personligt skydd är viktigt

Tema skyddsutrustning
temasidor 13–26
FOTO: COLOURBOX
I Tema skyddsutrustning
kan du bl a läsa om:
‚I
van Sundström,
ordförande i BPS:
”Om alla använde skydd
när det behövs skulle
skadestatistiken se
annorlunda ut”
‚F
rågor och svar
‚9
produktnyheter
‚S
kyddsglasögon är
viktiga på AstraZeneca.
‚
Var rädd
om livet!
personligt skydd är viktigt
|
du&jobbet nr 4/2015 13
roofacsafety.se
SPECIALISTEN PÅ FALLSKYDD
ROOFAC Safety är specialisten på personliga, fasta och temporära fallskydd.
Vi erbjuder tidsbesparande och kostnadseffektiva totallösningar för
dig som behöver vistas och arbeta på höga höjder.
PERSONLIGA
FALLSKYDD
Brett sortiment av personliga fallskyddsprodukter som selar, rep, block
och tillbehör.
FASTA
FALLSKYDD
Genomtänkta fasta fallskyddslösningar för t.ex. tak, byggnader och
stegar.
TEMPORÄRA
FALLSKYDD
Unikt temporärt fallskyddssystem i
aluminium som är mycket enkelt att
montera/demontera.
UTBILDNINGAR/
CERTIFIERINGAR
Skräddarsydda utbildningar för
arbeten på över två meters höjd.
Certifiering efter genomgången kurs.
|
14 du&jobbet nr 4/2015
010-410 44 60 | [email protected]
The nexT sTep
in safeTy fooTwear.
JALAS® Exalter representerar nästa steg inom skyddsskor:
snygga, säkra och bekväma. Det senaste evolutionära steget för
Exalter är ytterligare komfort helt utan tryckpunkter tack vare
Boa® Closure System.
www.exalter2.com | www.jalas.com
Jalas ® 9548
skyddsklass s3 srC hro
Jalas ® 9538
skyddsklass s1p srC hro
wiT
w
o
n
h
e
w
o
p
The
r
®
a
of bo
|
du&jobbet nr 4/2015 15
Ejendals aB äger och marknadsför varumärket Jalas®. 0247-360 00, [email protected] | www.ejendals.com
Tema skyddsutrustning
’’Börja med att
bedöma
risker’’
En sak är säker, om folk alltid använde
skyddsutrustning när det är motiverat skulle skadestatistiken i det här landet se helt annorlunda ut.
Det säger Ivan Sundström, ordförande i BPS.
PERSONLIGT SKYDD
text & foto
eva berlin [email protected]
B
ranschorganisationen BPS syfte är att
företräda de 33 medlemsföretagen och
verka för god kvalitet och service inom personlig skyddsutrustning.
Ökar då medvetenheten i arbetslivet om
vikten av att använda personligt skydd?
– Både ja och nej. Det är lite orättvist,
större företag med resurser blir allt duktigare
på detta. Däremot verkar det vara svårare
för de mindre att hålla sig à jour med utvecklingen och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med riskbedömningar, mm.
EU-företagare är också svåra att nå – vi vet
inte var de finns.
De senare riktar sig ofta till privatkunder,
som väljer det billigaste alternativet och inte
alltid ifrågasätter varför det är så billigt, konstaterar Ivan Sundström. Kanske kostnaden är
låg för att företagen inte jobbar aktivt med
arbetsmiljön eller utbildar och skyddar de
anställda.
i den egna verksamheten är grunden för att förstå vad man ska
skydda sig mot.
– Det gör man genom att systematiskt
gå igenom vilka risker som finns och hur de
kan åtgärdas. Det kan förstås vara olika lätt.
Klipper du t ex häckar behövs glasögon för
att inte få skräp i ögonen och handskar för
att inte sticka sig. Det är lätt att inse. Har du
Att bedöma riskerna
|
BPS är en sammanslutning av tillverkare och leverantörer av personlig
skyddsutrusning. BPS har nyligen gått
samman med den norska branschorganisationen, berättar Ivan Sundström.
16 du&jobbet nr 4/2015
däremot en liten verkstad där ni slipar behövs skyddsglasögon. Men även andningsskydd om det ni bearbetar är lackerat, för
då kan gaser uppstå. Det är inte säkert att
någon tänker på.
Kunskaperna varierar även här. De större
företagen satsar på utbildning om både risker och hur man kan skydda sig.
– För mindre eller nystartade företag kan
det vara svårt nog att hantera skatter och
personalfrågor, mm. Arbetsmiljön kommer
lätt i skymundan.
Personlig skyddsutrustning är ofta lite i
vägen, man tycker det är lättare utan, säger
Ivan Sundström. Det gör det olika lätt att
motivera användning. Det finns två typer;
utrustning som hjälper direkt medan man
arbetar - som andningsskydd och hörselskydd - och så den man bär i fall något skulle
hända - som hjälm.
– Höga ljud är ju obehagligt och därför
kommer skydden på. När något bara kanske
händer är det lättare att låta bli. Ju farligare
följder, desto större brukar dock medvetenheten vara. Missar man fallskyddet blir ju
resultatet ett annat än om man skär sig i
fingret för att inte handsken är på…
Vilka är trenderna?
