Hankens ansökningsguide 2016

Hankens ansökningsguide 2016
Ansökan via gemensamma ansökan
Innehåll
Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan? ................................................................................... 1
Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg ....................................................................... 2
Hur antas nya studerande till Hanken? ............................................................................................................ 3
Det gemensamma urvalsprovet för Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska
handelshögskolan ........................................................................................................................................... 3
Urvalsprovslitteratur 2016............................................................................................................................. 4
Poängberäkning.............................................................................................................................................. 4
Språkkrav för de svenskspråkiga utbildningarna ......................................................................................... 6
Direktantagning baserat på resultatet i studentexamen .............................................................................. 7
Direktantagning baserat på resultatet i VIKSU- och Ekonomiguru tävlingen ............................................ 7
Antagning via VIKSU - Finlands Akademis vetenskapstävling för gymnasieelever ................................... 8
Antagning via Ekonomiguru .......................................................................................................................... 8
För dig som blivit IB-, EB- eller RP-student 2015 eller tidigare .................................................................. 8
För dig som blir IB-, EB- eller RP-student sommaren 2016 ........................................................................ 8
Jag har en studieplats i Vasa, men vill byta till Helsingfors. Hur skall jag göra? ....................................... 8
Resultat och yrkan på rättelse ........................................................................................................................... 9
Bestämmelsen om en studieplats vid högskolor ........................................................................................... 9
Mottagande av studieplats ............................................................................................................................. 9
Allmänna regler gällande bilagor .................................................................................................................... 10
Kontaktuppgifter till Hankens ansökningsservice .......................................................................................... 11
1 (11)
Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?
För att kunna ansöka till Hankens kandidat- och magisterutbildning ska du uppfylla kraven på allmän
högskolebehörighet, dvs. ha avlagt någon av de examina listade nedan och uppfylla Hankens språkkrav i
svenska.

Till studier som endast leder till lägre högskoleexamen eller till både lägre och högre
högskoleexamen kan antas den som har avlagt (Universitetslagen 2009/558, 37 §)
1) examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005),
2) yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller motsvarande tidigare studier,
3) sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare
examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), eller
4) utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

har avlagt International Baccalaureate-, Reifeprüfung- eller European Baccalaureate-examen

