HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR
KONTROLLANTER
Handledning för kontrollanter 1
Omslagsfoto: ©UNICEF//Tanzania/2014
Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri
2 Operation Dagsverke
TACK FÖR DITT ANSVAR I
OPERATION DAGSVERKE!
Äntligen är det dags för din skola att arrangera
Operation Dagsverke. Detta är en av årets viktigaste
insamlings- och informationskampanjer där svenska
elever ställer upp för andra elever genom att göra
ett dagsverke. Pengarna som tjänas in under
Operation Dagsverke används i skol- och utbild­
nings­projekt i andra länder. Årets pengar kommer
att gå till UNICEFs utbildningsprojekt i Tanzania.
Projektet syftar till att förbättra tillgången till
vatten och toaletter på landets skolor.
För att se till att pengarna hanteras korrekt och
kommer fram till vårt 90-konto krävs en kontrollant.
Du som har tilldelats den här viktiga uppgiften
ansvarar för att minimera risken för oegentligheter
i samband med insamlingen. I den här handledningen
ger vi dig instruktioner och vägledning om hur
pengarna ska samlas in och redovisas på rätt sätt.
Vi går tydligt igenom vad som krävs av dig under
insamlingens olika faser.
Jag vill betona vikten av att insamlingen går till
på rätt sätt, eftersom förtroendet för Operation
Dagsverke bygger på att de insamlade medlen når
fram, hela vägen, så att de kan förbättra situationen för elever i andra länder.
Det är dessutom ett brott att ta pengar från
insam­lingen, stöld resulterar i en polisanmälan.
Vi är därför mycket tacksamma för att du ställer
upp som kontrollant. Utan dig skulle Operation
Dagsverke inte gå att genomföra.
Om du har några frågor eller behöver hjälp på
annat sätt är du välkommen att kontakta oss på
08-692 25 04 eller [email protected]
Lycka till!
Eva Kellerman
Projektledare Operation Dagsverke
Handledning för kontrollanter 3
VIKTIGA GRUNDSTENAR
I OPERATION DAGSVERKE
Under Operation Dagsverke lämnar svenska elever skolbänken för att samla in
pengar till ett utbildningsprojekt i ett annat land. Oavsett hur eleverna väljer att
samla in pengar så måste de redovisas. För att pengarna ska nå UNICEF Sveriges
90-konto och i slutändan göra nytta för andra elever är det viktigt att
insamlingen sker på rätt sätt.
Arrangör
SMS
De som arrangerar Operation Dagsverke kan vara
elever eller elever och lärare till­sammans. Arrangör­
ernas ansvar är bland annat att se till att samtliga
elever får information om hur de deltar i Operation
Dagsverke. På de flesta skolor är det även arran­gör­
erna som ordnar aktiviteter före, under och efter
insamlingsdagen, exempelvis temadagar, festivaler
och föreläsningar.
I år kan ni också samla in pengar digitalt och slipper då hanteringen av kontanter. SMS och kortinsättningarna går inte att redovisa exakta
summor på, men eleverna behöver bocka för
att pengar samlats in via SMS eller kort på sina
kvitton. Din skolas SMS-kod har skickats ut till
dig och arrangören. Den går även att hitta på
unicef.se/operationdagsverke
Kontrollant
Referensnummer
Som kontrollant ansvarar du för att mottagandet
och redovisningen av de insamlade pengarna går
rätt till. Som kontrollant måste du vara myndig.
Du ansvarar också för insättningen av pengarna.
Vid en eventuell kontroll av skolan kommer våra
revisorer att kontakta dig som kontrollant. Läs mer
om det i brevet du har fått från revisorn.
När ni redovisar era pengar ska ni alltid ange
refe­rensnumret ni tilldelats vid anmälan.
Referensnumret är unikt för varje deltagande
skola och används vid insättning av pengar. På så
sätt förenklas administrationen av insättningarna
och pengarna blir enklare att följa från skolan till
90-kontot.
Kvitto
Avgifter
I materialpaketet finns det Operation Dagsverkekvitton. Det är kvittot som bekräftar att eleven
har genomfört ett dagsverke. Kvittot är en värde­
handling och det är viktigt att du informerar eleverna om att skolan måste få tillbaka alla kvitton för
redovisning, även sådana som inte använts. Vår
revisor kommer att göra stickprov på slumpvis
utvalda skolor efter kampanjen, och om er skola
blir utvald behövs kvittona.
I samband med Operation Dagsverke kan vissa
mindre utgifter uppkomma, till exempel insättningsavgifter, avgifter för polistillstånd vid bössinsamling
eller kostnader för bössor eller nya plomberingar
till bössorna. Även om det inte rör sig om mycket
pengar går det inte att använda sig av de insamlade
medlen för detta ändamål. Försök istället att ordna
sponsring där det går istället.
Sammanställning
Vi har ett 90­-konto, som kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll. Det är en metod för att undvika
förskingring eller felaktig användning av Operation
Dagsverkes pengar. Genom att vara noggrann vid
redovisningen av pengarna hjälper ni oss att behålla
90­-kontot och bevara Operation Dagsverkes rykte
som en seriös insamling.
I samband med insamlingen förbereder du ett
underlag utifrån vår bifogade mall eller egna klasslistor. Den sammanställningen ska skickas in till
UNICEF Sverige senast den 11 juni.