– Företagen satsar allt mer på design och
utseende. Det är positivt, för det hänger i
regel ihop med bättre ergonomi, som t ex
bättre passform.Och människor blir mer benägna att använda utrustningen när den är
snygg, det kan vara viktigt särskilt för unga.
Det säljs skyddsutrustning för 2,5 till 3
miljarder kronor årligen i Sverige, lite beroende på vad man räknar som skyddsutrustning. Omkring 75-80 procent kommer från
företag som är medlemmar i BPS.
– Volymen minskar, men värdet ökar företagen väljer bättre utrustning.
Bristfälliga produkter från oseriösa tillverkare kan vara ett problem.
– Det händer att företag köper in en container med billiga handskar som tillverkaren
påstår är CE-märkta, men sen stämmer inte
detta.Varor måste vara CE-märkta får att få
säljas på den europeiska marknaden och fusk
ska anmälas till Arbetsmiljöverket.
Det vore bra om Arbetsmiljöverket gjorde
fler kontroller av vad butikerna har i hyllorna och vad som erbjuds på nätet, tycker
Ivan Sundström.
– Hittills har de som marknadsför osäkra
produkter kommit undan genom att hänvisa till tillverkarens uppgifter. Det nya
PPE-direktivet, som klubbas igenom senare i vår, kommer att ändra på detta. Då får
importören i stort sett samma ansvar som
tillverkaren för kvaliteten. Det är något vi
välkomnar.
Tema skyddsutrustning
DETTA GÖR BPS
Den som vill ha råd vid inköp av
skyddsutrustning kan vända sig till BPS.
– Vi informerar utan säljtänk och kan
ta fram rekommendationer. Man kan
också vända sig direkt till våra medlemsföretag. Det är bra om ledningen
och skyddsombuden samverkar och
dessutom låter dem som ska använda utrustningen vara med. Man kan beställa
in olika produkter på prov och låta folk
testa sig fram, när det gäller sådant som är
hanterligt som skyddsskor.
Det är viktigt att den som ska använda ut-
rustningen är delaktig i urvalsprocessen.
Det är det viktigaste momentet i att förankra och motivera att personalen också
använder produkterna, betonar han.
Handlar det om mer avancerad utrustning kan företagen komma ut till arbetsplatserna och demonstrera hur den
fungerar.
Var rädd om det ni köper in, råder Ivan
Sundström.
– I regel finns ett bäst-före-datum. Hur
man hanterar t ex en hjälm spelar också
in. Den håller längre om den förvaras rent
och torrt,istället för att ligga slängd i bagageluckan. Se till att ni läser instruktioner
och får med utbildning och service när
ni köper in produkter. „
BPS/BPS
Service
AB bildades
1978 och har
idag 33 medlemsföretag.
De viktigaste
arbetsuppgifter är:
‚ Främja det
allmänna
intresset för
godkända
skyddsprodukter och
hjälpmedel.
‚ Utbilda om
användning av rätt
skyddsutrustning
samt
informera
om risker
för att
förhindra
olycksfall
och skador.
‚ Delta aktivt
i standardiseringsarbeten.
‚ Fungera som
remissinstans.
Se en
lista över alla
medlemmar:
http://www.
bps.nu/pages/
bps-medlemsforetag.html
Hittar du
en undermålig produkt?
Kontakta
[email protected]
BPS sammanställer och
vidarebefordrar anmälningarna till
Arbetsmiljöverket för
åtgärd.
Risk för skada
på arbetsplatsen?
Snabbt - Tryggt - Enkelt
www.akla.se
KLEEN EYES ÖGONDUSCH
Med Kleen Eyes Ögondusch, som du enkelt ansluter till ett vattenuttag
t ex handfatet du dagligen använder. På så vis har du alltid tillgång till färskt
vatten samt båda händerna fria till att hålla upp ögonlocken. Skulle olyckan
vara framme, hittar du i regel alltid till ditt handfat (vattenuttag), även om du
skulle vara förblindad och ensam i lokalen.
Armaturen blockeras ej.
...men om olyckan är framme
- tryck på knappen, och ögonspolningen är aktiverad.
Nu på över 8 000 arbetsplatser i Sverige!
Beställ din Kleen Eyes Ögondusch i dag.
Det är dina ögon värda.
www.clinicon.se
Box 7025 – S-161 07 Bromma
Tel. 08-37 81 34 – Fax 08-37 81 28
|
du&jobbet nr 4/2015 17
Tema skyddsutrustning
fråga
om arbetsmiljö
HUR SKA JAG VÄLJA KLÄDER?
Fråga: Hur vet jag vilka arbetskläder jag ska
välja - finns några översikter? Jobbar ofta
utomhus, parkarbete på sommaren, diverse
snöröjning vintertid. Finns det serier som
man kan bygga på efter årstidernas växlingar eller hur ska man tänka?
Pablo
Svar: Det finns en hel del råd i tillverkar-
nas och leverantörernas kataloger (Googla
på arbetskläder och katalog). Företagen är
naturligtvis angelägna om att designa sina
produkter enhetligt, så att kunden inte bara
köper ett plagg - alltså finns det kombinationer. Man kan emellertid använda råden,
som handlar om att klä sig i skikt, även för
omaka plagg.