ansökt om och på andra grunder ansetts vara behörig för högskolestudier.
Om du inte uppfyller den allmänna högskolebehörigheten har du möjlighet att ansöka på basis av studier
inom den öppna universitetsutbildningen eller ansöka om dispens på andra grunder. Ifall du anses vara
behörig för högskolestudier och beviljas dispens, kan du ansöka till Hankens integrerade kandidat- och
magisterutbildning via inträdesprovet.
Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg
1.
Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven och om du uppfyller språkkravet i svenska.
2.
Du som avlagt finländsk studentexamen efter år 1990 behöver inte skicka in en kopia på ditt
studentbetyg. Ifall du har avlagt din studentexamen före år 1990, ska du skicka in en kopia på
betyget senast 20.4.2016. (Originalet ska uppvisas i samband med inskrivningen ifall du blir
antagen. Vi återtar en studierätt som beviljats på falska grunder. Ifall Hanken i ansökningsskedet
tvivlar på betygets äkthet kan Hanken kräva en ny kopia som är bestyrkt av utfärdande
läroinrättningen eller notarius publicus. Ifall Hanken kräver en officiellt bestyrkt kopia anses
ansökan inte vara fullständig innan den bestyrkta kopian lämnats in).
3.
Fyll i den elektroniska ansökan på www.studieinfo.fi i tid, ansökningsperioden är 16.36.4.2016 kl. 15.00.
4.
Om du behöver extra tid vid urvalsprovet pga läs- och skrivsvårigheter ska du till din ansökan
bifoga en anhållan om detta tillsammans med behövliga intyg. Anhållan ska vara inlämnad
senast 20.4.2016.
5.
Kontrollera från ansökningsblanketten ifall du måste skicka in bilagor. De som inte skrivit
finländsk studentexamen ska skicka in sitt examensbetyg. Om du har blivit färdig från andra
stadiet tidigare än våren 2016, ska bilagorna vara inlämnade till oss senast 20.4.2016 kl. 15.00.
Ifall du blir färdig våren 2016, har du tid fram till den 9.6.2016 att lämna in bilagorna (Undantag
för IB, EB). Skicka in eventuella bilagor i tid till:
2 (11)
Svenska Handelshögskolan
Ansökningsservice
PB 479
00100 Helsingfors
eller lämna personligen in bilagorna till ServicePunkten i Helsingfors (Arkadiagatan 22, 1. vån)
eller studiebyrån i Vasa (Biblioteksgatan 16).
6.
Du som inte uppfyller språkkraven - delta i språkprovet 8.4.2016 kl. 12.00-16.00 eller skicka in
bilaga för att bevisa tillräckliga språkkunskaper.
7.
Antas du inte via direktantagningen ska du delta i det gemensamma urvalsprovet för
Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan tisdagen den
7.6.2015 kl. 10-15. Obs! Ingen skild kallelse till urvalsprov skickas ut.
8.
Resultaten publiceras senast 1.7.2016. Antagna får instruktioner hur man tar emot studieplatsen.
9.
Du som antas ska inom utsatt tid meddela om mottagande av studieplats - annars mister du
platsen! Mottagandet av studieplatsen har inverkan i framtida antagningar, läs mera om det
längst ner.
10. Rätten att köa går ut 15.8.2016.
Hur antas nya studerande till Hanken?
I den gemensamma ansökan 2016 antas 180 nya studerande till Helsingfors campus och 70 nya
studerande till Vasa campus. Först antas alla som uppfyller kraven för direktantagning och därefter
fördelas resterande studieplatser så att hälften av de nya studerandena antas på basis av resultatet i
urvalsprovet + prioritetspoäng och andra hälften antas på basis av totalpoäng (urvalsprov + betyg).
Sökande får baserat på sina poäng en individuell rang i vardera antagningskategorin och de bästa antas.
De som inte antas placerar sig i kö i vardera antagningskategorin.
Det gemensamma urvalsprovet för Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken
Svenska handelshögskolan
Hanken och Handelshögskolan vid Åbo Akademi har skilda antagningar och antagningskriterier men
ordnar ett gemensamt urvalsprov i ekonomi. Det gemensamma urvalsprovet för Handelshögskolan vid
Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan består av flervalsfrågor som ger maximalt 80
poäng.
Urvalsprovet äger rum tisdagen 7.6.2016 kl. 10.00-15.00. För att bli antagen på basen av ditt resultat i
urvalsprovet + prioritetspoäng eller totalpoäng måste du delta i provet. Du får inte en skild kallelse till
urvalsprovet.
Urvalsprovet kan skrivas på fyra orter:
Helsingfors: Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, 00100 Helsingfors
Vasa: Åbo Akademi (Academill), Strandgatan 2, 65100 Vasa
Åbo: Åbo Akademi (Handelshögskolan), Henriksgatan 7, 20500 Åbo
Mariehamn: Högskolan på Åland/Öppna högskolan, Neptunegatan 17, 22111 Mariehamn
I din ansökan anmäler du på vilken ort du skriver provet.
3 (11)
Då du kommer till urvalsprovet ska du ha med dig penna, suddgummi och fotografi försett
identitetsbevis. I urvalsprovet får du använda endast den funktionsräknare som delas ut (exempelvis
CANON F-604). Du får ha med dig pennvässare, linjal, mellanmål (utan text, samma regler som i
studentexamen), mediciner, öronproppar och näsdukar. Du får inte ha med egen räknare, ordböcker eller
andra hjälpmedel till provet.
Om du behöver tilläggstid vid urvalsprovet pga läs- och skrivsvårigheter, handikapp eller sjukdom ska du
skriftligen anhålla om det senast vid ansökningstidens utgång. Bifoga läkarintyg till anhållan.
Tilläggstiden är en timme.
Urvalsprovslitteratur 2016
Urvalsprovslitteraturen för det gemensamma urvalsprovet för Handelshögskolan vid Åbo Akademi och
Hanken Svenska handelshögskolan är följande:

Eklund, Vår ekonomi, upplaga 12 eller nyare. Introduktion och del 1 och 2 läses, dock inte
personporträtten.

Skärvad & Olsson, Företagsekonomi 100, faktabok, upplaga 15 eller nyare. Introduktion
och kapitelen 5-27 läses, dock inte kapitel 11.

