Handbok för laddningsregulator för solceller

Handbok för laddningsregulator för solceller
Modellerna LAT05 / 08 / 10 / 15 / 20
Handbok för laddningsregulator för solceller
Modellerna LAT05 / 08 / 10 / 15 / 20
Montera plus- och minusledarna nära varandra för att
Belastningen kopplas från batteriet när spänningen blir för undvika elektromagnetiska fält. Solcellerna producerar
låg, för att skydda batteriet. Vid 12 V sker detta vid ca. 11,2 elektricitet direkt när solen skiner på solcellerna. Följ
-11,8 V och vid 24 V när spänningen sjunker till ca. 22,4 - eventuella rekommendationer för solcellerna.
23,6 V.
Anslut kablarna till belastningarna
När belastningen frånkopplats, sker återinkoppling först när
via säkringar, först till belastning
batteriet laddas och spänningen stiger över gränsen för
och säkring, sedan till regulatorn.
återinkoppling.
LAT05 / 08, minst 2,5 mm2.
LAT10, minst 6 mm2.
Montering och anslutning:
LAT15 / 20, minst 10 mm2.
Laddningsregulatorn är enbart för inomhusbruk. Skydda
Frånkoppling av belastning vid låg spänning:
den mot direkt solljus och montera den på ett torrt ställe,
aldrig i badrum.
Regulatorn mäter omgivande temperatur för att bestämma
optimal laddningsspänning. Regulator och batteri bör monteras i samma utrymme.
Skruva fast regulatorn på ett icke-brännbart underlag, eftersom den blir varm vid drift.
Funktionsbeskrivning:
Display funktioner
Denna laddningsregulator är en högteknologisk regulator
som använder senaste tekniken:
Laddningsregulatorn har 5 LED indikatorer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Laddning från solcell
Väljer automatiskt mellan 12 och 24 V.
Lättläst display visar laddning m.m.
Laddar batteriet på 3 olika sätt automatiskt, Boost
charge, Equalization charge och Float charge.
Anpassar sig enligt omgivande temperatur.
Frånkoppling av belastning vid låg laddning.
Upp till 16 mm2 ledningar kan användas.
Komplett elektroniskt skydd: Överström, kortslutning, felvänd polaritet, överbelastning etc.
Läs och följ bruksanvisningen.
Batteriets laddningsstatus
Belastnings status
Anslut batteriledarna med rätt polaritet! Anslut
först till regulatorn, sedan till batteriet.
Anvisning för att tyda LED indikatorerna
Starta laddningsregulatorn:
1.
Självtestning. När ett batteri ansluts till laddningsregulatorn, startar ett test, varefter den går
till normalt driftläge.
2.
Systemspänning. Laddningsregulatorn ställer
själv in rätt spänning, 12 V eller 24 V. Är batterispänningen 10 - 16 V, väljer den 12 V.
Är batterispänningen 20 - 30 V, väljer den 24 V.
I annat fall visas en felkod.
Se avsnittet om felkoder.
3.
Solcellen laddar
(Grön LED lyser)
Solcellen laddar inte
(LED lyser inte)
Över 75 %
under 25 %
25 - 75 %
Batterityp. Denna laddningsregulator bör enbart
användas tillsammans med blybatterier med
flytande elektrolyt.
Montera alltid en säkring närmast batteriet!
20 A säkring för LAT05 / 08.
30 A säkring för LAT10 / 15.
40 A säkring för LAT20.
Alla PLUS anslutningar är sammankopplade i regulatorn och har
samma elektriska potential! Jordning sker alltid till PLUS -sidan!
OBS! Om regulatorn används i ett
fordon, där MINUS är ansluten
till chassi på fordonet, får regulatorn inte anslutas till chassi, vilket
skulle leda till kortslutning!
Skyddsfunktioner och beskrivning av fel.
Laddningsregulatorn är skyddad mot installations- och
användningsfel.
SolcellsBatteri- Belastningsanslutning anslutning anslutning
Fel polaritet:
Skyddad(1) Skyddad(1) Skyddad(2)
Kortslutning:
Skyddad
Överström:
-
Skyddad(3) Bortkopplas
direkt
Bortkopplas
fördröjt
-
Ledning mellan batteri och reguBackspänning: Skyddad
lator: minst 30 cm, högst 100 cm.
LAT05 / 08, minst 2,5 mm2.
Överspänning: Max.50V(4) Max.40V
LAT10, minst 6 mm2.
Underspänning:
Bortkopplas
LAT15 / 20, minst 10 mm2.
