SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING

SKOGSBRUKETS
KAPITALBESKATTNING
deklarationsåret 2014
Anders Hjortman
0500 272910
Svf Österbotten
• Sysselsättande effekt:
• Verksamhetsledare
• Totalt 27 skogsfackmän
• Kontorsföreståndare
• Försäljningssekreterare
• Kanslist
• Ca 30 heltidsanställda
2
skogsarbetare
• 50 – tal entreprenörer
Skogsvårdsföreningens tjänster
• Virkeshandelstjänster
• Drivningstjänst och energivedshantering
• Iståndsättningsdikning och vägbyggen
• Fastighetsförmedling
• Skogsvård
• Värdering
• Skogsbruksplanering
3
• Kanslitjänster inkl deklarationshjälp
• Skolning
Skogsbeskattningen 2014
• Kapitalskattens progressivitet ändrad
• Kapitalinkomster överstigande 40 000 € beskattas med 32%
• Inga andra egentliga förändringar sedan 2013
4
SKATTSKYLDIG
• Fastighetens ägare, om inte besittningsrätten åtskilts
• Besittningsrättens innehavare
• Bara innehavaren av besittningsrätt kan få FO-nummer och sälja
virke från lägenheten.
• Makarna beskattas tillsammans
• Samboende beskattas var för sej ifall de inte har
gemensamma barn
• Gemensamma fastigheter = sammanslutning
5
• Odelad sammanslutning, dvs dödsbon
• Delad sammanslutning
MAKARNAS
SKOGSBESKATTNING
• Makarna inlämnar bara en 2C-blankett
• Ägoandel i förhållande till areal
• förhandsifyllt
• Blanketten har sänts till den av makarna, som
-Registrerats som primärproducent i
mervärdesbeskattningen
-Har större ägarandel
-Den äldre, ifall ägoandelarna är lika stora
7
• En av makarna har rätt att lämna in egen deklaration ifall
denne ensam äger och sköter separat en eller flera fastigheter
• Kryssa i såfall i rutan Egen separat deklaration
DÖDSBO
• Skilt skattskyldigt
• Ifall dödsboet inte har kapitalinkomst är det svårt
att tillgodogöra sej underskott
• Underskott kan dras av under de 10 följande åren
• Ofta lönar det sig att ändra till
beskattningssammanslutning
8
Ändring av dödsbo till
sammanslutning
• Arvsskifte uppgörs
• Alla delägare undertecknar
• 2 vittnen undertecknar
• Kan göras på en del av det som finns i dödsboet
-
Dvs partiellt arvsskifte
• Lagfart söks av varje delägare
9
BESKATTNINGSSAMMANSLUTNING
• När två eller flera personer tillsammans äger
skogsbruksenheter grundar skatteverket
beskattningssammanslutning
• Ägandet fördelas i andelar
• Endast en deklaration görs, samt blankett 36 (utredning
angående andelar i sammanslutning) ifall ändring i
ägoförhållandena har skett
10
BESKATTNINGSSAMMANSLUTNING
• En delägares utgift betraktas som hela sammanslutningens
utgift
• En delägares ränteutgift avdras i delägarens egen beskattning
• Beskattaren delar sammanslutningens över- eller underskott i
delägarnas egen beskattning, enligt ägoandel
11
SKOGSÄGARENS
SKATTEBLANKETTER
• 2C BLANKETT = skogsbrukets skatteanmälan
• Periodskattedeklaration (moms)
• 2 blankett = jordbruksblanketten, (ex. Förädlat virke,
arrenden)
• 36 blankett = sammansl andelar (lämnas endast om ändring
skett)
• 9 blankett = uträkning av överlåtelsevinst eller förlust vid ex
försäljning av fastigheter eller maskiner
12
• Endast originalblanketter eller utskrivna blanketter – inga
kopior godkänns
Viktiga datum
Mervärdesskatteskyldig skogsägare
• 2C blankett inlämnas senast 02.03.2015
• Behöver ej inlämnas om ingen verksamhet och inga uppföljningsuppgifter finns ex skogsavdrag,
avskrivningar, reserveringar
• Periodskattedeklarationen skall vara framme senast 02.03.2015
• Skall alltid lämnas in annars avförs man ur registret
• Momsen skall betalas senast 02.03.2015
Icke mervärdesskatteskyldig skogsägare
• Skogsbeskattning i samband med rättande av inkomstskatt i maj
13
Affärs- och näringsidkare
• Skogsbeskattning i samband med inkomstbeskattning senast 02.04.2015
SKOGSÄGAREN deklarerar
• Skogsbrukets 2C-blankett
• Mervärdesskatteblanketten
KOM IHÅG:
• SPARA alla kvittanser som hör till skogsbruket.
