Riktlinje för dokumentstyrning av specificerande dokument

Datum
Diarie nr
År/löp nr
2015-04-16
Rubrik redovisande dokument
Omfattar område/verksamhet/enhet
Mötesanteckning Brukarråd
Beroendecentrum
Mia Johansen, BC
Jan Bergkvist, Länkarna Kga
Per Östlund, Länkarna Kga
Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin, Verdandi
Zlata Catic, SIMON
Lotta Rehnman, AHA
Magnus Jensen, åhörare/AHA
2015/3
Sidan 1 av 3
Per Helgesson, RIA/Hela människan
Birgitta Palmqvist-Boström, Attention
Erja Lukkarila, QuinnoQulan
Lotta Molin, BC
Pernilla Göthlin, BC
Verksamhetschefen informerar
 Det är klart med ny verksamhetschef för Beroendecentrum, Åsa Magnusson som kommer den 15 juni
2015. Har gedigen bakgrund inom missbruks- och beroendevård, är sjuksköterska i botten. Åsa har
tidigare arbetat både inom Beroendecentrum Stockholm samt inom beroendevården i Region Skåne
med liknande uppdrag. Har tidigare även arbetat med ”mobben” – Mobiliseringen mot Narkotika.
 Information om att det råder en svår situation både vad gäller sjuksköterskor och läkare inom hela
psykiatrin. Beroendecentrum har dock lyckats täcka upp så gott som alla turer under sommaren.
 Då situationen är svår hos andra psykiatriska kliniker finns möjligheten att även Beroendecentrum får
ta emot patienter även från andra psykiatriska kliniker i större utsträckning under sommarperioden.
Skall det finnas någon gräns för hur nära inpå en inläggning på Beroendecentrums
vårdavdelning en representant kan representera sin förening/organisation?
 Frågan har kommit upp från avdelningen där både personal och patienter reagerat på att
föreningar/organisationer haft representanter som besökt avdelningen nära inpå egen inläggning. Man
har önskat ta upp frågan från vårdavdelningen då detta är något som kan skada trovärdigheten hos
föreningen/organisationen.
 För att få delta i besöksverksamheten bör samtliga föreningar/organisationer ha föranmälda personer
som representanter för föreningen och ifall det blir några förändringar skall detta rapporteras in till
vårdavdelningen i förväg. Beslut: Har man ny alternativt någon annan representant som önskar ingå i
besöksverksamheten skall detta aviseras i förtid antingen direkt till Annette (019-602 05 03) eller
Pernilla (019-602 05 45) på avdelningen alternativt till Lotta, [email protected]
 Ett tips som framkommer är att man även kan ringa avdelningen och checka av innan man kommer.
 Vad kan vara en rimlig gräns för att kunna representera sin förening/organisation när det gäller
besöksverksamhet? Efter diskussion i brukarrådet beslutar vi om en minimigräns med drogfrihet på
minst ett år men samtidigt ligger delar av ansvaret även hos organisationen/föreningen att den man
skickar är i lämpligt skick för att ingå i besöksverksamheten.
 Ifall Beroendecentrum upptäcker att organisationer/föreningarnas representanter inte har ett drogfritt
leverne eller fortsätter tidigare kriminellt beteende har kliniken ett ansvar att detta
informeras/rapporteras vidare till aktuell organisation/förening.




Rökkurer på Beroendecentrum vårdavdelning
Avdelningen kommer att åka iväg och titta på befintliga rökkurer som finns på Rättspsyk. Om de har
bra funktion och upplevelsen är att man faktiskt har nytta av dem, finns möjligheten att beställa till
avdelningen.
Rökkurerna finns olika storlekar och önskemålet är att man skall kunna ha möjlighet att använda även
ifall man sitter i rullstol.
Psykiatrin har fått medel till att köpa in ytterligare 5 st rökkurer till olika avdelningar till en kostnad
av 100 000kr/st.
Ny återkoppling sker till Brukarrådet efter att man varit iväg och tittat på rökkurerna.
Rubrik redovisande dokument
Datum
Brukarråd Beroendecentrum
150416

