Ladda ner

1
Pressmeddelande från stadsbyggnadsprojektet Ursvik
Ny offentlig konst i unik satsning: Privata byggherrar och
markägare i initiativ för konsten i Ursvik, tillsammans med
Sundbybergs stad.
Långa Torget som en interaktiv ljus- och ljudupplevelse av den internationellt
uppmärksammade holländske konstnären Daan Roosegaarde, lektåliga bänkdjur
och lysande trädkronor av Thomas Nordström för Kymlingeskolans elever,
uråldrig natursten och en myt som bildat en sittgrupp av Lena Ignestam och
Carina Zunino på torget vid Milstensvägen/Marieborgsgatan, en park mitt i en
sicksackande väg och honungsgula månljusfaser av Monica Gora…
I Ursvik har konstnärerna, i nära samarbete med landskapsarkitekter, utgått från tanken
om ljus, mötesplatser, upplevelser och aktivering av flera sinnen i det nya stadsrummet.
Om konstsatsningen
I den nya stadsdelen Ursvik är tillkomsten av den offentliga konsten unik på flera sätt: I
stadsbyggnadsprojektet Ursvik har privata byggherrar och markägare redan från början
gått samman och gemensamt arbetat för att integrera högkvalitativ offentlig konst i det
framväxande området, tillsammans med Sundbybergs stad.
Byggherrarna och markägarna som finansierat konsten är NCC, IKANO, SUKB (Stora
Ursvik KB, som ägs gemensamt av NCC och Vasakronan), Förvaltaren, HSB och
Riksbyggen. Tillsammans med Sundbybergs stad lät de i ett tidigt skede bilda en
styrgrupp för den offentliga konsten.
Ann Magnusson på AM Public är konstkonsulten som bjöds in av styrgruppen för att
konkretisera konstsatsningen och ansvara för processen. Här har hon genomfört sitt
uppdrag på gängse sätt, förklarar hon, det vill säga med konstprogram, dialog, samråd,
skissuppdrag och slutligen valet av fyra konstnärliga gestaltningar. Men ändå är det
inget vanligt uppdrag:
– Att privata byggherrar och markägare går samman och bildar en styrgrupp tillsammans
med en stad eller kommun för att verka för ny offentlig konst i en hel stadsdel har jag
aldrig tidigare upplevt. Och att de dessutom gjort det så framsynt och engagerat för
samtidskonst som redan från början integreras i stadsrummet är unikt.
2
Anna Sahlin, styrgruppens ordförande och projektansvarig på Sundbybergs
stadsledningskontor:
– Den offentliga konsten är på alla sätt en viktig byggsten i Ursvik. Här utgör konsten
mötesplatser och binder samman och gestaltar olika delar i miljön. Vi – kommunen, markoch byggherrar – kan planera och uppföra ett nytt område men det är invånarna och
Ursviks offentliga konst som gör Ursvik till en levande stadsdel.
Anna Sahlin menar att satsningen varit så framgångsrik att konceptet kommer att
användas i Ursviks utbyggnad västerut.
Kort om Ursvik och den offentliga konsten i siffror
Stadsbyggnadsprojektet Ursvik påbörjades 2005 och beräknas stå klart 2025 med drygt
6 500 bostäder och också en del kommersiella lokaler. Området kännetecknas av både
stad och närhet till natur. Det först delområdet, cirka hälften av den totala markytan, är
snart färdigställd med hittills cirka 1400 bostäder.
Slutkostnaden för satsningen på offentlig konst i Ursvik på allmän, tidigare privatägd
mark, inom det aktuella området (delområde 1) är cirka 9,5 miljoner kronor.
Läs mer om konsten i Ursvik: http://ursvik.se/om-ursvik/konst