Hassinen, S. m.fl, Sigma 7 - Ekonomisk matematik
Urvalsprovslitteraturen finns att köpa bl.a. hos IB Bokhandel vid Hanken i Helsingfors. IB Bokhandel
förmedlar även använda böcker.
Poängberäkning
Totalt kan en sökande få 200 poäng i antagning. För antagning på basen av Urvalsprov + priritetspoäng
är det maximala poängantalet 100 poäng.
Prioritering och prioritetspoäng
Du kan välja mellan att söka endast till en ort (Helsingfors eller Vasa) eller söka till båda orterna. I
gemensamma ansökan ska du rangornda utbildningarna du söker till och rangorndningen kan inte
ändras efter ansökningstidens utgång. Söker du både till Hanken i Helsingfors och Hanken i Vasa så får
du 20 prioritetspoäng i poängberäkningen för den ort du rangordnat högre och din lägre prioritet blir
utan prioritetspoäng.
För att få prioritetspoäng behöver du inte sätta Hanken som din högst rangordnade utbildning bland
de maximalt 6 utbildningar du kan söka till. Söker du endast till ena orten får du 20 prioritetspoäng i
poängberäkningen för den ort du sökt till.
4 (11)
Grundpoäng för finländsk studentexamen
Grundpoängen beaktas vid antagning på basen av totalpoäng och i direktantagningen. Sökande kan få
maximalt 100 grundpoäng enligt den kombination av maximalt sex (6) studentexamensprov som ger den
högsta poängsumman. Poängen för studentexamen ges enligt följande skala:
Ämne / Vitsord
L
E
M
C
B
A
Modersmål och matematik (lång lärokurs)
20
18
14
8
3
0
Matematik (kort lärokurs), prov i realämnen
15
& språk (lång lärokurs)
13
9
6
2
0
Språk (kort och medellång lärokurs)
8
6
4
2
0
10
Grundpoäng för IB-examen
Grundpoängen beaktas vid antagning baserat på totalpoäng och i direktantagningen. Poäng för IBexamen ges för det A-språk som ger mera poäng, matematik och tre andra prov (max 100 p).
Ämne / Vitsord
7
6
5
4
3
Det A-språk som ger högre poäng, HL
22,5
20
15
7,5
2,5
Det A-språk som ger högre poäng, SL
17,5
15
10
7,5
2,5
Matematik, HL
25
22,5
17,5
10
5
Matematik, SL
20
17,5
12,5
7,5
2,5
Andra prov, HL
20
17,5
12,5
10
2,5
Andra prov, SL
12,5
10
5
2,5
2,5
Grundpoäng för EB-examen
Grundpoängen beaktas vid antagning baserat på totalpoäng och i direktantagningen. European
Baccalaureate-examen ger samma grundpoäng som examens poängtal (max 100 p).
Grundpoäng för Reifeprüfung-examen
Grundpoängen beaktas vid antagning baserat på totalpoäng och i direktantagningen. RP-examen ger
examens poängsumma dividerat med 9 (max 100 p).
Om flera får samma poäng
Om flera sökande kommer upp till samma poängsumma rangordnas de först enligt poängen i
inträdesproven, sedan enligt vitsordet i modersmål i studentexamen, sedan enligt vitsordet i lång
matematik i studentexamen och sedan enligt vitsordet i samhällslära i studentexamen. Om
rangordningen i antagningskön ännu efter denna rangordning är lika, blir alla de lika rangordnade
föremål för antagning.
5 (11)
Språkkrav för de svenskspråkiga utbildningarna
Sökande till Hanken måste uppfylla språkkravet i svenska. Nivån på kunskaperna i svenska ska (på
kandidatnivå) motsvara B2 enligt CEFR-skalan. Det finns tre olika möjligheter för att uppvisa tillräckliga
språkkunskaper:
1) Svenska som skolutbildningsspråk
Om du har svenska, norska, danska, isländska eller färiska som skolutbildningsspråk, uppfyller du kravet
på kunskaper i svenska. Du har svenska som skolutbildningsspråk om du har godkänt betyg i svenska
som modersmål på avgångsbetyget från grundskolan eller gymnasiet, eller om du har avlagt
studentexamen i sin helhet på svenska, även om du i övrigt har fått din skolutbildning på ett annat språk.
(Enligt språkförordningen 481/2003,20 §)
Om du har gått grundskolan upp till klass 9 på svenska men din gymnasieutbildning på ett annat språk
än svenska, måste du till din ansökan bifoga en kopia på ditt avgångsbetyg från högstadiet. Hanken har
nämligen inte tillgång till resultat från grundskolan.
2) Tillräckliga kunskaper i svenska enligt språktest eller annan prestation
Bevis på tillräckliga kunskaper i svenska genom språktest eller annan prestation har den som

i språkprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk) i studentexamen fått vitsordet laudatur (L)
(resultatet gäller i tre år),

i språkprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk) i studentexamen fått vitsordet eximia cum laude
approbatur (E) samt vitsordet 10 i lång svenska (A-språk) på avgångsbetyget från gymnasiet
(resultatet gäller i tre år),

avlagt språkgranskat mognadsprov på svenska vid högskola (universitet eller yrkeshögskola) i
samband med sitt examensarbete,

slutfört minst 60 studiepoäng/35 studieveckor i svenska språket vid högskola,

(För kandidatstudier:) avlagt finska statens allmänna språkexamen på den högsta nivån, på
färdighetsnivå 5 eller 6 för skriftlig färdighet och läsförståelse samt på färdighetsnivå 4, 5 eller 6
för muntlig färdighet och hörförståelse,

(För kandidatstudier:) vid Utbildningsstyrelsen avlagt språkexamen för statsförvaltningen med
minst goda kunskaper i svenska på alla delområden,

i modersmålsprovet i svenska i studentexamen fått minst vitsordet magna cum laude approbatur
(även om den sökande i övrigt har avlagt studentexamen på annat språk),

har minst vitsordet magna cum laude approbatur i provet i svenska som andra språk, dvs. det
prov i svenska i studentexamen som ersätter provet i modersmålet (inte samma som prov i
svenska som andra inhemska språk),

avlagt IB-provet Swedish A1 eller A2,

avlagt TISUS-provet med godkänt resultat (test i svenska för universitetsstudier),

avlagt högre högskoleexamen i Norden och har skrivit sin magisteravhandling på svenska,
norska eller danska,
6 (11)

avlagt lägre högskoleexamen och har skrivit sin kandidatavhandling eller sitt examensarbete på
svenska,

