Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa
en bra arbetsmiljö
2015-09-09
Informationsgruppen, distriktet i Stockholm
2015-09-09 |
1
Håkan Angeldahl
Arbetsmiljöinspektör
Region Öst,
regionkontor Stockholm
[email protected]
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 |
2
Inspektionsverksamheten fr 1/1 2014
Fem regioner:
Region Nord
Regionkontor Umeå, filialer
Luleå och Sundsvall
Region Mitt, Regionkontor
Örebro, filial Falun
Region Väst
Regionkontor Göteborg, filial
Jönköping
Region Öst, Regionkontor
Stockholm, filial Linköping
Region Syd, Regionkontor
Malmö, filial Växjö
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 |
3
Arbetsmiljöverkets uppdrag utgår från:
Arbetsmiljölagen
- ramlag som fastställer grundläggande
regler för arbetsmiljön
Gäller alla anställda och elever i
utbildning
Arbetsmiljöförordningen
- ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut
föreskrifter
som förtydligar lagen
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 |
4
Vem gör vad?
Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar, ska se till att
arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller skador
Skyddsombud företräder arbetstagarna i skyddsfrågor
Arbetsmiljöverket – regler, information, tillsyn
|
5
Hur initieras ärenden hos AV?
AV:s eget initiativ (planerad verksamhet*)
Olyckor eller tillbud (AML 3 kap 3a § arbetsskadeanmälan,
arbetsskadeanmälningar via försäkringskassan)
Skyddsombuden (AML 6 kap 6a § eller 6 kap 7 §)
Inkommande synpunkter (Telefonsamtal, brev, e-post)
*Arbetsmiljörisker,
statistik, erfarenheter mm
Informationsgruppen, distriktet i Stockholm
2015-09-09 |
6
Allvarliga olyckor och tillbud
•Ska anmälas till Arbetsmiljöverket enligt
• 3 kap 3 a § i arbetsmiljölagen
- dödsfall
- svårare personskada
- drabbat flera arbetstagare
- ÄVEN allvarligt tillbud som
inneburit allvarlig fara för liv och
hälsa
•Om arbetsgivaren inte anmäler enligt 3
kap 3 a § kan böter utdömas.
•Alla olycksfall och allvarliga tillbud ska
utredas.
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 |
7
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 |
8
Sanktionsavgifter
• Fr o m 1 juli 2014 – sanktionsavgift (istället för böter)
• Tidigare – böter om man bröt mot straffbelagd
bestämmelse i föreskrift
• Vad är skillnaden?
• Sanktionsavgift – en avgift i ett bestämt krontal som
bestäms av Arbetsmiljöverket
• Böter – en följd av en kriminell handling som blivit ett
ärende för polis, åklagare och domstol
• Se www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 | 9
• Obesiktigad grävmaskin, 5 anställda, 42 800kr.
• Utbildningsbevis ställning, 20 000 kr.
• Ej upprättad arbetsmiljöplan, 10 000 kr.
• Arbete på över två meter utan fallskydd, 5 anställda, 42 163 kr.
• Arbetsmiljöplan ej tillgänglig på byggarbetsplatsen, 10 000 kr.
• Obesiktigad saxlift, 27 anställda, 58 746 kr.
• Använder två traverskranar utan att åtgärdat brister på
besiktningsprotokoll, 25 anställda, 57 300 kr.
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 |
10
73 st ärenden 2014 (49 st 2013)
Föreskrift
Antal
ärenden
Anm.
AFS 2005:3 ”Besiktning av trycksatta 21
anordningar”
Använt obesiktigat
tryckkärl
AFS 2006:1 ”Asbest”
17
Rivning utan tillstånd
AFS 2006:3 ”Användning av truckar”
8
Trucktillstånd
AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker”
6
Använt B-ämne utan
tillstånd
AFS 1999:3 ”Bygg – och
anläggningsarbete”
6
Arbetsmiljöplan saknas
AFS 2003:6 ”Besiktning av
lyftanordningar …”
6
Använt obesiktigad
lyftanordning
AFS 2013:04 ”Ställningar”
4
Utbildningsbevis saknas
AFS 2005:6 ”Medicinsk kontroll”
1
Avser härdplaster
2014-03-16 |
11
UE eller inhyrd
• Entreprenören står för arbetsledningen.
• Entreprenören tillhandahåller verktyg och material.
• Entreprenören bestämmer vilka personer som ska utföra arbetet.
• Entreprenören bestämmer själv hur många personer som ska sättas
in på arbetet och kan tillfälligt utöka eller dra ner arbetsstyrkan.
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 |
12
Uthyrande företag
• Anmälan 3.3a.
• Utredning tillbud och olyckor.
• Rehabilitering.
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 |
13
Utstationering
För att ta reda på om det är fråga om utstationering till Sverige kan man
utgå från följande frågor:
• Är det fråga om en arbetsgivare etablerad i ett annat land än Sverige
och som tillhandahåller tjänster över gränserna?
• Arbetar arbetstagaren vanligtvis i ett annat land än Sverige?
• Skickas arbetstagaren till Sverige för att arbeta här tillfälligt?
• Arbetsleds personen av den utländska arbetsgivaren?
• Ska arbetet pågå längre än fem dagar?
• Finns det en mottagare av tjänsten i Sverige?
• Om samtliga frågor besvaras med ett ja är det fråga om
utstationering.
• Mer information finns på vår hemsida www.av.se.
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 |
14
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 |
15
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 |
16
http://www.ampguiden.net, mall för arbetsmiljöplan.
http://www.avgiftsundvikaren.se, räkna ut sanktionsavgiften.
Interaktiva utbildningar om
-Systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildning +
självskattning
-Riskbedömning
-Bygg- och anläggning , svensk och engelsk version
-Säkerhetskultur – enkätverktyg
Informationsgruppen, regionkontor Öst, Stockholm
2015-09-09 |
17