Kullasundaren 71

 nummer 71 • mars 2015 • www.kullasund.se
Vårstäddag
Söndagen den 14 april kl. 10.00
Dags att göra vårfint efter den milda vintern. Om det finns
saker som behöver åtgärdas under städdagen som vi kanske
inte har uppmärksammat, vänligen meddela Christer Feldt
på [email protected]
Efteråt ordnas den traditionella korvgrillningen.
Föreningsstämman
Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas söndagen
den 14 juni kl. 15.00 i föreningslokalen.
Nytt från Styrelsen
Under början av 2015 har arbetet
rivstartat för Kullasunds bostadsrättsförenings styrelse. Vi fortsätter att ha
möten varannan till var tredje vecka
för att diskutera de många frågor som
ligger på bordet. Nu när utredningen Styrelsen fick i uppdrag att göra
på förra årsstämman betraktas som
avklarad och vi lämnat över hela den
ekonomiska administrationen samt
uppdatering av det juridiskt viktiga
lägenhetsregistret till BoVera - kan vi
börja blicka framåt på allvar.
En stor och allvarlig del av styrelsens
arbete är att säkra en god ekonomi för
föreningen. Kullasund har gått back de
senaste fem åren, och det är allvarligt
att vi ligger på minus år efter år. Vi klarar kassaflödet, men med avskrivningar och värdeminskningar inräknade så
har vi alltså inte en balanserad ekonomi, och har inte haft på många år–och
då absolut ingen buffert för oförutsedda händelser, större fastighetsskötselprojekt, eventuella ränte- och prishöjningar. Detta kommer märkas redan
i vår, då Roslagsvatten har meddelat
att de kommer att höja priserna med
25% vilket direkt kommer att påver-
ka föreningens ekonomi. Styrelsen
arbetar därför mycket fokuserat dels
för att slå fast en bra budget för 2015,
dels att lägga fram en realistisk underhållsplan för de närmsta 5 åren, för att
skapa långsiktighet i planeringen och
i framtiden garantera välbalanserade
årsresultat. Glada besked på den ekonomiska fronten är att i slutet av mars
lägger vi om ett av föreningens lån till
en 5-årsränta på preliminärt 1,43%, en
årlig besparing på ca 90.000 kr!
Ett par försäkringsärenden har dykt
upp som gjort det nödvändigt att gå
igenom förenings försäkringar då vi
i dagsläget har en självrisk på 22.000
kr så fort något inträffar! Se vidare
information i texten nedan angående
försäkringar. Styrelsen träffar nu olika
försäkringsmäklare för att klargöra hur
vi kan få optimalt försäkringsskydd,
men samtidigt inte betalar överpriser
och enorma självrisker om något skulle gå fel.
En förlikning är på gång med Vaxholms Värmeservice/fastighetsteknik
om det serviceavtal som vi sade upp i
höstas pga bristande dokumentation
om vad som faktiskt ingick i avtalet,
och som vi betalade för både i form av
fasta avgifter, och engångskostnader
vid uppdrag. Vi jobbar nu för att reda
ut detta, samt att förbättra kanalerna
för kommunikation och feedback med
leverantören.
För att diskutera den värmemätning
som den tidigare styrelsen beslutat
om och började implementeringen av
i form av installation av värmemätare,
har vi bjudit in de som drivit frågan
tidigare för att diskutera resultatet av
den provmätning som gjorts och få
fram underlag för hur värmemätningen skall gå till på ett så rättvist sätt
som möjligt, vid ett ev. framtida beslut
att värmekostnaderna skall läggas över
på varje individuellt hushåll på samma
sätt som varmvattnet gör idag.
Utöver dessa större frågor, fortsätter
även det löpande arbetet med godkännande av planerade ändringar,
parkeringsfrågor, arrangerandet av
en städdag till våren, bygglovsfrågor,
utekatter, reparation av pelarna i
garaget och en hel del annat smått och
gott som ni kan se i detta nummer av
Kullasundaren!
Har ni frågor och synpunkter är ni
hjärtligt välkomna att höra av er till
oss på [email protected] eller
genom att kontakt någon av oss i styrelsen direkt.
Utekatter
Månadsavgiftsbetalning –
olika möjligheter
I och med att vi har bytt till att använda en extern bokföringsbyrå för
vår redovisning, kommer som ni alla
har sett avgiftsavierna numer från
BoVera Konsult AB. Avierna avseende
ett helt kvartal skickas samtidigt, och
varje månadsavi har sitt eget särskilda
OCR-nummer (viktigt att ange när ni
gör inbetalningen).
Det finns möjlighet att anlsuta sig
till Autogiro genom att skicka en ifylld
blankett till BoVera Konsult AB, Box
397, 187 15 Täby. Man kan också be att
få e-faktura genom sin internetbank—
kontakta din bank för vidare instruktioner.
Avin för april 2015 innehåller även
varmvattensavgift för det kvartal som
ligger fyra månader bakåt i tiden.
Denna förskjutning sker p.g.a. att aktuella mätningar inte levereras förrän i
mitten på månaden efter kvartalsslut.
Boende som önskar ta del av exakta
siffror på sin egen vattenförbrukningsmängd vänligen kontakta
[email protected]
Parkeringsproblem
Detta är ett återkommande bekymmer
som styrelsen ofta blir kontaktade om.
Bilar får endast stå på markerade
platser så att utryckningsfordon kan
komma fram. Boende uppmanas att
inte parkera på gästplatser.
Det är parkeringsförbud utanför
sop­rummen.
Pantsättnings- och
överlåtelseavgifter
Enligt stadgarna får föreningen ta ut
pantsättningsavgift (betalas av pantsättaren) och överlåtelseavgifter (betalas av köparen). För 2015 är pantsättningsavgiften 1% av prisbasbeloppet
(445 kronor) och överlåtelseavgiften
2,5% av prisbasbeloppet (1.113 kronor).
