Protokoll Gruppledarmöte 1 20 maj SMCS 2015_1.0

 Protokoll Gruppledarmöte 1, 20 maj 2015 Tid: Kl. 18:00-­‐19:56 Plats: ”Aktern”, GKSS klubbhus 1. Mötet öppnas a. David förklarar mötet öppnat. 2. Presentation av närvarande a. Se bifogad sammanställning. 3. Presentation av SMCS 2015 a. Evenemanget i. Kort historik kring SMCS. b. Ledning i. Presentation av GKSS respektive Brandspots engagemang i SMCS. c. Funktioner i. Presentation av funktioner och områden listade i bifogad sammanställning. ii. Preliminär arbetsstart: landfunktioner kl. 09:00 på Marstrand, havfunktioner asap efter VOR i Långedrag. 4. ”Debriefing” SMCS 2014 a. Styrkor 2014 i. De flesta inblandade, från seglare till funktionärer till huvudsponsorer, tycker att 2014 var generellt ett mycket bra år. ii. Hanteringen av Meckcontainern sköttes på ett mycket bra sätt, det skall vidhållas 2015. b. Utveckling 2015 i. Gruppledare skall verka för att aktivera organisationen på fritiden ytterligare. Detta för att stärka sammanhållningen och i detta avseende använda Båtellet (där vi ha tillgång till bar-­‐delen) för samlingar med mera. ii. Vi kommer inte ha några sängar på plan 1 på Korvetten. iii. Ledningsgruppen skall aktivt verka för att påminna om alla de värden man som funktionär representerar under evenemanget. c. Avveckling 2015 i. ”Arbetet är inte slut förrän alla färdiga”. Vi skall bygga en respekt för varje funktions arbete samt se till att vi hjälper varandra. 5. Status förberedelsearbete a. Briefing från projektledning i. Besked till funktionärer är nu ute. Ska gå igenom bekräftelserna i slutet av veckan, jobbar aktivt med att hitta en ny seglingsledare, 14 team (8 tour card, 2 kval platser, 4 wild card), 8 DS37, Sponsorer: Stena röd, Stena blå, Volvo, Pelle P, Turkish Airlines, Handelsbanken, Schenker, Albert Riele. GP/Childhood på alla båtar. b. Säkerhet (Jörgen Svensson) i. Bra väder=mycket folk. Vi befinner oss på en ö, vilket innebär längre inställningstid vid olycka, tät bebyggt. Riskanalys: mest troligt är personskada/allvarligt sjuk, stöld/inbrott, sabotage. Farligast: brand i racevillage/gästhamn, paviljongen skadas allvarligt, politiska missnöjesyttringar. Larma/utrymning: Alltid 112, organisera personalen, ta fram manual/checklista, utbilda nytillkommen personal, PR/Media: Enbart VD Brandspot/VD GKSS/Presschef svarar på frågor. Sjukvård: Alltid 112, Tävlingsläkare prioriterad för tävlande och tävlingsorganisation, Inventera sjukvårdsresurser. Krisledningsplan presenterades – skickas till David för vidare utskick. 6. Övriga frågor a. Kläder, se bifogad fil. b. Nästa möte: 15 juni. c. Förslag på gemensam träff för hela SMCS-­‐organisationen under VOR. d. Flytvästar i. Ledningen ser till att vi har ordentligt med flytvästar. 7. Mötet avslutas SMCS 2015 Ledningsgrupp Område Namn Projektledare David Granath Projektledarassistent Malin Florentzson Tävlingsledare David Campbell-­‐James Seglingsproduktion TBA Race Office Linnea Abrahamsson Umpires Alfredo Ricci Värd/Värdinna Special Operations Special Operations Båtmekaniker Press Office Båtorganisation Säkerhetschef Säkerhet hav Junior Arena Junior Arena Informatör Matvärd/värdinna Hot Seat Brandspot Cecilia Ericson-­‐Montgomery John Holmgren Laiza Vikström Ludvig Bengtsson Fabian Bengtsson Stina Jansson Jörgen Svensson Christopher Rydblom Ia Kjellsdotter Malin Holmberg Erica Skåål Lena Ringh Lina Artman Frida Bengtsson Tel 0703130003 0707813833 0738410450 0768379494 0704227079 0702919999 0709224494 0704597212 0738231048 0705284288 0707135995 0730987076 0735072209 0735969798 0706245324 0769458395 0735884701 Mail Möte 1 [email protected] ok [email protected] ok [email protected] nej nej [email protected] ok nej [email protected]
m nej [email protected] ok [email protected] ok [email protected] skype [email protected] nej [email protected] ok [email protected] ok [email protected] skype [email protected] nej [email protected] nej [email protected] ok [email protected] ok [email protected] nej [email protected] skype