här! - Svenska Finlands Idrottsförbund rf

AVTALS- OCH ANSÖKNINGSBLANKETT TILL 7-TUSANGRUPPEN 2015-2016
Simmare (flickor: 14 år och äldre / 2001 och tidigare födda och pojkar: 15 år och äldre/2000 och tidigare
födda ) från SFI-föreningar kan ansöka om plats i 7-tusangruppen. Simmaren och hens tränare skall fylla i
och underteckna denna blankett. Ifall simmaren är minderårig krävs även vårdnadshavares underskrift.
SIMMARENS namn ________________________________________________
Adress __________________________________________________________
Postnr ____________________
Ort ____________________________
E-post __________________________________________________________
Telefon ________________________
Födelsedatum ____________________
SFI-förening ___________________________________________________
MINA RESULTAT:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
MINA MÅL FÖR SÄSONGEN 2015-2016:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
TRÄNARENS namn _________________________________________________
Adress ________________________________________________
Postnr ____________________
Ort ________________________________
E-post ________________________________________________ Telefon ________________________
TRÄNARENS MOTIVERING:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
1
7-TUSANKRAV 2015 – 2016
Enligt Simrådets beslut 4 juli 2015
Allmänna
• Individuella grenar/Olympiska sträckor (+ 800 m/pojkar och 1 500 m/flickor)
•
Yngsta åldergrupperna F-14, P-15
•
Resultat gjorda 1.1 – 31.8.2015 på 50 m bana
•
Positiv resultatutveckling
•
Ansökan inskickad senast 30.9 (anvisningar på sidan 3)
Elitgruppen
• FM –placering 1 – 3
•
JFM-placering 1
•
Eller Rudolph-poäng 14,5 eller mera (egen åldersklass)
•
SFI står för lägerkostnaderna för idrottarna i denna grupp, en självkostnadsandel
tillkommer vid utlandsläger.
Utmanarna
• FM-placering 4 – 6
•
JFM-placering 2 – 3
•
Eller Rudolph-poäng 13,0 eller mera (egen åldersklass)
•
SFI står för lägerkostnader för totalt två dygn/idrottare för dem som tillhör denna grupp,
en självkostnadsandel tillkommer vid utlandsläger.
Bonusplats
• Simmare från föreningar som inte har någon simmare som kvalificerat sig till
7-tusangruppen, har möjlighet att ansöka om en bonusplats, ifall hen uppfyller de andra
villkoren och har uppnått 12 Rudolphpoäng i egen åldersklass.
•
Endast en bonusplats/förening. Tränarens motivering är obligatorisk.
•
SFI står för lägerkostnader för totalt två dygn/idrottare för dem som tillhör denna grupp,
en självkostnadsandel tillkommer vid utlandsläger.
2
AVTAL
Genom undertecknandet av detta avtal förbinder sig idrottaren att följa följande regler som gäller
för SFI Simrådets 7-tusangrupp.
1. Jag deltar i följande läger:
1/Kick Off i Kuortane 22-25.10.2015 och
2/Utlandsläger i början av maj månad (preliminärt 2-16.5.2015) i Kranevo, Bulgarien
2. Jag deltar i förbundsmästerskapen SFIM i Esbovikens simhall 18-19.6.2016.
3. Jag deltar nationella mästerskap för min åldersgrupp: FM 2016/JFM2016/åldersklassmästerskap
(IKM).
4. Jag betalar den egna andelen av lägerfinansieringen senast på angiven förfallodag.
5. Jag följer antidopningsreglerna som Finlands Antidopingskommitté fastaslagit. Jag har läst den
antidopinginformation SFI delat ut eller tagit del av antidopingsinformationen på nätet:
www.antidoping.fi/web/sv eller http://www.antidoping.fi/web/sv/for-idrottaren.
6. Jag använder inte tobaksprodukter, alkohol, droger eller andra rusmedel på SFI:s träningsläger
och tävlingar.
7. Jag följer givna regler och håller överenskomna tider.
8. Jag är medveten om att jag är en representant för SFI och en förebild för andra simmare och
uppträder lämpligt även vid sidan av träningslägren och tävlingarna.
9. Jag förbinder mig att följa de allmänna regler för läger som finns i bilagan till detta avtal (s.4).
10. Ifall jag bryter mot avtalet utesluts jag ur SFI:s 7-tusangrupp.
11. Ifall jag bryter mot reglerna på ett läger står jag för hela kostnaden för mitt läger.
Detta avtal är i kraft fram till 31.10.2016.
Avtalet är uppgjort i två identiska exemplar, ett till vardera parter.
Ort__________________________________ den _____/_____ 2015
_________________________________________
Simmare
___________________________________________
Tränare
_________________________________________
Vårdnadshavare (gäller minderåriga simmare)
Denna blankett skall efter underteckning skannas och sen returneras via e-post
senast den 30.09 2015 till adressen: [email protected] och till [email protected] *)
*) Har du inte möjlighet att skanna blanketten skall du skicka den begärda informationen i fri form med e-post och en
undertecknad blankett med posten till: Svenska Finlands Idrott SFI r.f., Simning, Nokiavägen 2-4, 00510 Helsingfors.
_______________________________________________________________________________________________________________________
BESLUT
Ansökan har godkänts av SVENSKA FINLANDS IDROTTSFÖRBUND SFI r.f: representant.
Ort__________________________________ den _____/_____ 2015
_________________________________________________
3
Bilaga till avtals- och ansökningsblankett till 7-tusangruppen 2015-2016
ALLMÄNNA REGLER FÖR LÄGER
1. Det är strängt förbjudet att använda alkohol, tobak samt övriga droger och rusmedel på
läger- och tävlingsresor.
2. På utlandsresor får minderåriga inte röra sig ensamma utanför hotellområdet.
Lägerledningen förutsätter att man i övrigt rör sig parvis och gärna i grupper på flera.
3. Alla deltar i gemensamt program och gemensamma samlingar.
4. Alla bör infinna sig i nattkvarteret senast kl. 23.00 eller annan överenskommen tid.
5. Vi följer de regler och anvisningar lägerledare och tränare ger.
Den som bryter mot reglerna står för hela sin lägerkostnad själv.
På läger och tävlingar representerar vi SFI och är rädda om vårt eget och förbundets rykte.
En tumregel är att vi alltid skall uppföra oss så att vi är välkomna tillbaka.
Vid utlandsresa har jag med mig:
Ett ikraftvarande pass
Resebiljett
Europeiskt sjukvårdskort (*)
Rese- och resgodsförsäkring
Egna mediciner och jag meddelar lägerledningen om eventuella allergier
(*) Beställ det europeiska sjukvårdskortet till dig själv på adressen www.fpa.fi/etjanst.
Du loggar in med dina nätbankskoder.
Föräldrar kan beställa kortet för sina minderåriga barn på FPA:s servicenummer 020 692 223 kl. 8–18.
Vid eventuell annullering av läger- eller tävlingsresa förbinder jag mig att ersätta SFI:s simråd de
oåterkalleliga kostnader, som tillkommit efter bindande anmälan. Vid sjukdomsfall kan
ersättning ansökas av det egna försäkringsbolaget.
4