Temabeskrivning Språket

SASAM15, ht15 Språket v 41 – 43 Examensmål som du arbetar mot: • att utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt,
om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor
varierar över tid och rum. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som
gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om
samhällens strukturer, verksamheter och funktioner.
• Att behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och
miljö.
• Att behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter.
• Att du ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur
åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och
presentera dina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier.
• Att utifrån studier av samhällsfrågor ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt
och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är
grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor.
• Att utveckla din förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk
medvetenhet.
• Att utveckla din förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom
utbildningens olika kunskapsområden.
• Att du ges möjlighet att uttrycka dig i varierande skriv- och talsituationer på framför
allt svenska och engelska.
• Att utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och
förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.
Kurser som ingår: Svenska 1. Olika lekter Examinationer Skapa olika typer av texter Du får ett scenario och information som du sedan ska använda i olika texttyper. Vilken information och vilken typ av språk hör hemma i olika typer av texter till olika mottagare? •
Personligt brev till äldre släkting •
Formellt brev till försäkringsbolag •
Sms till kompis •
Tidningsnotis i lokaltidning sociolekt, kronolekt, sexolekt, dialekt Du ska samla information om de olika lekterna så att du kan använda de begreppen när du reflekterar kring språkanvändande. Språkreflektion Du diskuterar tillsammans med andra och skriver en egen reflektion kring språklig variation. Diskussionen genomförs och reflektionen skrivs på lektionstid. Kontakta lärarna? Alla texter skrivs i ett dokument och lämnas in både i Showbie (pdf) och Portalen (word). [email protected] Kunskapskrav Svenska 1 Examinationer
Olika typer av
texter
E
Du kan skriva argumenterande
text och andra typer av texter,
som är sammanhängande och
begripliga samt till viss del
anpassade till syfte, mottagare
och kommunikationssituation.
Olika typer av
texter
Olika typer av
texter
Du kan i huvudsak följa
skriftspråkets normer för
språkriktighet.
C
Du kan skriva argumenterande
text och andra typer av texter,
som är sammanhängande och
begripliga samt anpassade till
syfte, mottagare och
kommunikationssituation.
Dispositionen i den skriftliga
framställningen är tydligt
urskiljbar.
Du kan i huvudsak följa
skriftspråkets normer för
språkriktighet, och språket är
varierat och delvis
välformulerat.
A
Du kan skriva argumenterande text och
andra typer av texter, som är
sammanhängande, begripliga och
väldisponerade samt anpassade till
syfte, mottagare och
kommunikationssituation.
Dispositionen i den skriftliga
framställningen är tydligt urskiljbar.
C
Du kan göra välgrundade
reflektioner över hur språklig
variation hänger samman med
talare och
kommunikationssituation samt
ge exempel på och diskutera
hur språk och språkbruk kan
markera avstånd och
samhörighet.
Dessutom resonerar du
översiktligt, utifrån några
olika perspektiv, om attityder
till några olika former av
språklig variation.
A
Du kan göra välgrundade och
nyanserade reflektioner över hur
språklig variation hänger samman med
talare och kommunikationssituation
samt ge exempel på och nyanserat
diskutera hur språk och språkbruk kan
markera avstånd och samhörighet.
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets
normer för språkriktighet, och språket
är varierat och innehåller goda
formuleringar.
Examinationer
Olika lekter
E
Du kan göra enkla reflektioner
över hur språklig variation
hänger samman med talare
och kommunikationssituation
samt ge exempel på hur språk
och språkbruk kan markera
avstånd och samhörighet.
Olika lekter
Dessutom resonerar du
översiktligt om attityder till
någon form av språklig
variation.
Dessutom resonerar du utförligt,
utifrån flera olika perspektiv, om
attityder till flera olika former av
språklig variation.
Examinationer
Språkreflektion
skriftlig
E
Du kan skriva argumenterande
text och andra typer av texter,
som är sammanhängande och
begripliga samt till viss del
anpassade till syfte, mottagare
och kommunikationssituation.
Språkreflektion
skriftlig
Språkreflektion
skriftlig
Du kan i huvudsak följa
skriftspråkets normer för
språkriktighet.
Språkreflektion
skriftlig/muntlig
Du kan göra enkla reflektioner
över hur språklig variation
hänger samman med talare
och kommunikationssituation
samt ge exempel på hur språk
och språkbruk kan markera
avstånd och samhörighet.
Språkreflektion
skriftlig/muntlig
Dessutom resonerar du
översiktligt om attityder till
någon form av språklig
variation.
Språkreflektion
muntlig
Du kan, i förberedda samtal
och diskussioner, muntligt
förmedla egna tankar och
åsikter. Detta gör du med viss
säkerhet.
C
Du kan skriva argumenterande
text och andra typer av texter,
som är sammanhängande och
begripliga samt anpassade till
syfte, mottagare och
kommunikationssituation.
Dispositionen i den skriftliga
framställningen är tydligt
urskiljbar.
Du kan i huvudsak följa
skriftspråkets normer för
språkriktighet, och språket är
varierat och delvis
välformulerat.
Du kan göra välgrundade
reflektioner över hur språklig
variation hänger samman med
talare och
kommunikationssituation samt
ge exempel på och diskutera
hur språk och språkbruk kan
markera avstånd och
samhörighet.
Dessutom resonerar du
översiktligt, utifrån några
olika perspektiv, om attityder
till några olika former av
språklig variation.
Du kan, i förberedda samtal
och diskussioner, muntligt
förmedla egna tankar och
åsikter på ett nyanserat sätt.
Detta gör du med viss
säkerhet.
A
Du kan skriva argumenterande text och
andra typer av texter, som är
sammanhängande, begripliga och
väldisponerade samt anpassade till
syfte, mottagare och
kommunikationssituation.
Dispositionen i den skriftliga
framställningen är tydligt urskiljbar.
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets
normer för språkriktighet, och språket
är varierat och innehåller goda
formuleringar.
Du kan göra välgrundade och
nyanserade reflektioner över hur
språklig variation hänger samman med
talare och kommunikationssituation
samt ge exempel på och nyanserat
diskutera hur språk och språkbruk kan
markera avstånd och samhörighet.
Dessutom resonerar du utförligt,
utifrån flera olika perspektiv, om
attityder till flera olika former av
språklig variation.
Du kan, i förberedda samtal och
diskussioner, muntligt förmedla egna
tankar och åsikter på ett nyanserat sätt.
Detta gör du med säkerhet.
ARBETSPLANERING måndag tisdag onsdag torsdag fredag 41 Olika språk i olika situationer formellt/informellt Olika språk i olika situationer formellt/informellt 42 Sociolekt, dialekt, kronolekt, sexolekt Sociolekt, dialekt, kronolekt, sexolekt Höstlov 43 Muntlig och skriftlig reflektion kring språk i olika situationer 44 Höstlov Höstlov Höstlov Höstlov