europ assistance-försäkring multirisk

MULTIRISK
INLEDNING
Detta dokument består av:
(i) ditt avtal om förmedlingstjänster med BravoNext S.A. eller i förekommande fall Red Universal de Marketing y Bookings Online,
S.A.U. (var för sig här nedan benämnda “försäkringsförmedlaren”), som är det företag som hanterar din bokning online av en
resa på en av försäkringsförmedlarens webbplatser och
(ii) en kopia av den försäkringshandling enligt vilken du är försäkrad, undertecknad av Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet
Europ Assistance S.A. Irish Branch) (EAIB) (”försäkringsgivaren”) som består av försäkringsplanen och de allmänna villkoren
(nedan kallat ”försäkringshandling”).
Läs detta dokument noga. Av det framgår:

avtalet för förmedlingstjänster med försäkringsförmedlaren: villkoren i ditt avtal med försäkringsförmedlaren för att denne ska
presentera försäkringsgivaren för dig.

en kopia av försäkringshandlingen enligt vilken du är försäkrad och där den försäkring som du tecknar hos försäkringsgivaren
specificeras.
AVTAL FÖR FÖRMEDLINGSTJÄNSTER MED FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLAREN
Enligt beskrivningen nedan kommer försäkringsförmedlaren att:

fungera som förmedlare (enligt undantaget om anslutna avtal i lokal lagstiftning) av försäkringen genom att presentera
försäkringsgivaren och dess produkt för dig

inhämta betalning från dig och för din räkning betala premien till försäkringsgivaren.
Som förmedlare kommer försäkringsförmedlaren inte att rekommendera produkten för dig, utan informera dig om att den är tillgänglig.
När ovannämnda tjänster utförs, måste försäkringsförmedlaren följa tillämpliga lagar om försäkringsförmedling.
När du köper försäkringen accepterar du att till försäkringsförmedlaren betala avgiften för att försäkringsgivaren presenteras för dig.
Förmedlingen är slutförd när du köper försäkringen.
Genom att köpa försäkringen godkänner du att betala avgiften för ovannämnda tjänster till försäkringsförmedlaren, hos vilken du har
köpt din resa.
FÖRSÄKRINGSHANDLINGEN MED FÖRSÄKRINGSGIVAREN
Denna försäkringshandling är en kopia av den försäkringshandling som försäkringsgivaren erbjuder till försäkringsförmedlarens kunder.
När du har valt den försäkring som erbjuds och betalat premien för den, kommer villkoren i detta försäkringshandling att gälla för dig som
försäkrad enligt försäkringshandlingen (och för alla andra personer som är försäkrade enligt denna försäkringshandling).
DIN BETALNING
När du köper försäkringen kommer försäkringsförmedlaren att begära en betalning från dig, och den består av: betalningen för de tjänster
du erhåller enligt ditt avtal om förmedlingstjänster med försäkringsförmedlaren, liksom premien du ska betala för det försäkringsskydd du
enligt försäkringshandlingen har hos Europ Assistance.
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
1. FÖRSÄKRINGSSKYDD
AVBESTÄLLNING
BELOPP/GRÄNSER OCH SJÄLVRISK
Upp till kostnaden för resan (men inte över SEK 47 100 per försäkrad per
ersättningsanspråk och totalt SEK 285 000 per bokning).
Självrisk: (1) beträffande ersättningsanspråk på grund av dödsfall, allvarlig sjukdom
eller allvarligt olycksfall: Ingen; (2) ersättningsanspråk av alla andra orsaker till
avbeställning: 20 % av det totala priset för resan
2. ASSISTANSGARANTI
BELOPP/GRÄNSER OCH SJÄLVRISK
Vårdkostnadsförsäkring
Upp till SEK 29 000 per pass. Ingen självrisk
Kostnader för akut tandvård
Upp till SEK 950
Hitta en specialistläkare utomlands
Endast tjänsten
Förlängd hotellvistelse på grund av sjukdom eller
olycksfall
Ett belopp på SEK 385 per dag för maximalt 3 dagar.
Akut medicinsk transport till sjukhus
De kostnader som försäkringsgivaren har
Medicinsk transport av den försäkrade vid
sjukdom eller skada
De kostnader som försäkringsgivaren har
Tidig återresa för den försäkrades medföljande
resenärer i händelse av medicinsk transport
De kostnader som försäkringsgivaren har
Tidig återresa på grund av dödsfall eller
inläggning på sjukhus för en familjemedlem
De kostnader som försäkringsgivaren har
Resor för en person som medföljer den
försäkrade vid inläggning på sjukhus
De kostnader som försäkringsgivaren har
Kostnader för den person som medföljer den
försäkrade under inläggning på sjukhus
Med ett belopp på SEK 385 per dag för maximalt 3 dagar.
Medföljande minderåriga eller personer med
funktionsnedsättning
De kostnader som försäkringsgivaren har
Hemtransport av kvarlevor
De kostnader som försäkringsgivaren har
Leverans av läkemedel utomlands
De kostnader som försäkringsgivaren förväntas ha
Hitta en advokat utomlands
Endast tjänsten
Kommunikation av brådskande meddelanden
Endast tjänsten
Civilrättsligt ansvar
Upp till en gräns på SEK 57 000
Försenat bagage
För en försening på mer än 12 timmar, en gräns på SEK 950.
Förlorat, skadat eller stulet bagage
Upp till en gräns på SEK 4 750 per försäkrad med ett maximalt belopp på
SEK 1 420 per objekt och SEK 48 000 per bokning. Självrisk: SEK 480 för varje
ersättningsanspråk.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland .Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
Försäkringsplan
Denna försäkringshandling består av försäkringsplanen och allmänna villkor.
I händelse av motsägelser eller tvivel råder denna försäkringsplan över det som anges i försäkringshandlingens allmänna villkor.
1.
ALLMÄN INFORMATION
FÖRSÄKRINGSGIVARE: EUROP ASSISTANCE S.A., ett franskt aktiebolag som regleras av den franska försäkringslagen, och med
säte på 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, France, registrerat i registret för handel och
företag i Nanterre med organisationsnummer 451 366 405, och verksamt genom sin irländska filial EUROP
ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH, vars huvudkontor ligger på 13–17 Dawson Street, Dublin 2, Irland,
registrerat i det irländska företagsregistret med organisationsnummer 907089.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras i Frankrike av
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) på 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09,
Frankrike. Europ Assistance S.A. Irish Branch bedriver verksamhet i Irland enligt uppförandekoden för
försäkringsbolag som getts ut av irländska centralbanken (Central Bank of Ireland). Registrerat i
Republiken Irland: Org.nr: 907089.
FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE:
Något av följande företag, det som hanterade din förfrågan online om bokning av en resa
genom en av dess webbplatser:
BravoNext, S.A. (organisationsnummer CHE-115.704.228), med säte på Vicolo de' Calvi 2 – 6830 Chiasso
(Schweiz);
Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A.U. (organisationsnummer A-82602871), med säte på
Calle Proción 1 – 28023 Madrid (Spanien)
FÖRSÄKRAD:
En kund hos försäkringsförmedlaren som har köpt en resa på försäkringsförmedlarens webbplats och valt att köpa
den frivilliga reseförsäkring som erbjöds. Varje enskild kund som väljer att köpa reseförsäkringen ska betraktas som en separat
försäkrad.
FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSTID OCH GEOGRAFISKA OMFATTNING
Försäkringen gäller över hela världen men begränsas till den geografiska omfattning som motsvarar den avtalade resan.
För den försäkrade:
1. Avbeställningsskydd
Avbeställningsskyddet träder i kraft när resan bokas eller när försäkringen köps
(beroende på vilket som infaller senast) och upphör när den försäkrade påbörjar
resan.