• Håll bokföringen i skick (spara minst 6 år)
• Fyll i skogsbrukets kördagbok.
• Spara en kopia av deklarationen
14
• Beskattningen och de avdrag du får grundar sig på din
egen noggranna uppföljning!
• Gör anteckningar och motiveringar för allt du tänkt
Bokföring
• Numrerade kvittanser i kronologisk ordning, vid behov specifiserade
• Kassaprincipen; det år som inkomsten kunde lyftas eller det år då
utgiften betalades deklareras de
• Håll gärna kvittanserna i datumordning för att lättare följa med
betalningstrafiken, orginalkvittanser
• Gör anteckningar för att specificera momsens andel och ev privat
andel
15
SKOGSBRUKETS INKOMST
• Beskattas som kapitalinkomst
• Utgifter som hänför sig till kapitalbeskattningen får dras av i
kapitalbeskattningen
• Kapitalskatt på skillnaden mellan inkomst och utgift
• Kapitalskatten 2014 är 30 % och för vinst som överstiger
40.000 euro är kapitalskatten 32 %.
• Förskottsinnehållning 2014 i rotaffär 20 % och i
leveransaffär 14 %
• Svf:s drivningstjänst via ramavtal – förskott endast på nettot
16
SKOGSBRUKETS INKOMST
17
• Skogsbrukets kapitalinkomst
- virkesförsäljning
- vägbidrag, transportavgifter
- älgskadeersättning, försäkringsersättningar mm.
- stöd enligt lag om hållbart skogsbruk (KEMERA)
- byggnadsvirke för eget bruk (rotpris)
- energived, ved, julgransförsäljning, hyggesrester
- bonus på virkesförsäljningar bokförs på det år de
utbetalas/används
SKOGSBRUKETS INKOMST
• Personlig förvärvsinkomst
- Värdet av leveransarbete (över 125 m3 per skogsbruksenhet)
• Jordbruksinkomst
- blankett 2
- arrenden av skogsmark
- entreprenadinkomster
- förädlingsverksamhet
18
SKOGSBRUKETS INKOMST
• Skattefri inkomst
- ersättning för skyddsområden,
- brännved för eget bruk
- bär, svampar, kottar
19
Kapitalinkomster
• Punkt 1.1, 1.2 och 1.3
20
-
Bruttoinkomsterna utan moms och utan att beakta ev
förskottsinnehållningen
-
Även utbetalda bonus på virkesförsäljning
-
Bäst att utgå från årssammandraget som virkesköparen sänder
• Räkna ihop allt till höger
Exempel
Punkt
1.1 el
1.2
21
Förhandsröjning som förskott
• OBS röjningskostnaden (1087,94 o 837,23) bokförts
som förskott
22
• Skillt kvitto har sänts på arbetet – bokför kostnaden enligt
kvittot
Leveransarbete
• 2C – blankettens andra sida
23
• Endast personer i eget hushåll (15 år under
skatteåret) el delägare i sammanslutningar
• Redovisas det år det är gjort
• Inte lönearbete
Leveransarbete
• 125 m3/gårdsbruksenhet/år är skattefritt
• Överstigande del är beskattningsbar förvärvsinkomst
• Taxor finns i anvisningarna men man kan beräkna
egna
24
-
70 % av motsvarande motormanuella kostnader
-
40 % av transportkostnaden
• Har man endast avverkat själv redovisas endast den
beredda mängden
• Vid julgransförsäljning kostnaden för skörd per m3!!