4 Operation Dagsverke
Säkerhet
© UNICEF/TANZANIA/2014
Handledning för kontrollanter 5
©UNICEF/TANZANIA/2014
©SVERIGES
ELEVKÅRER
6 Operation Dagsverke
FÖRBEREDELSER FÖR EN
ANSVARSFULL INSAMLING
I materialpaketet som din skola fick inför insamlingsdagen för Operation Dagsverke ingick bland annat den här broschyren. Där fanns också tre saker du som
kontrollant bör ta hand om: ett brev från vår revisor, Operation Dagsverkekvitton samt en mall för sammanställningar.
Kvittot är en värdehandling
Alla elever som ska delta i Operation Dagsverke
måste ha ett kvitto som visar att de genomfört ett
dagsverke. Det är tydligt markerat på kvittot hur
man fyller i och vad som ska fyllas i av eleven och
vad arbetsgivaren ska fylla i. Du som kontrollant
ska även se till att ert referensnummer och länken
till skolans personliga insamlingssida på kvittona
fylls i för att underlätta om företag själva väljer att
göra en insättning. Dela ut var sitt kvitto till alla
elever på skolan och informera om hur de ska
användas. Tänk på att inte dela ut kvittot för tidigt,
då finns det risk för att det tappas bort. Förbered
även den sammanställning som du ska använda
vid utdelning och insamling av kvittona.
Dagsverke åt företag
Om eleven utför ett arbete åt en arbetsgivare ska
arbetsgivaren behålla den nedre delen av kvittot
som bevis på att denne satt in pengar till Operation
Dagsverke. Den andra delen av kvittot ska eleven
ta med till skolan för redovisning.
Privata dagsverken
Elever som samlat in via SMS, med bössa, sålt
någonting eller på annat sätt samlat in pengar ska
lämna hela kvittot till de ansva­riga på skolan.
Eleven får aldrig behålla någon del av pengarna –
det är pengar till Operation Dagsverke.
Bössor för insamling
Vissa elever vill skramla bössa på stan under
in­samlingsdagen. Ha en lista över bössorna, där
bössans nummer och elevens namn antecknas när
eleverna kvitterar ut plomberade bössor. Låt även
eleven skriva sin namn­teckning på listan. När
bössorna sedan återlämnas är det enkelt att se
vilka bössor som eventuellt saknas och vilken elev
som haft ansvar för just den bössan. Tyvärr kan
UNICEF Sverige inte bistå med bössor. Det går att
beställa bössor på insamlingsbossa.se. Ibland ges
det även möjlighet att låna bössor från lokala
insamlingsorganisationer.
För elevernas säkerhet vid bössinsamling är det
bra att se till att eleverna går tillsammans, eller med
någon vuxen. Det är bra om ni informerar dem om
att vara på platser med mycket folk och att de
undviker konflikter med personer de möter. Bössan
ska lämnas in till dig med plombering kvar. Vi rekommenderar inte kontanthantering för barn under 13 år.
Digital insamling
I år har vi tagit fram en insamlingsida för varje
skola på unicef.se/operationdagsverke. Där finns
information om hur ni kan samla in pengar via
SMS och ett formulär för att betala för dagsverken via kort.
Tänk på att det krävs tillstånd
Polistillstånd krävs för att utföra insamling på
allmän plats. UNICEF Sverige söker polistillstånd
för insamling i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund
och Uppsala under vecka 21. Bor ni på annan ort eller
genomför insamlingen vid en annan tidpunkt behöver
ni själva söka tillstånd. Vänd er till närmaste polisstation för information. Eventuell kostnad för att få
tillstånd betalas av skolan och får inte betalas med
insamlade medel.
Kontakta banken
Eftersom det ofta rör sig om stora summor pengar
som hanteras i samband med Operation Dagsverke är det alltid bra att kontakta banken i förväg och berätta vilken tid ni kommer till banken
med pengarna.
Handledning för kontrollanter 7
REDOVISNING OCH
INSÄTTNING AV PENGAR
Som kontrollant ansvarar du för att alla elever som deltar lämnar in pengarna
de samlat in. Gör det så fort som möjligt för att undvika att pengar kommer
bort, och undvik att förvara pengarna i skolan över natten. Säkrast är att sätta
in dem så fort som möjligt på vårt 90-konto. Om pengar samlas in från eleverna
under flera dagar går det bra att göra flera insättningar.
Förbered en lista
Använd klasslistor eller den mall som låg med i
materialpaketet för att förbereda listan där ni ska
sammanställa hur mycket varje klass har samlat in.
Det är viktigt att ni skickar in denna sammanställning till UNICEF Sverige efter avslutad insamling.
Adressen är: UNICEF Sverige, Att: Operation
Dagsverke, Box 8161, 104 20 Stockholm, senast
den 11 juni.
Spara alla Operation Dagsverke­-kvitton, klasslistor
där du prickat av vem som fått/inte fått kvitto, insättningskvitton och annan relevant dokumentation
i skolan sju år framåt av redovisningstekniska skäl.
Förteckningar och kvitton avseende Operation
Dagsverke 2015 kan slängas den 1 januari 2023.
Kontrollera summan och kvittot
Samla in elevernas kvitton och pengar vid samma
tillfälle och kontrollera att summan som står angiven
på kvittot stämmer överens med den summa som
eleven lämnar in. Pricka av resultaten i er förberedda sammanställning (som sedan ska skickas