2. Assistansförsäkring
Försäkringen gäller med början när resan påbörjas och gäller för resor direkt till,
direkt från och inom de destinationsländer som anges i bokningen av resan och
till vilka kunden reser inom tidsperioden för resan.
För enkelresor upphör försäkringen att gälla 15 dagar efter att den försäkrade ankommer till landet som är destination för den sista
flygresan eller platsen där det sista hotellet ligger som utgör en del av resans bokning (beroende på vilket som är senast).
För alla andra resor upphör försäkringen att gälla:
A.
när den försäkrade ankommer till sin stadigvarande bostad i slutet av resan, eller
B.
vid återkomsten till det land där resan började (om annat än det land där den försäkrade har sin stadigvarande bostad), eller
C.
maximalt 90 dagar efter att resan började, beroende på vilket som inträffar först.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland .Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
2.
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION
Denna försäkring och alla ärenden som uppkommer från eller i samband med försäkringen regleras av lagstiftningen i det land där du är
stadigvarande bosatt.
Domstolarna i det land där du är stadigvarande bosatt har exklusiv behörighet att avgöra tvister som uppstår ur eller i samband med denna
försäkring. Alla formella förhandlingar ska äga rum i det land där du är stadigvarande bosatt.
3.
PERSONUPPGIFTSSKYDD
I enlighet med
•
•
•
•
de irländska dataskyddslagarna från 1988 och 2003 (med tillägg) eller motsvarande förordningar i landet som implementerar direktiv
95/46/EG och eventuella efterföljande tilläggsdirektiv från EU ("DPA")
eventuella lagstadgade instrument eller riktlinjer som utfärdats enligt DPA
alla registrerings- och meddelandekrav enligt DPA som krävs för att endera parten ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna
försäkringshandling
alla krav för överföring och bearbetning av personuppgifter enligt DPA, inklusive men inte begränsat till restriktioner för överföring och
bearbetning av personuppgifter.
Försäkringsgivaren, som är den part som ansvarar för akten, informerar dig om att alla personuppgifter som du tillhandahåller direkt eller via
försäkringsförmedlaren ska inkluderas i en akt för att hantera din försäkringspolicy, förhindra och utreda bedrägeri samt bedöma och
fastställa risker. Denna information kan för försäkringsgivarens räkning användas av andra försäkrings- eller återförsäkringsbolag i
återförsäkrings- eller samförsäkringssyfte, eller av akutvårdsinrättningar samt försäkringsutredare som utses av försäkringsgivaren och som
är specialister på försäkringsutredningar liksom av andra tjänsteföretag som försäkringsgivaren använder till hjälp med att administrera
försäkringen. Alla uppgifter som inhämtats, liksom eventuell tidigare överlåtelse eller hantering av sådana uppgifter, är nödvändiga för att
upprätthålla avtalsrelationen.
Genom att lämna ut dina personuppgifter till oss lämnar du ditt medgivande till att vi samlar in, lagrar, bearbetar och använder dina
personuppgifter i syfte att hantera försäkringen och eventuella ersättningsanspråk i samband med den. `
Vi betraktar dina personuppgifter som privata och konfidentiella, och vi har förbundit oss att fullgöra våra skyldigheter att hålla
personuppgifter konfidentiella och att skydda dem. För att göra det kommer vi, med hänsyn till den teknologi som är tillgänglig vid tillfället, att
vidta nödvändiga åtgärder för att undvika ändring, förlust, hantering av eller åtkomst till sådana uppgifter av någon obehörig part.
Vi kan lämna ut information om dig till:
(a) andra Europ Assistance-bolag
(b) tjänsteleverantörer som utsetts av oss
(c) tillsynsmyndigheter
både inom och utanför Europeiska unionen i samband med tillhandahållande av försäkringsrelaterade tjänster till dig eller i övrigt enligt
nedan. All överföring till tredje man görs i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och begränsas till vad som är absolut nödvändigt för
att tjänsterna ska kunna utföras.
Vi kan få åtkomst till och/eller lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt lag eller i god tro och i övertygelse om att en sådan åtgärd är
nödvändig för att: (a) följa lagen eller som en del i en juridisk process som omfattar oss, (b) skydda och försvara våra rättigheter eller vår
egendom, inklusive men inte begränsat till vårt nätverks säkerhet och integritet eller (c) under svåra omständigheter skydda den personliga
säkerheten för användarna av våra tjänster eller för allmänheten.
Vi kan också bearbeta dina personuppgifter i syfte att informera dig om våra aktiviteter och våra nuvarande och framtida produkter, även på
elektronisk väg. Dina uppgifter kan också användas för forskning när det gäller kvaliteten hos den produkt/de produkter som avtalades,
liksom för marknadsundersökningar – även efter att försäkringen sagts upp – i syfte att anpassa vår marknadsföring till din specifika profil och
för att alltefter omständigheterna skapa bedömningsmodeller.
Du kan utöva din rätt att få åtkomst till, korrigera eller annullera uppgifterna genom att skicka ett skriftligt meddelande till The Compliance
Officer, Europ Assistance S.A. Irish Branch, 13–17 Dawson Street, Dublin 2, Irland, vilket måste åtföljas av en kopia av din nationella IDhandling (där sådan krävs av lokal lagstiftning eller sedvänja) eller motsvarande officiella dokument. Du kan också skicka ett epostmeddelande till följande adress: [email protected] Om det inte har inkommit någonting i detta hänseende från dig inom 30
dagar, uppfattar vi det som att du medger att vi hanterar dina uppgifter i de syften som nämnts ovan.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
.
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland .Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
Du kan också (1) protestera mot att dina personuppgifter används i något av de syften som nämns häri, eller (2) protestera mot att dina
personuppgifter överförs till ett land utanför Europeiska unionen genom att skicka ett skriftligt meddelande på samma sätt. Men om du
protesterar mot någon annan behandling än den som gäller information om våra aktiviteter och våra nuvarande och framtida produkter,
forskning om kvaliteten hos den produkt/de produkter som avtalats, liksom marknadsundersökningar eller överföring till länder utanför
Europeiska unionen, kommer försäkringen att vara ogiltig, eftersom vi inte kan hantera försäkringen eller några ersättningsanspråk å dina
vägnar i samband med den. I så fall kommer hela den motsvarande premien att återbetalas, under förutsättning att det inte finns några
ersättningsanspråk i förhållande till försäkringen, men du kommer inte att ha något ytterligare skydd enligt försäkringshandlingen.
Om försäkringshandlingen innefattar personuppgifter om personer som inte är den försäkrade, har den försäkrade ansvaret för att informera
dessa personer om att deras personuppgifter finns med i akten, liksom alla andra frågor som anges i detta avsnitt.
4.
KLAGOMÅL OCH JURIDISKA RÄTTIGHETER MOT FÖRSÄKRINGSGIVARENS RUTINER
Klagomål mot försäkringsgivaren ska lämnas enligt följande:
Vårt mål är att ge dig bästa möjliga service. Men om du har ett klagomål måste du först skriftligen skicka det till:
EASIG (EUROP ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION S.A)
P. O. BOX 36347
28020 Madrid, Spain
Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål enligt denna försäkringshandling har behandlats, och om du vill lämna ett klagomål som gäller dina
juridiskt fastställda rättigheter, kan du skicka ett skriftligt meddelande till:
The Compliance Officer
Europ Assistance S.A. Irish Branch
13–17 Dawson Street
Dublin 2
Ireland
Tel:
Fax:
E-post:
+353 1 897 3200
+353 1 897 3299
[email protected]
Om ditt klagomål måste behandlas av försäkringsombudsmannen med tillsyn över Europ Assistance S.A. Irish Branch, ska klagomålet i fråga
omedelbart skickas till:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
(som hanterar konsumentärenden)
Klarabergsgatan 35, Box 174, SE-101 23 Stockholm, SVERIGE
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
5.