Det innersta lagret bör vara av mjuka,
syntetiska textilier som leder bort fukt från
hudens ”andning” och, om det är kallt, därmed motverkar nedkylning. Nästa lager ska
vara anpassat till rådande arbetstemperatur:
ett eller flera isolerande skikt. Det yttersta
lagret ska motstå blåst, regn och snö - men
ändå släppa igenom kroppsfukten.
ARBETSGIVAREN är OKUNNIG
OM SKYDDSVÄST
Fråga: Jag är väktare och behöver använda
skyddsväst i jobbet. Arbetsgivaren verkar inte
ha koll på hur västarna ska vara beskaffade.
Finns det några lagar och föreskrifter som jag
kan hänvisa till?
Fredrik
Svar: Så får det inte vara. Arbetsgivaren ska
göra en riskbedömning (riskinventering
och riskanalys) enligt föreskriften om sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 § 8.
En sådan bedömning ska ta hänsyn till att
väktarens arbete präglas av att det värsta kan
förutsättas hända, och blir därför inte lätt att
göra.Arbetsgivaren kan aldrig få en slutgiltig
”koll på hur västarna ska vara beskaffade”,
men måste ha arbetat seriöst med att bedöma riskerna. Allt annat är underlåtenhet
och kan bestraffas.
Jag vågar påstå att försiktighetsprincipen bör gälla: hellre en dyrare men bättre
skyddsväst (högre skyddsklass i den s k NIJstandarden) än en billigare, men otillräcklig.
FÅR JAG BIDRAG TILL SKORNA?
Fråga: Jag jobbar extra som servitris, går
och står mycket i jobbet och tänkte köpa ett
par bra skor för att slippa få besvär. Men de
jag hittade är jättedyra. Har jag någon rätt
att få betalt av min arbetsgivare?
A.
Svar: Bara för det som klassas som ”skydds-
utrustning nödvändig för arbetet” har arbetsgivaren skyldighet att stå för kostnaden.
Om det inte står något i ditt anställningsavtal
om ”uniform” och vem som står för kostnaden kan du ta upp saken som en förhandlingsfråga. Det är säkert klokt att konferera
med arbetskamrater eller facket inför ett
krav mot arbetsgivaren.
Fråga du också!
E-post: [email protected]
Vi publicerar ett urval av frågorna.
HJÄLP, VI KAN INTE FÖRSTA HJÄLPEN!
Fråga: Jag tycker vi borde ordna en kurs i
första hjälpen på vårt jobb – många nya saknar helt kunskaper och det är säkert tio år
sen sist. Men min chef verkar rätt ointresserad. Vad gäller egentligen?
Lina
Svar: Det fullständiga, om än något vaga
svaret finns i föreskriften AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd, där §5 kräver ”beredskap och ... rutiner för första hjälpen ...
med hänsyn till verksamhetens art” och §6
kräver att det finns ”tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen ...tillgängliga
på arbetsstället” givet ”verksamhetens art,
omfattning och ... särskilda risker”.Vidare
ska åtgärder vidtas för att hålla ”kunskaper
och färdigheter i första hjälpen ... aktuella”.
Att alla borde kunna ge första hjälpen
krävs alltså inte, däremot bör fler än ett minimum personer utbildas med tanke på personalomsättning, sjukfrånvaro, förrättningar
utanför arbetsplatsen osv, det som ingår i
”verksamhetens art”. Det är möjligt att din
chef har endast vaga idéer om vad första
hjälpen innebär; Använd då
argumentet att både stroke
Läs mer på
och hjärtstillestånd inte är
WEBBEN
dödliga om rätt kunskap och
www.duochjobbet.se/
utrustning - t ex hjärtstartare
fraga-experten
- finns tillgängligt.
Jan Enqvist,
arbetsmiljörådgivare
Hörselskyddet du kan höra med
HÖR BARA DET
DU VILL HÖRA!
Du skyddar säkert redan din hörsel – men
vissa ljud vill du inte missa. EARfoons formgjutna hörselskydd filtrerar bort skadligt
buller och låter dig höra tal och viktiga ljud
som varnings- eller telefonsignaler.
EARfoon gör helt enkelt livet lite skönare
och tryggare – en vanlig dag på jobbet.
Låter det för bra för att vara sant?
Lyssna och upplev skillnaden på
earfoon.se
|
UME551_190x60_Industri.indd 1
18 du&jobbet nr 4/2015
2013-11-11 15:20
Vi designar och tillverkar
andningsskydd i världsklass
Sundström Safetys produktsortiment är väl genomtänkt,
flexibelt och användningsområdena är många. Utifrån
användarens krav och behov hittar vi enkelt rätt
andningsskydd för varje arbetsplats.
Våra masker kan kombineras med ett urval av tryckluftsprodukter, huvor och andra tillbehör. Vårt filterprogram
är lättöverskådligt och gemensamt för både halv- och
helmasker.
srsafety.se
|
du&jobbet nr 4/2015 19
Tema skyddsutrustning
nytt
produkter i urval
Här är nio nyheter som skyddar kroppen
på olika sätt och är exempel på olika typer
av personlig skyddsutrustning.