blivit godkänd i språkprovet vid Åbo Akademi eller Svenska social- och kommunalhögskolan vid
Helsingfors universitet (resultatet gäller för samma studienivå och tid som vid nämnda
högskolor).
Du måste lämna in ett bevis på att du har tillräckliga kunskaper i svenska (dvs. kopia på intyget som
bevisar att du avlagt språktest eller dylikt) till Hanken senast den 9.6.2016. Om du inte intygar dina
kunskaper i svenska är du obehörig och kan inte bli antagen.
3) Godkänd i Hankens språkprov
Om du inte uppfyller något av ovanstående kriterier kan du intyga kunskaper i svenska genom Hankens
språkprov i svenska. Den som blir godkänd i provet räknas som behörig sökande och kan delta i den
fortsatta gallringen. Har du blivit godkänd i Hankens språkprov 2013 eller senare behöver inte delta i
årets språkprov.
Direktantagning baserat på resultatet i studentexamen
Nytt för i år är att Hanken börjar med direktantagning baserat på studentexamens grundpoäng. Alla
sökande som lämnat in en ansökan till Hanken i den gemensamma ansökan och har fått grundpoäng
innan publicerandet av antagningsresultatet kan vara föremål för direktantagningen. Direktantagningen
fungerar så att alla som uppfyller följande villkor antas.
1. Du är "förstagångssökande" och hör till förstagångskvoten. De som inte tillhör förstagångskvoten är de
som mottagit en studieplats för vilka studierna inleds hösten 2014 eller senare, eller som avlagt en
examen vid en finländsk högskola.
2. Du har prioriterat Hanken högst bland de sex ansökningsmål som du sökt till i den gemensamma
ansökan via www.studieinfo.fi.
3. Du har lika med eller mera än 85 grundpoäng. Under rubriken poängberäkning kan du läsa hur du
räknar dina grundpoäng.
4. Du uppfyller Hankens språkkrav i svenska.
För att bli antagen via direktantagningen krävs inte att du deltar i urvalsprovet.
Direktantagning baserat på resultatet i VIKSU- och Ekonomiguru tävlingen
Om du har klarat dig utmärkt i vetenskapstävlingen VIKSU eller i ekonomitävlingen Ekonomiguru, kan
du bli antagen till Hanken genom direktantagning utan att skriva urvalsprov. För att antas ska följande
villkor uppfyllas:
1. Du är "förstagångssökande" och hör till förstagångskvoten. De som inte tillhör förstagångskvoten är de
som mottagit en studieplats för vilka studierna inleds hösten 2014 eller som avlagt en examen vid en
finländsk högskola.
2. Du har prioriterat Hanken högst bland de sex ansökningsmål som du sökt till i den gemensamma
ansökan via www.studieinfo.fi.
3. Du har i ansökan uppgett att du söker baserat på ditt tävlingsresultat
4. Du uppfyller Hankens språkkrav i svenska.
7 (11)
För att bli antagen via direktantagningen krävs inte att du deltar i urvalsprovet.
Antagning via VIKSU - Finlands Akademis vetenskapstävling för gymnasieelever
Studierätt utan urvalsprov beviljas sökande som placerat sig i Finlands Akademis vetenskapstävling för
gymnasieelever bland de sju bästa i gymnasiegruppen och de sju bästa i gruppen för elever som skriver
IB- eller motsvarande examen (totalt 14 elever). Söker du på basen av ditt resultat ska du skicka in
officiellt bestyrkt kopia av Finlands Akademis beslut och en kopia av det belönade arbetet.
Antagning via Ekonomiguru
Studierätt utan urvalsprov beviljas sökande som placerat sig bland de tio främsta ekonomitävlingen
Ekonomiguru. Söker du på basen av ditt resultat ska du skicka in officiellt bestyrkt kopia av resultatet.
För dig som blivit IB-, EB- eller RP-student 2015 eller tidigare
Om du avlagt din baccalaureateexamen 2015 eller tidigare behandlas du i antagningen som alla andra
sökande, dvs du kan bli antagen på basen av direktantagning, urvalsprov och prioritetspoäng samt
totalpoäng (betyg, urvalsprov och prioritetspoäng). I samband med ansökningen ska du skicka in kopia
på ditt examensbetyg där dina vitsord i baccalaureateexamen framkommer.
För dig som blir IB-, EB- eller RP-student sommaren 2016
Avlägger du din baccalaureateexamen i år kommer du att i antagningen behandlas som alla andra
sökande, dvs du kan, precis som alla andra, bli antagen på basen av: direktantagning, urvalsprov +
prioritetspoäng eller totalpoäng (betyg, urvalsprov och prioritetspoäng). Läs mer om de olika
antagningssätten här.
Vi kommer dock att vara tvungna att räkna ut dina grundpoäng på basen av dina preliminära vitsord i
baccalaureateexamen, de preliminära vitsorden du får redan i maj ligger alltså som grund för dina
grundpoäng. Du ansöker alltså helt som vanligt via den gemensamma ansökan på studieinfo.fi-sidan.
(Obs! Ingen separat ansökan som tidigare år.)
Då dina slutliga vitsord i baccalaureateexamen blivit klara och du fått ditt examensbetyg ska du senast
den 15.7.2016 kl.15.00 skicka in en bestyrkt kopia på ditt betyg där dina vitsord framkommer.