LAGSTADGAD RÄTT TILL ANNULLERING
Om du tecknar försäkringen inom en månad före den försäkrade resans avresedatum har du ingen rätt att annullera policyn.
I annat fall:
Annullering inom den lagstadgade tidsperioden
Du kan annullera denna försäkring inom 14 dagar efter att du tagit emot försäkringshandlingen (annulleringstid) genom att skriva till
försäkringsförmedlaren på den adress som framgår av försäkringsplanen under annulleringstiden. Eventuellt redan inbetald försäkringspremie
kommer att återbetalas till dig under förutsättning att du inte har rest, inte har lämnat något ersättningsanspråk eller avser göra så samt att det
inte inträffat någon incident som sannolikt kan ge upphov till ett ersättningsanspråk.
Försäkringen kommer att annulleras med verkan från och med utfärdandedatumet.
Annullering utanför den lagstadgade tidsperioden
Du kan annullera denna försäkring när som helst efter annulleringstiden genom att skriva till försäkringsförmedlaren på den adress som
framgår av försäkringsplanen. Om du annullerar efter annulleringstiden kommer premien inte att återbetalas.
Vi förbehåller oss rätten att säga upp försäkringen genom att i rekommenderat brev till din senast kända adress meddela detta 21 dagar i
förväg. Ingen återbetalning av premien kommer att ske.
Om försäkringsgivaren vill säga upp försäkringen, kommer den försäkrade att ha rätt till återbetalning av premien.
Utebliven betalning av premie
Vi förbehåller oss rätten att omedelbart annullera denna försäkring om premien inte har betalats eller om betalningen sker genom olaglig
användning av ett kredit-/betalkort eller annan betalningsmetod, och försäkringen blir då automatiskt ogiltig.
6.
FÖRSÄKRINGENS SYFTE
Försäkringens syfte är att ge dig ekonomiskt skydd för din resa/dina resor och assistans i nödsituationer i samband därmed. Denna
försäkringsdokumentation som har utfärdats av oss utgör en försäkringshandling mellan oss och de personer som anges i din försäkringsplan.
Avtalet är giltigt först när du har fått en giltig bekräftelse från försäkringsförmedlaren som visar att du har köpt denna försäkring och betalat rätt
premie.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
Läs hela försäkringsdokumentationen så att du förstår vad försäkringen omfattar respektive inte omfattar.
FÖRSÄKRING ALLMÄNNA
VILLKOR
DEFINITIONER
UTOMLANDS: Detta avser för denna försäkring alla länder förutom det land där den försäkrade har sin stadigvarande bostad, enligt de
uppgifter som var registrerade när denna försäkring tecknades.
OLYCKSFALL: Alla kroppsskador som uppkommer direkt av en oväntad, slumpartad, yttre, våldsam händelse som inte är den försäkrades
avsikt och som orsakar dödsfall, livslång funktionsnedsättning eller andra situationer som försäkringen omfattar.
Ett olycksfall omfattar, men är inte begränsat till, följande situationer:
- elektriska urladdningar eller blixtnedslag
- förgiftning, kvävning, brännskador eller skador som orsakats av ofrivillig inandning av gas eller ånga, nedsänkning i, översvämning
av eller intag av giftig eller frätande vätska eller fast ämne
- infektioner, när det sjukdomsalstrande ämnet har penetrerat kroppen genom ett sår som orsakats av ett olycksfall som försäkringen
omfattar, under förutsättning att orsaken och effekten kan intygas medicinskt.
TERRORHANDLINGAR ELLER SABOTAGE: Handlingar som organiserats i hemlighet med ideologiska, politiska, ekonomiska, religiösa eller
sociala motiv och som utförs enskilt eller i grupp, i syfte att orsaka social oro och godtyckligt angripa människor, eller med avsikt att skada eller
förstöra egendom.
Sabotage är en avsiktlig handling som är straffbar enligt lag och som är avsedd att försvaga en fiende genom att underminera, hindra eller
avbryta verksamhet eller förstöra material.
ANNULLERINGSTID: De följande 14 dagarna efter det datum då försäkringen togs emot vid nyteckning eller de följande 14 dagarna efter
förnyelsedatum.
FLYGBOLAG: Ett företag som i laga ordning och av offentliga myndigheter är berättigat att transportera passagerare.
ERSÄTTNINGSANSPRÅK: Alla plötsliga, oavsiktliga, oförutsedda händelser som inträffat utan den försäkrades avsikt och vars skador denna
försäkring omfattar och som kan ge den försäkrade rätt till ersättning. Om flera skador uppstår av en och samma orsak ska dessa anses utgöra
ett enda ersättningsanspråk.
MEDFÖLJANDE: En eller flera personer som, utöver den försäkrade, är registrerad(e) på samma avtalade resa och som kan men inte behöver
vara försäkrad(e).
STADIGVARANDE BOSTAD: Med den försäkrades stadigvarande bostad avses det land där resan började och som är registrerat på den
försäkrades bokning när resan avtalades. Om det är nödvändigt att sända hem den försäkrade eller den försäkrades kvarlevor eller
medföljande underåriga eller personer med funktionsnedsättning eller att transportera en person som ressällskap till den försäkrade under
inläggning på sjukhus enligt vad som anges i denna försäkring, ska återsändandet och/eller ressällskapet ske till det land där den
stadigvarande bostaden finns (enligt definitionen).
Om den försäkrade begär att ovannämnda insatser ska ske till ett annat land än det som definierats som det där den stadigvarande bostaden
finns, i detta fall mycket ovanligt, kan försäkringsgivaren efter eget gottfinnande fatta beslut om att godkänna en sådan begäran.
FLYGETS AVGÅNGSTID: Den tidpunkt flygbolaget angett på biljetten eller på en motsvarighet till biljetten.
EPIDEMI: Med epidemi avses ett plötsligt och oväntat omfattande utbrott i ett land av en infektionssjukdom som sprids snabbt och våldsamt
över det aktuella landet, under förutsättning att Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommenderat att internationella resor som inte är
väsentliga ska ställas in till och från det drabbade området samt, när det gäller influensavirus, under förutsättning att WHO utfärdar minst ett
pandemilarm nivå 5, enligt världsplanen för pandemisk influensa. Intyg om karantän för de drabbade personerna måste lämnas av relevant
hälsodepartement eller behöriga myndigheter i det drabbade landet.
EUROP ASSISTANCE: Europ Assistance S.A. Irish Branch och andra Europ Assistance-enheter som agerar på deras uppdrag vid hantering
av denna Europ
försäkring.
Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
SJÄLVRISK: Det belopp som betalas av den försäkrade om ett ersättningsanspråk inlämnas, och som anges i denna försäkringshandling.
FAMILJEMEDLEM: Den enligt lag och i relevant myndighetsregister registrerade make/maka eller partner (om partnern inte är registrerad ska
dokumentation inlämnas för att bevisa att samma krav som vid registrering är uppfyllda), föräldrar, svärföräldrar, barn, svärsöner och svärdöttrar,
syskon, svågrar och svägerskor, mor- och farföräldrar, barnbarn, fastrar och farbröder samt mostrar och morbröder eller syskonbarn.
SJUKDOM: I denna försäkring avser sjukdom en oväntad förändring av den försäkrades hälsa som inträffar efter att resan bokades eller
försäkringen tecknades (beroende på vilket som infaller senast), och som har diagnostiserats av behörig läkare eller tandläkare.