HÖRSELSKYDD:
Dämpar oljud, förstärker tal
Passiva skydd mot buller
- proppar, dun, enkla kåpor har nackdelen att de stänger
ute också väsentliga ljud:
varningssignaler och kommunikation från arbetskamrater. Direkt farliga i vissa
miljöer är kåpor med inbyggd
radio eller möjlighet till MP3lyssning, eftersom musiken i kåporna maskerar
ljuden från omvärlden och kan verka distraherande.
Med ny teknologi kan dock de båda ljudvärldarna
förenas.
NYTT
Profa Horngrens introducerar Elvex
Aware Com-680, hörselkåpor med inbyggd radio
och ett system som bygger på snabb analys av omvärldsljud från två yttre mikrofoner. Svagare ljud,
som röster, förstärks medan buller dämpas.
Vad användaren hör, utöver radioljudet, är alla
ljud i omgivningen reducerade eller förstärkta
till bekväm hörbarhet. Volymen kan användaren
reglera, upp till 82 dB och kåporna har ingångar för
MP3, CD-spelare och kommunikationsradio.
Läs mer: www.profa.se
HUVUDSKYDd: Lätt men tålig svetshjälm
Huvudskydd är inte enbart den klassiska skyddshjälmen - som lämnar ansiktet oskyddat - utan innefattar också visir och andra skydd mot partikelsprut,
stenflis, gnistor osv. Till kategorin hör även skydd mot den kombination av
risker som svetsning medför: ultraviolett ljus, värme, svetsloppor.
NYTT
3M presenterar en mycket lätt svetshjälm, 3M 10V. Den väger endast
390 gram, en klar ergonomisk fördel för användarens nackrygg. Den är utprovad
i besvärliga miljöer, har automatiskt nedbländande svetsglas - numera närmast
obligatoriskt - av hög kvalitet och kan kombineras med tillbehör av diverse slag.
Läs mer: www.3m.com
HANDSKYDD: Grön handske OK vid hög risk
FÖRSTA HJÄLPEN: Allt på en plats
Skär- och stickskador drabbar framför allt händer, och åtskilliga branscher är berörda: slakt- och charkuteri, plåt, montering, reparation och
underhåll (vem har inte sluntit med en kniv eller skruvmejsel…), träförädling, m fl. Skärskyddshandskar testas och klassificeras i nivåerna
1 till 5, där den högsta ger det bästa skyddet.
När en personskada inträffar ska det
inte råda någon tvekan om var utrustning för första förband mm finns. På
byggen och andra tillfälliga arbetsplatser
kan detta bli ett problem, eftersom förändringarna avlöser varandra. Att samla
nödutrustning - första hjälpen-utrustning, hjärtstartare, brandsläckare,
ormserum osv - till en lätt igenkännlig
enhet löser en del av problemet.
NYTT
Honeywell introducerar ett färgkodningssystem för sitt
sortiment Check & Go av skärskyddshandskar. Handskar i den högsta
skärskyddsklassen (5) enligt EN 388 är gröna, medan röda handskar
inte ska användas där riskerna är
stora. Orange handskar svarar
mot nivå 3. Färgkoden och
siffrorna på handskarnas
ryggsida tål 40-graderstvätt.
Läs mer: www.honeywellsafety.com
|
20 du&jobbet nr 4/2015
NYTT
Plusab har utvecklat ett
gediget och transporttåligt plåtskåp för detta
ändamål. Det är tillverkat av en mm plåt och kan även
beställas med termostatstyrd elvärme, transportkärra och
i antingen rött eller blått.
Läs mer: http://plusab.se
fler produktnyheter – sid 22 ‚
Tema skyddsutrustning
QuickSafe sätter
första hjälpen i system
Nu är det slut med att leta efter ögondusch, plåster,
tryckförband och andra viktiga första hjälpen produkter.
1
2
3
OKA DIN
SMILJÖKURS!
ete
m vad en
ar den.
av byggherren ska
Denna öppna kurs
ykosociala
mang
om hur man skapar
darskap.
n engelska familj
m kemiska arbets-
och tillbud i arbets-
holm AB
Brygga 25
ingö
ww.jankewikholm.se
[email protected]
7 93 58
0-813 82 50
QuickSafe skapar trygghet
och säkerhet på din arbetsplats
QuickGuide
FÖRSTA HJÄLPEN
SAMLAT PÅ ETT STÄLLE
Är ni många som ska gå samma
kurs kan vi komma och hålla anpassade företagsinterna kurser hos
er. Kontakta oss för ett förslag på
upplägg. Vanliga kurser:
• Byggarbetsmiljösamordnare
• Bättre ArbetsMiljö – grundkurs
(BAM)
• Vidareutbildning av chefer –
Chefens ansvar för arbetsmiljön
• Presentationsteknik
• Ny Kurs! Psykosocial arbetsmiljö för chefer. Vi har utvecklat
en ny kurs, speciellt för hur
chefer ska arbeta med den
psykosociala arbetsmiljön!
BOKA DIN ARBETSMILJÖKURS!
Göteborg 9 – 11 juni 2015
Det genomskinliga locket ger dig en överblick
och gör vägen till första hjälpen snabb och enkel
Välj QuickSafe och gör vägen till första hjälpen snabb,
lätt och säker.
Boka företagsinterna
kurser för 2014
Utredningsmetodik efter olycka
Med QuickSafe samlar du första hjälpen produkter
som du behöver på ett ställe
Ur Jankes krönika
mars 2015:
”Jag ser att många
remisser från arbetsByggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U)
givarsidan inte alls vill ha
Luleå 24 – 25 juni 2015
Ur Jankes december­ någon ny föreskrift om
krönika 2013:
psykosocial arbetsmiljö.
Fysisk arbetsmiljö
”Elinor Torps ”Döden på jobbet” harDet finns ingen som helst
Stockholm 8 – 10
september
2015
engagerat mig starkt. Boken behandanledning att gå dem till
lar olyckan på kalkugnen i Luleå därmötes!”
Riskanalys en ung människa dog och en annan
Stockholm 6 – 8brännskadades
oktober 2015svårt. Det är en starkBeställ prenumeration på:
bok där huvudpersonerna är på [email protected]
väg ut i arbets- och vuxenlivet. Om
bokens budskap sprids till så många
unga människor som möjligt kommer
arbetsolyckorna minska kraftigt. Köp,
läs och sprid denna utomordentliga
bok!”
Prenumerera kostnadsfritt via hemDokumentären
Gustaf & Pernilla visas runt om i Sverige
sidan!
Vill du arrangera en Work Shop för att
skapa arbetsmiljöengagemang?
i skolor och på arbetsplatser.
SCANNA KODEN ELLER GÅ IN PÅ
WWW.PLUM-QUICKSAFE.SE OCH SE HUR LÄTT DU FÅR
EN FLEXIBEL FÖRSTA HJÄLPEN LÖSNING
Kontakta oss på tel. 070 3171726
[email protected] · www.plum.se
SNABBARE OCH
STARKARE LYFT!
NYHE
T!
PRONOMIC® Lift&Drive 130P
Ergonomisk lyftvagn som är snabb,
stark och anpassningsbar.
Hanterar höga lyft upp
till 2,3 m, enkel
att manövrera, har lång
driftstid samt livslängd.
Våra ergonomiskt anpassade
produkter och lösningar hjälper
dig att förebygga riskerna för
belastningsskador.
Kontakta oss så
berättar vi mer!
www.jankewikholm.se
Tel. 08-544 706 60
pronomic.se
|
du&jobbet nr 4/2015 21
produkter i urval
‚
Tema skyddsutrustning
nytt
HUDVÅRDSPRODUKTEr:
Hudkräm för kalla miljöer
sid 20
YRKES- OCH SKYDDSKLÄDER:
Väl synliga sågskyddsbyxor
ANDNINGSSKYDd:
Flexibelt och framtidsorienterat
Principen för sågskyddsbyxor är att om
den snabba motorsågskedjan träffar
byxan så slits stycken av de skyddande
textilskikten - nylon eller kevlar - bort
från byxan och trasslar in sig i sågkedjans kuggdrev, som stannar. Den här
funktionen låter sig kombineras med
andra riskreducerande egenskaper.
NYTT
Blåkläder har utvecklat
sågskyddsbyxor och chaps (byxholkar)
med varselfunktion. De är certifierade
enligt både EN ISO 20471 (skyddskläder med hög synbarhet) klass 2
och EN381-5 (skyddskläder med
sågskydd-benskydd) klass 1. Tillhörande matchande jacka är också EN
ISO 20471-certifierad.
Läs mer: www.blaklader.se
Där luft inte kan renas vid föroreningskällan
kan andningsskydd avlägsna partiklar eller
gaser ur användarens andningsluft. Klassiska
nackdelar - att utrustningen kan vara till hinder
i arbetet och att andningsskydd kan ge falsk
säkerhet, genom att förorenad luft läcker in,
har tillverkarna satsat på att eliminera.
NYTT
Sundströms lanserar ett helt nytt
flexibelt system, SR 900, som tillåter användaren att anpassa skyddet efter det jobb som
ska göras. Filterhållaren är alltså avtagbar,
vilket också möjliggör anslutning av framtida
tillbehör. Tre storlekar för olika ansiktsformer
och stora, mjuka anliggningsytor mellan hud
och mask skapar god täthet, och ytterst lågt
andningsmotstånd gör arbetspasset lättare.
Produkten är godkänd enligt EN 140:1998.
Läs mer: www.srsafety.se
Oljiga, kladdiga eller smutsiga
föremål etc vill man ogärna ta
i med bara händer, särskilt inte
i kyla. Men av och till fordrar
vissa arbeten den fingerkänsla
man mister med skyddande
handskar. Det gäller till exempel i frysrum, på byggen,
fiskebåtar eller oljeplattformar.
NYTT
Plum A/S har tagit
fram en speciell hudvårdskräm,
Plutect Frost, för kyliga och
kalla arbeten. Den oparfymerade krämen baseras på
panthenol och glycerin som
verkar lindrande, tillför fukt på
huden i ansikte, på händerna
och andra oskyddade hudpartier, och motverkar narighet
och köldsprickor.