Skicka in kopian till:
Svenska Handelshögskolan
Ansökningsservice
PB 479
00101 Helsingfors
eller lämna in personligen till ServicePunkten i Helsingfors (Arkadiagatan 22, 1. vån) eller Studiebyrån i
Vasa (Biblioteksgatan 16, 1. vån).
Antagning på basis av preliminära resultat är villkorlig tills den sökande är formellt behörig. Detta
innebär alltså att du tills du har en godkänd examen på andra stadiet och har skickat in ett bevis på
detta är endast villkorligt antagen.
Jag har en studieplats i Vasa, men vill byta till Helsingfors. Hur skall jag göra?
Om du har antagits till Hanken i Vasa, kan du inte gå kurser vid Hanken i Helsingfors och vice versa.
Vill du byta studieort kan du antingen (1.) ansöka och skriva urvalsprovet på nytt till den andra orten, (2.)
ansöka om att få byta studieort eller (3.) avlägga kandidatexamen på din nuvarande studieort och
därefter söka till magisterstudier på den andra orten.
8 (11)
Du förlorar automatiskt din tidigare studierätt vid Hanken om du tar emot en ny studierätt. Om du t.ex.
avlagt din kandidatexamen i Vasa och sedan söker in och antas till magisterstudier i Helsingfors, kan du
fortsätta studierna bara i Helsingfors.
1. Ansöker du om en ny studierätt på Hankens andra campus behandlas du som alla andra sökande till
ansökningsmålet.
2. Om du studerar vid Hanken och önskar byta studieort kan du anhålla om det under vårterminen. I
vardera riktningen, till Helsingfors och till Vasa, kan totalt tre studerande som är närvaroanmälda sin
andra, tredje eller fjärde termin beviljas rätt att byta studieort. För att vara behörig att anhålla om byte av
studieort ska du, efter att du antagits och beviljats studierätt, ha studerat endast på det campus där du
har studierätt. Beslutet om rätt att byta studieort baseras på studieframgången på den ort där du har
studierätt.
Ansökningstiden för anhållan om byte av studieort utgår sista vardagen i mars månad.
Tentamensprestationer som medräknas är tenter avlagda på tredje periodens tentvecka (ej
omtentaminan från P3). Du som är närvaroanmäld din andra termin skall ha avklarat minst 36 sp enligt
den rekommenderade studiegången, tredje termin minst 65 sp samt fjärde termin minst 80 sp.
Sökandena rangordnas enligt medelvitsord på studieutdraget och de högst rangordnade beviljas rätt till
byte av studieort.
Resultat och yrkan på rättelse
Antagningsresultaten publiceras 1.7.2016. Antagna får anvisningar om hur studieplatsen tas emot, hur
man ska göra en terminsanmälan och hur studierna inleds.
Rättelseförfarandet i den nya gemensamma ansökan är inte ännu fastslagen och har du frågor kring det
ska du vända dig till ministeriet eller utbildningsstyrelsen. Antagningsresultatet får inte med anledning
av yrkande på rättelse ändras till nackdel för den sökande. Ändring i ett beslut som givits vid
rättelseförfarandet söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen.
Bestämmelsen om en studieplats vid högskolor
En studerande kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen under samma termin.
Bestämmelsen gäller utbildningar som ingår i den riksomfattande gemensamma ansökan
Trots att du meddelar att du inleder studierna senare eller avbryter studierna, kan du ändå inte ta emot
en annan studieplats för högskolestudier under samma termin. Avsikten med bestämmelsen är att så
många sökande som möjligt skall få en studieplats vid en högskola.
Mottagande av studieplats
Om du bli antagen till högskolan senast 1.7.2016 måste du senast 15.7.2015 kl. 15.00 meddela om du tar
emot din studieplats. Övriga antagna får individuella tider för när de senast ska ta emot studieplatsen.
Om du inte inom utsatt tid lämnar in meddelande om mottagande av studieplats förlorar du din
studierätt vid högskolan. Du kan också ta emot studieplatsen villkorligt och ställa dig i kö till en annan
studieplats. Rätten att stå i kö för en studieplats upphör 15.8.2016 klo 15.00. Ditt besked i mottagandet av
studieplatsen är bindande!
Mottagande av studieplatsen och inverkan i framtida antagningar
Universitetslagen (558/2009, 36 § och 38 §) har ändrats:
9 (11)
Från och med hösten 2014 kommer man att ansöka enligt ett system som är gemensamt för
yrkeshögskolorna och universiteten. Man får ansöka till högst sex ansökningsmål och man måste
prioritera dessa.
Högskolorna kan fr.o.m. hösten 2014 reservera studieplatser för "sökande som eftersträvar sin första
högskolestudieplats", dvs. sådana som inte tidigare avlagt en högskoleexamen inom utbildningssystemet i
Finland eller som inte mottagit en studieplats till en utbildning som leder till högskoleexamen.
Ifall du efter sommaren 2014 antas eller antagits till en högskoleutbildning och tar emot studieplatsen, är
