Namn/Name Katarina Agorelius Ålder/Age 47 Nationalitet

Namn/Name
Katarina Agorelius
Ålder/Age
47
Nationalitet/Nationality
Svensk/Swedish
Boplats/ Residence
Rom, Italien/Rome, Italy
Titel/Title
Sångerska och Sångpedagog/MFA, Singer and Singing Teacher
Yrke/Occupation
Frilansande sångerska, sångpedagog, körledare, radiojournalist, lärare
i engelska/Singer, SingingTeacher, ChoirMaster, Radio
Journalist, English Teacher
Resident på konstnärshuset/Residency at Circolo Scandinavo
Nej/No
Tidigare relationer till konstnärshuset/Previous relations to Circolo Scandinavo
Har följt konstnärshusets konstnärer sedan 1997 och deltagit i Generalförsamlingen sedan ett antal
år/Has followed the Artists in Circolo Scandinavo since 1997 and participated in the General Assembly
for several years
Andra styrelseuppdrag/Other committee work
2008-2014 SWEA Rom/Swedish Women Educational Association, Rome
Relevanta språkkunskaper/ Relevant languages
Svenska, engelska, italienska flytande samt franska och tyska/Fluent in Swedish, English and Italian.
Basic French and German
Kunskap om konstbranchen i Norden/Knowledge of the art scene in the Nordic countries
Har en bred kunskap om konst- litteratur-, teater- och musikbranchen i Norden /Has a good knowledge
of the Nordic art scene as well as litterature, theatre and music
Lyssna på Katarina/Listen to Katarina https://soundcloud.com/katarina-agorelius
CURRICULUM VITAE Katarina Agorelius
Studier:
1997-2010 Associazione Arte e Scienza della voce e della vocalità i Rom Sångteknik enligt den traditionella italienska skolan,
interpretation, språk, litteratur, sceniskt framförande mm
1989-1993 MFA, Master of Fine Arts in Music Education 160 poäng KMH, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Sång och kör som
huvudämne. Åren 1989-90 vid Musikhögskolan i Örebro
1987-1989 Musiklinjen, Sjöviks folkhögskola
1983-1986 Humanistisk halvklassisk linje, Spångbergsgymnasiet i Filipstad
Verksamhet:
2012- Medarbetare Vatikanradions svenska program Översättning, inläsning, intervjuer samt sammansättning av dagliga program
1988- Sopransolist vid föreställningar, konserter och musikinspelningar i Europa i konsertsalar, teatrar, kyrkor och musikfestivaler.
Studio- och TV-inspelningar
2013- Lärare i vetenskaplig engelska Sjuksköterskeprogrammet vid universitetet ‘La Sapienza’ i Rom
1993- Sångpedagog Frilans och genom församlingar, föreläsning/Masterclass på KMH
1991- Körledare Företags- och kyrkokörer, barnkörer samt körverksamhet inom Medborgarskolan
1995-2010 Företagspartner Studio Mats Hedman AB Kreativt strategiskt arbete med kunder som SI, Kulturrådet, Business Sweden m fl.
Pr för introducering av blåbärsdrycken Saxhyttegubbens Blåbär 100% på svenska, engelska och norska marknaden
2009- Medarbetare Saxhytte Gård AB och Pelle Agorelius AB Strategi, planering, marknadsföring Blåbär 100% och Lingon 100%
2011- Medarbetare CloseUp PR, PR och marknadsförningsstrategi av svenska livsmedelsprodukter på den internationella marknaden
2011- Medarbetare CloseUp-Productions journalistik, fotografering och översättning
2013- Vaken P3 och P4, Sveriges Radio Rapporterar regelbundet live med underhållande nyhetsuppdatering från Italien
2013- Voice Over för dokumentärfilmer
2008-2014 Redaktör och Vice ordförande SWEA Rom
2010-2012 Organisation av sångkurser i Stockholm i samarbete med Svenska Sång- och Talpedagogförbundet
2009-2011 Sammanställning och utgivning outgiven musik med Hedman Music Publishing Stockholm
Språk:
svenska, engelska och italienska flytande samt franska och tyska
Datakunskap:
Grundläggande datakunskap i Word, Photoshop, Excel och Powerpoint. Orienterad med PC och Mac
CURRICULUM VITAE Katarina Agorelius (in English)
Studies:
1997-2010 Associazione Arte e Scienza della voce e della vocalità in Rome. Singing tecnique according to the Italian traditional school,
interpretation, language, litterature, acting
1989-1993 MFA, Master of Fine Arts in Music Education, KMH, Royal College of Music i Stockholm. Singing and Choir as Major field
of Studies. 1989-90 Music College of Örebro
1987-1989 Music School, Sjöviks folkhögskola
1983-1986 Secondary School, concentration on languages, Filipstad
Activity:
2012- Vatican Radio, Collaborator at the Swedish Program Translations, Reading News, interviews and editing
1988- Soprano soloist at preformances, concerts, regristrations in Europe in Concert Halls, Theatres, Churches and Music Festivals.
Studio and TV registrations.
2013- Teacher in scientific English at a nursing course at the university ‘La Sapienza’ in Rome
1993- Singing Teacher Freelance and through parishes, Masterclass at the Royal College of Music
1991- Choir Master Mixed Choirs and Children Choirs
1995-2010 Business partner with Studio Mats Hedman AB Creative strategic work. Promoting the blueberry juice Saxhyttegubbens
Blåbär 100% in the Swedish, English and Norwegian market.
2009- Business collaborator with Saxhytte Gård AB and Pelle Agorelius AB Strategy, planning, marketing of Blåbär 100% och Lingon
100%
2011- Business collaborator with CloseUp PR, PR and marketing planning and strategy of Swedish food products on the international
market
2011 - Business collaborator with CloseUp Productions, journalistic and photography work, translations
2013- Swedish Radio. Live entertaining updating of what happens in Italy
2013- Voice Over for documentery films
2008-2014 Editor and Vice Chairman SWEA, Swedish Women’s Educational Association in Rome
2010-2012 Organisation of Master Class in singing in Stockholm in collaboration with the Swedish national association for Singing
Teachers and logopedists
2009-2011 Editing unreleased music with Hedman Music Publishing Stockholm
Languages:
Swedish, English and Italian fluent. Basic French and German
Computer knowledge:
Basic Computer skills in Word, Photoshop, Excel and Powerpoint. Oriented with both PC och Mac