FÖRSÄKRINGSBOLAG/FÖRSÄKRINGSGIVARE:Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch), i egenskap
av försäkringsbolag (nedan kallad försäkringsgivare).
FÖRSÄKRAD: Den person/de personer som är bosatta i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har slutit avtal om
försäkringen för avbeställning och reseassistans anknuten till en resa som inköpts på försäkringsförmedlarens webbplats och vars stadigvarande
bostad ligger i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under denna försäkrings giltighetstid.
I denna försäkring inkluderar den försäkrade även den försäkrades familjemedlemmar, medföljande och andra personer som är inbokade på
samma resa och samma bokning på försäkringsförmedlarens webbplats och för vilka en premie har betalats.
FÖRSÄKRING: Försäkringsgarantier och assistansförmåner garanteras och implementeras av Europ Assistance, ett företag som regleras av
försäkringslagen, ett aktiebolag med ett aktiekapital på EUR 35 402 785, registrerat i registret över handel och företag i Nanterre med
organisationsnummer 451 366 405, och med säte på 1 walk of the windscreen – 92230 Gennevilliers, verksamt genom sin irländska filial, vars
företagsnamn är "Europ Assistance SA IRISH BRANCH" och vars huvudkontor finns på 13–17 Dawson Street, Dublin 2 Irland, registrerat i Irland
med certifikat nr 907089.
FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE : Den juridiska person som är namngiven i försäkringsplanen i denna försäkringshandling och som presenterar
försäkringen för sina kunder och den part som ansvarar för de skyldigheter som uppkommer vid försäljningen av försäkringen, förutom för dem
som på grund av sin art måste fullgöras av den försäkrade eller försäkringsgivaren.
BAGAGE: De kläder och tillhörigheter som behövs för egen användning och hygien under resan, och som finns i en resväska eller resväskor,
inklusive resväskorna i sig men exklusive pengar, smycken, elektronisk och digital utrustning samt dokument.
ENKEL RESA: En resa som inte innefattar en återresa.
FÖRSÄKRINGSHANDLING: Detta är det dokument som innehåller de grundläggande bestämmelserna för försäkringen, och det består av
allmänna villkor och försäkringsplan.
PREMIE: Det är det totala priset för försäkringen, inklusive eventuell tillämplig försäkringspremieskatt.
KARANTÄN: Tillfällig isolering av människor för att förhindra att en smittsam sjukdom ska spridas.
RÅN: Tillgrepp av lös egendom som tillhör någon annan, genom att använda våld eller hot mot de involverade personerna eller genom att
använda styrka.
ALLVARLIGT OLYCKSFALL: Ett olycksfall, enligt beskrivningen under Definitioner, vars konsekvenser hindrar den försäkrade från att resa
normalt från sin stadigvarande bostad eller som medför en sjukhusvistelse på mer än 24 timmar och som gör det medicinskt omöjligt att
genomföra resan.
ALLVARLIG SJUKDOM: En sjukdom, enligt beskrivningen under Definitioner, som medför att den försäkrade blir inlagd på sjukhus i mer än 24
timmar eller som innebär risk för dödsfall och som gör det medicinskt omöjligt för den försäkrade att genomföra resan.
STREJK: När anställda kollektivt slutar arbeta för att uppnå något eller tvinga fram något under vissa omständigheter.
STÖLD/FICKSTÖLD: Tillgrepp av lös egendom som tillhör någon annan, utan att använda våld eller hot mot de involverade personerna, och
utan att använda styrka.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
TREDJE MAN: Alla enskilda eller juridiska personer, förutom:
- den försäkrade själv, den försäkrades familjemedlemmar, liksom andra anhöriga, eller personer som medföljer dem på resan
- den försäkrades anställda eller ombud, vare sig de får lön av den försäkrade eller ej, om sådana personer agerar i egenskap av anställda
eller ombud.
RESA: Den försäkrades resa för vilken bokningen av flyg, tåg och/eller hotell gjordes på försäkringsförmedlarens webbplats och/eller på de
webbplatser där försäkringen säljs på grund av ett särskilt avtal mellan webbplatsens innehavare och försäkringsförmedlaren, eller med
försäkringsförmedlaren per telefon.
VI, VÅR, OSS: Europ Assistance
DU, DIN, DIG: Den försäkrade.
FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
1. AVBESTÄLLNINGSSKYDD
De orsaker som ersätts av försäkringsgivaren och som ger dig rätt till ersättning av kostnader är de som anges nedan, under förutsättning att
de påverkar dig direkt, att minst 48 timmar har gått mellan tidpunkten då försäkringen köptes och resans början, och den händelse som gjorde
att resan avbeställdes, såvida inte försäkringen tecknades samtidigt som resan köptes.
I samtliga fall är det ett nödvändigt och väsentligt krav för att du ska ha rätt till denna skadeersättning att du lämnar in ett medicinskt
dokument i original som har utfärdats av den läkare som vårdade den person vars sjukdom var orsak till avbeställningen eller, utifrån
omständigheterna, de aktuella originaldokumenten, liksom originalfakturorna med det registrerade priset för resan.
AVBESTÄLLNING
Försäkringsgivaren ska betala ersättning till dig för upp till kostnaden för resan (men inte mer än SEK 47 100 per försäkrad och
ersättningsanspråk och totalt SEK 285 000 per bokning/köp) för de kostnader som inte kan ersättas på annat sätt och som du ådragit dig på
grund av en rimlig och nödvändig avbeställning av resan till direkt följd av:
1. dödsfall, allvarlig sjukdom eller allvarligt olycksfall för den försäkrade
dödsfall, allvarlig sjukdom eller allvarligt olycksfall för någon av de försäkrade parterna som reser under samma bokning, och som gör det
medicinskt omöjligt för parten/parterna att resa på fastställt datum, i enlighet med de undantag som anges häri.
Ingen självrisk gäller i dessa fall.
2. Alla andra bevisade händelser, som inträffat utan den försäkrades avsikt och utanför den försäkrades kontroll.
Alla andra omständigheter som den försäkrade inte har avsett, som ligger utanför den försäkrades kontroll och för vilka dokumenterat
bevis utfärdats av en godtagbar och ansedd tredje man (såsom en medlem av en yrkesförening eller en offentlig myndighet), i enlighet
med de undantag som anges häri. Avbeställningen måste vara skälig, nödvändig och försvarlig.
En självrisk motsvarande 20 % av de totala på annat sätt oersättliga reskostnaderna gäller, och detta belopp ska betalas av dig.
I både fall 1. och 2. ska din kompensation beräknas utifrån den bekräftelse via e-post som försäkringsförmedlaren skickat och som visar
försäkringsförmedlarens försäljningsvillkor men utan bokningsavgifter, kredit- och betalkortsavgifter och avgifter och flygplatsskatter som inte
kan återbetalas av tjänsteföretaget, under förutsättning att de nämnda kostnaderna uppkommit efter att försäkringen trätt i kraft och innan
resan eller de avtalade tjänsterna började, och som inte var kända då försäkringen tecknades och som direkt påverkar dig.
UNDANTAG
Avbeställningsskyddet som ges enligt detta avsnitt gäller endast för de flyg- och hotellkostnader som utgör en del av resan och som
ingår i fakturan för den bokning av resan som gjorts på försäkringsförmedlarens webbplats. Det ersätter inte kostnader som
uppkommit på grund av avtal om utflykter, besök, entrébiljetter eller andra kostnader som inte ingår i fakturan för den bokning av
resan som gjorts på försäkringsförmedlarens webbplats.
