anvisningar för ansökan om tillstånd

Besöksadress:
Postadress:
Fax:
e-post:
Hemsida
Lappfjärdsvägen 10
PB 13, 64101 Kristinestad
06 2216285
fö[email protected]
www.kristinestad.fi
Byggnadsinspektör:
Byggnadstillsynens sekr.:
Myllyniemi Ari-Johan
Forsman-Mäki Yvette
tfn. 06 2216231, gsm 040 1822 122
tfn. 06 2216266
ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND
ANSÖKAN GÖRS PÅ EN ANSÖKNINGSBLANKETT I TVÅ (2) EXEMPLAR OCH UNDERTECKNAS AV
TOMTENS/BYGGNADSPLATSENS ÄGARE/INNEHAVARE.
Om tomten/byggnadsplatsen ägs av två eller flera bör samtliga underteckna ansökan eller bör en av ägarna
befullmäktigas, varvid fullmakten bör bifogas ansökan. Ifall tomten/byggnadsplatsen ägs av dödsbo/sterbhus bör
ämbetsbetyg (släktutredning) och kopia av bouppteckningsinstrument bifogas. Om sökanden är en registrerad
förening eller ett registrerat bolag bör utdrag ur förenings- respektive handelsregister bifogas. Fastighetsbolag (exv
radhus, höghus) bör bifoga protokollsutdrag var det framkommer uppgifter om åtgärden och den som får söka om
tillstånd.
BILAGOR TILL ANSÖKAN
 UTREDNING ÖVER ATT SÖKANDEN BESITTER TOMTEN/BYGGNADSPLATSEN (exv lagfart,
arrendekontrakt).
 KOMPLETERAD TOMTKARTA. Tomtkartan beställes från mätningsavdelningen i Kristinestad
 HUVUDPROJEKTERARE BÖR VÄLJAS FÖR BYGGNADSPROJEKTET
Vid utformningen av byggnaden skall det finnas en kompetent person som ansvarar för utformningen som helhet
och dess kvalitet och som ser till att projektbeskrivningen och specialbeskrivningen utgör en helhet som uppfyller
de krav som ställs på den.
 RITNINGAR
För ansökan om byggnadslov
3 serier av nedanstående
Situationsplan (även grannbyggnaderna skall framkomma) 1:200, 1:500 eller i undantagsfall 1:1000
Planritningar
1:100, 1:50
Fasadritningar
1:100
Skärning
1:50
Skorstensritning
1:20 (ritas in i skärningsritningen).
För ansökan om undantagslov
1 serie av
Planritningar
1:100, 1:50
Fasadritningar
1:100
Skärning
1:50
3 serier av
Situationsplan (även grannbyggnaderna skall framkomma) 1:200, 1:500 eller i undantagsfall 1:1000
 ENERGICERTIFIKAT
 UTREDNING OM:
Grundläggningssätt
Markförhållanden
Höjdläge
 PLAN FÖR AVLOPPSVATTENHANTERING PÅ GLESBYGDEN
Planen skall vara uppgjord av en kompetent planerare
 HÖRANDE AV GRANNE
Till granne räknas alla rågrannar även de som befinner sig på andra sidan gatan/vägen.
 BLANKETT RH 1
Bör alltid ifyllas för varje byggnadsåtgärd som fordrar bygglov
 BLANKETT RH 2
Bör ifyllas förutom RH 1 ifall det är en tillbyggnad och omändringsarbeten av en bostad
 BLANKETT RK 9
Ifylls alltid när en byggnad skall rivas.
Utredning om hantering av byggavfall bifogas
 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDET AV ANSVARIG ARBETSLEDARE
 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDET AV ANSVARIG FVA-ARBETSLEDARE
 NY VÄGANSLUTNING TILL STATENS VÄGAR SÖKES FRÅN ELY-CENTRALEN
Bifogas till ansökan
HANDLINGAR KAN ERHÅLLAS ENLIGT FÖLJANDE:
Kristinestads mätningsavdelning
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
Tel. växel 06 2216200
- kompletterad tomtkarta
- tomtens adressnummer
- lagfart
KRS Vatten
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
Tel. växel 06 2216200
- vatten- och avloppsanslutningar
KRS Gatu
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
Tel. växel 06 2216200
- enskilda vägar
- tomtens adressnummer
Närings- trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Korsholmsesplanaden 44
65100 VASA
Tel. 0206360030
Oy Botniarosk Ab
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad
- byggnadsplatsens adressnummer
- väganslutningar
- avfallshantering