Ladda ner - Lärarförsäkringar

Max, bildlärare och illustratör
med Viktor och Irma
Ingen hälsoprövning
EN PREMIE
oavsett antal barn
Från 157 kr/mån.
Barnförsäkring 2015
Finns i två
omfattningar
BAS och STOR
Vi k
försäkr an
in
sparan gar,
och pe de
nsion
GÄLLER DYGNET RUNT
Vid både sjukdom
och olycksfall
Kan tecknas
direkt på webben
Följ oss på
facebook
Vad innehåller Barnförsäkring Bas?
Vid olycksfall
Läke- och resekostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt
resor till och från vård och behandling i längst 3 år från det att olycksfallet inträffat.
Tandskadekostnader
Nödvändiga kostnader i max 5 år.
Skadade kläder och glasögon
Ersättning med upp till 11 125 kr (0,25 prisbasbelopp).
Vid sjukdom
Läke- och resekostnader
Nödvändiga kostnader efter en självrisk som är 3% av prisbasbeloppet i längst 3 år från
det att sjukdomen visat sig.
Vid sjukdom och olycksfall
Övriga reskostnader
Ersättning för resa mellan bostaden och den fasta arbets- eller utbildningsplatsen i längst
3 år från det att skadan inträffade.
Akutersättning vid sjukvård
över natt
Ersättning med 600 kr om den försäkrade är inskriven över natt. Högst två gånger per
tolvmånadersperiod.
Hjälpmedel vid bestående
invaliditet
Nödvändiga och skäliga kostnader upp till 222 500 kr (5 prisbasbelopp) inom 5 år från
det att skadan inträffade.
Ersättning vid sjukhusvistelse
Ersättning med 450 kr per dag i högst 365 dagar vid sjukhusvistelse.
Vård i hemmet efter
sjukhusvistelse
Ersättning med 450 kr per dag i högst 30 dagar för försäkrad yngre än 16 år. Vårdbehovet
ska kvarstå i minst 14 dagar från första sjukhusvårdsdagen. Ersättning för högst 365 dagar
sammantaget för sjukhusvistelse och för vård i hemmet.
Vårdkostnader
Vårdbidrag: Ersättning med upp till 89 000 kr (2 prisbasbelopp) per år, till och med juni
månad det år den försäkrade fyller 19 år, om vårdbidrag beviljas.
Tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn: Ersättning med upp till
89 000 kr (2 prisbasbelopp) per år, om tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt
barn beviljas. En förutsättning är att vårdbehovet kvarstår minst 14 dagar räknat från
första föräldrapenningdagen.
Fritidsaktivitet
Ersättning med upp till 4 000 kr per tolvmånaders period i högst tre perioder för
organiserad aktivitet som genomförs efter att den försäkrade har fyllt sex år.
Den medicinska invaliditetsgraden måste uppgå till minst 20 procent.
Krisbehandling
Om den försäkrade drabbas av psykisk ohälsa på grund av ersättningsberättigande
olycksfallskada eller sjukdom, nära anhörigs död, rån, hot, överfall, våldtäkt eller våld som
tillfogas av nära anhörig eller annan person kan ersättning lämnas för upp till 10 behandlingar inom 3 år hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut som Folksam anvisar.
Dödsfallsbelopp
Ersättning med 44 500 kr (1 prisbasbelopp) oavsett dödsorsak.
Medicinsk invaliditet
Försäkringsbeloppet är 890 000 kr (20 prisbasbelopp). Ersättning utbetalas med så stor
del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Från 20 procent medicinsk
invaliditet höjs ersättningen med ett tilläggsbelopp. Högsta ersättning är 2 670 000 kr
(300 procent av försäkringsbeloppet).
Ekonomisk invaliditet
Försäkringsbeloppet är 890 000 kr (20 prisbasbelopp). Ersättning lämnas om arbetsoförmågan blir bestående och minst halv sjukersättning beviljas innan försäkrad fyllt 30 år
eller minst halv aktivitetsersättning beviljas under minst sju år innan försäkrad fyllt 32 år.
Högsta ersättning är 100 procent av försäkringsbeloppet.
Aktivitetskapital
Upp till 2% av valt försäkringsbelopp kan lämnas per år till försäkrad som beviljas minst
halv aktivitetsersättning. Aktivitetskapitalet är ett förskott på ersättningen för ekonomisk
invaliditet
Ärr
Ersättning beräknas enligt tabell. Bagatellartade ärr ersätts inte.
Ersättning vid vissa
diagnoser och händelser
Ersättning med 10% av valt invaliditetsbelopp om den försäkrade drabbas av hjärntumör, sjukdomar i hjärnans kärl, hjärnskador eller hjärnhinneinflammation. Multipel
skleros (MS). Transplantation av: njurar, lever, lungor, hjärta, bukpottkörtel, cellöar eller
tarm. Barnreumatism, brännskada av minst andra graden, minst 10 procent utbredning
av kroppsytan.