Diare nr alt. år/löp nr
Sidan 2 av 3
Man önskar delta även från Brukarrådet när man tittar på rökkurerna (Attention och Fenix019) då man
tidigare varit delaktiga i ”rökgruppen” på vårdavdelningen.
Anhörigstöd
 Magnus Jensen, Pellucid presenterar sammanställningen av den undersökning gällande utbudet av
anhörigstöd, närstående som AHA utfört hos olika instanser i olika kommuner, vårdcentraler o s v i
Anhörigstöd


länet. För mer information, v g se bifogad fil: Brukarrådet 150416.pdf
Diskussion om hur man kan gå vidare: Vad kan man göra nu? Skall man göra en fördjupad mätning?
Vilka behov har exempelvis olika vårdcentraler, andra instanser? Har man samma eller olika behov
av utbud? Överensstämmer bilden med anhörigas uppfattning om vad man har behov av?
Vi kommer återkomma till punkten vid senare tillfälle.
Övriga frågor
 Verdandi: Frågan tas upp nästa gång. Väntetider för inläggning? Hur ser ingången ut?
 Akutpsyk ringer RIA och frågar var man kan lämna av personer, har dessutom skickat personer i taxi
direkt till RIA, personen i fråga var portad. Diskussion kring detta.
Laget runt
 RIA: Man har tidigare på prov haft öppet även eftermiddagar, vilket nu har permanentats. Man har i
sin verksamhet upptäckt att man har många nya/unga besökare i sin verksamhet som far ganska illa.
 AHA: Det rullar på som vanligt, man har grupper varannan vecka samt enskilda rådgivingar. Det har
varit mycket samtal som inte enbart kommer från Örebro utan runtom i landet (akuta situationer).
Orosanmälningar/LVM-anmälningar, Rasmus Persson är inbjuden till AHA för diskussion gällande
detta. Det finns dock inget gällande direktiv från Socialstyrelsen om att det inte längre är möjligt att
göra orosanmälningar.
 Länkarna: Den 2 maj har man Föreningarnas dag i Karlskoga där Länkarna kommer att delta för
presentation av sin verksamhet. För övrigt väntar man på en kommande Riksträff i Karlstad 13-17 maj
där länksällskap från hela Sverige och Norge kommer att delta. Föreningen även fått in några nya
medlemmar.
 QuinnoQulan: Det går bra, fler kvinnor kommer till aktiviteter/föreningen samt ett ökat antal kvinnor
som tagit kontakt med föreningen.
 Attention: Man har nyligen haft årsmöte där Birgitta nu fungerar som nyvald ordförande. Tidigare
ordf är kommer att fungera som vice ordf samt att man har en ny sekreterare. Man har efter mötet
försökat att strukturera upp föreningen något. Försöker även arbetet med att försöka få medlemmarna
att delta i möten o s v i större utsträckning. Man planerar lägerverksamhet tills med Lbg. Planeingen
är att man skall försöka utöka samarbetet med Lbg i större utsträckning bl.a. genom information på
varandras webbplatser. Det finns planering på kommandeföreläsningar, bla. en om utagerande flickor
med ADHD.
 SIMON: Man är mycket ute och informerar i flyktingförläggingar, bl.a. till ensamkommande barn.
Informationen handlar om narkotika men även olika samhällsfrågor.
 Verdandi: Man har invigning nästa vecka i Varberga för det arbetslag (12 platser) man har
tillsammans med Örebro kommun för de personer som inte riktigt av olika anledningar platsar på Stöd
och struktur. Man håller på att diskutera möjligheten till att starta upp öppenvårdsgrupp för den grupp
som genomgått vård och behandling för att hitta former fölr mer strukturerad gruppverksamhet.
Verdandi kommer även att starta upp verksamhet i Hällefors där man har en lite speciell situation när
Rubrik redovisande dokument
Datum
Brukarråd Beroendecentrum
150416
Diare nr alt. år/löp nr
Sidan 3 av 3
det gäller missbrukare då det inte finns någon verksamhet för dessa. Kommunen är intresserad av att
delta i verksamheten och planen är att det kommer att bli en öppen dagverksamhet.

Vid nästa Brukarråd kommer Tommy Strandberg delta och redogör för information kring delrapport II
för NKD (Nationellt kompetensutvecklingsprojekt för dopningsproblematik).

Catharina Eriksson, programansvarig information om Kajsa kvinnomottagning.

Mia påminner om gällande rutiner och regler när det gäller arvodesdelen och att samtliga
organisationer/föreningar måste skicka in en anmälan över vilka som är anmälda som representanter i
Brukarrådet.
Vid pennan
Lotta Molin
För Beroedecentrums brukarråd