Likaså är följderna av följande händelser undantagna från denna försäkring:
A. Alla orsaker som inte skäligen kan påvisas genom dokument som intygar orsaken till avbeställningen.
B.
Alla belopp som den försäkrade kan kompenseras för av tredje man.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
C. Handlingar som den försäkrade orsakat.
a. Om den/de försäkrade (oberoende av orsak) inte kunnat uppvisa de dokument som krävs för resan (passhandlingar, biljetter,
visum, vaccinationer, intyg), förutom om visum utan rimliga skäl inte har beviljats, under förutsättning att den försäkrade har
vidtagit alla nödvändiga åtgärder inom de tidsramar och på det sätt som fastställts för att visum ska beviljas.
b. Handlingar som den försäkrade avsiktligt har orsakat.
c. Orättmätigt dåligt uppträdande, självförvållad skada eller självmord.
d. Händelser som orsakats av hänsynslös obetänksamhet, allvarlig försumlighet eller som uppkommer genom brottsliga
handlingar.
e. Olycksfall som inträffar när den försäkrade är påverkad av alkoholhaltiga drycker, droger, narkotika, psykotropa droger,
stimulantia eller andra ämnen som motsvarar dessa. För att avgöra om sådan påverkan har förelegat, oavsett vilken typ av
olycksfall det handlar om, ska de regler följas som fastställts enligt tillämplig lag för att framföra motorfordon och för
gångtrafikanters säkerhet och som var i kraft när händelsen inträffade.
f.
Flygresor, förutom att sådana olycksfall som den försäkrade kan drabbas av vid resor som passagerare med ett
vederbörligen godkänt flygbolag omfattas av försäkringen, under förutsättning att flygplanet framförs av personal med giltig
flyglicens (I) att flygplanet befinner sig under en reguljär flygning eller charterflygning mellan flygplatser som är inrättade för
passagerartrafik, eller (II) att flygplanet är parkerat på en sådan flygplats landningsbanor, eller (III) att flygplanet utför någon
typ av manövrer på sådana flygplatser.
D. Händelser:
a. Krig (oavsett om krig har förklarats eller ej), upplopp, uppror, terrorhandlingar, effekter av radioaktivitet,
massdemonstrationer, stängning av gränser och medveten ohörsamhet mot officiella förbud.
b. Naturkatastrofer, till exempel något av följande naturfenomen: jordbävningar (även på havsbotten), stora översvämningar
(även orsakade av havets rörelser), vulkanutbrott, atypiska virvelstormar (inklusive ovanligt starka vindar med en hastighet
över 135 km/tim, tornador, bränder och stormar med meteorologiska fenomen som kännetecknas av påtagliga förändringar i
atmosfären, elektriska blixtar, åska, blixtar, vind och intensivt regn, snö eller hagel.
c. Karantän (förutom karantän för den försäkrade efter beslut av behandlande läkare).
d. Epidemier eller föroreningar i destinationslandet.
e. Inställda evenemang som sport- och fritidsevenemang, kulturella och sociala evenemang etc., under förutsättning att de
inställda evenemangen inte hindrar att resan genomförs.
f.
Avlägsnande av transportmedlet (vare sig tillfälligt eller ej) på grund av rekommendation från den aktuella tillverkaren eller
från en civil myndighet eller hamnmyndighet.
g. Händelser som uppkommer till följd av strejk.
h. Händelser som uppkommer till följd av fel på eller haveri för transportmedlet (förutom skador på vägar eller järnvägsspår på
grund av laviner, snö eller översvämning) och som var kända vid tidpunkten då försäkringen, resan och/eller vistelsen eller
liknande avtalades.
i.
För litet antal deltagare eller bokningar för att resan ska genomföras, eller överbokning.
j.
Händelser i samband med frivillig eller påtvingad konkurs, eller om avtalet med något av den försäkrades och/eller
försäkringsförmedlarens tjänsteföretag försvinner eller om tjänsteföretaget bryter mot det.
k. Stölder/fickstölder och ren förlust av dokument, bagage eller personliga föremål är undantagna från detta skydd.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
E. Anställning/ekonomisk situation
a. Ändrad ledighet och/eller semester för den försäkrade.
b. Ändrade ekonomiska förutsättningar för den försäkrade, förutom i följande fall:
I.
Arbetslöshet då arbetstagaren är anställd av andra.
II. Påbörjat arbete i ett nytt företag med ett anställningsavtal under förutsättning att en sådan anställning sker efter att
försäkringen tecknats, och att den försäkrade inte varit medveten om detta vid den tidpunkt då resan bokades.
III. Förlängning av anställningsavtalet som meddelats efter det datum då resan bokades.
IV. På grund av arbetet påtvingad förflyttning av den försäkrade från den stadigvarande bostaden till en plats på mer än
300 km avstånd från denna, för en tidsperiod på mer än tre månader och efter bokningen av resan.
F. Alla ersättningsanspråk på grund av:
a. Tidigare existerande eller livslång sjukdom hos någon av de försäkrade parterna:
under förutsättning att de inte är oväntade sjukdomsperioder som blir värre och som hindrar personen från att
genomföra resan
II. då de försäkrade parterna, när väl sjukdomen har stabiliserats, drabbas av en obalans eller försämring av
sjukdomen inom 30 dagar innan försäkringen tecknades.
b. Om den försäkrade vägrar ta emot besök av en medicinskt utbildad person när försäkringsgivaren anser att detta är
nödvändigt.
I.
c. Alla resor där syftet med resan är kosmetisk behandling eller terapi.
d. Brist på nödvändiga vaccinationer eller om de är kontraindicerade, om det är omöjligt att följa vissa rekommenderade
förebyggande medicinska behandlingar på vissa destinationer.
e. Frivilligt avbruten graviditet.
f.
Behandlingar i samband med alkoholism, användning av droger eller narkotika, såvida inte sådana ämnen ordinerats av
läkare och används enligt föreskrift.
G. Sanktioner
Om försäkringsskyddet, förmånerna eller betalningen av ersättningsanspråk enligt denna försäkringshandling bryter mot Förenta
nationernas resolutioner, handelssanktioner eller ekonomiska sanktioner eller Europeiska unionens lagar och förordningar, är
försäkringsskyddet, förmånerna eller betalningen av ersättningsanspråk ogiltiga.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
2. ASSISTANSSKYDD
ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK ASSISTANS UTOMLANDS
Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under resan utomlands, ska vi betala upp till en gräns på SEK 29 000 per person och per resa, för
följande kostnader:
•
vårdkostnader
•
läkemedel som ordinerats av läkare
•
sjukhuskostnader
•
ambulanskostnader, för en resa till närmaste sjukhus om denna beställts av läkare. (Om en intensivvårdsambulans krävs, behandlas
kostnaden under ersättning för "MEDICINSK TRANSPORT AV DEN FÖRSÄKRADE VID SJUKDOM ELLER SKADA").
Om vi inte har medverkat direkt i processen, måste, för att sådana kostnader ska ersättas, originalfakturorna för dessa inlämnas tillsammans
med ett fullständigt läkarutlåtande om de uppkomna omständigheterna, diagnos och behandling, så att den sjukdom eller det olycksfall som
drabbat den försäkrade kan identifieras.
Vi är inte ansvariga för att betala några belopp som du har rätt att få utbetalda från en socialförsäkring eller något offentligt eller privat eller
statligt hälso- och sjukvårdssystem.
KOSTNADER FÖR AKUT TANDVÅRD
Enligt garantin ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK ASSISTANS UTOMLANDS och inom de gränser som specificeras häri, ersätts kostnaderna
för akut tandvård, med undantag för endodonti, estetiska rekonstruktioner av tidigare behandlingar, proteser, ytbehandlingar eller implantat,
upp till en gräns på SEK 950.
HITTA EN SPECIALISTLÄKARE UTOMLANDS
Om du drabbas av sjukdom eller ett olycksfall under din resa utomlands, och om det efter en medicinsk konsultation visar sig nödvändigt att du
blir undersökt av en specialist, kommer våra vårdgivare, beroende på tillgängligheten lokalt, att hänvisa dig till en lämplig specialistläkare i
närmaste stad i förhållande till den plats där du befinner dig utomlands.
FÖRLÄNGD HOTELLVISTELSE PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER OLYCKSFALL
När sjukdomen eller olycksfallet är av sådan art att detta hindrar dig från att fortsätta din resa, men inläggning på sjukhus eller klinik inte är
nödvändig, ska vi betala kostnaderna som uppkommer på grund av att du måste förlänga vistelsen på hotellet om detta ordinerats av läkare,
upp till en gräns på SEK 385/dag och upp till maximalt 3 dagar.
AKUT MEDICINSK TRANSPORT TILL SJUKHUS
Vi kommer att betala kostnaderna för en akut medicinsk transport till sjukhus, även med medicinsk övervakning när så krävs, från ditt hotell till
närmaste sjukhus eller klinik och åter, endast vid allvarlig sjukdom eller ett allvarligt olycksfall som kräver omedelbar medicinsk konsultation,
och då ditt hälsotillstånd är sådant att det skulle vara olämpligt att vänta på besök av en allmänläkare.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
MEDICINSK TRANSPORT AV DEN FÖRSÄKRADE VID SJUKDOM ELLER SKADA
Om du drabbas av sjukdom eller olycksfall under den period då denna försäkring är i kraft under en resa och under förutsättning att dessa
omständigheter gör att du inte kan fortsätta resan, ska vi, så snart meddelande om detta har lämnats, organisera de kontakter som behövs
mellan våra vårdgivare och de läkare som behandlar dig.
När vår vårdgivare godkänner att du transporteras till ett bättre utrustat eller specialiserat sjukhus nära din stadigvarande bostad (enligt
beskrivningen under Definitioner), ska vi, efter eget gottfinnande:
-
genomföra en sådan förflyttning i enlighet med den allvarlighetsgrad som råder och
-
använda ett lämpligare transportsätt.
Endast de krav som fastställts av vår vårdgivare ska beaktas vid valet av transportsätt och vilket sjukhus du ska läggas in på.
Om du vägrar förflyttas vid den tidpunkt och enligt de villkor som beslutats av vår vårdgivare, kommer automatiskt ingen ersättning att ges för
några tjänster och kostnader som uppkommit på grund av ett sådant beslut.
TIDIG ÅTERRESA FÖR DEN FÖRSÄKRADES MEDFÖLJANDE RESENÄRER I HÄNDELSE AV MEDICINSK TRANSPORT
Om du transporteras:
1.
på grund av en sjukdom eller ett olycksfall i enlighet med den service som ges som MEDICINSK TRANSPORT AV DEN
FÖRSÄKRADE VID SJUKDOM ELLER SKADA
2.
på grund av dödsfall
3.
på grund av andra omständigheter
som gör att resten av dina medföljande resenärer hindras från att återvända till hemmet enligt den ursprungliga resplanen, ska vi betala skäliga
kostnader för att ta ovannämnda medföljande till (a) deras stadigvarande bostad (enligt beskrivningen under Definitioner) eller (b) till den plats
där den förflyttade försäkrade är inlagd på sjukhus, genom en flygbiljett med reguljärflyg (ekonomiklass) eller genom en tågbiljett (första klass).
TIDIG ÅTERRESA PÅ GRUND AV DÖDSFALL ELLER INLÄGGNING PÅ SJUKHUS FÖR EN FAMILJEMEDLEM
Om du under resan måste återvända till din stadigvarande bostad före planerat datum och med annat transportmedel än det som
ursprungligen planerades, på grund av en familjemedlems dödsfall (enligt det datum som framgår av dödsfallsintyget som utfärdats av en
behörig myndighet) eller inläggning på sjukhus på grund av ett livshotande tillstånd, kommer vi att betala antingen en returbiljett för resa med
ett reguljärflyg (ekonomiklass) eller en returbiljett med tåg (första klass) utifrån försäkringsgivarens val, så att du kan åka till den plats där
familjemedlemmen är inlagd på sjukhus eller för begravning i det land där din stadigvarande bostad finns.
Om du reser med försäkrade minderåriga kommer vi att ersätta kostnaden för deras resa på samma sätt som beskrivs ovan.
RESOR FÖR EN PERSON SOM MEDFÖLJER DEN FÖRSÄKRADE VID INLÄGGNING PÅ SJUKHUS
Om du under resan har varit tvungen att läggas in på sjukhus i mer än sju dagar och ingen direkt familjemedlem har varit tillsammans med dig,
ska vi tillhandahålla en returbiljett med reguljärflyg (ekonomiklass) eller en returbiljett med tåg (första klass) till din stadigvarande bostad (enligt
beskrivningen under Definitioner) för en person så att denna kan följa med dig (den försäkrade som är inlagd på sjukhus) från sjukhuset till din
stadigvarande bostad.
KOSTNADER FÖR DEN PERSON SOM MEDFÖLJER DEN FÖRSÄKRADE UNDER INLÄGGNING PÅ SJUKHUS
I enlighet med ersättningen för RESOR FÖR EN PERSON SOM MEDFÖLJER DEN FÖRSÄKRADE UNDER INLÄGGNING PÅ SJUKHUS ska
vi betala kostnaderna för vistelsen och logi på hotell för en person som har rest för att medfölja dig (den försäkrade som är inlagd på sjukhus),
när de relevanta originalfakturorna inlämnas och för en gräns på upp till SEK 385 per dag och upp till maximalt 3 dagar.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
MEDFÖLJANDE MINDERÅRIGA ELLER PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Om du reser tillsammans med personer med funktionsnedsättning eller barn under 14 år, som också är försäkrade, och som du, under
försäkringens giltighetstid, inte kan ta hand om på grund av att du drabbats av en sjukdom eller ett olycksfall som försäkringen omfattar, ska vi
organisera och betala kostnaderna för en returbiljett för en person som utsetts av dig eller din familj, och som är bosatt i det land där din
stadigvarande bostad finns (enligt beskrivningen under Definitioner), eller kostnaderna för en ledsagare som utsetts av oss, så att den nämnda
personen kan medfölja de minderåriga eller personerna med funktionsnedsättning tillbaka till din stadigvarande bostad (enligt beskrivningen under
Definitioner) inom kortast möjliga tid.
TRANSPORT AV KVARLEVOR
Om du avlider under en resa, ska vi organisera och betala kostnaderna för att transportera kvarlevorna till begravningsplatsen där din
stadigvarande bostad finns, inom kommungränsen där, liksom eventuella kostnader för balsamering, enklast föreskrivna kista och administrativa
formalia.
LEVERANS AV MEDICINER UTOMLANDS
Om du behöver ett läkemedel som inte är tillgängligt där du befinner dig när du reser utomlands på en resa som denna försäkring omfattar, ska vi
åta oss att söka upp det och skicka det till dig på snabbast möjliga sätt och enligt lokal lagstiftning.
Du är skyldig att mot uppvisande av relevant faktura ersätta oss för hela kostnaden för läkemedlet.
Undantag från denna försäkring är de fall då det aktuella läkemedlet inte längre tillverkas eller då det inte längre är tillgängligt genom
distributionskanalerna på den plats där du befinner dig medan du är på den resa utomlands som försäkringen omfattar, eller i de fall då
det finns ett läkemedel med samma aktiva substans som det eftersökta i det land där du befinner dig när du är på den resa utomlands
som försäkringen omfattar.
HITTA EN ADVOKAT UTOMLANDS
Om du frihetsberövas eller hotas av ett frihetsberövande och behöver juridisk assistans, kommer vi att hitta en advokat till dig så nära den plats
där du befinner dig som möjligt, beroende på tillgång lokalt. Alla kostnader för advokatens insatser är helt och hållet ditt ansvar.
KOMMUNIKATION AV BRÅDSKANDE MEDDELANDEN (PÅ GRUND AV FÖRSÄKRINGSTJÄNSTERNA)
Vi ska, genom dygnet runt-service, ta emot och överföra dina brådskande meddelanden, under förutsättning att du inte på något annat sätt kan
göra så att sådana meddelanden når de aktuella mottagarna, och att meddelandena beror på en händelse som omfattas av denna försäkring.
CIVILRÄTTSLIGT ANSVAR
Enligt försäkringen utgår ersättning med upp till SEK 57 000 för person- och egendomsskador och/eller eventuella följdskador som du orsakar
tredje man och som du ansvarar för, enligt gällande lagstiftning i det aktuella landet och vad avser utomobligatoriskt ansvar.
Yrkesmässigt civilrättsligt ansvar, avtalsenligt ansvar och ansvar som har samband med din anställning är uttryckligen undantaget från
denna försäkring, liksom eventuellt ansvar i samband med användning eller innehav av fordon, luftfartyg och fartyg, eller med
användning eller innehav av explosiva varor eller vapen av något slag. Ersättning för följderna av ekonomisk skada som inte beror på
person- eller egendomsskador som omfattas av denna försäkring är också undantagen.
FÖRSENAT BAGAGE
Om ditt incheckade bagage, av orsaker som kan tillskrivas flygbolaget, är mer än 12 timmar försenat, ska kostnaderna för eventuella nödvändiga
inköp, antingen
•
på destinationen för din försäkrade resa
•
på en plats där din försäkrade resa innefattar ett uppehåll mellan anslutande flyg
och
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
•
när sådana inköp gäller artiklar som behövs för egen användning (för vilka aktuella originalfakturor måste inlämnas, liksom
boardingkort i original och förseningsintyg i original som utfärdats av flygbolaget),
ska du ersättas för kostnader för sådana inköp upp till en gräns på SEK 950.
Avdrag för denna skadeersättning ska göras från den ersättning som betalats i enlighet med försäkringen för ”FÖRLORAT, SKADAT
ELLER GENOM RÅN TILLGRIPET BAGAGE”, om förlust av bagaget slutgiltigt har skett.
Denna ersättning ska inte tillämpas om förseningen eller inköpet av artiklarna för egen användning skedde i det område där din
stadigvarande bostad finns.
FÖRLORAT, SKADAT ELLER GENOM RÅN TILLGRIPET BAGAGE
Om bagaget under resan
I.
tillgrips genom rån (med tvång eller våld) eller
II.
har checkats in hos ett flygbolag och är definitivt förlorat eller om det har skadats svårt av orsaker som kan tillskrivas flygbolaget
ska försäkringsgivaren betala en skadeersättning på upp till SEK 1 420 per artikel, med maximalt SEK 4 750 per försäkrad, och en total
maximigräns på SEK 48 000 per bokning/köp och ersättningsanspråk. En självrisk på SEK 480 har fastställts som det belopp därav som ska
betalas av varje försäkrad innan någon skadeersättning betalas av oss.
För att få skadeersättningen i fråga,
A. måste förlusten eller skadan bevisas genom den avvikelserapport (PIR, Property Irregularity Report) i original som det aktuella flygbolaget
har utfärdat
B. måste, om bagaget tillgripits genom rån, den aktuella anmälan som gjorts till de behöriga myndigheterna på den plats och det datum då
rånet skedde inlämnas
C. måste en lista över de tillgripna, skadade eller förlorade artiklarna och deras ekonomiska värde inlämnas.
UNDANTAG I SAMBAND MED RESEASSISTANSEN
De tjänster som framgår av detta dokument upphör när resan slutar eller när vi har transporterat dig hem till din stadigvarande bostad
(enligt beskrivningen under Definitioner) eller till ett sjukhus nära din stadigvarande bostad.
Generellt undantagna från denna försäkring är tjänster som inte på förhand har begärts från oss och som inte på motsvarande sätt har
godkänts, eller som har direkt organiserats av dig utan vår medverkan, förutom vid force majeure eller då det varit fysiskt omöjligt och
detta är vederbörligen bevisat.
I samtliga fall är alla skador, situationer, kostnader eller följder som uppkommit från det som anges nedan undantagna från ersättning
genom denna försäkring, såvida inte särskilt anges på annat sätt.
1.
Tidigare existerande eller livslånga sjukdomar, skador eller tillstånd som du hade innan resan började, eller något av detta som
kan visa sig under resans gång.
2.
Om du frivilligt avstår från, fördröjer eller förbättrar den medicinska transport som vi föreslagit och som vår vårdgivare har
samtyckt till.
3.
Psykiska sjukdomar, läkarundersökningar i förebyggande syfte, spa-behandlingar, kosmetiska ingrepp, aids och samtliga fall då
resans syfte är att du ska få medicinsk behandling eller kirurgiska ingrepp, behandlingar inom alternativ medicin (homeopati,
naturmedicin m.m.), kostnader som uppkommit på grund av behandling i samband med fysioterapibehandlingar och/eller
rehabilitering, liksom annat som liknar detta.
Dessutom är diagnos, uppföljning och behandling av graviditet, frivilligt avbrytande av sådan och födsel undantagen, såvida inte det är
en situation då akutsjukvård krävs och alltid före graviditetens sjunde månad.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
4.
Din medverkan i vadslagning, utmaningar eller slagsmål.
5.
Eventuella följder av vintersportutövning.
6.
Utövning av tävlingssporter eller motortävlingar (tävlingslopp eller rally), liksom utövning av någon av de farliga eller riskfyllda
aktiviteterna på listan nedan:
•
Boxning, tyngdlyftning, brottning (i alla olika varianter), kampsporter, bergsklättring med tillgång till glaciärer, bobsport,
dykning med syrgastuber, grottutforskning och backhoppning.
•
Flygsport i allmänhet.
•
Äventyrssporter såsom forsränning, bungyjump, hydrospeed, kanjonturer och andra liknande sporter. I sådana fall ska
försäkringsgivaren endast ingripa och betala kostnader som den försäkrade haft under den tid han/hon behandlas på en
vårdinrättning.
7.
Flygresor, förutom att sådana olycksfall som du kan drabbas av vid resor som passagerare med ett vederbörligen godkänt
flygbolag omfattas av försäkringen, under förutsättning att flygplanet framförs av personal med giltig flyglicens (I) att flygplanet
befinner sig under en reguljär flygning eller charterflygning mellan flygplatser som är inrättade för passagerartrafik, eller (II) att
flygplanet är parkerat på en sådan flygplats landningsbanor, eller (III) att flygplanet utför någon typ av manövrer på sådana
flygplatser.
8.
Den försäkrades självmord, självmordsförsök eller självförvållade skador.
9.
Räddningsinsatser för människor i bergsområden, grottor eller djupa klyftor, i havet eller öknen.
10.
Sjukdomar eller olycksfall som uppkommit till följd av konsumtion av alkoholhaltiga drycker, narkotika, droger eller läkemedel,
såvida inte de senare ordinerats av läkare.
11.
Orättmätigt dåligt uppträdande av försäkringsförmedlaren, den försäkrade eller uppdragshavare till dessa.
12.