Garagestädning
På grund av pelarvittring i garaget
kommer dessa att besiktigas och
lagas. Garagestädning kommer under
våren att utföras av ett externt företag
som använder metoder som skonar
pelarna. Information om tidpunkten
kommer att anslås.
Valberedningen
Nu börjar den tiden på året då föreningens valberedning är mest aktiv.
Föreningens valberedning består
av Karoline Södergren (sammankallande), Bert Onnela och Dennis
Östergren. Den som är intresserad av
att vara med i styrelsen kan ta kontakt
med Karoline på [email protected]
gmail.com.
Det har inkommit flera klagomål om
bilar som kör i för hög hastighet inom
området. Vänligen undvik detta då det
finns många barn som bor här—
samt för allas trivsel!
Skärpning med detta!
Ändringsblanketten
Tänk på att när ni ska bygga om eller
renovera både ute och inne så får
inte bostadsrättshavaren göra någon
väsentlig förändring i lägenheten
utan tillstånd av styrelsen. Blanketten
finns att ladda ner på hemsidan www.
kullasund.se under rubriken ”Lägenhetspärm”, ”Övrigt”.
Flera boende har hört av sig till styrelsen med klagomål om att utekatter uträttar sina behov på boendes uteplatser. En liten överblick över gällande
lagar och regler, så alla vet vad de skall
förhålla sig till:
Enligt 1 § Lag (2007:1150) om tillsyn
över hundar och katter ska katten
hållas under sådan tillsyn som krävs
för att den inte ska orsaka skador och
olägenheter. I Miljöbalkens förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd står det att husdjur
och andra djur som hålls i fångenskap
ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och det är djurägarens ansvar.
Lagarna innebär bland annat att
kattägaren är skyldig att ge sin katt
mat och vatten samt ta hand om den
om den blir sjuk. Observera att det
inte betraktas som en olägenhet för
människors hälsa, så kallad sanitär
olägenhet, att en katt uträttar sina
behov i rabatter, befinner sig på grannens tomt eller hoppar upp på bilar.
Kattägare kan inte heller tvingas att
hålla sin katt inomhus för att katten
går in i andras hus genom tillfälligt
öppna fönster eller dörrar. Sedan 2002
finns även en dom i miljödomstolen
(mål nr M 701-2002) som säger att
en kattägare inte kan ställas till svars
för att deras katt uträttar sina behov i
grannars trädgårdar och rabatter. Den
som känner sig drabbad av att katter
befinner sig på den egna tomten får istället själv hålla katterna borta genom
att vidta olika åtgärder, så som att hägna in tomten, hålla dörrar och fönster
stängda, strö ut avskräckande medel
etc. Observera att det inte är tillåtet att
lägga ut gift eller skada katten.
Ett förslag till kattägarna i föreningen är att för allas trivsel, ställa ut en
kattlåda på sin egen tomt som kanske
då blir mer attraktiv för katterna än
grannarnas tomter. Ett annat sätt kan
vara att man som utekattsägare plockar upp på grannens tomt om ens katt
uträttat sina behov där.
Byte av försäkringsgivare för fastighetsförsäkringen
Vår förening har blivit medlemmar i Bostadsrätterna,
Sveriges största organisation för bostadsrättsföreningar
och har därigenom fått möjlighet att teckna en förmånlig
och omfattande fastighetsförsäkring. Föreningen sänker
därmed sin försäkringskostnad.
Vi som bor i bostadsrätt har ett större ansvar för vår bostad gällande bland annat så kallad fast bekostad inredning
samt att underhållsskyldighet också finns enligt nedan:
Underhållsskyldighet
Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen ska
bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten
i gott skick. Denna underhållsskyldighet kan till exempel
gälla:
• Badrum (yt- och tätskikt). Bostadsrättshavaren ska se till
att kaklet är helt och att tätskiktet inte läcker.
• Badrumsporslin (toalettstol, handfat) • Kök (kyl, frys
o.s.v.)
• Vattenledningar i lägenheten
• Övrigt (dörrar, tak, fönster, elledningar, målning och
tapetsering).
Styrelsen rekommenderar alla medlemmar att under det
kommande året teckna till ett individuellt bostadsrättstillägg som skydd mot oförutsedda och höga kostnader vid
skador, avseende det lagstadgade underhållsansvaret som
alla bostadsrättshavare har.
Som medlem i Bostadsrätterna kan boende utnyttja
deras prisvärda hemförsäkring. Se information under
”Medlemsförmåner” på http://www.bostadsratterna.se/
(användarnamn: Brf Kullasund / lösenord: 3537).
Felanmälningar
Kontakt med styrelsen
Endast akuta fel som kan orsaka personskada eller materiella skador felanmäles på telefon 08 704 20 00
Övriga icke akuta fel anmälas till Styrelsen på
[email protected]
Vill du prata med någon styrelsemedlem, maila
[email protected] så kontaktar vi dig inom kort.
I ebrevet uppge vad din fråga handlar om och vem du vill
komma i kontakt med.
Bord och stolar
Låna lokalen
Utlåning av bord och stolar som står i 39:ans cykelrum
bokas genom att maila till [email protected]
Lokalen i B-huset kan användas vid mindre sammankomster. Boka lokalen genom att maila till infokulla
[email protected] Städningen efteråt ordnar man själv.
Namnbyte
För byte av namn på dörrar och namntavlor i portarna,
maila till [email protected]
Kullasundaren
Ansvarig utgivare: Maria Klerehag
Redaktör: Åza Swedin Mickiewicz, Ida Engqvist