Analysbeställning Analysbeställning

Beställare
Analysbeställning
Företag
Kontaktperson
Kundnummer
Provtagningsdatum
Telefon
Proverna anlänt till
Markkarteringstjänst
Gatuadress
Postnummer
Postadress
Resultaten önskas
Faktureringsadress
ifall övrig än beställaren
Expressanalys (pris + 100%)
Företag / Kontaktperson
jordprover: leverans inom 10 vardagar efter att
proven anlänt, gäller inte tungmetallanalyser)
Gatuadress
Per e-post adress:
Postnummer
Postadress
Per fax nummer:
Provbeteckning
För anläggning av grönytor
För skötsel av grönytor
Jag beställer följande analyser för jordproverna (kryssa för)
Analys av anläggningsjord
(nödvändig provmängd 1 liter)
• mekanisk jordanalys • ledningstal, surhet (pH), jordart, mullhalt, volymvikt,
humus (glödgningsförlust), lösligt kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium,
svavel, bor, koppar, mangan och zink
Grönytepaket 1
(nödvändig provmängd 0,5 liter)
• ledningstal, surhet (pH), jordart och mullhalt, humus (glödgningsförlust), volymvikt,
nitratkväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium, svavel, bor, koppar, mangan och
zink
Grönytepaket 2
(nödvändig provmängd 0,5 liter)
• jordart, mullhalt, surhet (pH), ledningstal, kalcium, kalium, fosfor, magnesium,
svavel, nitratkväve och bor
Tungmetallanalyspaket
(nödvändig provmängd 0,5 liter)
• arsen, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink
Övrig analys
Anvisningar för jordförbättring,
kalkning och gödsling
Gräsmatta
Krävande träd, buskar och perenner
Anspråkslösa träd, buskar och perenner
Begränsade växtunderlag
Karga områden, gran- och övriga ris
Torra ängar
Hemträdgårdar
Övriga
Bakgrundsfakta för proverna
(vid beställning av råd för jordförbättring, kalkning och gödsling)
Nuvarande växter / Skall planteras eller sås
Planteringstidpunkt
(t.ex. våren 2005)
Tilläggsuppgifter
typ av gräsmatta (t.ex. bollplan) osv.
(kryssa för önskade anvisningar för vart och ett av proverna)
T agning a v jo r dp r o v
Anvisningar för anläggning och skötsel av grönytor
Delprover
Varje jordprov består av delprover. Delproverna tas från
olika ställen av området eller stukan som proverna skall
representera. Man skall tas minst tolv delprover som
sammanställs till ett jordprov. Jordmängden skall vara
minst en halv liter, men för analys av jord för anläggning
av grönytor minst en liter.
delprover
jordart A
jordprov 1
jordart B
jordprov 2
Provtagning och -täthet
• Minst 1 prov / 5000 m3 jord av jämn kvalitet
(likartad i fråga om råmaterial, gödsling,
kalkning och ålder).
• Från stukor som till sammansättningen
är olika skall man ta separata prover.
• Ett prov samlas in med provtagningsborr med ca 10
meters mellanrum så att provet representerar hela
stukan eller högen.
Gräsmattor
• Minst 1 prov / 5000m2
• Från separata gräsmattor som är mindre än 5000 m2
tas egna jordprover.
• Från områden som avviker till jordart eller tillväxt tas
separata prover.
• Proverna tas med provtagningsborr från rotskiktets
djup.
• Från ytan av det tagna jordprovet avlägsnas lagret av
gräs och växtrester.
• All prover tas på samma djup.
Buskplanteringar och planteringsområden
• 1 prov / buskplantering eller planteringsområde.
• Ifall jordarten varierar på planteringsområdet tas prover
enligt jordarterna.
• Proverna tas med provtagningsborr från rotskiktets
djup.
• Jordprov av växtunderlag för växter med djupgående
rotsystem tas först på vanligt sätt med jordprovsborr.
Därefter gräver man med spade på provstället en grop
varifrån ett nytt prov tas med jordborren. Vanligtvis
lönar det sig att begränsa provtagningsdjupet till 60
cm.
Avsändning av prover
Kontrollera den nödvändiga provmängden på baksidan av
beställningsblanketten. Förpacka jorden i en plastpåse och
tillslut påsen. Numrera proverna enligt löpande numrering
1, 2, 3 osv. eller med önskade provbeteckningar.
Fyll i beställningsblanketten omsorgsfullt.
Kontrollera att beställningsblanketten
innehåller följande uppgifter:
• Provnummer och önskade provbeteckningar
• Beställda analyser samt jordförbättrings-, kalkningsoch gödslingsanvisningar skilt för varje jordprov.
• Är analysen brådskande samt önskade leveransmetoder
för resultaten utöver vanlig postning.
• Kontaktuppgifter för analysbeställaren / -betalaren
• För uppgörande av gödslingsanvisningar måste
tillväxtstadiet, anläggningstidpunkt, uppgifter om växtart
och för gräsmattor också gräsmattstypen anges.
Perenner och utplanteringsväxter
• 1 prov / grupp perenner eller utplanteringsväxter
• Ifall växtunderlaget för växtgrupperna är preparerat,
gödslat och kalkat på samma sätt kan man ta ett
gemensamt prov för grupperna.
• Proverna tas med jordprovsborr från rotskiktets djup.
V ä l b e ka n t
o c h
p å l i t l i g
Förpacka plastpåsen och beställningsblanketten i ett kuvert
för postning av prover. På kuvertet finns
Markkarteringstjänsts kontaktuppgifter färdigt tryckta.
Ifall du har flera jordprover kan du förpacka provkuverten
i en stadig papplåda. För större försändelser lönar det sig
att beställa färdigt frankerade paketadresskort från
Markkarteringstjänst. Kostnaden för försändelsen debiteras
i fakturan.
PB 500, 50101 S:t Michel
telefon (015) 320 400
www.viljavuuspalvelu.fi
[email protected]
Y-tunnus 0115896-9, kotipaikka Mikkeli
Växtunderlagsstukor och lösjord