in till UNICEF Sverige). Eleven får aldrig behålla en
del av pengarna, eftersom det är pengar som tillhör
Operation Dagsverke. Spara sedan alla kvitton,
även de som är helt oanvända. Vår revisor kommer
att göra stickprov på slumpvis utvalda skolor. SMS
och kortinsättningarna går inte att redovisa exakta
summor på, men eleverna behöver bocka för att
pengar samlats in via SMS/kort på sina kvitton.
Räkna pengarna
Om er skola använder sig av en bank för att sätta in
de insamlade pengarna på 90-kontot får ni reda på
8 Operation Dagsverke
hur mycket eleverna samlat in på plats på banken
och behöver inte räkna pengarna på skolan först.
Se till att det alltid är minst två personer som
hanterar pengarna för att minska risken för fusk.
Det kan vara en bra idé att till exempel sitta i uppehållsrummet under en dag och samla in pengarna.
Ni kan också göra ett schema så att olika klasser
får lämna pengar vid olika tider under dagen.
Töm bössorna
Många väljer att skramla bössa på stan under
in­­samlingsdagen. För att garantera att inga
pengar försvinner är det viktigt att bössorna är
plomberade. När bössorna samlas in på skolan
ska ni kontrollera att plomberingen är obruten.
Därefter öppnar ni bössan och räknar pengarna.
Summan samt bössans nummer skrivs på elevens
kvitto, som behålls av kontrollanten.
Om en arbetsgivare inte
betalar kontant
På insättningsblanketten ska elevens, arbetsgivaren, samt skolans namn, ort och refe­rens­nummer
anges. Det är viktigt att vi vet vilken skola pengarna
kommer från för att kunna samman­ställa ert korrekta
insamlingsresultat efter Operation Dagsverke.
Arbetsgivaren ges även möjlighet att göra sin
betalning via skolans insamlingssida, som du eller
eleven har skrivit ner på elevernas kvitton. Det kan
vara klokt att eleverna eller skolan skickar ett mejl
till arbetsgivaren efteråt och tackar för att eleven
fått göra dagsverket hos dem. Då kan ni samtidigt
påminna dem om att göra sin insättning med en
länk till er sida. Arbetsgivarens bidrag räknas som
en gåva till Operation Dagsverke och därför betalar
arbetsgivaren varken arbetsgivaravgift eller skatt.
©UNICEF/TANZANIA/2014
SÄTT IN PENGARNA PÅ:
PLUSGIRO: 90 20 01-7
Betalningsmottagare är UNICEF Sverige, organisationsnummer
802401-4386. Märk insättningen med det referensnummer skolan
blivit tilldelad samt skolans namn och ort.
Handledning för kontrollanter 9
Sätt in pengarna på vårt 90-konto
När pengarna tagits emot av skolan är det dags att
sätta in dem på vårt 90-konto. Ofta tar bankerna ut
en avgift för att göra insättningar, men med lite övertalning och information om att pengarna går till en
god sak kan ni kanske få banken att efterskänka den
avgiften. Om avgiften ändå måste betalas får det inte
ske med insamlade medel. Vissa banker, speciellt i
storstadsområden, tar tyvärr inte emot kontanter.
Vi har därför ett avtal med FOREX-bankerna, där ni
kan sätta in pengarna utan insättningsavgifter under
maj och juni månad. För att de ska kunna hjälpa er
att hantera större summor, bör ni ringa och förvarna
om när ni kommer. Ni kopplas till ert närmsta kontor
om ni ringer FOREX-bank på 0771-22 22 21. Behåll
kvittona från era insättningar så att ni kan kontrollera
att summan stämmer med det slutgiltiga resultatet
som vi skickar till er.
Pengarna som samlats in ska sättas in på vårt
90-konto. Ange alltid skolans referensnummer,
skolans namn och ort. Använd er av Plusgiro:
90 20 01-7 Betalningsmottagare är UNICEF Sverige.
Kontroller sker slumpvis
Skicka in sammanställningen av elevernas insamlingar senast den 11 juni. Det är viktigt att vi ser att
ni på skolan har haft kontroll på insamlingen och att
eleverna har redovisat sina pengar på ett ansvarsfullt
sätt. Efter insamlingen kommer vår revisor att göra
stickprovskontroller av insamlingen. Ett antal skolor
väljs slumpvis ut för noggrannare granskning. De
skolor som väljs ut kommer att få besked om granskningen strax efter att insamlingen genomförts,
tillsammans med instruktioner om vad de ska göra.
Därför är det viktigt att ni sparar alla redovisningshandlingar, till exempel kvitton, klasslistor där
elever som tagit emot kvitton bockats av och listor
över vilken elev som hanterat vilken insamlingsbössa. Kontrollen avslutas 18 september 2015.
Resultatet
Senast den 25 september kommer vi att skicka ut
resultatet från er skolas insamling. Skolan kommer
att få ett diplom där det står hur mycket just ni samlat
in. Det är viktigt att alla som deltagit i Operation
Dagsverke får reda på resultatet, inte minst för att
känna sig peppade och stolta över sin insats. Kontakta gärna lokala media och meddela resultatet
där också.
Utvärdera ert dagsverke
Sist men inte minst är det viktigt att utvärdera hur
det har gått, för att kunna göra Operation Dagsverke
ännu roligare och bättre. En elektronisk utvärdering kommer att skickas från oss till er via e-post. Vi
uppskattar att ni fyller i den så att vi hela tiden kan
förbättra Operation Dagsverke.
CHECKLISTA FÖR KONTROLLANTER
Innan insamlingen
Efter insamlingen






Kontrollera att anmälningsavgiften på
500 kr är betald till Plusgiro 50 98 01-7.
Sätt datum för utdelning av kvitton, nära
inpå insamlingsdagen. Var tydlig till eleverna
att det är en värdehandling.
Ta fram klasslistor eller använd vår mall,
för att enkelt kunna regist­rera mottagna
kvitton och insamlade pengar.
Dela ut kvitton och notera utdelade kvitton
i klasslistan.

Sätt datum för redovisning av insamlade
pengar. Eventuellt olika tider för olika klasser. Se till att ni är minst två som hjälps åt.

Se till att eleverna har skolans SMS-kod
om ni väljer att samla in pengar digitalt.
10 Operation Dagsverke

Ta emot pengar på förutbestämt datum.
Anteckna mottaget kvitto och insamlad
summa i klasslistan.
Kontakta bank / FOREX för att bestämma
tid för stor insättning.

Sätt in pengarna på Plusgiro 90 20 01-7.
Ange referensnummer, skola och ort.

Skicka sammanställningen till UNICEF
Sverige senast 11 juni.

Låt till sist alla på skolan få reda på hur
mycket pengar skolan har samlat in.
UNICEF Sverige kommer att skicka ut
diplom till skolorna med det in­sam­lade
resultatet i september.
©UNICEF/TANZANIA/2014
TILL SIST
STORT TACK FÖR DIN INSATS SOM KONTROLLANT!
Utan dig skulle Operation Dagsverke inte gå att genomföra.
Vi hoppas att du hittat svaren på dina frågor i denna handledning.
Om du undrar något eller vill ha råd i en fråga är du välkommen att
kontakta oss på [email protected] eller 08-692 25 04.
UNICEF Sverige 11
unicef.se/operationdagsverke
12 Operation Dagsverke