kollektivtrafik

Strategi för infrastruktur och
regional tågtrafik i Skåne och
över Öresund
Anders Jönsson
Region Skåne
Kollektiv Trafik Konferencen
den 1 oktober 2015
Region Skåne är inte bara sjukvård….
• Hälso- och sjukvård samt tandvård
• Regional utveckling inklusive
näringslivsutveckling, infrastruktur, planering,
folkhälsa, miljö samt kultur
• Kollektivtrafik – Regional kollektivtrafikmyndighet
och Skånetrafiken
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten
• Ny kollektivtrafiklag per 1 januari 2012
• Två huvudsyften:
– Öppna upp kollektivtrafikmarknaden för
konkurrens
– Stärka det politiska inflytandet över
kollektivtrafiken
• Region Skåne är regional
kollektivtrafikmyndigheten i Skåne.
Trafikförsörjningsprogram för Skåne
• Kollektivtrafikmyndigheten ska i ett
trafikförsörjningsprogram regelbundet fastställa mål för
den regionala kollektivtrafiken
• Programmet omfattar all regional kollektivtrafik, dvs.
både kommersiell och offentligt finansierad trafik.
• Trafikförsörjningsprogrammet är en beställning till
Skånetrafiken, som verkställer de delar i programmet
som utförs i offentlig regi.
Kommersiell kollektivtrafik ger möjligheter
Region Skåne är positiv till kommersiell trafik och uppfattar
kommersiella initiativ som bra möjligheter att utveckla
och bredda trafikutbudet till kunderna…..
…..men hur säkrar vi att den kommersiella trafiken går
hand i hand med regionen på vägen mot det öppna
Skåne.
Och hur skapar vi i ett tätt samarbete kontinuitet och
stabilitet även i den kommersiella tågtrafiken?
www.skane2030.se
STRATEGIER FÖR DET FLERKÄRNIGA SKÅNE
Satsa på Skånes tillväxtmotorer och
regionala kärnor och utveckla den
flerkärniga ortstrukturen
Stärka tillgängligheten och
binda samman Skåne
Växa effektivt med en balanserad
och hållbar markanvändning
Skapa socialt hållbara, attraktiva orter
och miljöer som erbjuder hög
livskvalitet
Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra
Östersjön
FÖR ATT STÄRKA TILLGÄNGLIGHETEN OCH BINDA SAMMAN
SKÅNE PÅ ETT HÅLLBART SÄTT ÄR VI ÖVERENS OM ATT
arbeta för att stärka den regionala tillgängligheten, att tidsförtäta Skåne
och bli en gemensam arbetsmarknadsregion
arbeta för att stärka den lokala tillgängligheten, att se hela resan
arbeta för att minska andelen resor med bil, och öka andelen resor med
kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik
arbeta för att utveckla effektiva och miljömässigt hållbara stråk och
godstransporter
VI TAR DÄRFÖR ETT GEMENSAMT ANSVAR FÖR ATT
utveckla kopplingen mellan de regionala
kärnorna
utveckla kopplingen mellan de regionala
kärnorna och orterna i deras omland
fördjupa och utvidga sambanden i och mellan
de skånska arbetsmarknadsregionerna
kollektivtrafiken ska vara strukturbildande
utveckla kollektivtrafiken inom Skånes
tillväxtmotorer
stödja de regionala nätverken med ett attraktivt
gång- och cykelnätverk i hela Skåne
utveckla och stärka kapaciteten i godsstråken
Två viktiga målsättningar
• Antalet resor ska fördubblas till år 2020
jämfört med år 2006, dvs. en ökning från
112 miljoner resor per år till minst 224
miljoner resor.
• Marknadsandel ska uppgå till minst 40 %
år 2030, vilket innebär en fördubbling
jämfört med 2006.
Regional transportinfrastruktur
2014-2025
• Offensiva satsningar på kollektivtrafik
•
•
•
Samfinansiering av den nationella planen, 615 miljoner kronor
Fler Pågatågstationer
Superbusskoncept ”tänk tåg – åk buss”
• Cykelvägar
Regionalt superbusskoncept
Kärnvärden i konceptet
•
•
•
•
•
Snabbhet och effektivitet.
Bekvämlighet och trygghet.
Långsiktighet och stabilitet.
Integrerat system.
Image.
Regionaltågtrafik i T16
Den regionala tågtrafiken över Öresund
• År 2024 förväntas antalet passagerare
över Öresund vara dubbelt så många som
på Kystbanen.
• Nuvarande trafik- och fordonsupplägg
klarar sig maximalt till år 2021/2022.
Framtida tågtrafik över Öresund
•
•
•
•
Fler fasta förbindelser över Öresund.
Sammankopplat med Kystbanen eller ej?
Flera avgångar kan påverka punktligheten negativt?
Lokdragna tvåvåningsvagnar kan öka antalet
sittplatser med upp till 50 % utan att köra flera
avgångar.
• Relationen till kommersiell tågtrafik.
• Nettoavtal eller bruttoavtal?
Tack för er uppmärksamhet.
Kontakt: [email protected]
Telefon: +46 40 675 30 24