Vid överhettning bortkopplas belastningen.
VARNING: Om batteriets ledning ansluts med fel polaritet, (1)
Regulatorn kan inte skydda sig mot fel polaritet
har även utgående anslutningar till belastning fel polaritet.
vid 24 V.
(2)
Regulatorn skyddar sig, men belastningar kan
skadas.
Anslut solcellens ledare med
Batteriet måste skyddas med säkring, annars
rätt polaritet! Anslut först till (3)
skadas batteriet.
regulatorn, sedan till solcellen.
(4)
Solcellens spänning får inte överskrida denna
Ledning mellan solcell och
spänning en längre tid.
regulator:
LAT05 / 08, minst 2,5 mm2.
VARNING: Om ett fel uppstår, rätta till felet innan fortsatt
Överbelastning eller
LAT10, minst 6 mm2.
användning för att undvika flera fel samtidigt. Detta kan
kortslutning (LED
LAT15 / 20, minst 10 mm2.
skada regulatorn.
blinkar)
Sid 2.
Procenten anger andel av tillgänglig energi mellan full
laddning och gränsen för när belastning kopplas bort
vid för låg spänning.
Normalläge
Låg spänning
(LED lyser inte) (LED lyser)
Sid 1.
Skruva fast regulatorn i väggen
med lämpliga skruvar. Använd inte
skruvar större än 4 mm, med sänkt
huvud eller med större huvud än
7,5 mm. Tänk på att monteringen
även ska hålla för belastningen från
ledningarna.
Jordning av solsystemet:
Handbok för laddningsregulator för solceller
Felkoder:
När röd LED lyser har batteriet låg laddning och belastningen är frånkopplad. Belastningen återinkopplas när batteriet laddats.
När röd LED blinkar är belastningen kortsluten eller har för hög ström.
Koppla ur belastning som orsakar felet.
Om röd LED lyser och batteriet har gått från full kapacitet till tomt på kort tid är batteriet
antagligen slut och måste bytas ut.
När grön LED inte lyser under soliga dagar finns hinder i vägen för solcellen, en ledning
kan vara bruten eller polariteten kan vara fel.
Modellerna LAT05 / 08 / 10 / 15 / 20
Används tillsammans med solceller i 12 V eller 24 V system med
blybatterier med flytande elektrolyt.
När röd LED lyser samtidigt som LED indikatorn till höger som visar att
batteriet är fullt betyder det överspänning. Kontrollera om batteriet matas från annan källa, om batteriets ledningar är skadade eller om batteriet
är slut och måste bytas.
Om alla LED indikatorer lyser när ett batteri inkopplats, betyder det att
batteriets spänning inte är inom gränserna för att regulatorn ska kunna
identifiera om batteriet är 12 V eller 24 V.
Tekniska data
Modell
LAT05
LAT08
LAT10
LAT15
LAT20
Nominell spänning 12 / 24 V
12 / 24 V
12 / 24 V
12 / 24 V
12 / 24 V
Max belastning eller
laddning från solcell 5 A
8A
10 A
15 A
20 A
”Boost charge” spänning
14,5V / 29V (25 ºC) för all modeller
”Equalization charge” spänning 14,8 V / 29,6 V (25 ºC) för alla modeller
”Float charge” spänning
13,7 V / 27,4 V (25 ºC) för alla modeller
Urkoppling av belastning 11,2 - 11,8 V eller 22,4 - 23,6 V beroende på systemspänning
Återinkopplingsspänning 12,5 V eller 25,0 V beroende på systemspänning
Batterityp
Slutet batteri
Temperaturkompensering -4,17 mV / K per battericell vid ”Boost charge” och ”Equalization
charge” - laddning
-3,33 mV / K per battericell vid Float charge –laddning
Max spänning, solcell
50 V
Max batterispänning
40 V
Överspänningsskydd
15,5 V eller 31 V beroende på systemspänning
Dimensioner och vikt
81 x 102 x 37 mm, vikt 180 g
Maximal area på ledare
16 mm2
Egen förbrukning
ca. 4 mA
Omgivningstemperatur
-40 ... +50 ºC
Skyddsklass
IP22
Sid 3.
SÄKERHET
1.
Kortslut aldrig batterier. Undvik att orsaka gnistor eller ha öppen eld
nära batterier.
2.
Batteriutrymmet kräver tillräckligt bra ventilation.
3.
Kortslut aldrig ledningar.
4.
Håll batterier och laddningsregulator utom räckhåll för barn.