BILAGA 7 LIITE 7 Mötesprotokoll från

BILAGA 7
LIITE 7
Mötesprotokoll från myndigheternas arbetsmöte 16.4.2015
Kokousmuistio viranomaisten työneuvottelusta 16.4.2015
PM
Salomaa Kristina
1 (3)
20.4.2015
Nykarleby stad
Vörå kommun
DELGENERALPLAN FÖR SANDBACKA VINDKRAFTPAK
ARBETSMÖTE MED MYNDIGHETER
TID
16.4.2015, klo.10.00
PLATS
Södra Österbottens NTM-central
NÄRVARANDE
Markku Niskala
Tom Johansson
Tommy Isaksson
Mathias Backman
John Öst
Esa Ojutkangas
Jakob Kjellman
Kristina Salomaa
1
Vörå kommun
Nykarleby stad
Nykarleby stad
Nykarleby stad
Södra Österbottens NTM-central
Södra Österbottens NTM-central
FCG
FCG
Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande samt val av ordförande
och sekreterare
Mötet inleddes 10.00. Ingen ordförande utnämndes, FCG utnämndes
till sekreterare. Punkterna kommunernas och myndigheternas inlägg
ändrades till diskussion.
2
Presentation av delgeneralplan för Sandbacka vindkraftpark
Salomaa presenterade de olika skedena i planläggningen för Vörå
kommuns och Nykarleby stads del. Planläggningen har föregåtts av
MKB och planutkasten har varit till påseende i respektive kommuner.
För Vörås del av planområdet har man fått in en åsikt och tre
utlåtanden och för Nykarlebys del har man fått in sju utlåtanden och
fem åsikter.
3
Diskussion
Enligt Niskala har vindkraftplanerna i Vörå, inkluderat Sandbacka,
löpt framåt smärtfritt både inom förvaltningen och bland invånare.
På Nykarleby stads område har planerna resulterat i mera respons
från närboende.
Bullermodelleringar:
-
Möjligheten för att uppgöra bullermodelleringar med 110 dB(A)
som käll-ljud diskuterades.
-
Modelleringen med ett utgångsljud på 110 dB(A) är inte i enlighet
med Miljöministeriets anvisningar 2/2014, enligt vilka man skall
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi
Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
PM
2 (3)
20.4.2015
använda befintliga kraftverk och uppgöra modelleringarna enligt
garantivärden.
-
Modelleringens enlighet med BAT-direktivet diskuterades.
-
Två olika närmandesätt till uppgörandet av planen diskuterades:
a) plan som baseras på kraftverk med högt käll-ljud och vars
konsekvenser då troligen kommer att underskridas genom val av
tysta kraftverk eller
b) plan som baseras på bästa möjliga teknik och inte möjliggör
val av kraftverk med högre käll-ljud.
Miljötillstånd:
-
Vid
ansökan
om
bygglov
för
kraftverk
är
det
på
byggnadstillsynens ansvar att kontrollera att det kraftverk som
man söker bygglov för är i enlighet med det man modellerat i
planen. Detta gäller även för tersvisa bullerdata, inte endast för
käll-ljudet som helhet.
-
Ifall det finns avvikelser kan byggnadstillsynen anvisa att nya
bullermodelleringar skall uppgöras i samband med en granskning
av ifall vindkraftparken behöver miljötillstånd.
-
Miljötillstånd baseras på lagen om granneförhållanden.
-
Projektören skall uppvisa nya bullermodelleringar då man
granskar ifall ett miljötillstånd krävs. Ifall bullermodelleringarna
inte uppvisar avvikelser från det som modellerats i samband med
planen kan man ta beslutet att kraftverken inte orsakar oskäliga
konsekvenser i enlighet med grannelagen och kan därmed passas
tillbaka till byggnadstillsynen för godkännande av bygglov. Ifall
man konstaterar att det finns avvikelser i förhållande till vad som
modellerats i planen och dessa kan orsaka oskäligheter i enlighet
med grannelagen skall man ansöka om miljötillstånd för
kraftverken innan bygglov beviljas.
-
Det finns tidigare exempel på miljötillstånd för vindkraft i Finland.
Dessa är för enskilda kraftverk. Ifall man söker om miljötillstånd
för vindkraftparken som helhet är det AVI som gör beslutet.
Rivning av kraftverk:
-
Miljöministeriet har hänvisat till att man inte i generalplaner kan
ha en bestämmelse för att kraftverket skall rivas, eftersom detta
redan bestäms i MBL.
-
Fundamentens klassificering som avfall eller inte diskuterades.
Södra Österbottens NTM-central:
-
NTM-centralen hänvisar till kontaktmyndighetens utlåtande om
MKB-beskrivningen.
-
I planen skall miljöministeriets riktvärden för buller underskridas.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Yrittäjänkatu 13, PL 186, 65101 Vaasa
Puh. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi
Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
PM
3 (3)
20.4.2015
4
-
De sammantagna konsekvenserna skall beaktas vid uppgörandet
av generalplanerna.
-
Trafikkonsekvenserna
planbeskrivningen.
-
Beteckningen för ny väg kunde vara med röd streckad linje för
att bättre urskilja de nya och gamla vägdragningarna.
-
Tv-1-områden bör avgränsas så att det inte är möjligt att placera
kraftverk närmare befolkningen.
-
NTM-centralen har gett utlåtande över Etapplandskapsplan II
samt Natura 2000-bedömningen för Etapplandskapsplan II. Vad
som utlåtits om dessa bör beaktas även i denna plan.
-
För anslutning till landsväg skall kontrakt göras mellan
projektören
och
NTM-centralen.
Möjliga
kostnader
för
förbättringar av vägnätet står inte staten för.
för
lätt
trafik
skall
beaktas
i
Fortsättningsåtgärder
Planförslag uppgörs under våren 2015 för Vörå kommun och
planutkast för Nykarleby stads del. NTM-centralen ger ett skriftligt
utlåtande först för planförslaget.
5
Andra ärenden
Inga andra ärenden.
6
Avslutande av mötet
Mötet avslutades 11.40.
Muistion laatija
Salomaa Kristina
Jakelu
Deltagare
Tiedoksi
Inbjudna
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Yrittäjänkatu 13, PL 186, 65101 Vaasa
Puh. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi
Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki