183. Handlingsplan - SAM

Kommunstyrelseförvaltningen
Handlingsplan –
SAM
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Innehåll
1.Samordnat systematiskt arbetsmiljöarbete
3
1.1 Målet för arbetet är:
3
1.2 Planering
3
1.3 Ledning
3
1.4 Uppföljning
4
1.5 Dokumentation
4
2. Samverkan
2.1 Samverkansorganisation
4
5
3. Arbetsmiljöarbetsuppgifter
6
3.1 Kommunfullmäktige
6
3.2 Kommunchefen
6
3.3 Förvaltningschef
7
3.4 Verksamhetschef
7
3.5 Enhetschef med budget- och arbetsmiljöansvar för personal
8
3.6 Samverkansgruppen
9
3.7 Arbetsplatsträffen
9
3.8 Medarbetaren ska
9
3.9 Skyddsombuden
10
3.10 Huvudskyddsombuden
10
4. Årsplanering för Falkenbergs kommuns systematiska arbetsmiljöarbete
11
5. Årshjul
12
6. Anmälan av arbetsskada och tillbud
13
6.1 Anmälan om arbetsskada
13
6.2 Anmälan om tillbud
13
6.3.1 Allvarligt tillbud och allvarlig olycka eller annan skadlig inverkan
16
7. Checklista – fysisk arbetsmiljö
18
8. Checklista – psykosocial arbetsmiljö
19
9. Riskbedömning inför ändringar i verksamheten
21
(Konsekvensanalys)
21
9.1 Checklista för konsekvensanalys
22
10. Arbetsanpassning och rehabilitering
23
11. VÅLD OCH HOT
24
11.1 Inledning
24
11.2 Riskförebyggande åtgärder
24
11.3 Åtgärder
24
11.4 Anmälan
25
11.5 Sanktioner
25
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
1.Samordnat systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsgivarens skyldigheter finns i AML kap 3
För att omsätta de nya skyldigheterna i praktisk handling finns vägledande regler, för hur
arbetsgivaren ska organisera sitt arbetsmiljöarbete, i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS
2001:1).
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren planerar, leder och kontrollerar
verksamheten så att arbetsmiljökraven tillgodoses. Arbetsmiljökraven ska åtgärdas fysiskt,
organisatoriskt och socialt.
Det handlar om att bygga upp ett kvalitetssäkringssystem som gör det möjligt att behärska alla
de faktorer som kan påverka vår arbetsmiljö.
1.1 Målet för arbetet är:

Arbetsgivaren ska arbeta systematiskt och regelbundet med arbetsmiljön

Problemen med arbetsmiljön ska hanteras och åtgärdas där de uppstår, dvs ute på
arbetsplatserna.

Alla ska ha ett inflytande och ansvar för att skapa en god arbetsmiljö
1.2 Planering

Arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy som är vägledande för arbetsmiljöarbetet
och är känd hos de medarbetarna

Mål för arbetsmiljöarbetet ska tas fram

Arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetsmiljöaspekterna och avsätta erforderliga medel
vid planering av såväl ny/förändrad som pågående verksamhet

Arbetsgivaren och skyddsombud ska, tillsammans med medarbetaren, årligen i
handlingsplaner ta upp de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsmiljön
1.3 Ledning

Arbetsgivaren ska fördela arbetsuppgifter, befogenheter och resurser i verksamheten
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se

Introduktion, instruktion och övrig information ska utformas med hänsyn till den
enskilde medarbetarens förutsättningar Arbetsgivaren ska se till att chefer och
arbetsledande personal har de särskilda kunskaper som behövs för sina uppgifter i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna
ansvarar så att skyddsombuden får erforderlig utbildning

Arbetsgivaren ska regelbundet göra riskbedömning av verksamheten

Olycksfall, sjukdomar och tillbud ska registreras och utredas
1.4 Uppföljning

Det fungerande arbetsmiljöarbetet kräver hela tiden uppföljning av att åtgärder leder
till avsett resultat

En revidering av systematiskt arbetsmiljöarbete görs årligen i samverkan med de
fackliga organisationerna
1.5 Dokumentation

Varje verksamhet ska dokumentera sin arbetsmiljö på det sätt som är lämpligt med
tanke på verksamhetens art och omfattning
2. Samverkan

Arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete ska ske i samarbete mellan arbetsledning
och medarbetare.

Det är viktigt att samarbetet bygger på ett brett engagemang, aktivt deltagande och
gemensam syn på betydelsen av tillfredsställande arbetsförhållanden. Det är angeläget
att vi är överens om formerna för detta samarbete. Samverkan är en förutsättning för
att verksamheten ska uppfylla arbetsmiljöns syfte: att ge de medarbetare inflytande
och möjlighet till utveckling
Tillsynsmyndigheten enligt arbetsmiljölagen är Arbetsmiljöverket.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
2.1 Samverkansorganisation
Kommunens centrala samverkanskommitè
CESAK/CSG
Cesak utgör kommuncentralt organ för medbestämmande- och
arbetsmiljöfrågor av övergripande och principiell natur. Verksam inom
kommunledningens totala ansvarsområde
Förvaltningarnas centrala samverkansgrupper:
FSG
 Kommunstyrelseförvaltningen
 Miljö- och hälsa
 Kultur- och fritid
 Socialförvaltningen
 Barn- och utbildningsförvaltningen
FSG utgör förvaltningens organ för medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor
av förvaltningsövergripande och principiell natur. FSG utgör härvid även
skyddskommitté. Verksam inom förvaltningens totala verksamhet
Områdets samverkansgrupp
OSG
OSG skall behandla alla frågor inom medbestämmande- och
arbetsmiljöområdet som faller inom området för samverkansgruppen.
Gruppen har det övergripande ansvaret för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Lokala samverkansgrupper inom respektive förvaltning
LSG
LSG skall behandla alla frågor inom medbestämmande- och
arbetsmiljöområdet som faller inom verksamhetsområdet för
samverkansgruppen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska planeras,
organiseras och följas upp i samverkansgrupperna
Arbetsplatsträffar
APT
Möte mellan chefen och gruppen för att arbeta med utveckling,
hälsofrågor, planering och uppföljning av den egna
verksamheten
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
3. Arbetsmiljöarbetsuppgifter
3.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ. Arbetsgivaransvaret vilar dock primärt på
kommunstyrelsen/nämnden. Fortlöpande tillsyn över att arbetsmiljön är tillfredsställande
måste läggas ut på ett sådant sätt att arbetsmiljöansvaret blir en naturlig och integrerad del av
övrigt verksamhetsansvar.
Ansvarsreglerna gäller ledamöterna i kommunstyrelsen/nämnden mot bakgrund av att de
ansvarar för den övergripande organisationen och för att det finns ansvariga befattningshavare
med tillräckliga befogenheter. För arbetsmiljöfrågor, som returneras till
kommunstyrelsen/nämnden, bär ledamöterna i kommunstyrelsen/nämnden ett ansvar.
3.2 Kommunchefen
Kommunchefen ska skaffa sig ingående kunskap om:



Den arbetslagstiftning och de författningar som rör området
Den befintliga skyddsorganisationen
Samverkansavtalet
Kommunchefen ska







Organisera arbetsmiljöarbetet inom kommunen och förvaltningen,
Se till att det finns en arbetsmiljöpolicy
Skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett väl fungerande
arbetsmiljöarbete i praktiken
Se till att gällande delegationsordning klart visar vem i organisationen som har ansvar
för varje fråga
Se till att det inom förvaltningen och förvaltningarna finns en på lämpligt sätt
organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet
Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen revideras
Fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön genom:
o Direktåtgärder
o Handlingsplaner
eller vidarebefordra (returnera) frågan till kommunstyrelsen/nämnden.
 till kommunstyrelsen/nämnden returnera varje arbetsmiljöfråga för vilken
kommunchefen saknar befogenheter/resurser.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
3.3 Förvaltningschef
Förvaltningschefen ska skaffa sig ingående kunskap om:



Den arbetslagstiftning och de författningar som rör området
Den befintliga skyddsorganisationen
Samverkansavtalet
Förvaltningschefen ska







Organisera arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen,
Se till att det finns en arbetsmiljöpolicy
Skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett väl fungerande
arbetsmiljöarbete i praktiken
Se till att gällande delegationsordning klart visar vem i organisationen som har ansvar
för varje fråga.
Se till att det inom förvaltningen finns en på lämpligt sätt organiserad anpassningsoch rehabiliteringsverksamhet
Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen revideras
Fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön genom:
o Direktåtgärder
o Handlingsplaner
eller vidarebefordra (returnera) frågan till nämnden.
 till nämnden returnera varje arbetsmiljöfråga för vilken förvaltningschefen
saknar befogenheter/resurser.
3.4 Verksamhetschef
Verksamhetschef ska skaffa sig ingående kunskap om:



den arbetsmiljölagstiftning och de författningar som rör området
den befintliga skyddsorganisationen
samverkansavtalet
Verksamhetschef ska





organisera arbetsmiljö-, arbetsanpassnings-, och rehabiliteringsverksamhet inom sitt
verksamhetsområde
klargöra ansvars- och uppgiftsfördelningen till underställda chefer
se till att verksamhetens personal fortlöpande får den information och de instruktioner
som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall
se till att bestämmelserna i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och
samverkansavtalet följs och att information om regler ges
se till att Arbetsmiljöverkets författningar samt normer och standard för utrustning och
arbetsmetoder följs och att information om reglerna ges
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se





se till att lagen om allmän försäkring följs och att information om regler ges
känna till förvaltningens policy när det gäller arbetsmiljö, jämställdhet,
alkohol/droger, allergi, sexuella trakasserier, våld och hot och arbeta i enlighet med
dessa
upprätta en plan för arbetsmiljöverksamheten
upprätta en dokumentation över arbetsmiljö
fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön genom
o direktåtgärder
o handlingsplaner
eller vidarebefordra (returnera) frågan till förvaltningschefen




årligen upprätta handlingsplaner för verksamheten i samband med framtagandet av
verksamhetsplaner, årsbudgeten och arbetsmiljöinvesteringar
stimulera arbetsmiljöverksamheten bland medarbetarna
till förvaltningschefen returnera varje arbetsmiljöfråga som verksamhetschefen saknar
befogenheter/resurser
se till att eventuella förbud eller förelägganden från Arbetsmiljöverket respekteras och
efterlevs
3.5 Enhetschef med budget- och arbetsmiljöansvar för personal
Enhetschef ska skaffa sig ingående kunskap om
 den arbetslagstiftning och de författningar som rör området
 den befintliga skyddsorganisationen
 samverkansavtalet
Enhetschef ska
 se till att medarbetarna, speciellt nyanställda och minderåriga, får fortlöpande
instruktioner/information om arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker och
övriga arbetsmiljöhänsyn för att förebygga ohälsa och olycksfall
 se till att befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används
 se till att vedertagen arbets-/lyftteknik används
 samverka med sina medarbetare och berörda skyddsombud när det gäller arbetsmiljön
 stimulera arbetsmiljöarbetet genom att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid
arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal
 undersöka och kartlägga arbetsplatsen för bedömning av risker
 fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön genom
o direktåtgärder
o handlingsplaner
eller vidarebefordra (returnera) frågan till verksamhetschefen


årligen upprätta handlingsplaner för verksamheten i samband med framtagandet av
verksamhetsplanen och årsbudgeten
vid större verksamhetsförändringar ska riskanalys/konsekvensbeskrivning
genomföras.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se






utreda, åtgärda och följa upp arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och tillbud för att
förhindra en upprepning
till Arbetsmiljöverket omedelbart rapportera allvarliga olycksfall och tillbud
svara för introduktion av nyanställda
följa upp sjukfrånvaro, personalomsättning och förtidspensioneringar
göra rehabiliteringsutredningar och se till att den anställdes behov kartläggs och
erforderliga arbetsinriktade rehabiliteringsåtgärder vidtas enligt lagen om allmän
försäkring
inför budgetarbetet till verksamhetscheferna framföra behov av
arbetsmiljöinvesteringar till verksamhetscheferna returnera varje arbetsmiljöfråga för
vilken chef saknar befogenheter/resurser
3.6 Samverkansgruppen
Samverkansgrupperna utgör skyddskommitté enligt arbetsmiljölagen och ska inom sitt
verksamhetsområde på ett övergripande sätt planera och följa arbetsmiljöarbetet.
 på ett övergripande sätt planera och följa arbetsmiljöarbetet
 noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall
 ta del av handlingsplaner som framkommer i verksamheten
 behandla frågor kring anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten
 agera i arbetsmiljöfrågor när behov finns.
 planera arbetsorganisation för att undvika arbetsmiljöproblem
 vid större förändringar i verksamheten ska konsekvensanalys göras, se flik 7.
3.7 Arbetsplatsträffen
Arbetsplatsträffen är ett forum för att
 diskutera arbetsmiljöfrågor.
 utbyta erfarenheter och stödja varandra.
 undersöka sin egen arbetsmiljö – det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 Besluta om åtgärder.
 Följa upp genomförda åtgärder.
3.8 Medarbetaren ska





skaffa vetskap om de särskilda skydds- och ordningsföreskrifter som gäller för
arbetsområdet
använda personlig skyddsutrustning/skyddsanordning och befintliga hjälpmedel
följa gällande anvisningar och föreskrifter
medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i de åtgärder som behövs för en god
arbetsmiljö
omedelbart till chef anmäla arbetsskada eller tillbud.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
3.9 Skyddsombuden
Skyddsombudet spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbetet och
Skyddsombudets uppgifter och skyldigheter är att:




fortlöpande skaffa sig kännedom om förhållanden inom skyddsområdet och kunskaper
om de olika föreskrifter som rör arbetsmiljöverksamheten
ge vidare information till arbetstagarna om aktuella frågor som rör arbetsmiljön
till arbetsgivare eller samverkansgrupp framföra förslag till åtgärder som kan förbättra
arbetsmiljön
iaktta gällande tystnadsplikt – sekretessbestämmelse (AML 7 kap 13 §)
3.10 Huvudskyddsombuden
I huvudskyddsombudets uppgifter ingår även
 att företräda skyddsombuden i frågor som omfattar flera skyddsområden
 lära känna skyddsområdet och samordna skyddsarbetet inom sitt skyddsområde
 medverka vid grund- och vidareutbildning av skyddsombud
 svara för en egen fortbildning och deltaga i erbjuden vidareutbildning
 ta del av skyddsombudsrapporter från sitt skyddsområde
 vid behov delta i besiktningar, arbetsplatsbesök och skyddsronder
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
4. Årsplanering för Falkenbergs kommuns systematiska
arbetsmiljöarbete
1
4.1. Åtgärdas när skadan eller tillbudet inträffar och löpande beställningar
 Arbetsskador/elevskador rapporteras i KIA.
Tillbud/elevtillbud rapporteras i KIA
Löpande mindre och större beställningar
4.2. Oktober – Februari/Mars
Fysisk och psykosocial skyddsrond
 Enheterna (enhetschefen ansvarar) genomför arbetsmiljörond - fysisk
och psykosocial
 På enheterna skrivs protokoll arbetsmiljörond/riskanalys för den fysiska
och psykosociala skyddsronden.
 Enheten skriver handlingsplan (äskande av medel för åtgärder)
 Handlingsplanerna sammanställs i förvaltningen.
 Handlingsplanerna sammanställs och lämnas till berörd
Verksamhetschef/motsv.
 Verksamhetschefen/motsv. gör bedömning om insatser/åtgärder.
Varje år fysisk arbetsmiljörond.
Vartannat år psykosocial skyddsrond. Vartannat år uppföljning av medarbetarenkäten
4.3. Januari/Februari
Sjukstatistik samt tillbuds- och arbetsskadestatistik
 Förvaltningen tar fram sjukstatistik
 Förvaltningen sammanställer arbetsskade- och tillbudsrapportering.
(under de senaste 12 månaderna)
Mars-April
Re SAM ordnargruppen träffas för genomgång av resp. förvaltnings förslag till insatser
samt att få en överblick om eventuella förvaltningsövergripande insatser.
5. 4.4. Mars-April
Redovisning och förslag till arbetsmiljöinsatser på resp. FSG.
Redovisning av sjukstatistik, arbetsskade/tillbudsstatistik och handlingsplaner lämnas.
Förslaget till åtgärder tas upp för beslut samt övrig planering av arbetsmiljöarbete.
Ev. beslut i FSG om äskande om medel för åtgärder (handlingsplan) tas med i
verksamhetsplanen/budgetunderlagen för kommande år.
April
Redovisning av arbetsmiljöinsatser på CESAK.
7 4.5. April-Maj
7 Beställning av insatser från företagshälsovården eller annan aktör
Görs i samarbete (rehab samordnarna) mellan förvaltningarna.
4.6. Oktober-December
Arbetsmiljömål för nästkommande år
Uppföljning av årets mål samt Arbetsmiljömål för kommande år utformas på enheten
(A (APT) utifrån nämndens mål och det egna arbetsmiljöarbetet. (ex medarbetarenkät och skyddsrond)
 Mål

Så här gör vi för att nå målet/målen
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Löpande
Datum för åtgärd
5. Årshjul
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
6. Anmälan av arbetsskada och tillbud
Anmälan om arbetsskador och tillbud sker via intranätet ”KIA-Anmäla
arbetsskada/tillbud” i hjälpverktyget KIA av medarbetaren själv.
KIA= Kommunernas informationssystem om arbetsskador.
Gäller medarbetare med månadsanställning och timavlönade.
6.1 Anmälan om arbetsskada
När medarbetaren har gjort en elektronisk anmälan i KIA, går ett e-postmeddelande till
berörd chef som loggar in i KIA-verktyget för att läsa anmälan och registrera eventuella
åtgärder.
OBS FK-blanketten sparas ner under fliken ”bilagor”
Chefen skriver ut blanketten ”Anmälan om arbetsskada” och undertecknar tillsammans
med medarbetaren och skyddsombudet. Därefter skickar chefen blanketten till
försäkringskassan.
OBS i den elektroniska anmälan finns även blanketten TFA-KL, som alltid ska fyllas i och
skickas till AFA elektroniskt. Eventuella läkarintyg, kvitton mm bifogas (skannas in). Om
inte skickas dessa separat till AFA.
Det är viktigt att chefen redan här informerar arbetstagaren om vikten av att spara kvitton
på alla utgifter som kan hänföras till skadan och i förkommande fall kontinuerligt skicka
kvitton till AFA.
6.2 Anmälan om tillbud
När medarbetaren har anmält tillbudet elektroniskt i KIA, går ett e-postmeddelande till
berörd chef som loggar in i KIA-verktyget.
Chefen bedömer om olyckan eller tillbudet är allvarligt och anmäler denna/detta i KIA
till arbetsmiljöverket.
Samtliga anställda omfattas av försäkringsbestämmelserna i AGS- KL och TFA- KL. Se
Personalhandboken för vidare information.
Ansvarig handläggare på förvaltningen redovisar inträffade arbetsskador och tillbud i FSG
i enlighet med årsplaneapril.
Se årscykeln för det systematiska arbetsmiljöarbetet FLIK 6.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Arbetsskada/tillbud- utredning och förebyggande arbete
Chef ska utreda ohälsa, olycksfall och tillbud som inträffat inom verksamhetsområdet.
Utredningen ska också ha en preventiv effekt och därmed kunna påvisa åtgärder för att
förhindra en fortsättning av ohälsan eller upprepning av inträffade arbetsskador eller
tillbud.
För varje arbetsskada, är arbetsgivaren skyldig att lämna in en arbetsskadeanmälan.
Arbetsskadeanmälan innebär inte att arbetsgivaren tagit ställning till arbetsskadan som
arbetsskada. Försäkringskassan avgör om det är en arbetsskada eller ej.
Alla arbetsskador skall följas upp, dokumenteras och avslutas.
VAD ÄR EN ARBETSSKADA?
Alla skador som kan ha ett samband med arbetet eller resan till och från arbetet är
arbetsskada, oavsett om skadan medfört frånvaro eller inte. Det finns fyra slags
arbetsskador:
1. Arbetsolycka - olycksfall som inträffar under arbetstid, på arbetsplatsen eller annan
plats där den anställde vistats för sitt arbete. Ett olycksfall är en händelse som är relativt
kortvarig och i viss mån ovanlig eller oförutsedd och som "kommer utifrån". T.ex. halka
eller snubbla och falla omkull, skära eller klämma sig etc. Även en oväntad och oförutsedd
överbelastning räknas som olycksfall.
2. Färdolycksfall - olycksfall som inträffat på den direkta färdvägen mellan hemmet och
arbetet eller omvänt. För skador och tillbud vid resor i arbetet t.ex. transporter, kundbesök
eller resor mellan arbetsställen.
3. Arbetssjukdomar - sjukdomar eller skador orsakade av arbetet, men där orsaken är en
annan än olycksfall, t.ex. psykiskt påfrestande arbete eller arbetsförhållanden, tungt arbete
eller olämplig arbetsställning som kan ge rygg- eller ledbesvär, allergier eller hörselskador.
Arbetssjukdomar kan bero på ohälsa eller olycksfall som orsakats av förhållanden i
arbetsmiljön. Det är därför viktigt att ta reda på frånvaron har samband med
arbetsförhållandena.
4. Smitta - En del smittsamma sjukdomar kan under vissa förhållanden betraktas som
arbetsskador. Det kan vara smitta vid arbete med smittämnet i laboratorium, smittad av
sjukdom angiven i smittskyddskungörelsen (bl.a. salmonella, gulsot, och TBC) eller i en
särskild förteckning knuten till LAF, vid arbete i sjukvårdsinrättning, i annat arbete vid
behandling/vård av smittförande person eller vid omhändertagande av smittförande
material eller djur samt smittad till följd av ett olycksfall, t.ex. stick på infekterad kanyl.
För varje arbetsskada, är arbetsgivaren skyldig att lämna in en arbetsskadeanmälan.
Arbetsskadeanmälan innebär inte att arbetsgivaren ”godkänt” arbetsskadan som
arbetsskada.
Försäkringskassan avgör om det är en arbetsskada eller ej.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Vad är våld och hot?
Våld och hot drabbar människor i arbetslivet oftare än i något annat sammanhang. Vissa
arbeten är mer riskfyllda än andra. Ex. är arbeten där makt- eller myndighetsfunktion
förekommer, arbeten där man riskerar att möta provocerande eller aggressiva personer och
arbeten där man hanterar pengar, varor eller andra värdeföremål. Med hot menas muntliga
hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. Dessa hot kan vara riktade mot personal eller
mot individen själv (t.ex. hot om självmord). Obscena eller aggressiva gester, icke
önskvärda sexuella närmanden och anspelningar, skymford och nedsättande
personangrepp, ett uppträdande med bristande respekt för en annan person är andra ex. på
hot. En ständig rädsla för att något obehagligt eller farligt skall inträffa kan öka personens
sårbarhet och rädslan i sig kan därmed upplevas som ett kontinuerligt underliggande hot.
Våld kan definieras som en aggressiv handling, vilken leder till fysisk eller psykisk skada
hos en annan människa. Ex. på sådana handlingar är att bita, klösa, riva, nypa, knuffa eller
hålla fast någon. Allvarliga skador kan uppstå vid grövre våld, t.ex. fysiskt angrepp och
överfall med slag eller sparkar.
Det är viktigt att göra en bedömning när risk för våld och hot föreligger.
Vad är tillbud?
Med tillbud menas en händelse som skulle kunna leda till ohälsa eller olycksfall. Allvarliga
tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller olycksfall.
Allvarligt tillbud ska anmälas till arbetsmiljöverket
Löpande beställningar
Vid större beställningar tar enhetschefen kontakt med verksamhetschefen som i sin tur för
en dialog med respektive förvaltnings rehabsamordnare. Enhetschefen tar in en offert som
skickas till verksamhetschef, rehabsamordnare och personalchef för godkännande/avslag.
Rehabsamordnaren lämnar därefter besked till berörd chef och för kännedom till
personalchefen. Enhetschefen tar sedan kontakt med Previa. Mindre individ eller
gruppärenden beställs löpande under året via chefen.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
6.3.1 Allvarligt tillbud och allvarlig olycka eller annan skadlig
inverkan
Förklaring av begreppen och exempel:
Allvarligt tillbud
Det är endast allvarliga tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket.
Exempel på tillbud som Arbetsmiljöverket bedömt som allvarliga:

En arbetstagare föll i golvet från 2-3 m höjd i samband med montering av
arbetsställningar i en idrottshall. Han skadade sig inte, men när han hjälptes upp
föll ett ställningsplan som vägde 25 kg till golvet, från cirka sex meters höjd.

Laserbelyst förare i transportmedel under färd.

Stick- eller skärskada med känt eller starkt misstänkt smittat blod inblandat eller
kontakt med material (eller patient/person) där det är känt eller finns en misstanke
om allvarlig smitta, t.ex. smittsam tuberkulos.
Händelser av psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud eller allvarliga
tillbud. Exempel på det kan vara en enstaka kränkande handling inom ramen för en
mellanmänsklig konflikt. Ett hot om våld är vanligtvis ett tillbud och ska anmälas till
verket om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, t.ex. knivhot eller hot med
skjutvapen, mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller
svårare fall av mobbing.
Allvarlig olycka eller annan skadlig inverkan
Vid en allvarlig olycka kan en person ha blivit svårt eller lättare skadad. I vissa fall kan
även psykisk skada räknas som olycksfall, t ex. om en person hamnat i chocktillstånd. Hot
om våld kan leda till en sådan skada. Inledningsvis brukar det vara svårt att göra en sådan
bedömning.
Skadlig inverkan innebär att arbetstagare under en viss tid utsatts för skadliga faktorer i
arbetsmiljön som kan vara orsaken till att en person fått skador. Svårare personskada kan
vara skada som:

Resulterar i en fraktur på ett ben i kroppen.

Orsakar svår blödning, eller svår skada på nerv, muskel eller sena.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se

Skada på inre organ.

Innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar
mer än 5 % av kroppsytan. Med brännskada jämställs kylskada.
Svårare personskada är också förlust av kroppsdel och skador på sinnesorganen,
samt skador som kan medföra långvarig sjukdom eller framtida men.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
7. Checklista – fysisk arbetsmiljö
(kan delas ut som förberedelse inför arbetsmiljöronden)
1. Arbetsplatsens beskaffenhet
Lokaler, personalrum, vilrum, toaletter/dusch, buller/ljudnivå, stolar/bord, elinstallationer/elutrustning, maskiner/redskap, skadliga ämnen och vätskor, allergirisker, halk/fall/klämrisker,
våld/hotrisker, städning.
2. Ventilation
Luftkvalitet, ljudnivå, kontroll av ventilationssystem.
3. Inomhusklimat
Luft, temperatur, drag
4. Belysning
Allmänbelysning, punktbelysning
5. Skyddsutrustning
1: a hjälpen, tränas 1:a hjälpen, blodsmitta. Lagstadgad utrustning, lagstadgade undersökningar
(nattarbete, livsmedelshantering).
6. Systematiskt brandskyddsarbete
Brandskyddsorganisation (säkerhetsansvarig, brandskyddsombud, brandlarmsansvarig),
brandskyddspärm, brand/olycksrisker, finns utrymningsplan, brandskyddskontroll.
7. Ergonomi
Arbetsställningar, tunga lyft, enformiga rörelser, tekniska hjälpmedel.
8. Bildskärmsarbete
Utrustning, belysning, synkrav.
9. Yttre miljö
Återvinning/återanvändning, energiförbrukning, transporter, miljöanpassade varor, miljöfarligt
avfall
.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
8. Checklista – psykosocial arbetsmiljö
(kan delas ut som förberedelse inför arbetsmiljöronden)
1. Mål och uppföljning
Känner till målen för mitt arbete - enheten/arbetsplatsen, målen är realistiska, vet vilket resultat
som förväntas av mig, resultaten följs upp av chefen på ett bra sätt, nöjd med hur fattade beslut
genomförs på min arbetsplats, känner att jag bidrar till förbättringar i mitt arbete.
2. De vi är till för: brukare, kunder invånare, interna kunder
Vi är bra på bemötande, på vilket sätt bemöter vi de vi är till för, tar vi tid på oss för att
bemöta deras frågor, hur tycker vi att bemötandet ska se ut på vår arbetsplats?
3. Arbetstillfredsställelse och engagemang
Engagerad i det dagliga arbetet, nöjd med min arbetsinsats, mitt arbete är viktigt och
meningsfullt, tillräckligt med tid för att kunna utföra mitt arbete väl, det är roligt att gå till
arbetet.
4. Delaktighet/påverkan
Får information för att förstå arbetsplatsens uppdrag och mål, kan föra fram synpunkter och
påverka beslut etc. på APT, hur arbetet ska utföras, innehållet i arbetsuppgifterna, när arbetet
ska utföras, ta ansvar, delaktig i utvecklingsarbete.
5. Medarbetarskap
Kan själv söka information som är viktig, lätt att finna information som behövs för arbetet.
Deltar aktivt i planering av verksamhetsutveckling. Vi är bra på att ställa upp och hjälpa
varandra för att de vi är till för ska få den hjälp/stöd/service de behöver. Vi vill snabbt lösa
problem som uppstår.
6. Trygghet/trivsel och samarbete
Bra stämning i arbetsgruppen, möjlighet att föra en fri och öppen diskussion på arbetsplatsen,
vi delar med oss av vår kunskap till varandra, vi tar hand om nya medarbetare på ett bra sätt.
7.1 Arbetsmiljö och hälsa
Tillräckliga kunskaper som behövs för att kunna undgå risker i arbetet.
Möjlighet att påverka och prioritera arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning.
Jobbar aktivt på arbetsplatsen med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
7.2 Mångfald och förhållningssätt
Vi arbetar aktivt med attityd- och värderingsfrågor, för jämställdhet mellan kvinnor och män
och mot diskriminering, olika livserfarenheter värdesätts på arbetsplatsen. Har förståelse för
arbetskamrater som är hemma pga. sjuka barn, deltidsarbete pga. av barn.
7.3 Friskvård/hälsa
Friskvårds/hälsoaktiviteter, sjuk/frisknärvaro
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
8 Kompetensutveckling
Tillräcklig utbildning för att klara mina arbetsuppgifter, min kompetens tas tillvara, möjligheter
att utveckla min kompetens inom mitt arbetsområde.
Vi har haft medarbetarsamtal. Jag har i dialog med chefen tydliga mål för mitt arbete.
Vi vet vilka lönekriterier som gäller.
Vi har haft uppföljningssamtal. Jag har fått en tydlig motivering av min lön.
9 Utveckling och förnyelse
Vi arbetar aktivt med att förbättra och utveckla vår verksamhet, vi arbetar aktivt med attityder
och vårt gemensamma förhållningssätt, till varandra på arbetsplatsen, till brukare, kunder.
10 Ledarskap och förtroende till närmaste chef
Chefen delegerar ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter på ett bra sätt, chefen är lyhörd för
vad som händer på arbetsplatsen, chefen har förmåga att hantera konflikter som uppstår, chefen
har förmåga att få gruppen att arbete mot gemensamma mål. Chefen är tydlig med uppdrag
och verksamhetsmål. Visar uppskattning för mina arbetsinsatser.
11 Hot och våld
Förekomst av våld och hot på arbetsplatsen, arbetsplatsen kan hantera hot- och våldssituationer
på ett bra sätt. Anmält arbetsskada/tillbud.
12 Kränkningar/trakasserier
Förekomst/upplevelse av kränkningar/trakasserier på arbetsplatsen.
Om ja sökt stöd hos din chef eller personalenhet?
Anmält arbetsskada/tillbud?
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
9. Riskbedömning inför ändringar i verksamheten
(Konsekvensanalys)
”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna
medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas”
(§ 8, andra stycket, AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete).
De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider
och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om och nybyggnation samt ny
maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte utgör den del av den dagliga,
löpande verksamheten.
Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för
ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Riskbedömningen ska göras innan
förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring.
Skyddsombud ska medverka i arbetet med riskbedömning inför ändringar i
verksamheten.
Checklista se 9.1
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
9.1 Checklista för konsekvensanalys
•
När ett förslag framförs som kan medföra en förändring av betydelse − då skall en
konsekvensanalys göras. Målet är att minimera de negativa konsekvenserna av den
förändring som planeras.
•
Det skall råda en god arbetsmiljö för samtliga anställda samt studerande. Arbetsmiljö
handlar om medarbetarnas och studenternas upplevelse av sitt arbete utifrån fysiska,
psykologiska och sociala förhållanden och omfattar teknik, arbetsinnehåll och
arbetsorganisation samt de faktorer som påverkar densamma.
•
När arbetsgivaren genomför en konsekvensanalys av arbetsmiljön skall den omfatta
alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för
arbetsmiljön.
•
I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
klargörs att arbetsgivaren är skyldig att bedöma om ändringar i verksamheten medför
risker för ohälsa och olycksfall. Bedömningen skall göras innan beslut om ändringen
fattas. Den skall göras skriftligt oavsett om risken är allvarlig eller inte. Arbetet skall
ske så att medarbetare och skyddsombud har möjlighet att medverka.
Vid t ex en personalneddragning skall konsekvensanalysen I huvudsak omfatta hur
denna med hänsyn till risken för ohälsa påverkar kvarvarande personal i fråga om
arbetsmängd och arbetsuppgifternas innehåll.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Frågemall
Hur påverkas arbetsmängden?
Hur påverkas arbetsorganisationen?
Hur påverkas arbetsschemat?
Hur påverkas arbetstempot?
Hur påverkas arbetsuppgifternas innehåll?
Hur påverkas arbetsledningen?
Hur påverkas medarbetarnas motivation?
Hur påverkas medarbetarnas handlingsutrymme?
Hur påverkas medarbetarnas möjlighet till inflytande?
Hur påverkas samarbete inom arbetslaget/avdelningen?
Hur påverkas den fysiska arbetsmiljön ex. lokaler, belysning, buller, ventilation och
farliga ämnen?
Hur påverkas risken för belastningsskador?
Hur påverkas möjligheten att använda tekniska hjälpmedel?
Hur påverkas risken för kränkande särbehandling?
Hur påverkas risken för hot och våld?
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
10. Arbetsanpassning och rehabilitering
Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsanpassning och rehabilitering och att det finns en klar
och tydlig process med rutiner som är kända av alla aktörer
Medarbetaren har ett eget ansvar och måste aktivt medverka i arbetsanpassnings- och
rehabiliteringsarbetet. All dokumentation gällande sjukfrånvaro och rehabilitering hanteras
i rehabiliteringssystemet ADATO.
För mer information om sjukfrånvarohantering och rehabiliteringsprocessen se avsnittet för
sjukdom och rehabilitering.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
11. VÅLD OCH HOT
11.1 Inledning
Våld och hot drabbar människor i arbetslivet oftare än i något annat sammanhang. Med hot
menas muntliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. Obscena eller aggressiva
gester, skymford och nedsättande personangrepp, ett uppträdande med bristande respekt
för en annan person är andra ex. på hot. En ständig rädsla för att något obehagligt eller
farligt skall inträffa kan öka personens sårbarhet och rädslan i sig kan därmed upplevas
som ett kontinuerligt underliggande hot. Våld kan definieras som en aggressiv handling,
vilken leder till fysisk eller psykisk skada hos en annan människa. Ex. på sådana
handlingar är att bita, klösa, riva, nypa, knuffa eller hålla fast någon.
11.2 Riskförebyggande åtgärder
Arbetsgivaren har ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen. Det är viktigt att en bedömning
görs av risken för våld och hot både utifrån arbetsplatsen i sin helhet och för enskilda
arbetssituationer. Det är viktigt att kartläggningen sedan leder till en handlingsplan och att
åtgärderna genomförs.
11.3 Åtgärder
Arbetsgivaren skall se till att medarbetarna kan säkerhetsrutinerna. För att minska riskerna
och känna sig trygg på jobbet måste den enskilde ha bra kunskap om de situationer där
riskerna för våld och hot är störst. Den som skall utföra arbetet skall bl.a. få tillräckliga
instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert.
Chefen är skyldig att ta itu med en anmälan så snart den lämnats in. Anmälan skall
behandlas skyndsamt och konfidentiellt. Lämpliga åtgärder för arbetsgivaren att vidta är:
- enskilt samtal – prata med den/de som utfört handling enskilt och gör klart för
personen/erna att våld och hot är förbjudet.
- medling – en tredje person kopplas in som den som utfört handlingen respektive den som
blivit utsatt accepterar.
- vid svårare fall kan en polisanmälan övervägas.
Chefen ska även vara uppmärksam på om en medarbetare som vid upprepade tillfällen
påvisar psykiska besvär eller fysiska åkommor. Chefen kan genom samtal försöka stötta
medarbetaren och informera om vilket stöd som finns att tillgå. Om det framkommit att en
medarbetare utsatts för våld eller hot i arbetssammanhang eller i privatliv ska medarbetaren
ges möjlighet att under arbetstid kunna kontakta externt stöd.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
11.4 Anmälan
Varje arbetsplats skall ha rutiner för hur hanteringen av vålds- och hotsituationer skall gå
till. Om någon utsätts för våld eller hot skall det omedelbart anmälas till närmaste chef.
Efter en våld- eller hotsituation är det ofta viktigt för en utsatt medarbetare att få tillgång
till krisstöd för att komma i psykisk och fysisk balans igen. Det kan vara viktigt att
arbetsgivaren återkommer med erbjudande om krisstöd på nytt, en tid efter händelsen, då
kan ofta den drabbade bättre bedöma sin situation. Företagshälsovården kan erbjuda
krisstöd. Vid våld och hot skall en arbetsskadeanmälan göras.
11.5 Sanktioner
Om våld och/eller hot fortgår trots åtgärder kan formella sanktioner användas mot den som
utför det utifrån gällande kollektivavtal och Lagen om anställningsskydd t.ex. uppsägning
p.g.a. personliga skäl. I de fall anställd blir utsatt för våld eller hot av utomstående skall
riktlinjerna följas som står i
Se AFS 1993:2 Våld och hot i arbetslivet för mer information.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se