Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Malmö stad
1 (1)
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-08-05
Vår referens
Bo Ingvarsson
Enhetschef
[email protected]
Avtal med Stadsfastigheter om förstudie för ny byggnad på Södervärn.
GYVF-2015-3155
Sammanfattning
Avtal mellan Stadsfastigheter och Arbetsmarknad-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för framtagande av förstudie avseende nya lokaler för den kommunala vuxenutbildningen i
Malmö. Komvux Södervärn bedriver idag sina verksamheter på ett flertal adresser. Det är en
fördel för elever och personal att samla stora delar av verksamheten på en adress, Södervärnsskolan. Kostnaden för förstudien är 1 000 000 kr för Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Förslag till beslut
Arbetsmarknad-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta
att ingå avtal tillsammans med Stadsfastigheter om förstudie gällande nybyggnation på Söder
värnsskolan.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
G-Tjänsteskrivelse AGVN 2015-08-12 Avtal med Stadsfastigheter om förstudie för nybyggnad på Komvux Södervärn
Avtal mellan Stadsfastigheter och Arbetsmarknads, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för framtagande av förstudie avseende nybyggnad på Södervärnsskolan
Behovsbeskrivning_Nybyggnad_Södervärn
bilagor GYVF 2015-3155
Beslutsplanering
Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2015-08-12
Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 2015-08-21
Ansvariga
SIGNERAD
2015-08-05
Lars Silverberg, Biträdande direktör
Nya lokaler för vuxenutbildningen
Bakgrund
Såväl kommunstyrelsens beslut 30 maj 2013 om en samlad
skolorganisation med ett tydligt 1-19 perspektiv, som beslutet att samla
gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad i samma förvaltning,
har föranlett ett beslut om ändrad ledningsorganisation för
gymnasieskola och för vuxenutbildningen. Beslutet fattades av
Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden den 27 juni 2014.
I den nya ledningsorganisationen har huvuddelen av vuxenutbildningen
att organisatoriskt samlats i ett eget område. Inom ramen för detta
område finns den befintliga vuxenutbildningen från Södervärn, Centrum,
Pauli och Universitetsholmen. Från Universitetsholmen ingår dock
endast utbildningarna inom vård och omsorg. Delar av den
vuxenutbildning som bedrivs inom gymnasieskolor med yrkesprogram
har inte det elevantal som motiverar en egen skolenhet och ligger därför
kvar under ledning av gymnasieskolans rektor.
Ingående verksamheter
Komvux Malmö Södervärn: Här bedrivs utbildning i SFI, Komvux
(huvudsakligen grundläggande) och Särskild utbildning för vuxna
Komvux Malmö Centrum: Här ligger myndighetsuppdraget för alla
externupphandlade utbildningar och lokalbehovet består endast av
kontorutrymme för 5 personer.
Komvux Malmö Pauli: Här bedrivs utbildning inom Komvux, med en
huvudsaklig inriktning mot allmänna gymnasiala kurser. I detta ingår
kurser som kräver specialsalar för naturvetenskapliga kurser (Fysik,
Kemi, Biologi och Naturkunskap)
Komvux Malmö Universitetsholmen: Här bedrivs utbildningar inom vård
och omsorg.
Lokalbehov:
För att det ska vara möjligt att kombinera kurser, att utbildningen ska
bedrivas kontinuerligt året om, ställs stora krav på samarbete över de
nuvarande skolgränserna. Det är därför angeläget att samla
verksamheten, något som också framgår i nämndsbeslutet.
Gemensamma lokaler innebär också helt andra möjligheter att göra en
gemensam schemaläggning där lokalbeläggningen optimeras. Det totala
lokalbehovet för vuxenutbildningsområdet beräknas sålunda minska med
storleksordningen 25 %
De lokaler som frigörs kan användas till redan uppkomna behov av att ta
emot fler elever i gymnasieskolan, där bl. a. tillgången på lokaler för
naturvetenskapliga kurser är en flaskhals.
Lokalisering:
Elevunderlaget utgörs av vuxna från hela Malmö. Många elever har barn
i förskole- eller skolålder, och det är därför viktigt att det finns goda
allmänna kommunikationer till de nya lokalerna. Goda möjligheter att
parkera cyklar är viktigt och möjlighet att parkera bilar är en fördel.
Södervärn är ur dessa aspekter utomordentligt väl lämpat.
En nybyggnad kommer att påverka befintliga förskolor som i dag finns i
paviljongbyggnader på Södervärns tomt. Det torde vara fullt möjligt att
göra första våningen i en nybyggnad som förskola med egna entréer och
behålla det befintliga uteområdet.
// Anders Fredriksson
Områdeschef