du i framtiden inte en sökande som eftersträvar sin första högskolestudieplats, oberoende av om du
närvaroanmäler dig eller inte för din första termin.
Ansökan till en annan högskoleutbildning i ett senare skede är fortfarande möjlig, eftersom högskolorna
ska trygga ändamålsenliga ansökningsmöjligheter också för dem som tidigare har avlagt en
högskoleexamen eller tagit emot en studieplats. Antagningsmöjligheterna för dessa personer får inte
oskäligt avvika från de möjligheter en sökande som eftersträvar sin första högskolestudieplats har, men
ifall högskolorna börjar använda kvoter för de som eftersträvar sin första högskoleplats, kan det i
framtiden möjligtvis vara lite lättare för sökande som eftersträvar sin första högskolestudieplats att bli
antagna till en högskoleutbildning.
Förändringen innebär att du noggrant ska tänka på till vilken utbildning du söker dig till och vilken
studieplats du väljer att ta emot.
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/opiskelijavalinnat?lang=sv
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/opiske
lijavalinnat/liitteet/FAQ_px_svenska.pdf
Allmänna regler gällande bilagor
Hanken returnerar inte inskickade bilagor.
Kopiors original ska uppvisas i samband med inskrivningen ifall du blir antagen. Ifall Hanken tvivlar på
kopians äkthet kan Hanken kräva en ny kopia som är bestyrkt av utfärdande läroinrättningen eller
notarius publicus. Ifall Hanken kräver en officiellt bestyrkt kopia anses ansökan inte vara fullständig
innan den bestyrkta kopian lämnats in.
Studierätten återtas om det framkommer att en sökande gett felaktiga uppgifter om sina betyg i sin
ansökan och att de felaktiga uppgifterna har avgjort den sökandes urval.
Uppgifter om studentexamen eller annan examen från andra stadiet
Om du avlagt finländsk studentexamen efter 1990 behöver du inte skicka in en betygskopia, eftersom
Hanken får uppgifterna direkt från studentexamensnämnden. Om du avlagt någon annan examen än
finländsk studentexamen (t.ex. IB-examen, yrkesexamen, utländsk examen) eller finländsk
studentexamen före år 1990 skall du skicka in en kopia på ditt examensbetyg.
Språkintyg
Om du inte har svenska som skolutbildningsspråk men kan bevisa dina kunskaper i svenska genom
avlagt språktest eller annan prestation, ska du skicka in en bilaga som intygar att du uppfyller kravet på
språkkunskaper i svenska.
10 (11)
Om du har har gått grundskolan upp till klass 9 på svenska, men din utbildning på andra stadiet är en
annan än svenskspråkig gymnasieutbildning i Finland, måste du skicka in en kopia på ditt avgångsbetyg
från högstadiet. Hanken har nämligen inte tillgång till andra betyg än finländsk studentexamen.
Dispensansökan
Om du inte uppfyller kravet på allmän behörighet för högskolestudier, skall du i samband med ansökan
om studieplats skicka in en fritt formulerad ansökan om dispens och bifoga kopior av de dokument du
grundar din ansökan på.
VIKSU eller Ekonomiguru
Om du ansöker på basis av resultatet i Finlands Akademis vetenskapstävling VIKSU eller tävlingen
Ekonomiguru ska du skicka in en officiellt bestyrkt kopia på resultatet från tävlingen.
Tilläggstid vid urvalsprovet
Om du behöver tilläggstid vid inträdesprovet pga läs- och skrivsvårigheter, handikapp eller sjukdom, ska
du skriftligen anhålla om det senast vid ansökningstidens utgång. Bifoga läkarintyg till anhållan.
Läs- och/eller skrivsvårigheter och urvalsprovet
För de som diagnostiserats med och kan intyga att de har läs- och skrivsvårigheter ger vi en timme
tilläggstid för skrivandet av inträdesprovet. Vi beaktar inte läs- och skrivsvårigheter på andra sätt i
bedömningen.
Om du behöver tilläggstid vid inträdesprovet på grund av läs- och skrivsvårigheter eller på grund av
handikapp eller sjukdom, ska du skriftligen anhålla om det senast före ansökningstidens utgång. Till din
anhållan om tilläggstid ska du bifoga ett högst tre år gammalt läkarintyg.
När måste alla bilagor senast lämnas in?
Om du har blivit färdig från andra stadiet tidigare än i vår, ska dina eventuella bilagorna vara inlämnade
till oss senast 23.4.2015 kl. 15.00.
Om du blir färdig i vår, ska dina eventuella bilagor vara inlämnade senast den 12.6.2014 kl. 15.00, för att
de ska kunna beaktas när vi gör besluten om fördelningen av studieplatser. Årets IB, EB och RP studenter
har en senare tidtabell.
Kontaktuppgifter till Hankens ansökningsservice
Hanken Svenska Handelshögskolan
Ansökningsservice
Arkadiagatan 22
00100 Helsingfors
e-post: [email protected]
tfn 040 3521 388 / 040 3521 219 (kl.10-13)
Du kan lämna in bilagor per post eller i Helsingfors fysiskt till Hankens Servicepunkt eller receptionen
och i Vasa till Hankens studiebyrå.
www.hanken.fi
Uppdaterad 30.10.2015 /LM
11 (11)