HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING
Mössebergsskolan
Mål : Krisbearbetning och sorgearbete ska behandlas utifrån elevers och personals
behov. Det måste få ta tid, men verksamheten ska om möjligt fortgå som vanligt.
Krisgrupp
Rektor:
Emma Dahl
0732-70 32 18 (jobbnr.)
0768-53 45 35 (privat)
Biträdande rektor:
Anneli Mellander
070-338 51 65
Förskolechef:
Anna Westermark
0515-885503
070-180 07 37
Skolsköterska:
Solveig Ryding
0515-88 54 78
070-262 48 77
Skoladministratör:
Monica Kraft
0515-885500
070-698 46 47
Elevhälsokonsulent:
Emmelie Stifors-Dahlström 070-180 44 66 (jobbnr)
073-77 44 937 (privat)
Resurs vid behov
Skolpsykolog:
Dieter Grams
0515-885309
070-6185309
Präst
Pontus Johansson
0515-77 63 27
Diakon
Tina Rydin
0515-77 63 29
Kyrkoherde
Jonas Hagström
0515-77 63 01
1
Allmänt :
För samtliga klasser/barngrupper :
Vid varje läsårs början upprättas/ revideras telefonlista till anhöriga/föräldrar
under dagtid.
Dessa listor ska förvaras i respektive arbetslag i en pärm på kontoret och en i
personalrummet (telefonhytten)
I denna pärm kan även anges om det är något särskilt man behöver veta om
barnet, exempelvis allergi.
Skolsköterskan påminner om revidering.
I personalrummet (telefonhytten) ska finnas :
 Pärm med telefonnummer till personalens anhöriga. Denna revideras
vid personalkonferens i början av nytt läsår. Skolsköterskan påminner
om revidering.
 Pärm med handlingsplan/sammanfattande råd vid krissituation. I denna
pärm finns även krisgruppens telefonnummer.
 Pärm ”Sorg och död” tar upp tips på dikter och musik vid dödsfall
(finns i glasrummet). Vit låda med ljus, ljusstake, duk och ram (finns i
glasrummet).
1. Tänk på att om du lämnar telefonhänvisning till någon telefon i skolan,
måste du vara säker på att någon bevakar telefonen.
2. Bitr. rektor Anneli Melander är ansvarig på skolan när inte rektor är
närvarande.
3. Om något händer kväll eller helg ska rektor kontaktas per telefon.
4. Om någon krissituation inträffar ska alltid krisgruppen samlas på
rektorsexpeditionen för genomgång av situationen. De ska göra ...(se
bilaga).
5. Samling av all personal ska ske snarast för information. Då något
hänt på kväll/natt respektive under en helg sker samlingen på
morgonen efter.
6. Samla eleverna för information snarast. Obs ! Barnen ska vara kvar i
skolan som vanligt.
7. Om press. radio/tv hör av sig ska all kontakt ske via rektor.
2
BARN SKADAS SVÅRT/AVLIDER UNDER SKOLTID.
1.
Medicinsk förstahjälp.
2.
Ambulans och polis tillkallas. En vuxen stannar hos barnet.
Föräldrar/anhörig underrättas, rektor underrättas.
3.
Krisgruppen samlas och planerar vem som ska underrätta : klassen,
andra elever och annan personal.
BARNS FÖRÄLDER ELLER SYSKON AVLIDER UNDER SKOLTID.
1.
Rektor och klasslärare underrättas. Helst ska en av föräldrarna/
anhörig berätta för barnet personligen.
2.
Barnet tillsammans med nära anhörig avgör när eller om kamraterna
ska meddelas det inträffade.
PERSONAL SKADAS SVÅRT/AVLIDER UNDER SKOLTID
1.
Medicinsk första hjälp.
2.
Ambulans och polis tillkallas. Den skadade ska inte lämnas ensam.
Familjen underrättas och rektor.
3.
Krisgruppen samlas planerar vem som ska underrätta barnen i skolan
och personalen.
4.
Vid dödsfall ordnar krisgruppen minnesstund för personal.
VID BRAND
1.
Följ skolans utrymningsplan.
2.
Ansvarig för barngruppen ska efter rapportering avvakta besked om
lämplig lokal att samlas i. Obs! Inga barn får lämnas utan tillsyn,
gruppen måste vara samlad.
3.
Förälder/anhörig kontaktas i möjligaste mån omgående, så att barnen
kan få lämna skolområdet i vuxens sällskap. Obs! Avprickning!
3
BILAGA
Krisgruppens arbetsuppgifter:
1. Få översikt över läget, samla fakta för korrekt information och besluta om
eventuella åtgärder.
2. Samla alla för information eller annan lämplig åtgärd.
3. Utse lämplig person som kontaktperson gentemot den skadade och/eller
anhörig. Denna person ska ingå i krisgruppen. Vilken person detta är får
avgöras från fall till fall.
4. Ta reda på : Hur vill de anhöriga att vi gör?
5. Rektor ansvarar för kontakt med pressen, radio/ TV. Övrig personal hänvisar
till rektor för kommentarer.
6. Berörd lärare stöttas av krisgruppen.
7. Vid behov utse person som stöttar krisgruppen (skolpsykolog).
8. Se till att flaggan hissas.
9. Se till att elever aldrig blir hemskickade ensamma vid krissituation.
10.Gemensamt informationsbrev till hemmen, skickas hem helst samma dag.
11.Skolan ansvarar för sammankallande till föräldramöte. Elevers deltagande i
begravning måste alltid vara föräldrars ansvar.
12.Begravningsdagen markeras på skolan och i klassen. Ska eleverna vara lediga
denna dag? Det får avgöras från fall till fall.
Uppföljning:
 Krisgruppen samlas och går igenom vad som hänt.
 Krisgruppen beslutar om ev. åtgärder.
Reviderad 2015-03-13 av Emma Dahl
4