Den tränger fort in i huden,
men ska appliceras på hudytorna omkring 15 minuter
innan arbetet i kyla påbörjas.
Läs mer: www.plum.se
SÄKERHETEN FÖRST
Personliga skyddsprodukter som uppfyller de föreskrifter
och regler som finns vid verkstadsarbete och lackering.
Niltrilhandskar, engångs (grå)
53800#
Skyddsmask
Bodyguard Premium Comfort Overall
Skyddsskor
5600#
Här ser du ett axplock av våra säkerhetsprodukter, för mer information
besök www.emm.se eller kontakta oss på [email protected]
|
22 du&jobbet nr 4/2015
5200#
Att skyddsskor och skyddsstövlar kan vara både
lätta och bekväma har flera tillverkare bevisat. Stålet i skyddshättan och spiktrampskyddet har bytts
ut mot stark komposit, medan komforten gynnats
av bl a mjuka inlägg, polstring och fuktgenomsläppliga material. Innovationer därutöver handlar
mest om anpassning till speciella miljöer.
NYTT
Ejendals lanserar fem modeller av finska
tillverkaren Jalas skyddssko Exalter2.
Den mest avancerade har åtskilligt: antistatiska
egenskaper, stötabsorbering, anti-ESD (elektrostatisk gnistbildning), stabiliserad,
olje- och värmebeständig yttersula, vattenavstötande ytmaterial, spiktrampskydd i plasmabehandlad komposit och tåhätta av
aluminium samt antibakteriell
behandling av fodret. Med mera.
Läs mer: www.
ejendals.
com
Tema skyddsutrustning
FOTSKYDD: Skyddsskor för de flesta miljöer
FALLSKYDD: Smart utdragbar
verktygssäkring
Vid arbete på hög höjd
där plattformar och
skyddsräcken inte går
att arrangera eller inte
ger tillräcklig säkerhet är
fallskyddssele och lina
lösningen. Men även i sidled
kan montören eller reparatören
skada sig, till exempel när hen
sträcker sig efter verktyg som hotar att
falla eller komma ur räckhåll. Även verktygen bör därför
ha fallskydd.
NYTT
Hewall Safety har utvecklat en lina som olåst
är självindragande och som kan låsas till önskad längd.
Konstruktionen medger fri rotation av verktyget, linan är
elastisk och skyddad av nylonväv. Om verktygen förses
med karbinhake blir verktygsbytena önskvärt snabba.
Läs mer: www.hewallsafety.se
Redaktör: Jan Enqvist
Kontakt: [email protected]
Vi publicerar ett urval av mottagna produktnyheter.
ÖGON- & ANSIKTSDUSCH
SE DEMO PÅ EYESPRAY.COM
EyeSpray Scandinavia AB | Telefon 08-522 770 50 | www.eyespray.com
|
du&jobbet nr 4/2015 23
Tema skyddsutrustning
Låt personalen tes
syn Skyddsglasögon
är
nödvändiga. Men vad ska
man ställa för krav? Och hur
ska personalen motiveras
att använda dem?
text & foto
jonas fogelqvist
[email protected]
V
i har det inom oss – en instinkt som gör
att vi skyddar synen vid fara. Det är en
reflex som gör att vi rycker till, och vänder
oss bort när något närmar sig ögonen. Det
handlar om ren överlevnad. Det fanns en
tid då förlorad syn innebar hjälplöshet och
trolig undergång.
Men reflexerna räcker inte alltid. Inom
många yrken riskerar den som inte skyddar sig synen dagligen. Det stänker frätande
vätskor,det yr flisor,det dammar.Olika verksamheter kräver olika slags skyddsglasögon
På AstraZenecas kemikaliefabrik i Södertälje framställs lösningar och pulver som
senare förädlas till såväl flytande som fasta
mediciner. Det handlar ofta om ämnen som
man inte bör få på sig – och absolut inte i
ögonen. Det är syror, det är lut, det är hälsofarliga pulver. Skyddsföreskrifterna är rigorösa, säger skyddsombudet Peter Engelbrand.
På kemikaliefabriken – eller för att vara kor-
rekt: substanstillverkningen – är de flesta
processer slutna. Blandningen av lösningsmedel, de kemiska reaktionerna, kylningen
och centrifugeringen sker i rör, kärl och
slangar. Men slangar kan lossna och kärl
börja läcka. Det sker sällan, några enstaka
gånger per år, säger Peter Engelbrand. Men
ett enda stänk kan leda till skadad syn.Därför
är skyddsglasögon obligatoriska.
– Sedan förekommer det några öppna
processer. Då skärper vi kraven. När det
handlar om koppling av slangar för flytande
material krävs visir. Om det finns risk för
gasbildning ska man använda friskluftsmask.
Alla har personliga masker som testats. När
sedan substanserna är färdiga och tas ut för
transport ska man ha tättslutande kemdräkt.
|
24 du&jobbet nr 4/2015
Peter Engelbrand, skyddsombud på AstraZeneca: Sätt säkerheten
först. Skyddsglasögon ska fungera och ha bra stänkskydd.