Epidemier och/eller smittsamma sjukdomar som bryter ut plötsligt och som snabbt sprider sig i befolkningen, till exempel
sådana som uppkommit av föroreningar och/eller en atmosfärisk smitta.
13.
Krig, demonstrationer, uppror, tumultartade demonstrationer, terrorhandlingar eller sabotage och strejker, oavsett om sådana
händelser förklarats officiellt eller ej. Om de inte förklarats officiellt ska försäkringsgivaren ersätta eventuella
assistanskostnader som omfattas av försäkringen och som vederbörligen stöds i originalfakturan. Joniserande strålning eller
radioaktiv förorening från kärnbränsle eller avfall från förbränning av kärnbränsle; eller radioaktiv, giftig, explosiv eller på annat
sätt farlig egendom från någon explosiv kärnteknisk anläggning eller nukleära delar därav. Jordbävning, översvämning,
vulkanutbrott och generellt sett allt som orsakas av naturens krafter. Alla andra fenomen av extraordinär katastrofartad natur
och andra händelser som på grund av sin magnitud och allvarlighetsgrad klassificeras som katastrof eller allvarlig olycka.
14.
Undantag i samband med förlorat, skadat, eller genom rån tillgripet bagage:
15.
•
Undantag från denna skadeersättning är stölder/fickstölder och helt enkelt förlagt eller förlorat bagage som inte är
incheckat.
•
Undantag från denna skadeersättning är förlust på olika sätt genom bland annat tillgrepp genom rån och stöld/fickstöld
av pengar, smycken, elektronisk och digital utrustning, dokument samt förlust genom rån av bagage eller personliga
tillhörigheter som lämnats kvar i fordon eller tält.
•
Under alla förhållanden ska särskilda skadeersättning inte ges för olika delar av eller tillbehör till ett föremål.
Resor till andra länder än dem som angetts i villkoren för försäkringen och det geografiska område som framgår av
försäkringsplanen i början av denna försäkringshandling.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
Utan hinder av det föregående är följande situationer uttryckligen undantagna:
1.
Medicinsk transport av personer som är sjuka eller skadade när deras sjukdom eller skador kan eller bör behandlas på plats.
2.
Kostnader i samband med glasögon och kontaktlinser eller med införskaffande, implantat-utbyte, utdragning och/eller
reparation av proteser eller anatomiska och ortopediska delar av något slag, till exempel stödkrage.
ANDRA BESTÄMMELSER
BETALNING AV PREMIEN
Vid köp som görs på försäkringsförmedlarens webbplats ska priset för försäkringen betalas av dig när du köper resan. Försäkringsförmedlaren
ska betala premierna till försäkringsgivaren där den senare, Europ Assistance S.A. Irish Branch, 13–17 Dawson Street, Dublin 2, Irland, har sitt
säte, på de bankkonton och de datum som försäkringsgivaren anger till försäkringsförmedlaren.
KORRESPONDENS
A.
All korrespondens till försäkringsgivaren ska skickas till försäkringsgivaren på den adress som framgår av försäkringsplanen.
B.
All korrespondens från försäkringsgivaren till försäkringsförmedlaren ska ske till försäkringsförmedlarens adress som framgår av
försäkringsplanen.
C.
All korrespondens från försäkringsgivaren till den försäkrade ska ske till den adress som den försäkrade anger till försäkringsgivaren i
samband med att han/hon kontaktar den senare för att lämna ett ersättningsanspråk eller begära ett försäkringsintyg.
MEDDELANDE OM ERSÄTTNINGSANSPRÅK OCH BETALNING AV SKADEERSÄTTNING
Du måste kontakta försäkringsgivaren genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att gå in på
webbplatsen www.roleurop.com/bravoflygroup. På denna sida finns funktionen “ återbetalning Online” där du kan ange ditt ersättningsanspråk
samt bifoga de handlingar som styrker skälet till att resan har ställts in och relevanta fakturor eller till dessa relaterade dokument.
Du ska meddela oss att ett ersättningsanspråk har lämnats in senast sju dagar efter att händelsen som var upphovet till anspråket inträffade.
Det är viktigt för oss att skyndsamt handlägga ditt ersättningsanspråk. För att kunna göra det måste du förse oss med all relevant information så
snart som möjligt efter en incident. Nedan finns en lista över de uppgifter som vi kan behöva för att handlägga ditt ersättningsanspråk.
HANDLINGAR SOM SKA LÄMNAS IN I SAMBAND MED ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Handlingar som bevisar fakta (läkarutlåtande, dödsfallsintyg, sjukhushandlingar, polisrapporter, anmälningar som gjorts på
polisstationer …). Handlingarna ska innehålla datum för händelsen, orsaken till den, diagnos, relevanta tidigare journaler eller
anteckningar och den ordinerade behandlingen.

Blankett från oss som ska fyllas i av den registrerade läkare som vårdat den försäkrade eller annan person som fått medicinsk behandling
relaterad till den inställda resan. Denna handling är nödvändig endast i de fall då ofullständig information om personens medicinska
tillstånd har lämnats.

Bokningsbekräftelsen via e-post och/eller kvitton för den resa som köptes.

Bevis på köp av försäkring.

Originaldokumentationen för de kostnader som uppkommit av att resan avbeställts, utfärdad av försäkringsförmedlaren och med
specificering av de aktuella beloppen och begreppen, liksom en kopia av de allmänna villkoren för köpet.

Originalhandlingarna för avbeställningen av resan, utfärdade av försäkringsförmedlaren.

Om avbeställningen beror på en incident som drabbat en familjemedlem, måste en handling som styrker relationen mellan den försäkrade
och familjemedlemmen lämnas in (till exempel ett personbevis/en födelseattest för var och en av de inblandade parterna) om sådana
handlingar finns i det land där den försäkrade köpte försäkringen.
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen
Försäkringsnummer: 0QN
EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING
MULTIRISK
VALUTA
Betalning av eventuella skadeersättningar enligt den avtalade försäkringen ska ske i samma valuta som försäkringen såldes och
premien betalades av den försäkrade.
INTRÄDANDE I ANNANS RÄTT
Vi kan utöva vår rätt att, efter betalning av ersättningsanspråk enligt detta avsnitt, vidta lämpliga åtgärder i ditt namn mot en annan part
för att återvinna och hålla beloppet betalt.
ANNAN FÖRSÄKRING
Om någon annan försäkring är i kraft (i ditt eller annans namn) när en incident inträffar som ger upphov till ett
ersättningsanspråk enligt denna försäkring och som ersätter (eller skulle ersätta om inte denna försäkring fanns) samma
förlust, skada, kostnad eller ansvar, kommer vi inte att betala mer än vår proportionella del av ett sådant anspråk.
FÖRFARANDE VID ETT ERSÄTTNINGSANSPRÅK
 Reseassistans dygnet runt Telefon: +46 850252177
 Ersättningsanspråk @ e-post: [email protected]
 Webb: www.roleurop.com/bravoflygroup
Nödvändiga handlingar
•
•
•
Försäkringsnummer.
Information om den försäkrade.
Vi kommer att informera dig om vilka handlingar som måste lämnas in i varje enskilt fall.
Kundtjänst
 Telefon: +46 850252176 (alternativ 3) från 09:00 till 17:00 (måndag till fredag)
@ e-post: [email protected]
Webb: www.roleurop.com/bravoflygroup
Chatt (09:00 till 17:00, måndag till fredag) www.roleurop.com/bravoflygroup
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch)
Våningsplan 3, 13–17 Dawson St, Dublin 2, Irland . Registrerat i Irland, certifikat nr: 907089
Europ Assistance S.A. (med företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen