Här hittar du sammanfattningen av

Lägerkårchefsutbildningen
Ledareldarna 27.8.2015
Foto: Eero Saarinen
har gått scoutledargrundkursen. I vissa
fall kan man även utföra uppdraget
som en del av scoutledargrundkursens
ledarskapsövning. I ett sådant fall blir
den egna handledarens roll rätt vik­
tig, och denne bör då också fungera i
lägerkåren som en aktiv ledare, t.ex.
som ledarpar till lägerkårchefen eller
som lots.
∆∆ Lägerkåren består av 40–80 läger­
deltagare.
• Uppskatta deltagarmängden i er
egen kår och fundera på om ni kan
bilda en lägerkår själv eller har ni
möjlighet att slå ihop er med t.ex. er
grannkår.
∆∆ Ifall en kår efter att anmälningstiden
tagit slut fortfarande har under 40
personer anmälda, kan en eventuell
sammans­lagning koordineras, beroen­
de på hurudan situationen är.
∆∆ Ifall en kår har över 80 deltagare an­
mälda, kan den även bilda en lägerkår
allena.
2
• Gör er anmälning av lägerkår
snarast möjligt. Anvisningar för
detta hittar du på Roihus webb­
sidor under fliken “för kårerna”.
• Gå igenom under ledning av er
Roihu-kontaktperson uppdrags­
beskrivningen för lägerkårchefen
och diskutera tillsammans med
kårens ledare om vem som bäst
skulle passa till uppdraget. Lägerkå­
rchefsuppdraget passar utmärkt för
en roverscout. Lägerkårchefen bör
vara 18 år fylld.
rade om projektets läge.
∆∆ Informationen når de övriga ledarna i
∆∆ Val av Lägerkårchef (LKc:n) och hand­
∆∆ I lägerkårer som bildats av flera kårer,
•Välj lägerkårcheferna bland de in­
tresserade i kåren. Liksom i de flesta
andra ledaruppdrag på Roihu an­
vänds parledarskap även i lägerkå­
ren. LKc-paret kan sinsemellan dela
upp uppgifterna innan, under och
efter lägret efter eget tycke. Ideal­
situationen är att LKc-paret stöder
varandras starka och svaga sidor.
•Ansvaret för handslagsdiskussio­
nen ligger hos kårstyrelsen.
lägerkåren effektivt.
är det klart och tydligt överenskommet
hur och via vem informationen kom­
mer.
∆∆ Under lägret kan man tillämpa följan­
de modell:
∆∆ Den ena LKc:n sköter om de dagliga
rutinerna (möten, info) och den an­
dra LKc: sköter om stödet till lotsarna.
Ledarparet kan givetvis även rotera på
uppgifterna så att den ena har turvis
en lite “ledigare” dag.
∆∆ Val av lägerkårens lotsar och handslag
•Anmäl även lägerkårchefen i Kuksa.
• Ifall lägerkåren bildas av flera kårer
är det bra att diskutera tillsammans
kring uppdraget och handslaget.
Det rekommenderas att det finns
ledare från samtliga kårer med i
lägerkårledningen för att garantera
en smidig informationsgång.
∆∆ Lägerkårchefens uppdrag är ett hel­
dagsuppdrag. Uppdraget är såpass unikt
och givande att det inte kan kombine­
ras med ett annat uppdrag på Roihu!
Informationsgångens
grundstenar innan lägret:
∆∆ Båda lägerkårcheferna är väl informe­
• Om namngivning och teman för
lägerkårerna instrueras det senare.
slaget
Att grunda en lägerkår
låta dem själva komma överens om
arbetsfördelningen. Det viktiga är
att samarbetet och informations­
gången är säkrad och fungerar på
smidigaste möjliga sätt.
• Man kan komma överens om
ledarparets uppgiftsfördelning då
man gör handslaget, eller sedan
• När LKc:na är valda, väljs till nästa
lägerkårens lotsar för de tre ålders­
grupperna (spejarscouter, explorer­
scouter och roverscouter). Vid valet
av lägerlotsar är det viktigt att sätta
sig in i uppdragsbeskrivningen då
meningen är att lotsen skall kunna
stöda respektive åldersgrupp på
bästa möjliga sätt.
• Lägerlotsuppdraget passar främst
för en äldre ledare. Dock bör den
Kysy LISÄÄ - roihu vastaa: ask.fm/roihu2016
∆∆ Det rekommenderas att lägerkårchefen
3
• Lägerkårcheferna och kårstyrel­
serna ansvarar gemensamt för
handslagen med lägerlotsarna.
Handslagsdiskussionerna kan för­
verkligas som ett grupphandslag för
samtliga åldersgrupper.
•Anmäl även lägerlotsarna i Kuksa.
I Kuksa är det endast möjligt att
anmäla en lots / åldersgrupp. Ifall
åldersgruppen är stor, man har lä­
gerdeltagare med specialbehov eller
man har andra VÄGANDE SKÄL
kan man undantagsvis ha flera
lotsar per åldersgrupp. Den lots
som är anmäld i Kuksa fungerar då
som huvudlots, och ansvarar för de
övriga lotsarna och stöder dem.
• Lägerlotsens uppdragsbeskrivning
finns även på Roihus webbsidor.
Övriga ledare i lägerkåren
∆∆ Enligt FS säkerhetsföreskrifter bör det
Roihu-filisen
• Roihu är alla finländska scouters ge­
mensamma upplevelse som räcker
hela året 2016. Lägerkårerna ansva­
rar för att denna Roihu-filis sprids
4
• Kårernas Roihu-kontaktpersoner
kommer att få två infopaket under
hösten 2015, en vecka 36 och en
vecka 44.
• I Roihu-posten får ni ytterligare
information om Gnistorna (som
ordnas innan lägret) och Glödarna
(som ordnas efter lägret. Om dessa
finns även info på Roihus webbsi­
dor.
• Kom överens om informations­
gången inom kåren, m.a.o. vem för­
medlar infon om Roihu till kåren.
(Lägerkårchefen, lägerlotsen eller
Roihu-kontaktpersonen?)
∆∆ I lägerkårer som består av bara en
egentlig kår är detta troligen inte ett
problem, men i lägerkårer som består
av flera egentliga kårer lönar det sig att
gemensamt komma överens om detta.
•Använd gärna allt marknads­
föringsmaterial som finns på web­
ben och som kommer med posten!
Ifall ni behöver ytterligare material,
kontakta gärna Roihus marknads­
föringsteam!
• Roihu syns även i de sociala medi­
erna: facebook, twitter, instagram,
ask.fm, snapchat, #säootliekeissä
#mäoonliekeissä #leirikuntoon2016
#roihu2016 #eldochlågor
kompisdeltagare
Internationellt:
∆∆ Fundera i kåren hur man kunde mark­
∆∆ Kårerna bjuder in sina utländska vän­
nadsföra Roihu för icke scouter. Ut­
mana t.ex. intresserade föräldrar och
kompisar till äldre ledare att komma
med. Det finns många uppdrag på läg­
ret som är rätt praktiska och som inte
kräver gedigen scoutbakgrund. Roihu
är ett ypperligt tillfälle att få se vad det
egna barnets hobby går ut på. Å andra
sidan skadar det knappast att det finns
flera vuxna än de fem nödvändiga med
i lägerkåren. Med flera vuxna i läger­
kåren, kan man lättare avlösa varan­
dra för att t.ex. dela på övervakningen,
frigöra lotsarna för en paus på kvällen
etc. Vi hoppas att ni aktivt marknads­
för Roihu och ser till att nya scouter får
ta del av utbildningen “Välkommen till
Scouting” innan lägret. Förbundet och
distriktet hjälper gärna till med den
biten. Ni har väl även lagt märke till
#partiokuntoon-programmet?
kårer i september-oktober 2015. Om er
kår alltså har utländska vänner som ni
vill ha med på lägret, är det NU som det
lönar sig att agera!
∆∆ Roihus internationella team bistår
gärna med översatt material. Interna­
tionella teamet önskar också informa­
tion om utländska grupper på väg, så
att de kan sättas in i rätt lägerkår!
Anmälningen till Roihustorlägret öppnar 1.11.2015
och avslutas 24.1.2016.
∆∆ Nu gäller det att aktivt marknadsföra
evenemanget i kårerna!
Medelanskaffning i kåren:
∆∆ Hur få understöd för deltagaravgif­
ten eller hjälp med transporterna till
och från lägret? Roihus deltagaravgift
kommer att vara 220–240 € beroende
på det slutliga deltagarantalet. Det
beviljas inga rabatter för deltagare i
ledaruppdrag. Kom ihåg att kolla med
hemkommunen/staden beträffande
eventuella bidrag. Därtill lönar det sig
att kolla även andra instanser, t.ex.
Lions, församlingen, större företag
o.dyl. Det lönar sig att fråga, för det
kostar inget! Fundera också på tjänster
ni kan erbjuda t.ex. julgubbe-service,
lägerskola och annan verksamhet där
kåren kan förtjäna en slant.
Foto: Antti Kurkinen
finnas en myndig ledare / 10 läger­
deltagare i lägerkåren. De övriga
ledarna kan ha uppdrag på lägret utan­
för lägerkåren.
till alla deltagare. Roihu skall synas
även för dem som inte är målgrupp
eller som inte kommer att delta i
lägret! Kårerna kommer även att få
ett Roihu-paket till kårlokalerna för
att stärka Roihu-filisen.
Kysy LISÄÄ - roihu vastaa: ask.fm/roihu2016
egna kårens åldersstruktur beak­
tas. Lägerlotsens uppdrag är ett
heldagsuppdrag som binder lotsen
till sin egen lägerkår. Det går alltså
INTE att ha ett annat uppdrag sam­
tidigt under lägret. Om lägerlotsen
är en roverscout, är hens uppdrags­
andel alltså 100 %.
