
Applicera limmet på samma sätt som
tidigare för att montera nästa våd.
Se till att du inte får ut lim på redan
monterad våd.
Nästa våd kan man montera på två sätt
Montera med ett överlapp på minst 3 cm
över den våden innan eller montera
våden kant i kant med våden innan.
Alt .1 Överlappsmontering:
När våden satt sig vik upp överlappet
och applicera FB44. Sprid ut FB44 med
en fintandad spackel och vik över duken
och tryck till med stålspacklen. Se kompl.
information på FB44 tuben.
Alt. 2 Montering kant i kant:
Montera våden kant i kant med förra
våden. Applicera FB182 tätremsa över
skarven. Tryck till FB182 med stålspacklen.
Montera rörmanschetter.
Välj lämplig storlek på rörmanschett.
Rengör rör från lim. Applicera FB44 runt
genomföringen och montera dit rörmanschetten. Tryck till rörmanschetten
ordentligt med stålspacklen. Täck rörmanschetten med ett tunt lager FB44*.
Montera inner/ytterhörn.
Applicera FB44 i hörnet med limspridare eller tanda FB44 med en fintandand
spackel. Lägg dit hörnet och tryck det
på plats med en stålspackel.
Montering av keramik på vägg kan påbörjas efter 3-5 timmar om FB4
monterats med FB1 och 6-12 timmar om
FB4 monterats med FB7.
* Vid provning enligt Etag 022 skall FB44 appliceras på rör och rörmanschett.
För mindre badrum (skivkonstruktioner) rekommenderar vi
Tätduk FB4 (konstruktion V12-3 på samtliga väggar dvs även i
våtzon 2. Väljer man att gå över till rollningsbart våtrumssystem
i våtzon 2 (V12-2a) skall övergången överlappa 50 mm mellan
våtrumskontruktionerna.
2
December 2015
VÅTA UTRYMMEN
Montering Foliesystem Golv - Konstruktion G12-3
Underlag och förarbete skall ha gjorts enligt BBV 15:1 innan arbetet påbörjas.
Material och underlag får inte ha lägre temperatur än +10°C. Underlaget skall vara fritt från smuts, lösa partiklar och liknande.
Använd skyddshandskar, längre tids direktkontakt kan verka uttorkande på huden. Skyddstäck golvet om det inte skall plattläggas.
Är underlaget av sugande karaktär primas
med FB5. Blandningsförhållande 1 del
primer och 2 delar vatten. Primern påföres
med roller eller borste.
Låt torka i minst 3 timmar.
OBS! Borsta ej på golvbrunnens fläns!
Applicera FB44 på FB4 utviket på golvet.
Antingen med limspridare eller tanda
limmet med en fintandad spackel.
Appliceringen kan ske fortlöpande vid
monteringen eller när FB4 monteras
och satt sig.
Applicera limflödigt på golvet. Åtgång
ca 0,5 kg/m². lim appliceras fram till
ytterkant på brunnen.
Plastbrunnar ruggas innan och stålbrunnar
tvättas med aceton före applicering av
FB44. Placera skärmallen i brunnen.
Lägg dit FB4 och tryck till duken med
plastspacklen och stålspackeln så att all
luft under duken försvinner.
Skär ut hål för klämring.
Se till att det kommer FB44 ända fram till
dukkanten innan klämringen monteras.
Montera dit klämringen.
Följ alltid anvisningarna från respektive
brunnstillverkare.
Skärmall ska alltid användas.
Fortsätt att montera FB4 tätduk på golvet
på samma sätt som på väggen.
Man kan montera FB4 med överlappstekniken eller med kant i kanttekniken
Montera rörmanschett.
Ta bort ev lim från röret. Applicera
FB44 med limspridaren.
Eller tanda ut limmet med en fintandad
spackel. Montera lämplig rörmanschett
och tryck till med en stålspackel. Täck
manschetten med ett tunt lager FB44*.
Vid montering av FB4 med FB1 kan
montering av keramik på golv påbörjas
efter 5-8 timmar.
Vid montering av FB4 Med FB 7 kan
montering av keramik påbörjas efter 1
8-24 timmar på golv.
Rörmanschetter:
FB 8-20
FB 8-20/2
FB 22-35
FB 22-35/2
FB 38-50
December 2015
ø8-20 mm
ø8-20 mm, 2 hål
ø22-35 mm
ø22-35 mm, 2 hål
ø38-50 mm
FB 60-70
FB 75-90
FB 100-120
FB 130-160
ø60-70 mm
ø75-90 mm
ø100-120 mm
ø130-160 mm
3
CC HÖGANÄS
NYA TÄTSYSTEM
ENKLARE
SNABBARE
BILLIGARE
4
December 2015