Influensa, bakgrund

Influensa
2015 – 2016
Informationsdag
2015-10-20 och 22
Helena Palmgren
Smittskyddsenheten
Biträdande Smittskyddsläkare
Influensa
RNA –virus
Zoonos
Extremt mutagent
Säsongsinfluensa –antigen drift
Pandemi – antigen shift
Båda globala, sprider sig runt hela jorden
Södra halvklotet –sommar
Norra halvklotet - vinter
Smittskyddsenheten
Hur uppstår nya virus?
Smittskyddsenheten
Influensavirus
Ytantigen
H-antigen (hemaglutinin) H1-H18 (18 typer)
N-antigen (neuramidas) N1-N11 (11 typer)
Tre typer av influensa virus
Influensa A
Influensa B
(Influensa C)
Lika sjukdom (A och B)
Olika spridningsmönster
Smittskyddsenheten
Nomenklatur för influensavirus
Neuraminidas
Typ av kärnprotein
A/Brisbane/59/2007
Hemagglutinin
(H1N1)
Virustyp Geografiskt Isolatets År för
Subtyp
ursprung
nummer isolering
Smittskyddsenheten
Antigen drift och antigen shift
Smittskyddsenheten
Influensa - virulens
1 Virus fäster vid luftvägsceller
1
2
Haemagglutinin
receptorbindning till ytliga
luftvägsceller
2 Virus replikeras i luftvägscellen
3
Smittskyddsenheten
3 Nya virus frisätts till
luftvägarna
Neuraminidas
frigörelse samt penetration
genom slemlagret.
Symptom
Plötsligt insjuknande
Hög feber
Huvudvärk
Muskelsmärtor
Torrhosta
Smärtor bakom bröstbenet
Uttalad sjukdomskänsla
Rinnande klar snuva
Rodnad i ögonvitan (konjunktivit)
Små barn även GI-symptom: kräkning, diarré,
magont
Smittskyddsenheten
Komplikationer
Bihåleinflammation
Öroninflammation
Pseudokrupp
Lunginflammation
(bakteriell pneumoni)
Influensapneumonit
Smittskyddsenheten
Tecken på allvarlig influensa
Hög feber mer än 3 dygn
Andnöd, andningsfrekvens ≥30/min
Blodig eller färgad upphostning
Frekventa kräkningar
Tecken på uttorkning
Förvirring / sänkt medvetandegrad
Krampanfall
Lågt blodtryck
Cyanos
Bröstsmärtor
Smittskyddsenheten
Behandling
Symtomatisk
Vid risk för allvarligt förlopp/komplikationer:
Zanamivir (Relenza)
Oseltamivir (Tamiflu)
Har effekt på virusreplikationen – måste sättas in tidigt!
Minskar sjukdomstiden med 1-2 dygn
Kan även användas som profylax efter exposition
Smittskyddsenheten
Antiviraler
Behandling
Profylax
- snarast < 48 tim
- effektivitet 70-90%
Efter
Före
exposition exposition
- i regel 7-10 dagar
Smittskyddsenheten
< 6-8 veckor