5
FOSTRAN
Spejarscouterna:
Lägerdagen
ur
.
lägerkarchefens
synvinkel
SERVICE
Lägerkårerna kommer att få lite bas­
material av lägerorganisationen för byg­
gandet av det egna området, närmast rör
det sig om spiror och surrningsrep. Andra­
mera krävande konstruktioner står
lägerkåren själv för, från planering till
förverkligande. Större byggen kommer
att granskas av lägrets säkerhetsteam.
Det är tyvärr förbjudet att fälla träd på
lägerområdet, så t.ex. tält skall ha egna
tältpinnar med.
6
Explorerscouterna:
ställe till ett annat, krävs det god ord­
ning och minuttidtabell. Vi förväntar oss
därför förståelse av lägerkårcheferna
för arrange­mangen. En god ordning vid
förflyttningarna garanterar även god
säkerhet!
Bespisningen kommer att fungera centra­
liserat i underlägret. Detta betyder att
ingen mat tillreds eller värms i lägerkåren.
Lägerkåren tar med sig en egen brand­
släckare, som är granskad samt egen för­
stahjälpenutrustning. Lägerkårledningen
väljer en ledare i gruppen som fungerar
som förstahjälp-ansvarig. Denne kan
t.ex. vara en av lotsarna. Normal grund­
kunskap i första hjälpen räcker för detta
uppdrag. Det är önskvärt att ansvarsper­
sonen vistas i lägerkåren under hela läg­
ret, och därför kan det vara bra att dela
på även denna uppgift. Vid större och
mer krävande situationer inkallas vid be­
hov personal från lägrets sjukvårdsteam.
Att förflytta sig t.ex. till de stora gemen­
samma programmen är ofta utmanande
på ett storläger. När 10 000-13 000 män­
niskor skall röra sig på en gång från ett
Det kommer att finnas ett kansli i under­
lägret. Kansliet fungerar som en infopunkt där nyttig information om lägret
och dagens program lätt kommer att fås.
Det kommer att finnas tillräckligt med
toaletter i underlägren. På lägret finns
även duschmöjlighet.
På lägret finns sex stycken programdalar,
vilka alla varar en dag åt gången, med en
lunchpaus emellan. Lägerkårens spejar­
lots för spejarscouterna till programdalen.
En del av programdalarna kan kräva att
spejarlotsen deltar i programmet, andra
programdalar är sådana att spejarlotsen
har fritid under programpasset och kan
då exempelvis delta i någon utbildning.
När dagen är slut i programdalen hämtar
spejarlotsen tillbaka sina spejarscouter
till den egna lägerkåren.
Explorerscouterna får ett ledaruppdrag,
som motsvarar ungefär 30% av lägerti­
den. De deltar även i det egna explorer­
scoutprogrammet, som består av olika
aktivitetshelheter istället för traditionella
programdalar. Explorerscouterna del­
tar även i en Löpeld. Löpeldarna är små
äventyr i en grupp på cirka 20 personer.
Löpeldarna räcker 24 timmar. Löpeldarna
påminner lite om en traditionell hajk. En
del av löpeldarna arrangeras på lägerom­
rådet, andra utanför området. Som stöd
för lägerupplevelsen får explorerscouten
ett personligt schema. Lotsen kan också
behändigt kolla i schemat var explorer­
scouterna rör sig under dagen. Explorer­
lotsen behöver alltså inte följa explorer­
scouterna till deras respektive program,
men explorerlotsen bör däremot stöda
explorerscouten i sitt första storlägerupp­
drag.
Roverscouterna:
Roverscouterna kan själv välja om de vill
använda 50% eller 100% av sin lägertid för
ett specifikt uppdrag. Rover­programmet
går i mångt och mycket ut på flera olika
aktiviteter som man kan delta i rätt så fritt
under lägerveckan. Rover­lotsen stöder
roverscouten i de dagliga rutinerna samt i
roverscoutens lägeruppdrag.
De gemensamma
programmen:
På lägret kommer det att finnas fyra
gemensamma program för hela läg­
ret: Öppnings­ceremonin, Mellanfesten,
Kvällsandakten samt Avslutningsceremo­
nin. Det ordnas även en icke-konfessionell
andakt parallellt med kvällsandakten.
Dessutom deltar man i det egna under­
lägrets gemensamma kvällsprogram,
lägerkårens kväll samt i ett kvällsprogram
med internationell anknytning. Till alla
program och evenemang har man med sig
sin lilla ryggsäck med vattenflaska, sittun­
derlag osv.
Planeringen av lägerprogrammet är i full
gång under hösten, och efter årsskiftet
publi­ceras det närmare information om
innehållet och olika teman. Om detta
kommer det även info på Roihus webb­
sidor.
ALLMÄNT
Det kommer att skickas skriftlig informa­
tion gällande lägerförberedelserna, så att
alla skall ha lätt att planera och packa
med den nödvändiga utrustningen.
Lägerkårerna kommer att få en “Lägerkå­
rens mapp” där det mesta och viktigaste
om lägret finns samlat.
Kysy LISÄÄ - roihu vastaa: ask.fm/roihu2016
Foto: Timo Koskensalo
7