Leveransarbete
• Upparbetningstaxor
25
Leveransarbete - exempel
• Avverkat och kört ut 175 m3 tallmassaved
-
Avverkningskostnad 12,46 x 175 = 2180,50
-
Transportkostnad 2,22 x 175 = 388,50
-
Totalt 2569,00 flyttas till p 2.1 på första sidan
• Det skattepliktiga värdet
26
-
175 m3 -125 m3 = 50 m3 / 175 m3 = 0,28
-
0,28 x 2569,00 = 719,32 är leveransarbetets skattepliktiga värde
Ersättningar och understöd
• Anteckna det som kommit in på konto
• Vid samfällda diknings- och skogsvägprojekt går
stödet till aktören som förverkligar. Aktören bokför
stödet som inkomst.
27
Ersättningar och understöd exempel
• Så ser
redovisningen ut
när skogscentralen
betalat ut direkt till
skogsägaren
• 964,35 antecknas i
p 3.3
28
• Svf fakturerar
verkst utr
Virke från egen skog
• För prod byggnader inom jordbr el näringsverksamhet –
tyst kvittering – ingen anteckning
• För annat ändamål enligt rotpris, ex egnahemshus,
näringsverksamhet
Enligt Skatteförvaltningens
Anvisningar för
30
harmonisering..
Skogsavdrag
• Berör endast fastigheter anskaffade efter 1.1.1993
• Skogsägarvist, tidigare fastighetsvist
• 60% av anskaffningsutgiften utgör grunden
• Anskaffningspriset + köpebrevs-, lagfarts- o
lantmäterikostnader, överlåtelseskatt
• Ändrat från 50% 2009 - kolla gamla deklarationer - räkna
om själv
31
• Avdrag motsvarande 60 % av kapitalinkomsten från
skogsavdragsberättigade fastigheter under
kalenderåret får göras
- OBS inte bara virkesinkomster
Skogsavdrag
• Avdraget räknas på alla inkomster fram till p 5.1
minskat med eget arbete
• Minst 1500 € avdrag årligen dvs minst 2500 €
kapitalintäkter
• Fastigheten måste ägas i slutet av kalenderåret, för
att ha avdragsrätt
• Följs upp på 2C-blankettens andra sida
32
Skogsavdraget - exempel
• 6500 € förs till p 5.1 på första sidan
33
• Skogsavdraget ej helt utnyttjat för att kunna
utnyttja hela återstoden (10000-8500=1500) i
framtiden
Skogsavdrag exempel 1.
• Inköpspris 24 000 €
• Outbrutet skogsområde
• Addera lantmäteri och lagfartsutgift 900 €
• Addera överlåtelseskatt 960 €
• Anskaffningspris sammanlagt 25 860 €
• Grunden för skogsavdrag 60 %=15 516 €
34
• Virkesförsäljning under skatteåret 15 000 euro, -->
skogsavdrag 60 %=9 000 € . Outnyttjat skogsavdrag
kvar 6 516 €
Skogsavdrag exempel 2
Köpesumma + kostnader 30.000 € år 2005
• Köpesumman indelad enligt värdering (spec. gärna i
köpebrevet)
• Åker 2.000 €
• Skog 10.000 €
• Sommarstuga 18.000 €
• Skogsavdragsgrund 10.000 €. Skogsavdrag 6.000 €, tidigare
utnyttjat, 5.000 € (50% regeln)
35
• Kvarstår 1000€ outnyttjat skogsavdrag
Skogsavdraget vid överlåtelser
• Vi överlåtelse mot vederlag av skogsfastigheter som berättigar
till skogsavdrag sätts använt skogsavdrag till överlåtelsevinsten
• Även om skogsavdraget inte använts vid avverkning av just den
sålda fastigheten
• På detta sätt beskattat skogsavdrag frigör skogsavdragsrätt för
kvarvarande skogsavdragsberättigade fastigheter
• Skogsavdrag behöver inte sättas till överlåtelsevinsten om
skiftet köps och säljs under samma år.