Det finns många olika sorters skyddsglasögon på marknaden. Somliga ger bättre
skydd, andra är bekvämare, några är snyggare. Peter Engelbrand anser att kriterierna
vid inköp är rätt så självklara.
– Man ska sätta säkerheten först. De ska
verkligen fungera och ha bra stänkskydd. I
andra hand ska de vara bekväma och sluta
tätt. Utseendet kommer i tredje hand. Det
är kanske viktigast för den nya killen eller
tjejen. Men efter ett tag skiter man i det, och
väljer glas som man trivs med.
Det man ska se upp med är skyddsglasögon
som har dåliga skydd på sidor eller ovanifrån.
Då kan farliga stänk leta sig in. Glas som lätt
glider nerför näsan är förstås inte heller bra.
Och om skyddsglasögonen är för obekväma
ökar risken för att de inte alltid används.
Skalmarna bör vara böjliga och ställbara,och
själva glasen ska inte skava mot kinderna.
När företaget ska köpa in skyddsglasögon
bör personalen få testa dem. En bra idé är att
ha några olika varianter att välja mellan, menar Peter Engelbrand. Människor har olika
huvud- och ansiktsformer. Alla glasögon
passar inte alla.
– Sedan tycker jag att företaget alltid ska
ha arbetstagarrepresentanter med när man
besöker arbetsmiljö- och skyddsmässor. Där
finns möjligheten att pröva.
För den som behöver slipade
glasögon finns
nu även moderna varianter tillgängliga.
AstraZeneca står för kostnaden. När det
handlar om inhyrd personal skickas fakturan till bemanningsföretaget. Men det har
aldrig inneburit några problem, säger Peter
Engelbrand
– Reglerna är klara. Arbetar man hos oss
ska man ha skyddsglasögon.
Det förekommer ändå att anställda då
och då bryter mot reglerna. Det gäller
främst nyanställda som inte vant sig vid att
ha glasögon på, och som låter sig bedras av
den skenbara säkerheten som de slutna processerna ger.
– Men det är ovanligt. Och när det sker,
säger vi förstås till. Det brukar ordna sig
snabbt. „
Tema skyddsutrustning
ta själva!
FYRA OLIKA SKYDDSGLASÖGON
På AstraZeneca finns flera olika skyddsglasögon tillgängliga.
Här kommenterar Peter Engelbrand dem som används mest.
TÄNKT DESIGN
”De här ser ju lite
roligare ut än de
andra. Man har
tänkt på utseende och design.
Men skalmarna
är stela, och de
känns kantiga.”
STÄNKSKYDD UPPE
”De här har stänkskydd upptill,
vilket är bra. Men
de är inte populära. De anses
obekväma. Hårda
och kantiga.”
”NÄR JAG HAR INSPEKTERAT
ERA STEGAR VET DU ATT DINA
ANSTÄLLDA KAN FORTSÄTTA
JOBBA SÄKERT.”
Kent Lauarv
Steginspektör
ÄR SVÄNGDA
”De här används
mycket. De sitter bra, och är
svängda så att de
ger bra skydd från
sidorna, däremot inte upptill.
Skalmarna är
flexibla, vilket är
en fördel.”
ÄR SLIPADE
”Det här är
mina egna. De är
slipade. Inte av
senaste modell,
men jag trivs med
dem, och de ger
bra skydd. Nu
finns det sportigare varianter.”
LÅT OSS INSPEKTERA
ERA STEGAR
Wibe Ladders erbjuder leverantörskontroll av stegar, bockar och
ställningar. Vår stegexpert utför inspektionen på plats och kontrollerar alla stegar, oavsett fabrikat.
Varje godkänd stege märks med en signerad dekal som garanterar att stegen uppfyllde gällande krav vid inspektionstillfället.
Gör ditt säkerhetsarbete enkelt och boka en steginspektion redan
idag.
du&jobbet nr 4/2015 | 25
SÄKERHET I VARJE
STEG
wibeladders.se
Tema skyddsutrustning
UTVECKLING Nya
standarder påverkar personlig skyddsutrustning.
Du&jobbet ställde fyra frågor till två representanter för BPS
produktgrupper.
”Tyvärr slarvas det
mycket med användandet”
Andningsskydd, Ivan
Sundström, Sundström
Safety AB.
1. Hur många företag finns
representerade i produktgruppen?
– Ett drygt tiotal företag.
2. Beskriv kort utvecklingen de senaste
tre åren.
– Branschen har de senaste tio åren
präglats av uppköp och sammanslagningar och antalet aktörer har därmed minskat.
Detta gäller främst i tillverkarledet, men
också i distributörsledet. Branschen har
visat på en svag tillväxt de senaste åren
bortsett från krisåret 2009. Tillväxten
beror till största delen på att de allt färre
slutförbrukarna använder mer sofistikerade utrustningar. Händelser som tidvis har gett andningsskyddsbranschen
mycket uppmärksamhet har varit i
samband med olika pandemier, som t ex
SARS, fågelinfluensa och Ebola.
3. Vilka kommande trender ser du?
– Det som kommer att påverka andningsskyddssegmentet mycket i framtiden är införandet av en ny standard.
Inom de närmaste åren kommer nuvarande CE (Europastandard) att ersättas
med en världsstandard under ISO-para-
”Skorna blir
allt mer smidiga”
plyet. Det kommer att innebära en stor
utbildningsinsats och också att många av
de produkter som idag säljs kommer att
ersättas av nya som är anpassade till det
nya regelverket.
– En annan trend som sannolikt kommer att bestå på den nordiska marknaden är att slutförbrukarna
kommer att driva utvecklingen mot
mer sofistikerade utrustningar. Detta
är ett tecken på en mer upplyst generation, som ställer högre krav på sina
arbetsgivare om både bättre och mer
bekväma skydd.
4. Vilken är responsen från arbetslivet?
– Mottagandet av utrustningarna
är för det mesta gott bland de användare som faktiskt förstår att skydda
sig. Tyvärr slarvas det mycket med användandet och vi har fortfarande, år
2015, yrkessjukdomar, som borde vara
utrotade, t ex stendammslunga/silikos.
Detta är mycket en utbildningsfråga,
men framför allt en attitydfråga. De
flesta förstår nog egentligen att man
borde skydda sig, men ”man ska bara”.
Det finns också ett samband mellan ett
företags resurser och hur duktig man
är på arbetsmiljö.
Fot- och benskydd, Bertil Rosén, Sievi AB.
1. Hur många företag finns representerade i
produktgruppen?
– Här finns alla ledande tillverkare och representanter av skydds-och yrkesskor på den
svenska marknaden med endast ett fåtal undantag.
2. Beskriv kort utvecklingen de senaste tre åren.
– För skydds- och yrkesskor uppdaterades
den europeiska normen EN ISO 20345 för
skyddsskor och EN ISO 20347 för yrkesskor
den 1 juli 2013. Den nya normen heter EN ISO
20345/20347: 2011 och innebar i praktiken en
ändring i testmetoden av mjuka spiktrampskydd. En annan viktig del i uppdateringen
berörde hälsofarliga kemikalier och sammantaget var ändringarna till gagn för användarna
som kan känna sig trygga med att använda
godkända skydds- och yrkesskor.
3. Vilka kommande trender ser du?
– Tekniska innovationer i skor gör användningen smidigare och mer komfortabel. Mer vågad design och mer
färger.
4. Vilken är responsen från
arbetslivet?
– Positivt bemötande gällande mer vågad design och
utstickande detaljer.
TRE OLIKA KATEGORIER AV SKYDD
Personlig skyddsutrustning delas
i enlighet med direktivet 89/686/
EG in i tre kategorier:
‚ Kategori I – Skyddsutrustning
av enkelt slag där användaren
själv kan bedöma skyddsnivån, t ex regnplagg.
‚ Kategori II – Skyddsutrustning
som skyddar mot medelmåttiga risker, t ex skyddsskor,
eller knäskydd.
‚ Kategori III – Skyddsutrustning
av komplicerat slag som skyddar bäraren mot livsfara eller
allvarlig skada där användaren
|
26 du&jobbet nr 4/2015
själv inte kan upptäcka risken
i tid, t ex filtermasker.
Skyddsutrustning i kategori
II och III är typgodkända av ett
anmält organ och anpassade till
olika harmoniserade standarder.
För att få sälja PPEprodukter ska de CEmärkas. Det innebär att produkten
är typgodkänd och
får säljas i samtliga
EU- och EES-länder.
KÄLLA: www.blaklader.se
Skydd av
enklare slag.
Arbetsmiljöverket fann brister
Arbetsmiljöverket gör regelbundna marknadskontroller av personlig skyddsutrustning. Vid en
granskning av produkter som såldes via nätet –
något som sker i allt större utsträckning - fann man
stora brister och många varor rensades bort.
Arbetsmiljöverket undersökte olika typer av
skydds- och svetshandskar samt hörselskydd.
Av de 470 handskar som granskades var det tio
procent som inte uppfyllde kraven. Flertalet har nu
utgått ur sortimentet. Av cirka 650 kontrollerade
hörselskydd har ett 50-tal produkter utgått, efter
att bristerna påpekats. De fel som upptäcktes var
främst att de inte genomgått någon typprovning
hos ett godkänt organ.
Enligt Arbetsmiljöverket kommer det ständigt in
nya aktörer på marknaden, ofta med dålig kunskap
om vad som gäller. Information om vilka regler som
gäller finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.
Nu certifierad för varsel
&
skydd upp till 500 bar vattentryck!
I
!
T
S N
R
FÖ LDE
R
Ä
V
3
PROTECTIONLEVEL5/5/2
ROTOR 500 bar/7500 psi
FLAT
500 bar/7500 psi
SINGLE 200 bar/3000 psi
89/686/EEC
•ENISO20471:2013
•KOMFORT
•SÄKERHET
•FUNKTION
High Pressure Cleaning Protection
För återförsäljare och info, välkommen att besöka:
T S T- S W E D E N . S E
|
du&jobbet nr 4/2015 27
Du&jobbet 1505.indd 1
2015-05-12 13:49