Vad innehåller Barnförsäkring Stor?
Barnförsäkring Bas
Se ovan.
Medicinsk invaliditet
Försäkringsbeloppet är 50 prisbasbelopp. Utbetalas enligt samma villkor som medicinsk
invaliditet ovan. Högsta ersättning är 6 675 000 kr.
Ekonomisk invaliditet
Försäkringsbeloppet är 50 prisbasbelopp. Utbetalas enligt samma villkor som ekonomisk
invaliditet ovan. Högsta ersättning är 2 225 000 kr.
Alla ersättningar är skattefria. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kr.
Svenska Lärarförsäkringar AB
Frisvar
110 05 STOCKHOLM
B
Barnförsäkring 2015
Viktigt att veta
Om du tecknar försäkringen efter att barnet ha fyllt sex år så har den två viktiga begränsningar för vissa sjukdomar:
antingen gäller försäkringen inte alls eller så måste försäkringen ha varit gällande i ett år. Det finns begränsningar i
ersättningen för vissa sjukdomar, till exempel blödarsjuka, epilepsi och cystisk fibros. För dem får du bara upp till tio
procent i medicinsk invaliditet (nedsatt kroppsfunktion) och ingen ersättning för vårdkostnader eller ekonomisk
invaliditet (nedsatt arbetsförmåga). Du kan inte få full ersättning för sjukdom förrän du haft försäkringen i ett halvår.
Det finns vissa begränsningar för ersättning vid utlandsvistelse, krig, atomreaktion samt vissa terrorhandlingar.
Fullständiga villkor hittar du i Villkor Personförsäkringar som kan laddas ner från vår webbplats. Dessa villkor
används vid all skadereglering.
Försäkringspremien aviseras tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund. Betalningssättet är också
detsamma som du har valt för medlemsavgiften.
Ångerrätt och uppsägning
Du har 14 dagars ångerrätt räknat från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten
kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.
Försäkringen avslutas då från den sista dagen i innevarande månad.
Om Lärarförsäkringar
Lärarförsäkringar startade 1998 och ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Verksamheten är en del av
din medlemsservice och bedrivs utan vinstintresse.
Vi är inget försäkringsbolag utan upphandlar och förmedlar de bästa produkterna som finns på marknaden. Vi
förmedlar idag försäkringar från Folksam, Förenade Liv och Trygg-Hansa.
Vår verksamhet finansieras inte genom medlemsavgiften utan genom en förmedlingsersättning från försäkringsgivarna för att vi tar hand om administration och service kring försäkringarna.
När du vill kontakta oss
Svenska Lärarförsäkringar AB Box 5097, 102 42 Stockholm Besöksadress: Linnégatan 10
Kundtjänst: 0771-21 09 09 Växel: 08-442 87 10 Fax: 08-442 87 20
E-post: [email protected] Webbplats: www.lararforsakringar.se
Lärarförsäkringar ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och är en del av förbundens medlemsservice.
Datum
Namnteckning
Underskrift
■ Jag vill teckna Barnförsäkring Stor för alla barn i familjen.
■ Jag vill teckna Barnförsäkring Bas för alla barn i familjen.
E-post
Tel. dagtid
Postadress
Adress
Medlems personnummer
Medlems namn
Om du inte vill stoppa talongen direkt i brevlådan lägger du den i ett kuvert och anger frisvarsadressen som står på talongens baksida.
V
åra barn har tyvärr ett otillräckligt försäkringsskydd genom samhället, och som föräldrar behöver vi
förbättra det skyddet. Genom förskolan eller skolan har barnen ett visst skydd. Men det gäller i regel
bara när barnen vistas där och bara vid olycksfall och inte vid sjukdom.
Med vår barnförsäkring får dina barn ett omfattande skydd vid både olycksfall och sjukdom som gäller dygnet
runt. Vi vill att det ska vara enkelt att försäkra barnen. Försäkringen gäller därför för alla barn i familjen till 25 års
ålder, även för utflugna barn som bor i Norden. Det behövs heller inte någon hälsoprövning för att få teckna
försäkringen.
Barnförsäkring Bas eller Stor
Du som vill ha en större trygghet kan välja Barnförsäkring Stor som ger högre ersättning vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet.
Så länge gäller försäkringen
Barnförsäkringen gäller till och med det kalenderår barnet fyller 25 år. Tänk på att avsluta försäkringen när ditt
yngsta barn når slutåldern.
Vem kan teckna försäkringen?
Barnförsäkringen kan tecknas innan barnet fyller 18 år.
Rebecca, 1-3 lärare och Liam
Hur mycket kostar försäkringen?
Månadspremie: Barnförsäkring Bas 157 kr för alla barn i familjen.
Barnförsäkring Stor 264 kr för alla barn i familjen.