36
• Vid gåva eller arv följer oanvänt skogsavdrag med till nya
ägaren
Skogsavdrag vid överlåtelse exempel
• Köpesumma + kostnader 3 000 € år 2005
• Försäljningspris 5 000 € 2010
• Ingen avverkning gjord men säljaren har andra fastigheter
med skogsavdragsgrund
• Överlåtelsevinst 2 000 € ökat med använt skogsavdrag
• Högst motsvarande den aktuella fastighetens skogsavdragsgrund
• I detta fall 3 000 x 60% = 1 800
• Överlåtelsevinsten blir 3 800 €
37
• Skatten blir 1 140 €
Skogsavdraget
• Använt skogsavdrag som lagts till överlåtelsevinsten
frigör skogsavdragsrätt
38
Reserveringar
• Utgiftsreservering för kommande utgifter
• Högst 15% av årets kap ink minus eget arbete och
skogsavdrag
• Speciellt viktigt för dödsbon och utlänningar
39
• Skadereservering för kommande utg för att åtgärda
en konstaterad skogsskada, ex älgskada
Reserveringar
• Utgiftsreserveringar skall inkomstföras inom 4 år
efter att reserveringen gjorts.
• Skadereserveringen inkomstförs vartefter skadan
åtgärdats.
• Reserveringarna räknas ihop och antecknas i p 6.1.
40
Årsutgifter
• P 7.1 de anställdas alla kostnader
• P 7.2 egna resekostnader
• Egna kostnader enligt kördagbok
41
-
Datum, rutt, syfte, km
-
0,25 €/km
-
Traktamenten för kurser och resor – inte för arbete i egen skog
§Över 15 km, över 6 h = halvt dagtraktamente 14 €/dag
§Över 15 km, över 10 h = helt dagtraktamente 26 €/dag
Dödsbon och
sammanslutningars
resekostnader
Dödsboet el sammansl. ersätter åt delägare
• 0,43 €/km reseersättning till delägare . Gäller ej resor mellan
bostaden och skogen
• Ersättningen deklareras som löneutgift.
• Skattefri ersättning för delägaren.
Sammanslutningen har ej ersatt delägare
• Sammanslutningen drar av 0,25 €/km enligt kördagbok.
42
Övriga årsutgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
43
ALLT SOM HÖR TILL SKOGSBRUKET
Avverknings-, transport- och skogsskötselkostnader
Plantor och frön
Skogsvårdsavgift, skogsbruksplan
Bränsle, smörjmedel och reparationer
småmaskiner , brukstid högst 3 år eller värde under 200 €
Underhåll av vägar o diken
Medlemsavgifter, prenumerationskostnader, försäkringar,
skogsstiftelsen, årsavgifter
• Exp avgifter etc för lån som hänför sej till skogsbruket (räntor dras
av i personliga beskattningen)
• Utredning med motiveringar:
• Skogsbrukets andel av el, telefon, bredband
• Arbetsrumsavdrag (205 €)
AVSKRIVNING
• Vägar och diken 15%
• Maskiner och anläggningar 25 %.
• Byggnader 10 %
• När restvärdet går under 200 euroa avdras hela den
resterande summan.
44
AVSKRIVNING
• Motorsåg och röjsåg, avdras direkt eller genom avskrivning,
beroende av nyttjandegrad
• Snöskoter, fyrhjuling och traktor endast i undantagsfall
• Utredning över körtimmar och syfte i jord och
skogsbruksbeskattningen.
• Över 50% av användningen inom skogsbruket
• 20-40 m3/år leveransvirke
45
• Annars dras en kostnad för ett privat fordon av i årsutgifterna
enligt användning; snöskoter och 4-hjuling 14 €/driftstimme,
traktor 11€/timme
• P 8: inköpta maskiner, nybyggnationer el större
reparationer, byggda el förbättrade vägar o diken
kan börja avskrivas det år de tas i bruk
• P 10: utg rest på sådant som sålts under året dras
bort. Ev vinst deklareras på bl 9.
46
• P 11: årets avskrivningar
• OBS Momsen dras av det år fakturan kommer
Utgifter som överförs från …
• Den del av utgifter som ex bokförts på jordbruket
men som hör till skogsbruket antecknas här (ex
traktorutgifter).
47
Utgifter för annan verksamhet…
• Här antecknas den del av ex skogstraktorns utgifter
som hänför sej till privata utgifter ex vedhantering
48
Vinst eller förlust
• Addera och subtrahera summorna i högra kolumnen
• Positivt resultat => 635
• Negativt resultat => 636
49
Skogsbrukets underskott
• Dras i första hand bort från annan
kapitalvinst (beskattaren gör avdraget)
• Ifall ingen annan kapitalinkomst erhållits –
ger beskattaren underskottsgottgörelse.
• Underskottsgottgörelse högst 1400 € + 400 €/minderårigt barn (högst
2 barn)
50
• Underskottsgottgörelse = 30% av
underskottet, minskar direkt den
personliga skatten.
• Dödsbons underskott avdragbart under 10 år
Uppföljning av reserveringar
• Anteckna de återstående reserveringarna efter att
gamla inkomstförts eller nya reserveringar gjorts
51
Moms-skyldighet – varför det?
• Vid försäljning får du extra pengar att försöka
behålla så mycket som möjligt genom att avdra
momsen på utgifter
-
Kom ihåg att moms skall betalas till staten kanske 1 år efter
försäljningen
• Endast utgifter – hela momsen kommer tillbaka
• ”momsåterbäringssystem”
52
• Inkomst över 8 500 och icke momsskyldig –>
retroaktivt momsskyldig
• => PROBLEM
MERVÄRDESSKATTENS
DEKLARATION
• En mervärdesskatteskyldig skogsägare särskiljer
moms-andelen från varje kvittans i anteckningarna
• Skogsägare som ej är mervärdesskatteskyldig drar
av allt i kapitalbeskattningen
• Kvittanserna sänds ej med beskattningen, de
uppbevaras 6 år efter skatteårets slut!!!
53
Periodskattedeklaration
• År kryssas i och år antecknas
54
• Moms på inkomster antecknas på rad 301
Periodskattedeklaration
• Moms på utgifterna antecknas på rad 307
55
Periodskattedeklaration
• Moms att betala eller få antecknas på rad 308
• Kom ihåg minustecknet om du har moms att få
• Redovisningen skattebyrån tillhanda senast
28.02.2013
• Även om ingen verksamhet funnits – fyll i 01 2013 12 2013 i
punkterna 054 – 057, underteckna och returnera.
56
• Enklast med nätbankskoder: www.skatt.fi/skattekonto
• Betalas in senast 28.02.2013
VIRKE FÖR EGET BRUK I
MERVÄRDESBESKATTNINGEN
• Den skattskylige kan för eget och familjens bruk ta
produkter moms-skattefritt för 850 euro per år.
• Mervärdesskatt uppbäres för överskjutande del.
• Värdet på virke för privatbruk värderas enligt
fastställt värde: byggnadsvirke 5 €/m3, gagnvirke 6
€/m3, ved 10 €/m3, flis 7 €/m3
• På detta betalas alltså moms 24 %
57
• ”kapitalbeskattning och moms är skillda saker”
Råd och anvisningar ger
• Skogsvårdsföreningen
• www.skogsvårdsföreningen.fi
• Anteckningssidor att skriva ut
• www.skatt.fi - detaljanvisningar
• Skattebyrån
• Bokföringsbyråer
58
Deklarera på nätet
• skogsdeklaration på nätet:
http://www.suomi.fi/
• Ange sökord 2C
• Logga in med nätbankskoder
• Periodskattedeklaration på nätet:
http://www.skatt.fi/skattekonto
59
- Med nätbankskoder
Skogsbeskattningen 2015
• Kapitalskatten 33% fr o m 30 000 euro
• Skogsavdrag behöver inte inkomstföras om skiftet
köps och säljs under samma år.
60